“Ite ka ngazo a tha trotrohnine kö la iameköti ; ngo itete thele Iehova a trotrohnin’ asë.”​—ITE EDOMË 28:5.

NYIMA: 126, 150

1-3. (a) Nemene la ka troa xatua së troa mele nyipici koi Akötresie ngöne la itre drai ne la pun? (b) Nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekun celë?

EASA palahi a easenyi catre kowe la pune la fene celë, nge kolo palahi a elë trootro la etrune la itre atr ka ngazo. Kola mana “tune la hnënge haö.” (Salamo 92:7) Matre, tha sesëkötre kö së laka, alanyimu la itre atr ka thipetrij la itre trepene meköti Iehova. Hnei Paulo hna eamone la itre keresiano ka hape: “Ange tejine fe, the hni ne nekönate kö ngöne la mekun ; loi pe hni ne medenge ngöne la iangazo, ngo hni ne nyipi ate pi ngöne la mekun.” (1 Korinito 14:20) Nemene la aqane tro sa trongëne la eamo celë?

2 Önine la xötre ka nyitrepene la tane mekune celë, ka hape: “Itete thele Iehova a trotrohnin’ asë.” (Ite Edomë 28:5) Kola hape, angatr a trotrohnin la nöjei ewekë asë ka nyipiewekë  catr göi troa amadrinë Iehova. Kolo fe a mama la mekune cili ngöne Ite Edomë 2:7, 9, Iehova “a amë la inamacane thatraqai ange ka meköt.” Celë hi matre, angatr a “trotrohnine la ka meköt, memine la hna amekötin, me ka ijij ; me ite jëne ka loi asë.”

3 Hetrenyi thei Noa, me Daniela, me Iobu la inamacan qaathei Akötresie. (Ezekiela 14:14) Nge, hetrenyi fe la thiina cili thene la itre hlue i Akötresie enehila. Tune kaa fe eö? Hetrenyi fe kö thei eö la inamacan qaathei Akötresie? E aja i eö troa hetre “trotrohnin’ asë” troa amadrinë Iehova, loi e tro eö a atrepengöi Nyidrëti hnyawa. Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange (1) la aqane atrepengöi Iehova hnei Noa, me Daniela, me Iobu, (2) la aqane xatua angatr hnene la itre ithuemacanyi hna kapa göi Akötresie, me (3) la aqane tro sa acatrene la lapaune së tui angatr.

NOA A CE TRO ME AKÖTRESIE NYIPINE LA FENE KA NGAZO

4. Nemene la aqane atrepengöi Iehova hnei Noa? Nemene la thangane lai?

Hnei Noa hna goeëne la itre hna xup, ame hna mama koi angeic la itre thiina i Akötresie

4 Nemene la aqane atrepengöi Iehova hnei Noa? Qaane ekö, hnene la itre hlue i Iehova hna atre Nyidrë jëne la köni ewekë, ene la itre hna xup, me jëne la itre xa hlue i Nyidrë, nge jëne la itre manathith hnei angatr hna kapa qa ngöne la hna drengethenge Akötresie. (Isaia 48:18) Hnene laka, hnei Noa hna goeëne hnyawa la itre hna xup, ame hna mama koi angeic la itre nyine anyipicine laka, ka mele Akötresie, memine fe la itre thiina ka lolo i Nyidrë, tune “la mene ka eje palua kö me Akötesie nyidë.” (Roma 1:20) Matre, hnei Noa hna acatrene la lapaune i angeic koi Nyidrë.

5. Hnei Noa hna atre tune kaa la aja i Iehova kowe la atr?

5 Öni Tusi Hmitrötr, kola “lapaune ngöne la hna deng.” (Roma 10:17) Kola mekune laka, hnei Noa hna dreng la itre atrene la lapa i angeic e qeje Iehova. Ame la ketre tre, Lameka, keme i angeic, ketre atr ka lapaune koi Akötresie, nge hnei nyidrë hna ce mele me Adamu. (Wange ju la pane iatr.) Ame la lue xan tre, Methusela, qaaqaa i Noa, me Iareda, qaaqaa ne la qaaqaa i angeic ka mele koi 366 lao macatre thupene lo kola mala Noa. * (Wange ju la ithuemacany.) (Luka 3:36, 37) Eje hi laka, hnei Noa hna kapa la itre ithuemacanyi qaathei angatr göne la qaane la atr, memine la aja i Iehova kowe la itre atr, ene la troa hnaho me atiqane la ihnadro, me nyihlue i Nyidrë. Hna hane thuemacanyi Noa fe ka hape, hnei Adamu me Eva hna tha idrei, me sipu öhne la thangane la huliwa i nyidro. (Genese 1:28; 3:16-19, 24) Matre, hna ketri Noa hnene la itre ithuemacanyi cili, nge celë hi ka upi angeic troa nyihlue i Iehova.—Genese 6:9.

