Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Januare 2018

“Nyidëti a Thue Egöcatene La Ka Kucakuca”

“Nyidëti a Thue Egöcatene La Ka Kucakuca”

Topik ne la macatre 2018: “Tro angete teqe Iehova a hete xa egöcat.”—ISAIA 40:31.

NYIMA: 347

1. Nemene la itre jol hne së hna qëmeke kow, ngo pine nemene matre Iehova a madrine kowe ka itre hlue i Nyidrë ka mele nyipici? (Wange ju la pane iatr.)

THA ka hmaloi kö troa mel ngöne la fene celë. Alanyimu la itre trejine me easë ka trene mec. Ame itre xan ka nango qatre hë, angatr a thupëne la itre sinee i angatr ka qatre catre hë. Nge, ame pena itre xan, angatr a isin troa huliwa matre hamëne la ka ijij kowe la hnepe lapa i angatr. Ngo, hetre itre xan laka, aca traqa ju hi la itre jole cili koi angatr. Matre, tru catre la traem, me trengecatr, me manie hna nu ngöne la itre ijine cili. Ngo, ka xecie hnyawa koi eö laka, tro Iehova a xatua eö. Ketre, ase hë Nyidrëti qaja axeciën laka, troa tro loi la mele i eö. Eje hi laka, ka tru koi Iehova la lapaune ka ej thei eö!

2. Isaia 40:29 a xatua së tune kaa? Nemene la aja i Satana?

2 Maine jë, tro eö a mekun ka hape, tru pala ha la itre jole ka traqa koi eö matre thatreine hë eö cile kow. Hna traqa fe la mekune cili kowe la itre hlue i Iehova ekö. (1 Ite Joxu 19:4; Iobu 7:7) Nemene la ka xatua angatr troa cile catr? Hnei angatr hna mejiune koi Iehova matre troa hetre trengecatre i  angatr. Öni Tusi Hmitrötr, Akötresie “a thue egöcatene la ka kucakuca.” (Isaia 40:29) Ngazo pe, hnene la itre xa hlue i Akötresie hna mekun ka hape, ma loi e troa pane amë la itre huliwa i Nyidrë koi hnepe ijine hi, matre patre pi la itre jol. Kösë ame koi angatr, ketre ehnefe lai, ngo tha ketre manathithi kö. Matre, tha angatr hmaca kö a e Tusi Hmitrötr, me tro kowe la itre icasikeu, me cainöje trootro. Nge, celë fe hi hnei Satana hna ajan tro eö a kuca.

3. (a) Nemene la aqane tro sa hetre trengecatr? (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatan ngöne la tane mekune celë?

3 Tha aja i diabolo kö tro eö a hetre trengecatr. Atre hi angeic laka, e tro eö a kuca la huliwa i Iehova, tro hë eö lai a hetre trengecatr. Matre, ame la eö a kucakuca, maine hacehni pena, the iananyi kö me Iehova. Easenyi catre jë pe koi Nyidrë. Öni Tusi Hmitrötr: “Tro nyidëti a ameköti nyipunie, me acile hutin, me aegöcaten.” (1 Peteru 5:10; Iakobo 4:8) Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce ithanatane la mene i Akötresie troa thue trengecatre së, tune la hna amamane ngöne Isaia 40:26-31. Tro fe sa ce wang la lue ewekë ka troa ananazijë së ngöne la huliwa i Iehova, me itre trepene meköt ne la Tusi Hmitrötr nyine tro sa trongëne matre troa xatua së.

