Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2017

Tro Pala Kö a Eatr La Aja i Iehova!

Tro Pala Kö a Eatr La Aja i Iehova!

“Ase hë ni qaja, nge tro ni a aeaten’ ej ; ase hë ni hne i hnin [maine, mekun], nge tro ni a kuca ej.”ISAIA 46:11.

NYIMA: 147149

1, 2. (a) Nemene la hnei Iehova hna qaja amamane koi së? (b) Nemene la itre ewekë hnei Nyidrë hna thingehnaean ka ej ngöne Isaia 46:10, 11 me 55:11?

KA tru aliene catr la itre pane hnaewekë ne la Tusi Hmitrötr, nge tha ka jole kö troa trotrohnin, kola hape: “Hnei Akötesieti hna xupe la hnengödrai memine la fene hnengödrai ngöne la qan.” (Genese 1:1) Neköi wamine ka co hi la hne së hna öhne qa ngöne la nöjei ewekë hna xup hnei Akötresie. Nge, hnepe ka co hi la hne së hna trotrohnine göne la hnengödrai, memine la lai, memine lo hna hape, gravité. (Ate Cainöj 3:11) Ngo, hnei Iehova hna qaja amamane koi së la aja i Nyidrë kowe la ihnadro, memine fe la atr. Hnei Nyidrëti hna xup la atr hnaiji Nyidrë, nge aja i Nyidrë tro angeic a mele madrin e celë fen. (Genese 1:26) Nge, tro sa nyi nekö i Nyidrë, nge tro Nyidrëti a nyi Keme së.

2 Easa öhne ngöne la hnaakönine mekene ne la tusi Genese laka, hna ajolëne la aja i Akötresie kowe la fen. (Genese 3:1-7) Ngo ame pe, pëkö ca jol hnei Iehova hna thatreine nyinyin. Nge, pëkö ka atreine troa sewe Nyidrëti troa eatrëne la mekuna i Nyidrë. (Isaia 46:10, 11; 55:11) Tha luelue kö së laka, tro kö la aja i Iehova a eatr ngöne la nyipi ijin!

3. (a) Nemene la itre ini ka tru ka xatua së troa trotrohnine hnyawa la maca qa hnine la Tusi Hmitrötr? (b) Pine nemene matre loi e tro sa ce ithanatane la itre ini cili? (c) Nemene la itre hnying hne së hna troa ce wang?

3 Atre hnyawa hi së la aja i Akötresie kowe la ihnadro, me kowe la atr. Ketre, mama hnyawa hi koi së la hnëqa i Iesu e cili. Celë hi itre ini ka tru qa hnine la Tusi Hmitrötr ka nyipi ewekë catr, nge itre ini lai hne së hna pane trotrohnine la easa xötrei ini Tusi Hmitrötr. Nge ame enehila, aja së troa xatuane la itre atr troa atre la itre ini ka tru cili. Matre, ame ngöne la ijine easa könëne la itre atr kowe la Drai Ne Amekunëne la mec i Keriso, ijine hi lai tro sa xatuane la itre atr troa atre la itre ini cili. (Luka 22:19, 20) Nge, e tro la itre atr hne së hna könëne a traqa troa sine la drai cili, tro angatr lai a atre hnyawa la aja i Akötresie. Matre, enehila hi la ijine tro sa ce wang la itre mekune ka tru nyine tro sa ce ithanatane memine la itre atr. Tro la itre mekune cili a xatua angatr troa hane sine la Drai Ne Amekunën. Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange la köni hnying: Nemene la aja i Akötresie kowe la ihnadro, me kowe la atr? Nemene la ewekë ka traqa? Nge pine nemene matre thupene mele hi la jëne matre eatre pi la aja i Iehova?

