Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Ihnimi Së Koi Akötresie—Jëne Madrin

Ihnimi Së Koi Akötresie—Jëne Madrin

“Hetre madrinen la nöj e Iehova la Akötresi angatr.”—SALAMO 144:15, MN.

NYIMA: 111109

1. Pine nemene matre ka ketre pengöne kö la hneijine së?

EASA melën la hneijine ka ketre pengöne kö. Iehova a acasine la itre atr “qa ngöne la ite xöte nöj’ asë, me ite tribu, me nöjei ate, me ite qene lapa,” tune la hna qaja amë hë hnei Tusi Hmitrötr. Kola qaja la “nöje ka cate,” traqa koi 8 milio lao atr ka madrin, nge ka “nyi hlue i [Akötresie] e lai me jidi.” (Hna Amamane 7:9, 15; Isaia 60:22) Tha hna traqa tune kö ekö laka, itre atr ka alanyimu a hnimi Iehova, memine la itre atr.

2. Nemene pengöne ihnim ka mama thene la itre atr ka pë ihnimin koi Akötresie? (Wange ju la pane iatr.)

2 Hna qaja fe hnei Tusi Hmitrötr ka hape, troa mama thene la itre atr ka pë ihnimin koi Akötresie la ihnim göi thupen. Öni Paulo aposetolo göne la itre drai ne la pun ka hape, tro la itre atr a “hnimi angate kö, me meciu mani,” me “itete ajane la nyine amadine ngo tha ajane kö koi Akötesie.” (2 Timoteo 3:1-4) Ka isazikeu catre la itre aja cili memine la “ajane” maine ihnim koi Akötresie. Ame la atre ka nyape thele la itre sipu aja i angeice kö tre, angeic a mekun laka, tro angeic a madrin.  Ngo, ihnimi pe lai ka ukun la itre atr troa isa meku angatre hi, nge ka hamë gomegom ngöne la mele i angatr.

3. Nemene la hne së hna troa ce ithanatan ngöne la tane mekun celë? Pine nemen?

3 Atre hnyawa hi Paulo aposetolo laka, ame la itre atr, itre ka majemine hnimi angatre kö. Nge, tro lai a hetre ethan kowe la itre keresiano. Matre, hnei angeic hna upi angatr troa ‘iananyi memine itre ka tune lai,’ itre ka ihnimi thoi. (2 Timoteo 3:5) Ngo eje hi laka, thatreine kö tro sa neë angatr. Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa ixomithiina? Tro sa ce wange la eisapengönene la ihnim hnei Akötresie hna ajan, memine la ihnim hna qaja ngöne 2 Timoteo 3:2-4. Ame hë e cili, tro ha mama la sipu pengö së memine la aqane tro sa amamane la ihnim ka troa hamë madrin koi së.

IHNIMI KOI AKÖTRESIE MAINE KOI SË KÖ?

4. Pine nemene matre tha ka ngazo kö la troa hnimi së kö?

4 Öni Paulo: “Tro nöjei ate a hnimi angate kö.” Hapeu, kolo kö lai a hape, ngazo la troa hnimi së kö? Ohea. Hnei Iehova hna xupi së tune lai. Öni Iesu: “Qâ i ’ö troa hnime la ate lapa eashenyi ’ö tui eö hi.” (Mareko 12:31) E tha ketre hnimi së kö hne së, thatreine kö së troa hnimi ketre. Öni Tusi Hmitrötre fe: “Qâ ne la nöjei trahmanyi troa hnime la ite fö’ i angate tune la ite itei angate kö. Ame la ate hnime la fö’ i angeic, te, kola hnimi angeice kö. Ke pa pala kö ate xelene la ngönetei angeice kö ; ngo hna ithu ane me thupën’ ej.” (Efeso 5:28, 29) Matre, tha ngazo kö la troa hnimi së kö.

5. Nemene la aqane tro epun a qejepengöne la atr ka hnimi angeic hmekuj?

5 Ame la atr ka hnimi angeice kö hna qaja ngöne 2 Timoteo 3:2 tre, tha ihnimi ka loi kö. E tro ketre a hnimi angeice hmekuje hi, angeice lai a ‘mekune atrunyi angeice kö hune la ka ijij troa mekun.’ (E jë la Roma 12:3.) Nge, itre sipu aja i angeice hi la hnei angeice hna amë panën, nge co pë hë itre xan. E hetre jol ka traqa, angeic a upezö itre xan. Ame la itre atr ka meku angatre hi tre, pëkö madrine i angatr.