TROA AEGÖCATRENE LA ITRE KA QALE KOI IEHOVA

4. Nemene la hne së hna inine qa ngöne Isaia 40:26?

Tro kö Iehova a hamën koi eö la trengecatr ka ijij, matre troa elë hun itre jol

4 E jë la Isaia 40:26. Thatreine kö ketre troa e la itre wëtresij ne hnengödrai. Kola mekun hnene la itre ka inamacan ka hape, traqa koi 400 miliar lao wëtresij ngöne la galaxie së (maine fini wëtresij). Nge, hnei Iehova hna isa ati ëjen itre ej. Nemene la hne së hna inin göi Iehova? E ka tru koi Nyidrë la itre wëtresij, nga the qeje eö pala ha, ketre hlue i Nyidrë! Tha eö kö a nyihlue i Nyidrë ke, hnëqa i eö lai, ngo hnene laka, atraqatr la ihnimi eö koi Nyidrë. (Salamo 19:1, 3, 14) Atre së hnyawa hi hnei Nyidrë. Öni Tusi Hmitrötr, “asesë hë e la ite pene he i nyipunie” hnei Nyidrë. (Mataio 10:30) Ketre, ej a qaja axeciëne koi së ka hape, “[atre] kö Iehova la nöjei drai ne la ite ka meköt.” (Salamo 37:18) Öhne asë hi Iehova la itre jol ka ej thei eö, nge tro kö Nyidrëti a hamën koi eö la trengecatr ka ijij, matre troa elë hun itre ej.

5. Nemene la ka amamane ka hape, Iehova la ka ijij troa hamë së la trengecatr?

5 E jë la Isaia 40:28. Iehova la Qeqe ne la trengecatr. Pane mekune jë la trengecatr ka ej e hnine la jö. Öni David Bodanis, atr ka inamacan, ka hape, ame la trengecatr hna nue hnene la jö ngöne la ca seconde tre, kösë ceitune hi memine la kola keciqa la itre miliar lao bombes atomiques. Önine la ketre ka inamacan ka hape, ame la etrune la trengecatr hna nu hnene la jö ngöne la casi hi la seconde tre, ijije hi troa hamëne la itre aja ne la atr koi 200 000 lao macatre! Haawe, tha jole kö koi Iehova, Qeqe ne la trengecatren ne la jö, troa hamë së la trengecatr ka ijij  matre troa elë hun la itre jol ka traqa koi së.

6. Pine nemene matre ka puje la hoke i Iesu? Nemene la ewekë ka ej e kuhu hni eö e troa atre lai?

6 E jë la Isaia 40:29. Tru la madrine hne së hna kapa qa ngöne la hna nyihlue i Iehova. Öni Iesu kowe la itretre drei nyidrë: “Xome jë la hokeng hui nyipunie . . . Tro nyipunieti a öhne la hna mano thatraqai nyipunie. Ke ka puje la hokeng, nge ka hmaloi la ehnefeng.” (Mataio 11:28-30, MN) Nyipici hi lai! Ame itre xa ijin, kucakuca catre së la easa tro kowe la itre icasikeu, maine kowe la hna cainöje trootro. Ngo, tune kaa së la easa bëek hmaca? Egöcatre hmaca ha së, nge ka hnëkë hnyawa ha së troa cile kowe la itre jol. Eje hi laka, ka puje la hoke i Iesu.

7. Qaja jë la ketre hna melëne ka jelenyipicine la itre mekun ka ej ngöne Mataio 11:28-30.

7 Pane mekune jë la ewekë ka traqa kowe la ketre trejin föe. Ka kucakuca palahi angeic, nge hetre itre mekun ka ngazo palahi ka ajolëne la hni angeic. Matre, ame itre xa ijin, jole catr koi angeic troa tro kowe la hna icasikeu. Ngo, ame la ketre drai, hnei angeic hna isin matre troa sine la icasikeu. Öni angeic: “Hnene la cainöj hna qeje kucakuca. Nge, hnene la trejin ka cile fë hna amamane la utipine i angeic, ame hnenge hna treij. Mama hnyawa hi e cili laka, nyipiewekë koi ni troa sine la itre icasikeu.” Atraqatre palaha la madrine i angeic, ame hnei angeic hna isine troa sine la itre icasikeu!

8, 9. Nemene la aliene la ithanata i Paulo lo kola hape: “E kucakuca ni, celë hi ijin cate ni”?

8 E jë la Isaia 40:30. Nyimutre la itre ewekë hne së hna atreine kuca hnene la sipu trengecatre së, ngo loi e tro sa trotrohnine hnyawa laka, hetre ifego së. Hnei Paulo aposetolo hna kuca la itre ewekë ka nyimutre, ngo thatreine kö angeice eatrën asë la itre hnei angeic hna mekun. Matre ame la angeic a fe la hni angeic koi Iehova, öni Nyidrë: “Pexeje la menenge ngöne la kucakuca.” Mama hnyawa catr koi Paulo la enyipicine la trengewekë i Iehova. Matre, öni angeic: “E kucakuca ni, celë hi ijin cate ni.” (2 Korinito 12:7-10) Nemene la aliene lai?