6, 7. Hnene la mejiun hna acatrene tune kaa la lapaune i Noa?

6 Ame la lapaun tre, hna acatrene hnene  la mejiun. Pane mekune jë la aqane acatrene la lapaune i Noa la kola atre la aliene la ëje i angeic kola hape, “Mano!” (Genese 5:29, ithuemacanyi ezin) Hnei Iehova hna upi Lameka troa qaja göi Noa ka hape: “Celë hi ate troa amano shë ngöne la huliwa shë memine la aköte ne lue ime shë, pine la hnadro hnei Iehova hna ëjin.” Matre, hetre mejiune i Noa koi Akötresie. Tui Abela me Enoka, Noa a lapaune kowe la ‘matran’ ka troa ath la he ne la un.—Genese 3:15.

7 Tha nyipi trotrohnine kö Noa lo hna perofetan hnei Akötresie ngöne Genese 3:15. Ngo, atre hi angeic laka, ej a thue mejiun kowe la itre drai elany. Ceitune hi la maca hnei Noa hna tro fë memine la maca hna tro fë hnei Enoka laka, tro Iehova a apatrene la itre atr ka ngazo. (Iuda 14, 15) Nyipici laka, hna acatrene la lapaune i Noa hnene la maca hna tro fë hnei Enoka. Nge, tro fe ej a eatre hnyawa e Amagedo.

Tro la lapaun, me inamacan qaathei Iehova a thupë së qa ngöne la itre nyinyithiina i Satana, me fene i angeic

8. Hna xatua Noa tune kaa hnene la itre ithuemacanyi hna kapa göi Iehova?

8 Hna xatua Noa tune kaa hnene la itre ithuemacanyi hna kapa göi Iehova? Jëne la itre ithuemacanyi cili göi Iehova, haawe, hetrenyi jë hi Noa la lapaun, me inamacan qaathei Akötresie. Celë hi ka thupë angeic, matre tha kei ju kö angeice kowe la itre ewekë hna methinën hnei Iehova. Hnene laka, aja i Noa troa nyisinee i Iehova, haawe, hnei angeic hna ananyine la itre atr ka tha lapaune kö koi Nyidrë, me ka icilekeu me Nyidrë. Tha hane fe kö amenu Noa hnene la itre dremoni ka uti kowe la fen, tune la itre xa atr. Alanyimu la ka haine la mene ne la itre dremoni, goi atrunyi angatre fe ceitu me itre haze. (Genese 6:1-4, 9) Ketre, atre hnyawa hi Noa laka, aja i Iehova tro la atr a hnaho, me atiqane la ihnadro. (Genese 1:27, 28) Matre, ame lo kola isa xomi föe hnene la itre dremoni, mama hnyawa ha koi Noa laka, ka ngazo la aqane ujë cili. Nge, mama cile hnyawa pi hi la kola hetre nekö i angatr ke, itre nekönatr ka tru matrane catre kö hune la itre xa nekönatr. Ame hë e thupen, Iehova a thuemacanyi Noa ka hape, tro Nyidrëti a axulune la ketre iwë ka troa lepe apatrene la itre atr ka ngazo. Hnene la lapaune i Noa kowe la trengewekë i Iehova hna upi angeic troa cane la aka, nge celë hi ka amele angeic me hnepe lapa i angeic.—Heberu 11:7.

9, 10. Nemene la aqane tro sa acatrene la lapaune së tui Noa?