Ame la ihnimi hnei Akötresie hna ajan tre, celë hi qaane la itre thiina ka lolo

6. Nemene la eloine la troa hnimi Akötresie?

6 Ame kowe la itre ka qejepengöne la Tusi Hmitrötr, hnei Paulo hna pane qaja la atre ka hnimi angeice kö ke, celë hi qaane la itre thiina ka ngazo hna qaja e thupen. Ngo, ame la ihnimi hnei Akötresie hna ajan tre, celë hi qaane la itre thiina ka lolo. Kola qaja la madrin, me tingeting, me atreine xomihni, me loihni, me thiina ka loi, me lapaun, me thiina ka menyik, me xomehnöth. (Galatia 5:22, 23, MN) Önine la atre cinyihane la Salamo: “Hetre madrinen la nöj e Iehova la Akötresi angatr.” (Salamo 144:15, MN) Iehova la Akötresie ka madrin, nge ka madrine fe la itre hlue i Nyidrë. Tha ka ceitu i angatre kö memine la itre ka hnimi angatre hi, nge ka thel tro palahi a hetreny. Ame la  itre hlue i Iehova, ka madrin angatr ke, itre ka ham.—Ite Huliwa 20:35.

Nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa hnimi së kö? (Wange ju la paragarafe 7)

7. Troa mama tune kaa laka, tru hë la hne së hna hnimi së kö hune la ihnimi së koi Akötresie?

7 Troa mama tune kaa laka, tru hë la hne së hna hnimi së kö, nge co pë hë la ihnimi së koi Akötresie? Hanawange la eamo celë, kola hape: “The kuca kö kete ewekë thenge la ikucanyi me pi tru ; ngo loi e isa mekune memine la hni ka ipië, laka sisitia angate hui angeic ; the isa wai ewekëne kö, ngo loi e isa wange la ite ewekë i ite xan.” (Filipi 2:3, 4) Isa hnyinge jë ka hape: ‘Eni kö a trongëne la eamo celë ngöne la meleng? Eni kö a thel troa kuca la aja i Akötresie? Eni kö a thel troa xatuane la itre trejin ngöne la ekalesia, memine la itre atr ngöne la hna cainöje trootro?’ Tha ka hmaloi kö troa hetre ijin, me nue trengecatr koi itre xan. Ngo ame la troa atre laka, easë hi lai a amadrinëne la Akötresi së tre, pëkö ketre ewekë ka troa thue madrine së hune lai!

8. Nemene la hna kuca hnene la itre xa trejin koi Akötresie?

8 Pine laka, tru la ihnimine la itre keresiano koi Akötresie, nge aja i angatr troa huliwa catr koi Nyidrë, hnei angatr hna nue la itre huliwa i angatr, itre huliwa ka troa atrenamo angatr. Hnei Ericka, ka droketre, hna iën troa xom la huliwa ne pionie hune la troa huliwa atruny. Hnei angeic me fö i angeic hna hane huliwa i Akötresie ngöne la itre xa nöj. Öni angeic: “Ka hetre aliene la mele i nyio ke, hnei nyio hna ce cainöj ngöne la ketre qene hlapa, nge hetre sinee i nyio fe hë e cili.” Ka droketre palahi Ericka, ngo tru kö la traem me trengecatr hnei angeic hna nu matre troa inine la itre atr la pengöi Iehova, me xatuane la itre trejin. Nge, celë hi ka “amadrinëne la hni angeic.”

 TRENGAMO E HNENGÖDRAI MAINE E CELË FEN?

9. Pine nemene matre tha ka hamë madrine kö la mani?

9 Öni Paulo, tro la itre atr a “meciu mani.” Ngöne la itre macatre ka ase hë, hnene la ketre pionie hna qeje Akötresie kowe la ketre trahmany. Hnene la trahmanyi hna fe la valisi angeic, me amamane la itrenge manie i angeic, me hape: “Hane hi la hazeng!” Ngacama tha hna qaja amamane kö hnei itre xan, ngo aqane mekuna i angatre hi lai. Ka tru koi angatr la mani, memine la itre mo i angatr hna itön. Ngo, öni Tusi Hmitrötr: “Ame la ate aja sileva, te, tha meji kö hnei sileva, nge ame la ate aja mo, te tha meji kö hnei ite ewekë ka nyimute.” (Ate Cainöj 5:10) Ame la atr ka hnine la mani, tro palahi angeic a aja mani. Tro angeice lai a huliwane la mele i angeic troa thele mani. Nge, “ite aköte ka kösau” la hnei angeic hna troa kapa.—1 Timoteo 6:9, 10.

10. Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi troa trenamo me pë ewekë?