9 Atre hnyawa hi Paulo laka, thatreine kö angeic eatrën asë la itre hnei angeic hna mekun hnene la sipu trengecatre i angeic. Matre, nyipiewekë tro angeic a thele ixatua thene la Atre trene men. Uati hmitrötre i Akötresie la ka troa thue trengecatre i angeic ngöne la itre ijine kucakuca. Ketre, uati Akötresie la ka troa aijiji angeic troa eatrën la itre huliwa ka tha hmeku i angeice kö. Haawe, e hne së hna kapa qaathei Iehova la uati hmitrötr, tro hë së lai a hetre trengecatr!

10. Nemene la aqane xatua Davita hnei Iehova?

10 Hnei Davita hna hane öhne la aqane thue trengecatre i angeic hnene la uati hmitrötre i Akötresie. Öni angeic e nyiman ka hape: “Hnei cilieti hna [nyinyape] sai ni nyipine la xöte ishi ; nge hnenge hna sheshë shashaithe la hna xupi hage hnei Akötesingö.” (Salamo 18:29) Tune la ngöne hag hne së hna thatreine sesën, hetre itre jole fe hne së hna thatreine cile kow hnene la sipu trengecatre së. Matre nyipiewekë e cili la ixatua qaathei Iehova.

11. Nemene la aqane xatua së hnene la uati hmitrötr matre atreine së elë hune la itre jol?

11 E jë la Isaia 40:31. Ame la aeto (waco ka tru iapen), ej a sesë draië hnine la enyi ka idreuth, me seluth la lue iape ne ej, me nue la enyi troa xome ej, matre  troa sesë draië. Celë hi ka aijijine ej troa sesë draië me tro kowe la itre götrane gaa nany. Matre, tha luzi kö la trengecatre ne ej. Haawe, ame la kola traqa itrai koi eö la itre jol ka nyimutre, mekune ju la aeto. Sipo Iehova jë la trengecatre qaathene la “[i]xatua, ene la [u]ati [h]mitöt.” (Ioane 14:26) Loi e tro sa sipo Iehova la uati hmitrötre i Nyidrë e nöjei ijin. Ame la kola traqa la itre ihmönyinyi e hnine la ekalesia, the tro kö sa cil troa sipo ixatua koi Nyidrë. Pine nemene matre tro fe a traqa la jole cili?

12, 13. (a) Pine nemene matre kola traqa la itre ihmönyinyi thene la itre trejin? (b) Nemene la ini hne së hna kapa qa ngöne la hna melën hnei Iosefa?

12 Tro lai a traqa la itre ihmönyinyi e hnine la ekalesia ke, itre atr ka tha pexeje kö së. Ame itre xa ijin, kola nango aelëhni së hnene la aqane ithanata maine aqane ujë ne la ketre trejin, maine pena easë la ka aelëhni ketre. Maine nyipici laka, ketre itupath lai koi së, ngo, ijine tro së lai a amamane koi Iehova la hni së ka nyipici. Haawe, loi e tro sa thel troa ce huliwa memine la itre trejin. Ka tru angatr koi Iehova, ngacama hetre hnepe ngazo i angatr. Ketre loi e tro fe sa nyitipu Nyidrë.

Tha hnei Iehova kö hna nuaxöji Iosefa, ketre tha tro kö Nyidrëti a nuaxöji së (Wange ju la paragarafe 13)

13 Tha tro jë kö Iehova a apatrene la itre itupath ka traqa koi së. Easa trotrohnine lai jëne la hna melën hnei Iosefa. Ame lo angeic a thöth, hnene la itre trejine me angeic hna zalu koi angeic. Ame hnei angatr hna salemë angeic nyine hlue e Aigupito. (Genese 37:28) Tha sihngödri kö koi Iehova la ewekë ka traqa koi Iosefa, nge kola akötrë Nyidrëti fe hnene la aqane qanangazo angeic, enehmu i Nyidrë. Thupene lai, hna upezö Iosefa ka hape, hnei angeic hna thel troa angazone la föi Potifara, ame hna akalabusi angeic. Kola mama jëne la hnei angeic hna melën laka, tha hnei Iehova kö hna apëne la itre jol ka traqa koi angeic. Ngo ame pe, tha hnei Akötresieti kö hna nuaxöji Iosefa. Öni Tusi Hmitrötr, “Ce Iehova me angeic, nge hnei Iehova hna amanathithine la hnei angeice hna kuca.”—Genese 39:21-23.