AJA I AKÖTRESIE KOWE LA IHNADRO ME KOWE LA ATR

4. Nemene la aqane “amamane la lolo i Akötesie” hnene la itre hna xup?

4 Iehova la Atre Xup ka sisitria. Nyipi loi la nöjei ewekë hnei Nyidrëti hna xup. (Genese 1:31; Ieremia 10:12) Nemene la ini hne së hna xom qa ngöne la emingömingöne me emekötine la itre hna xup? Ame asë hi la itre hnei Nyidrë hna kuca, itre ka tru maine ka co, itre nyine loi koi së. Ketre, ame la epuni a mekune la itre cellules, maine goeëne la neköi medreng, maine goeëne pena la kola lö la jö, nemene la mekune ka ej e kuhu hni epun? Easa haine la itre ewekë cili pine laka, hnei Iehova hna xupi së cememine la atreine troa wangatrehmekun la emingömingöne itre ej.E jë la Salamo 19:1; 104:24.

5. Nemene la hnei Iehova hna kuca matre troa tro loi asë la itre hnei Nyidrëti hna xup?

5 Hnei Iehova hna ami ifegon la itre ewekë hnei Nyidrëti hna xup. Hetre itre wathebo hnei Nyidrëti hna acil göi aqane tro la itre atr a mel, memine fe la itre xa ewekë hna xup, matre tro pala hi itre ej a tro loi. (Salamo 19:7-9) Hetre isa göhnë me hnëqane la nöjei ewekë asë. Ame lo hna hape, loi de la gravitation tre, celë hi ka thupëne la fen, me musinëne la itre hnagejë, matre hetre iwë me hmej. Maine patre ju lo hna hape, gravité ke, pëkö mel ka ijij e celë fen. Kola tro loi la nöjei ewekë asë ke, hnei Iehova hna ami ifegon la itre ewekë hnei Nyidrëti hna xup. Kolo hi lai a amamane ka hape, hetre aja i Akötresie kowe la ihnadro, me kowe la itre atr. Ame la easa cainöje trootro, easë hi lai a xatuane la itre atr troa atrepengöne hnyawa la Atre Xup la nöjei ewekë ka lolo asë.Hna Amamane 4:11.

6, 7. Nemene la itre xa ahnahna hnei Iehova hna hamëne koi Adamu me Eva?

6 Aja i Iehova tro la atr a mel epine palua e celë fen. (Genese 1:28; Salamo 37:29) Ka ham Nyidrë, ame hnei Nyidrëti hna hamëne la nöjei pengöne ahnahna koi Adamu me Eva. (E jë la Iakobo 1:17.) Hnei nyidroti hna kapa qaathei Nyidrëti la atreine troa isa ië ewekë, memine la atreine troa mekun, me ihnim, me imelekeu hnyawa me itre atr. Hnene la Atre Xup hna ithanata meköt koi Adamu, me ini angeic la aqane troa kuca la loi. Ketre, hnei Adamu hna inine troa ketre sipu thupëne la mele i angeic, me thupëne la itre öni, me huliwane hnyawane la ihnadro. (Genese 2:15-17, 19, 20) Hnei Iehova hna aijijë nyidro troa atreine drem, me ketr, me goeën, me dreng, me punepunëne la itre ewekë ka lolo hnei Nyidrëti hna kuca thatraqai nyidro. Matre, tro nyidroti lai a mele madrin ngöne la göhnë ka lolo i nyidro. Ka lolo catr la huliwa hna athipi koi nyidro. Nge, tro pala hi a hetre hnei nyidroti hna inin, me öhne trongëne uti hë epine palua.

7 Nemene la aja i Akötresie kowe la atr? Hnei Iehova hna aijijë Adamu me Eva troa hnahone la itre nekönatr ka pexej. Nge tro la itre nekönatr cili a hnaho uti hë la troa atiqane la fen. Ame la aja i Iehova ekö, tro la itre keme me thin a hnim la itre nekö i angatr, tune la aqane hnime Nyidrë la lue pane atr, ene Adamu me Eva. Hnei Nyidrëti hna hamëne kowe la itre atr la ihnadro, memine la nöjei ewekë ka lolo asë. Nge, tro angatr a lapane la ihnadro, nge tha tro pi kö ej a patr.Salamo 115:16.