9 Nemene la aqane tro sa acatrene la lapaune së tui Noa? Nyipiewekë tro sa inin la Tusi Hmitrötr, me hnine la hne së hna inin, matre tro sa saze la aqane mele së, me axecië mekune hnyawa. (1 Peteru 1:13-15) Nge, tro la lapaun, me inamacan qaathei Iehova a thupë së qa ngöne la itre nyinyithiina i Satana, memine la fene i angeic. (2 Korinito 2:11) Alanyimu la itre atr enehila ka pi isi, me kuci ngazo. Angatr a kei thenge la itre sipu aja i angatre kö. (1 Ioane  2:15, 16) Tha jelenyipiewekëne kö angatr laka, easa melëne la itre drai tixenuë ne la pune la fene celë. E tha catre kö la lapaune së, tro hë sa mekun me ujë tui angatr. The thëthëhmine kö laka, ame lo Iesu a aceitunëne la hneijine së memine lo hneijine i Noa, tha hnei nyidrëti kö hna qeje isi maine kuci ngazo. Nyidrëti pe a hmekë së wanga huli së jë hnene la itre huliwa ne la fen, nge tha kuca ha së la huliwa i Akötresie.—E jë la Mataio 24:36-39.

10 Isa hnyinge jë ka hape: ‘Kolo kö a mama ngöne la meleng laka, atrepengöi Iehova hi ni? Kolo kö a upi ni hnene la lapauneng troa mele thenge la itre trepene meköt, me qaja amaman itre ej kowe la itre atr?’ Thenge la aqane sa i eö la itre hnyinge celë, troa mama ka hape, eö a ce tro me Akötresie tui Noa.

KOLA MAMA THEI DANIELA LA INAMACAN QAATHEI AKÖTRESIE

11. (a) Nemene la aqane atrepengöi Iehova hnei Daniela? (b) Nemene la itre thiina i Daniela hnei eö hna ajan troa melën?

11 Nemene la aqane atrepengöi Iehova hnei Daniela? Hnene la keme me thine i Daniela hna ini angeic troa hnimi Iehova, me hnine la Wesi Ula i Nyidrë. Nge, celë hi hnei Daniela hna kuca ngöne la mele i angeic ka pexej. Ame la kola qatr hnei Daniela tre, angeice palahi a inin ajuine la Itre Hna Cinyihan. (Daniela 9:1, 2) Atre Iehova hnyawa hi hnei Daniela. Ketre, atre hi angeic la hnei Iehova hna kuca koi angetre Isaraela. Kola mama la thiina ka ipië i Daniela ngöne la thithi i angeic ngöne Daniela 9:3-19. Loi e tro eö a e la thithi cili, me mekun ajuine ej. Nge, waipengöi eö jë, me hape: ‘Nemene la ini hnenge hna kapa qa ngöne la thithi Daniela?’

12-14. (a) Nemene la aqane mama thei Daniela la inamacan qaathei Akötresie? (b) Nemene la aqane amanathithi Daniela hnei Iehova?

12 Hna xatua Daniela tune kaa hnene la itre ithuemacanyi hna kapa göi Iehova? Tha ka hmaloi kö kowe la angetre Iudra troa nyihlue i Iehova e Babulona, ketre nöj ka hmi wanaithihlë. Hnei Iehova hna upe la angetre Iudra me hape: “Thelejë la tingetinge ne la lapa lo hnenge hna iupi xomi nyipunie kow.” (Ieremia 29:7) Nge, hnei Nyidrëti fe hna upi angatr troa nyihlue i Nyidrë hmekuje hi cememine la hni angatr ka pexej. (Esodo 34:14) Nemene la aqane tro Daniela a trongëne la lue hna ajan hnei Iehova? Hnene la inamacane qaathei Akötresie hna xatua angeic troa trotrohnine laka, Iehova la Atre nyine tro angeic a pane drengethenge, nge pine pë hë la itre mus. Itre hadredr lao macatre thupen, hnei Iesu hna amexeje hmaca la nyipici celë.—Luka 20:25.

13 Nemene la hna kuca hnei Daniela lo kola wathebone la nöj troa thil koi ketre haze maine ketre atr, ngo joxu hmekuje hi koi 30 lao drai? (E jë la Daniela 6:7-10.) Maine ju, tro Daniela a thele kepin, me qaja ka hape: ‘Thötre hi lao drai.’ Tha hnei angeice kö hna nue la wathebo i atr troa tro pa ngöne la mele i angeic, nge pine pë hë la wathebo i Akötresie. Nge maine ju, tro hi Daniela a thithi koi Iehova ngöne la gaa sihngödr. Ngo, atre hi angeic laka, hna majemine goeë angeic e thith hnene la ka alanyim. Matre tha hmaca kö Daniela thith qëmekene la nöjei atr ngacama troa humuthi angeic pine lai.