10 Nyipici laka, easë a aja mani ke, nyine thupëne la mele së. (Ate Cainöj 7:12) Ngo e hetrenyi hi së la manie ka ijij thatraqane la mele së, hapeu, tro kö së lai a madrin? Eje hi! (E jë la Ate Cainöj 5:12.) Öni Agura, nekö i Iake ka hape: “The apë ewekë ni kö me atena mo ni ; ngo thu ange ka ijij.” Trotrohnine hi së la kepin matre xele kö angeic ma pë ewekë ke, atrekënö pi angeic, me thaipië Akötresie hnene la aqane ujë cili. Ngo, hnauëne kö laka, xele kö angeic ma trenamo? Öni angeic: “Wanga meji [pi] ni, me kelikelë [Cilie], me hape, [Drei] Iehova ?” (Ite Edomë 30:8, 9) Maine jë, hetre atre fe hnei epuni hna atre, itre ka mejiune kowe la itre mo, ngo tha koi Akötresieti kö.

11. Nemene la hna qaja hnei Iesu göi mani?

11 Thatreine kö la atr ka hnin la manie troa amadrinë Akötresie. Öni Iesu: “Pëkö ate ateine troa nyi hlue ne la lue joxu ; ke tro angeic’ a xelene la kete, me hanyine la kete ; nge troa fede kowe la kete, me [methinëne] la kete. Tha ’teine kö nyipunie troa nyi hlue i Akötesieti me mamona.” Öni nyidrëti fe: “The amë kö thatraqai nyipunie la tenga mo e celë fen, ga hete nekö i fenifeni me xojene troa an, nge ga hete ate kë ’nö angete thë me ënö. Ngo amëjë thatraqai nyipunie la tenga mo e koho hnengödrai, ga pë nekö i fenifeni me xojene troa an, nge ga pë ate kë ’nö troa thë me ënö.”—Mataio 6:19, 20, 24.

12. Nemene la ka amamane ka hape, hetre madrine troa huliwa i Iehova, e hna ahmaloeëne la mele së?

12 Alanyimu la itre hlue i Iehova ka ahmaloeëne la mele i angatr. Celë hi ka aijijë angatr troa huliwa catre koi Iehova, me hetre madrin. Hnei Jack, ka mel e Etazini, hna salemëne la uma ka tru i angeic me sosiete matre troa ce xome la huliwa ne pionie memine la föi angeic. Öni angeic: “Tha ka hmaloi kö troa nue la uma i nyio ka mingöming, memine la hnepadro i nyio ka nango nanyi qa ngöne la traon.” Ame ekö, ka wesitre palahi angeice la kola bëeke qa hna huliwa ke, tru palaha la itre jol hna cile kow e cili. Ngo, öni angeic hmaca jë: “Ngo, ame föeng, ka pionie lapa, nge ka madrine palahi angeic. Öni angeic, ‘Ka lolo catre la masetang!’ Ame enehila, eni fe hë a pionie, nge ce nyio hë a ce huliwa i Iehova.”

‘Eni kö a trongëne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi mani’

Nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa aja mani? (Wange ju la paragarafe 13)

13. Nemene la aqane tro sa isa waipengö së göi mani?

 13 Loi e tro sa waipengö së göi mani, me isa hnying ka hape: ‘Eni kö a trongëne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi mani? Ka tru kö koi ni la troa hetre mani ngöne la meleng? Eni kö a nyipiewekëne la imelekeung me Iehova, memine la itre atr hune la itre mo? Eni kö a mejiun laka, tro Nyidrëti a hamën la ka ijij thatraqane la meleng?’ The luelue kö! Tro kö Iehova a hamën la ka nyipiewekë kowe la itre ka qale koi Nyidrë!—Mataio 6:33.

KA TRU KÖ IEHOVA KOI SË MAINE ITRE NYINE IAMADRINË?

14. Nemene la aqane tro sa goeëne la itre nyine iamadrinë?

14 Öni Tusi Hmitrötr göne la itre drai ne la pun, tro la itre atr a “ajane la nyine amadine.” Hne së hë hna wang laka, loi e tro sa atreine waiewekë göi mani. Ngo, loi e tro fe sa atreine waiewekë hnyawa göi itre nyine iamadrinë. Ame koi itre xan, ngazo e troa kuca la itre nyine iamadrinë, ngo tha mekuna i Iehova kö lai. Tusi Hmitrötre pe a thuecatrene la itre hlue i Iehova ka hape: “Trojë eö, xeniju la a i ‘ö memine la madin, me iji la waina i ’ö memine la hni ka mad.”—Ate Cainöj 9:7.

15. Nemene la pengöne la itre atr ka “ajane la nyine amadine”?

15 Ame ngöne 2 Timoteo 3:4 tre, kola qaja la itre ka ajane la itre nyine iamadrinë, nge patre kö Akötresie ngöne la mele i angatr. Önine la ketre atr ka inamacan, ame ngöne la xötre celë, “tha kolo kö a qaja la atr ka hetre ihnimin koi Akötresie. Kolo pe a qaja la atr ka pë ihnimin koi Nyidrë.” Celë hi ketre ithuemacanyi thatraqane la “itete ajane la nyine amadine.” Tusi Hmitrötr a qeje angatr ka hape, hna huli angatr me iaö angatr hnene la itre madrin ne la fene celë.—Luka 8:14.