14. Nemene la itre kepine matre loi e tro sa nue la elëhni?

14 Davita la ketre tulu. Alanyimu la itre  atr ka tha hane kö melëne la itre jol ka traqa koi Davita. Ngo, tha hnei angeice pi kö hna nue la itre ewekë cili troa aelëhni angeic. Öni angeic: “Aseju elëhni, nge the iwesitë kö ; the aköte kö, wanga kuca la ngazo.” (Salamo 37:8) Ame la nyipi kepine matre easa nue la elëhni tre, hnene laka, easa ajan troa nyitipu Iehova. “Tha hnei nyidëti kö hna kuca koi shë cei tune memine la ite ngazo shë,” ngo Nyidrëti pe a nue asë la itre ngazo hne së hna kuca. (Salamo 103:10) Hetre itre xa kepin matre tha tro kö sa lapa fë elëhni. E tru palaha la elëhni së, tro ha elë la tasio së, me meci fë hmanono. Tro fe lai a hetre ethan kowe la idre me izene së, memine fe la trengenane së. Ketre, ame la easa elëhni, tha maca kö la itre mekune së. Nge, easa qaja, me kuca la itre ewekë ka akötrë itre xan, nge tro hë së lai a hleuhleu. Loi e tro pe sa thele troa lapa tingeting. Öni Tusi Hmitrötr: “Ame la wenethëhmi ka [menyik], te, mele ne la ngönetei.” (Ite Edomë 14:30) Haawe, nemene la nyine tro sa kuca e hna akötrë së hnei ketre? Nemene la aqane tro sa iloi memine la trejin? Loi e tro sa trongëne la itre eamo ne la Tusi Hmitrötr.

E HETRE IHMÖNYINYI THENE LA ITRE TREJIN

15, 16. Nemene la nyine tro eö a kuca e hna akötrë eö hnene la ketre trejin?

15 E jë la Efeso 4:26. Tha sesëkötre kö së la kola akötrë së hnene la itre atr ka tha nyihlue i Iehova kö. Ngo, e qaja ha maine kuca la ketre ewekë ka akötrë së hnene la ketre trejin, maine atrene la hnepe lapa së, hleuhleu catre hë la hni së. Nge, tune kaa, tro kö sa lapa fë elëhni koi itre macatre? Maine pena, tro sa trongëne la hna amekötin hnei Tusi Hmitrötr, me canga iloi me angeic. E hmitre hë së troa ithanata memine la trejin, jole catre hë lai koi së troa thel troa iloi.

16 Tune kaa ju hë e hna akötrë eö hnene la ketre trejin, nge thatreine kö eö troa thëthëhmin? Nemene la aqane tro eö a iloi me angeic? Ame la pane ewekë nyine tro eö a kuca tre, ene la troa thithi koi Iehova. Sipo Nyidrëti jë matre tro eö memine la trejin a ce ithanatane hnyawa. The thëthëhmine kö laka, ketre enehmu i Iehova fe lai trejin. (Salamo 25:14) Nge, ka tru angeic koi Nyidrë. Iehova a wangatrune la itre enehmu i Nyidrë, nge aja i Nyidrë tro fe eö a hane ujë tun. (Ite Edomë 15:23; Mataio 7:12; Kolose 4:6) Ame la hnaaluene ewekë nyine tro eö a kuca tre, ene la troa mekune hnyawa la nyine tro eö a qaja kowe lai trejin. The mekune kö laka, hnei angeic hna thë troa akötrë eö. Maine jë, eö la ka mekun menune koilo. Qaja jë koi angeic ka hape, “Ma eni la ka mekune menune koilo, ngo ame eidr, lo eö a qaja lai koi ni, ame koi ni . . . ” E tha iloi pala kö epon thupene la hna ithanata, tupathe hmaca jë. Thithi sane jë la trejin. Sipo Iehova jë troa amanathithi angeic, me xatua eö troa goeëne catrëne la itre thiina ka lolo i angeic. Madrine catre Iehova kowe la aqane thele eö troa iloi memine la trejin, ketre ehnemu i Nyidrë.