 14 Hnei Iehova hna amanathithin la aqane catre i Daniela, memine la aqane mele nyipici angeic. Hnei Nyidrëti hna kuca la ketre iamamanyikeu, me thepe Daniela qa ngöne la hnaope i liona. Ame la thangane lai, hnene la nöjei atr ka lapa fene la musi Madai me Peresi hna atre Iehova!—Daniela 6:25-27.

15. Nemene la aqane tro sa acatrene la lapaune së tui Daniela?

15 Nemene la aqane tro sa acatrene la lapaune së tui Daniela? E aja së troa acatren la lapaune së, tha tro hmekuje kö sa e la Tusi Hmitrötr. Loi e tro fe sa trotrohnine la hne së hna e. (Mataio 13:23) Hetre aja së troa trotrohnine la mekuna i Iehova ngöne la itre xa götran, ene mina fe la itre trepene meköt ne la Tusi Hmitrötr. Matre, nyipiewekë tro sa mekun ajuin la hne së hna e. Ketre, loi e tro fe sa thithi lapa, ngöne fe la itre ijine itupath. E tro sa sipo Iehova la inamacan me trengecatr, me catre lapaun, eje hi laka, tro kö Nyidrëti lai a hamën atrune hune la hne së hna sipon.—Iakobo 1:5.

 IOBU A TRONGËNE LA ITRE TREPENE MEKÖT NGÖNE IJINE LOI ME NGAZO

16, 17. Nemene la aqane atrepengöi Iehova hnei Iobu?

16 Nemene la aqane atrepengöi Iehova hnei Iobu? Tha atre Isaraela kö Iobu. Ngo ame pe, ketre sine la lapa i Aberahama, me Isaka, me Iakobo. Nge, hnei Iehova hna hamë angatre la itre ithuemacanyi göi Nyidrë, me aja i Nyidrë kowe la atr. Matre, kola mekun laka, hnei Iobu hna kapa la itre ithuemacanyi cili qaathei angatr. (Iobu 23:12) Öni angeic koi Iehova: “Hnenge hna drenge la kola qeje Cilie.” (Iobu 42:5, MN) Nge, öni Iehova, hnei Iobu hna qeje Nyidrë koi itre xan.—Iobu 42:7, 8.

17 Hnei Iobu hna hane atre la itre thiina ka lolo i Iehova jëne la itre hna xup. (Iobu 12:7-9, 13) Hnei Iehova me Elihu hna qaja la itre hna xup matre troa amamane koi Iobu laka, ka pë pengöne catre la atr xajawa i Nyidrë. (Iobu 37:14; 38:1-4) Hna ketri Iobu hnene la itre ithanata i Iehova, ame hnei angeic hna ipië me qaja koi Nyidrë ka hape: “Atre hë ni laka, trene mene Cilie, nge pëkö mekuna i Cilie hna thatrein eatrën.” Öni angeice hmaca jë: “[Eni a] ietra ngöne la xaxau me hnatesij.”—Iobu 42:2, MN, 6.

18, 19. Nemene la aqane amamane Iobu ka hape, atre Iehova hnyawa hi angeic?

18 Hna xatua Iobu tune kaa hnene la itre ithuemacanyi hna kapa göi Iehova? Atre hnyawa hi Iobu la itre trepene meköti Akötresie. Nge, atre fe Iobu la pengöi Iehova, nge celë hi ka upi angeic troa ujë cememine la meköt. Matre, ame koi angeic, thatreine kö tro angeic a hnimi Akötresie, me akötrëne la itre atr. (Iobu 6:14) Ame koi angeic, tha ka sisitria kö angeic hune la itre xa atr. Angeic a xomi angatr ceitu me itre atrene la lapa i angeic, itre ka trenamo ju hë maine ka pë ewekë. Öni Iobu: “Ame la ate xupi ni e kuhu hni, hape u, tha ate xupi nyëne fe kö?” (Iobu 31:13-22) Ngacama ka trenamo Iobu me ka draië la götrane qa i angeic, ngo tha hnei angeice kö hna pi draië, maine wangacone la itre xa atr. Isapengöne kö la aqane ujë i angeic memine la itre ka trenamo enehila.