16, 17. Nemene la tulu hnei Iesu hna hamën göi itre nyine iamadrinë?

16 Hnei Iesu hna amamane la aqane troa tulu ewekë göi itre nyine iamadrinë. Hnei nyidrëti hna sine la “faipoipo” memine la “nyikein’ atraqate.” (Ioane 2:1-10; Luka 5:29) Ame ngöne la ijine cili, hna pë waina, ame hnei Iesu hna kuca la ketre iamamanyikeu. Hnei nyidrëti hna ujëne la tim koi waina. Ame ngöne la ketre ijin, hnene la itre atr hna qaja angazo nyidrë ke, hetre ijine nyidrëti a madrin, kola xen, me ij. Kola mama e cili laka, tha ceitu kö la aqane waiewekë i nyidrë me angatr göi itre nyine iamadrinë.—Luka 7:33-36.

17 Ngo tha celë kö lai ewekë ka tru ngöne la mele i Iesu. Hnei nyidrëti hna amë panëne la aja i Iehova ngöne la mele i nyidrë, me xatuane la itre atr. Hnene laka, nyimutre la itre atr nyine amelen, ame hnei nyidrëti xomihnine la akötr, me mec hune la sinöe ne iaxösisi. Öni Iesu kowe la itre ka thel troa xötrethenge nyidrë: “Manathithi nyipunie e troa qaqa nyipunie me axösisin, me sili ewekë nyipunie la nöjei ewekë ka ngazo asë pi  ini. Madinejë nyipunie, me aciacin, ke atraqate la june thatraqai nyipunie e hnengödrai ; ke tune mina hi lo hnei angate hna axösisine la ite pane perofeta.”—Mataio 5:11, 12.

Nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa hnimi la itre nyine iamadrinë (Wange ju la paragarafe 18)

18. Tro sa waipengö së tune kaa göi itre nyine iamadrinë?

18 Tro sa waipengö së tune kaa göi itre nyine iamadrinë? Loi e tro sa isa thel, me hape: ‘Ka tru kö koi ni la itre nyine amadrinë, nge co pë hë la itre icasikeu, memine la huliwa ne cainöj? Hetre ajange kö troa nue pe la itre ewekë ka tru koi ni göi troa nyihlue i Akötresie? Ame la eni a iëne la ketre nyine iamadrinë, eni kö a thel troa atre la mekuna i Iehova?’ Maine ka tru la ihnimi së koi Akötresie, tro së lai a neëne la itre ewekë ka sis xajawa i Iehova. Nge, ame la itre ewekë ka tha nyipi mama kö koi së, nge easa dreng laka, hna sisine hnei Nyidrë, easë fe hi lai a hane neën.—E jë la Mataio 22:37, 38.

JËNE MADRIN

19. Pine nemene matre patre kö la madrine thene la itre atr?

19 Sikisi thauzane hë lao macatre ne akötrëne la itre atr hnene la fene i Satana. Ame ngöne la itre drai tixenuë celë, tiqa ha la fen hnene la itre atr ka sipu meku angatre hi, me aja mani, me aja nyine iamadrinë. Angatr a nyape thel la itre mo, me itre sipu aja i angatr, nge celë hi aliene la mele i angatr. Ngo eje hi laka, tha madrine kö angatr! Kolo pe a qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Hetre madrinene la atr hna xatuane hnei Akötresieti Iakobo, me atre lapa treqe Iehova Akötresi angeic.”—Salamo 146:5, MN.

20. Pine nemene matre ihnimi së koi Akötresie la jëne madrin?

20 Tru catre la ihnimi ne la itre hlue i Iehova koi Nyidrë. Matre, e nöjei macatre, alanyimu la itre atr ka thel troa atre Nyidrë me hnimi Nyidrë. Kolo hi lai a amamane laka, musi hë la Baselaia i Akötresie, nge easenyi hë matre kapa jë së la itre manathithi ka tru! Ame la easa kuca la aja i Iehova, easë hi lai a amadrinë Nyidrë, nge celë hi ka hamëne koi së la nyipi madrin. Ame la itre ka hnimi Iehova, tro angatr a madrin epine palua! Ame ngöne la tane mekun ka troa xulu, tro sa ce wange la itre thiina ka ngazo ka xulu qa ngöne la hna sipu hnimi së kö. Nge, tro fe sa ce wange laka, tha ceitune kö itre ej memine la itre thiina ka lolo ka ej thene la itre hlue i Iehova.