HETRE EWEKË KA TRAQA

8. Pine nemene matre hnei Akötresie hna hamën koi Adamu me Eva la wathebo ka ej ngöne Genese 2:16, 17?

8 Tha canga eatre kö la itre ewekë tune lo aja i Iehova. Nemene la ewekë ka traqa? Hnei Iehova hna hamëne koi Adamu me Eva la ketre wathebo, matre tro nyidroti a atre la itre ifego i nyidro. Öni Nyidrë: “Tro eö a xeni qa ngöne la nöjei sinöe asëjëihë ngöne la hlapa ; ngo the tro kö eö a xeni qa ngöne la sinöe ne ate hmekune la loi me ngazo ; ke tro eö a meci ngöne la drai ne xeni eö qa ngön’ ej.” (Genese 2:16, 17) Tha ka jole kö koi nyidro troa atrepengöne la wathebo cili. Nge ketre, tha ka jol kö troa trongëne ke, nyimutre la itre xa wene sinöe ka lolo ngöne la lapa.

9, 10. (a) Nemene la trengathoi hnei Satana hna qaja göi Iehova? (b) Nemene hë la aqane axecië mekune hnei Adamu me Eva? (Wange ju la pane iatr.)

9 Jëne la ketre un, hnei Satana Diabolo hna iaö Eva matre tha tro kö angeic a drei Iehova, Keme i angeic. (E jë la Genese 3:1-5; Hna Amamane 12:9) Hetre mekune hnei Satana hna amejëne kola hape, hna wathebone la atr troa xen “la wene la nöjei sinöe ne la hlapa.” Kösë öni angeic: ‘Eö a qaja ka hape, tha ijiji eö kö troa kuca la sipu aja i eö?’ Thupene lai, öni angeic koi Eva: “Tha trojë kö nyipo a mec.” Angeic e cili a thoi. Ame hnei angeic hna thel troa iaö Eva me hape, tha nyipi ewekë kö troa drei Akötresie. Öni Satana: “Ate hmekune kö Akötesie laka ngöne la drai ne tro nyipoti a xeni wen’ ej, tro ha maca la lue meke i nyipo.” Öni Satana, tha ajane kö Iehova tro nyidroti a xen la wene sinöe wanga tru jë la inamacane i nyidro. Ame hë e cili, hnei angeic hna qaja la trengathoi celë me hape, ‘Tro hë epon a lue akötresie, matre atrehmekune fe la loi me ngazo.’

10 Hetre mekune nyine tro Adamu me Eva a axeciën. Tro kö nyidroti a drei Akötesie, maine un? Hnei nyidroti hna axeciën troa drei un. Hnei nyidroti hna thipetriji Iehova, Keme i nyidro, me ce xöle me Satana. Ame hë e cili, patre hë Iehova qaathei nyidro.Genese 3:6-13.

11. Pine nemene matre thatreine kö tro Iehova a wangahmaloeëne la ngazo i Adamu me Eva?

11 Ame ju hi la Adamu me Eva a ena la Wathebo i Akötresie tre, tha pexeje pi hi nyidro. Ketre, lue ithupëjia ha nyidro me Akötresie, ke methi Nyidrëti la ngazo. “Ka wië cate la lue xajawa i enëtilai mate tha pi [goeëne kö Nyidrë] la ngazo.” (Habakuka 1:13) Maine pë ju hna kuca hnei Iehova göne la ngazo hna kuca hnei Adamu me Eva, eje hi lai laka, troa hetre ethane kowe la nöjei xupuana i Nyidrë. Tro la itre angela me itre atr a isa hnyinge me thele ka hape, ‘Tro kö angatr a mejiune kowe la trenge ewekë i Nyidrë. Ame Iehova, ka nyipici Nyidrë kowe la itre wathebo hnei Nyidrëti hna sipu acil; tha ka sasaithe kö Nyidrë itre ej. (Salamo 119:142) Maine nyipici laka, hetrenyi thei nyidroti la atreine troa isa ië ewekë, ngo ame pe, tro pala kö nyidroti a xeni pune la icilekeu i nyidro me Iehova. Ame hë la pun, meci hë nyidro, me bëeke kowe la xaxau, lo hna xupi nyidro qa ngön.Genese 3:19.