E KOLA HACE FË LA ITRE NGAZO HNA KUCA

17. Nemene la ixatua hne së hna kapa qaathei Iehova matre tro sa imelekeu hmaca me Nyidrë? Pine nemene matre nyipiewekë tro sa kapa la ixatua cili?

17 Alanyimu la itre ka mekun ka hape,  tha ijiji angatre kö troa nyihlue i Iehova ke, hnei angatr hna kei kowe la ngazo. E tro sa mekune tun, tha tro kö së lai a hetre tingeting, me madrin, nge tro së lai a kucakuca. Hnei Davita joxu hna hane cil kowe la itre mekun ka tune lai. Öni angeic: “Hnenge hna lapa thaup, ame hna meci la ite junenge hnene la hoköte ni o drai. Ke hace la [ime] i cilie hunge e lai me jid.” Eloine pe, hnei Davita hna ujë thenge la aja i Iehova. Öni angeic: “Hnenge hna amamane la ngazonge koi cilie . . . ame hna nue tije la ngazonge atraqate hnei cilie.” (Salamo 32:3-5) E hnei eö hna kei kowe la ngazo, the luelue kö laka, aja i Iehova troa nue la ngazo i eö. Aja i Nyidrë troa xatua eö matre tro eö a hetre imelekeu hmaca me Nyidrë. Ngo, loi e tro eö a kapa la ixatua i Nyidrë jëne la itre qatre thup. (Ite Edomë 24:16; Iakobo 5:13-15) Matre, the hmitre kö! Jëne tro hi eö lai a kapa la mele ka tha ase palua kö. Ngo, tune kaa ju hë e ase hë nue la ngazo i eö, ngo tha tingetinge pala kö la hni eö pine lai ngazo?

18. Hnene la tulu i Paulo hna xatuane tune kaa la itre ka hace fë la itre ngazo i angatr?

18 Hnei Paulo aposetolo hna hane hace fë la itre ngazo i angeic ekö. Öni angeic: “Ini la ka co ne la nöjei aposetolo, tha ijije troa hë ni aposetolo qa ngöne la hnenge hna axösisine la ekalesia i Akötesie.” Ngo, öni angeice hmaca jë: “Ame laka ini la a tune, te, hnene la ihnimi gufa i Akötesie.” (1 Korinito 15:9, 10) Hnei Iehova hna kepe Paulo, ngacama hetre ngazo i angeic ekö, nge aja i Nyidrëti tro angeic a trotrohnine lai. Maine eö a ietrane hnyawa la ngazo i eö, me qaja amamane koi Iehova, me kowe la itre qatre thup, tro Iehova lai a nue la ngazo i eö. Ame hë e cili, kapa ju ke, aja i Iehova hi lai!—Isaia 55:6, 7.

19. Nemene la topik ne la macatre 2018? Pine nemene matre ka nyipiewekë catre ej?

19 Easa easenyi trootro kowe la pune la fene celë, nge tro palahi lai a traqa koi së la itre xa jol hmaca kö. Ngo, tha tro kö sa thëthëhmine laka, Iehova la ka “thue egöcatene la ka kucakuca, me hamën’ atrune la cate kowe la ka pë men.” Tro Nyidrëti lai a thue trengecatre së matre tro sa catre nyihlue i Nyidrë. (Isaia 40:29; Salamo 55:22; 68:19) Haawe, loi e tro palahi sa mekune lai la easa sine la itre icasikeu ngöne la macatre 2018, me goeëne la topik ne la macatre ngöne la Uma Ne Baselaia, kola hape: “Tro angete teqe Iehova a hete xa egöcat.”Isaia 40:31.