19 Tha hnei Iobu kö hna nue la ketre ewekë, tune la itre mo ne fen, troa tro pa ngöne la mele i angeic, nge pi Iehova pë hë. Atre hi angeic laka, e tro angeic a ujë tune lai, angeic a nuetrije la “Akötesie e koho.” (E jë la Iobu 31:24-28.) Ketre, ka tru koi Iobu la kola sisinyi hnene la trahmanyi me föe troa faipoipo. Matre, hnei angeic hna ketre sisinyi me angeice kö matre tha tro kö angeic a goeëne la ketre föe me meciu nyiidro. (Iobu 31:1) Nyine haine lai ke, Iobu a mel ngöne la ijin Iehova a nue la itre trahmanyi troa xomi nyimu föe. Maine ju, tro hi Iobu a xomi hnaaluene föe. Ngo, atre hi Iobu laka, ame lo pane faipoipo hna acil hnei Iehova tre, ca trahmanyi me ca föe, nge aja i angeic troa mel thenge la aqane acil ekö. * (Wange ju la ithuemacany.) (Genese 2:18, 24) Thupene la 1 600 lao macatre, hnei Iesu hna amexeje hmaca la nyipici celë, memine fe la troa ce meköle trefën hnene hi la lue ka faipoipo.—Mataio 5:28; 19:4, 5.

20. Hnene la itre ithuemacanyi hna kapa göi Iehova hna xatua së tune kaa troa ië sinee, me itre nyine iamadrinë?

20 Nemene la aqane tro sa acatrene la  lapaune së tui Iobu? Loi e tro sa atrepengöi Iehova hnyawa, me nue la inamacane qaathei Nyidrë troa xatua së. Öni Tusi Hmitrötr, Iehova a “sixelene . . . la ate pi iangazo,” matre tha tro pi kö sa ce mel memine la itre atr ka iaö. (E jë la Salamo 11:5, 26:4.) Haawe, isa thele jë, me hape: ‘Nemene la hnenge hna inin göne la mekuna i Iehova ngöne la lue xötre celë? Tro lai a hetre thangane tune kaa kowe la itre ewekë hnenge hna amë panëne ngöne la meleng? Tro lai a hetre thangane tune kaa kowe la hnenge hna goeëne ngöne Ëternet, me aqane iën ni la itre sineeng, me itre nyine iamadrinë?’ Tro la aqane sa la itre hnyinge celë a amamane koi eö ka hape, ‘Atrepengöi Iehova hnyawa kö eö?’ Tha ajane kö së troa löthi së hnene la aqane mekuna i fen. Matre loi e tro sa “majemine huliwane la hni [së] troa wangate hmekune la loi me ngazo.”—Heberu 5:14; Efeso 5:15.

21. Nemene la ka troa xatua së troa hetre “trotrohnin’ asë” matre troa amadrinë Iehova?

21 Hnene laka, hnei Noa, me Daniela, me Iobu hna thel troa atrepengöi Iehova hnyawa, ame hnei Nyidrëti hna xatua angatr troa hetre “trotrohnin’ asë” matre troa amadrinë Nyidrë. Kola amamane hnene la tulu i angatr ka hape, e tro sa kuca la itre ewekë thenge la aja i Iehova, troa tro loi la mele së. (Salamo 1:1-3) Matre, isa waipengö së jë, me hape: ‘Hapeu, atrepengöi Iehova hnyawa hi ni, tui Noa, me Daniela, me Iobu?’ Eje hi laka, tru catre kö la itre ithuemacanyi hne së hna atre göi Iehova enehila hui angatr ekö. (Ite Edomë 4:18) Haawe, inine jë la Tusi Hmitrötr. Mekune ajuine jë la hnei eö hna e. Nge, sipone jë la uati hmitrötr. The nue pi kö la aqane mekune i fen troa löthi eö. Tro hë eö e cili a ujë thenge la inamacan qaathei Akötresie, me easenyi catr kowe la Keme i eö e hnengödrai.—Ite Edomë 2:4-7.

^ par. 5 Hnei Enoka, qaaqaa ne la keme i Noa “hna ce trotro me Akötesie.” Ngo, hnei nyidrëti hna mec a 69 lao macatre qëmekene troa mala Noa.—Genese 5:23, 24.

^ par. 19 Ngacama kola nyimu föe hnene la itre trahmanyi thupene la kola tha idrei hnei Adamu me Eva, ngo ame Noa, casi hi la föi angeic.—Genese 4:19.