12. Nemene la ewekë ka traqa kowe la itre nekö i Adamu?

12 Ame hë la Adamu me Eva a xeni la wene sinöe, tha kepe nyidroti hë hnei Iehova ceitu me itre atrene la lapa i Nyidrë. Hnei Nyidrëti hna upi nyidro qa ngöne la hlapa e Edena, nge tha tro hmaca kö nyidroti a bëek. (Genese 3:23, 24) Hnei Iehova hna nue matre ketre xeni pune jë kö nyidro la aqane axecië mekune i nyidro. (E jë la Deuteronomi 32:4, 5.) Thatreine hë nyidroti xötrethenge hnyawa la itre thiina i Iehova. Paatre fe hë koi Adamu la mel hna hnëkën koi angeic me kowe la itre nekö i angeic. Matre, ngazo me mec la hnei angeic hna nue pe kowe la itre nekö i angeic. (Roma 5:12) Hnei Adamu hna cipane koi angatr la mele ka tha ase palua kö. Thatreine kö tro nyidroti a hnahone la itre nekönatr ka pexej, nge ketre thatreine kö tro la itre nekö i nyidro a hnahone la itre nekönatre ka pexej. Qaane lo Satana a ananyi Adamu me Eva qaathei Akötresie, hnei angeic pala hi hna thele troa iaöne la nöjei atr troa ujë tui nyidro.Ioane 8:44.

THUPENE MEL A AIJIJËN LA IMELEKEU ME AKÖTRESIE

13. Nemene la aja i Iehova göne la itre atr?

13 Ka hnime pala hi Iehova la itre atr. Maine nyipici laka, hnei Adamu me Eva hna trotriji Nyidrë, ngo ame pe, aja i Nyidrëti pala hi tro la itre atr a imelekeu hnyawa me Nyidrë. Ketre, tha aja i Nyidrëti kö tro la ketre e angatr a mec. (2 Peteru 3:9) Celë hi matre, hnei Nyidrëti hna thele jën matre tro la itre atr a imelekeu hmaca me Nyidrë. Nemene la aqane tro Nyidrëti a eatrëne lai, me metrötrëne la itre wathebo hnei Nyidrëti hna sipu acil? Tro sa ce ithanatan.

Thupene la hna trotriji Akötresie hnei Adamu me Eva, hnei Nyidrëti hna thele jën matre tro la itre atr a imelekeu hmaca me Nyidrë

14. (a) Tune la hna qaja ngöne Ioane 3:16, nemene la hna kuca hnei Akötresie matre troa thapa la atr qa ngöne la ngazo me mec? (b) Nemene la mekune nyine tro sa ce ithanatane memine la itre atr?

14 E jë la Ioane 3:16. Ala nyimu la itre atr hne së hna könëne kowe la Drai Ne Amekunën ka atre hnyawa ha la xötr celë. Ngo nemene la aqane aijijëne la mel ka tha ase palua kö hnene la mel hna huujën hnei Iesu? Hetre itre ­ijine ka aijijë së troa sa la hnyinge celë, me xatuane la itre atr troa trotrohnine hnyawa. Kolo itre ijine easa könë angatr kowe la Drai Ne Amekunën, me ijine easë hë me angatr ngöne la Drai Ne Amekunën, me ijine easa wai angatr e thupen. E trotrohnine hnyawa hi angatr la aliene la thupene mel, tro lai a mama hnyawa koi angatr la etrune la ihnimi Iehova kowe la itre atr, memine la etrune la inamacane i Nyidrë. Nemene la itre götrane la ­thupene mel nyine tro sa ce thawa me angatr?

15. Nemene la eisapengöi Iesu me Adamu?

15 Hetre atr ka pexej hnei Iehova hna nu matre troa huujëne la mele i angeic nyine thupene mel. Loi e tro la atr cili a mele nyipici koi Iehova. Nge, tro angeic a hetre hni ne ajan troa nue la mele i angeic kowe la itre atr. (Roma 5:17-19) Hnei Iehova hna upe la pane xupuana i Nyidrë, ene Iesu, qa hnengödrai kowe la fen. (Ioane 1:14) Matre, ketre atre ka pexeje hë Iesu, tui Adamu ekö. Ngo, hnei Iesu pe hna xötrethenge la itre wathebo i Iehova tune la hna troa kuca hnene la atr ka pexej. Ngacama catrehnine la itre itupath ka traqa koi Iesu, ngo tha hnei nyidrëti pi kö hna ena la ketre wathebo i Akötresie.

16. Pine nemene matre ahnahna ka sisitria la thupene mel?

16 Hnene la hna mec hnei Iesu nge ka pexeje nyidrë, ame hna thapa pi la itre atr qa ngöne la ngazo me mec. Ka ihmeku hnyawa hi nyidrë memine lo pengöi Adamu ekö. Ka pexeje Iesu, nge ka nyipici, me ka drengethenge Akötresie. (1 Timoteo 2:6) Hnei nyidrëti hna mec thatraqai së, nge hnene la huuje i nyidrë hna aijijëne la nöjei trahmanyi me föe me nekönatr troa hetrenyi la mele ka tha ase palua kö. (Mataio 20:28) Thupene mele hi la jëne matre eatre pi la aja i Iehova.2 Korinito 1:19, 20.

IEHOVA A FE GOJENYI SË MATRE KEPE SË HMACA

17. Nemene la hna aijijëne hnene la thupene mel?

17 Hace pi hë koi Iehova troa hamëne la ­thupene mel. (1 Peteru 1:19) Ka tru së koi Nyidrë, nge hetre hni ne aja i Nyidrë troa nue la neköhnimina i Nyidrë troa mec thatraqai së. (1 Ioane 4:9, 10) Matre, meköti hi tro sa qaja ka hape, Iesu hë la keme së ngo tha Adamu hmaca kö. (1 Korinito 15:45) Hnei Iesu hna aijijë së troa hetrenyi la mele ka tha ase palua kö, ngo ene mina fe la troa nyi atrene hmaca la lapa i Akötresie elany. Jëne la thupene mel, tro ha pexeje la itre atr, nge tro hë Iehova a kepe angatre hmaca ngöne la lapa i Nyidrë, me metrötrëne pala hi la itre sipu wathebo i Nyidrë. Pane mekune jë elanyi la mel e pexeje asë hë la nöjei atr ka mele nyipici koi Iehova! Ame hë e cili, tro ha casi asë la itre ka mele e hnengödrai me e celë fen ceitu me ketre lapa ka cas. Itre nekö i Akötresieti asë hë së.Roma 8:21.

18. Eue la ijine laka, Iehova “la ka sisitia cate hun’ asë”?

18 Maine nyipici laka, hnene la lue pane keme me thine së hna thipetriji Iehova, ngo ame pe, tha hmaca kö Nyidrë hnime la itre atr. Ketre, hnei Nyidrëti hna hamëne la thupene mel. Nge itre atr ka ngazo ju hë së, thatreine kö tro Satana a sewe së troa mele nyipici koi Iehova. Jëne la thupene mel, tro Iehova a xatua së matre tro sa traqa kowe la atr ka nyipi meköt. Pane mekune jë elanyi la mel e “tro nöjei ate asë angete goeëne la Nekön, me lapaune koi angeic’ a hetenyi la mele ka tha ase palua kö.” (Ioane 6:40) Tro la keme së ka ihnim me ka inamacan a eatrëne la aja i Nyidrë me aijijëne la itre atr troa pexej. Ame hë e cili, Iehova hë “la ka sisitia cate hun’ asë.”1 Korinito 15:28.

19. (a) Nemene la hne së hna troa kuca e hetre hni ne ole së kowe la thupene mel? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “ Catre Jë Thele La Itre Atr Ka Hetre Hni Ne Ajan.”) (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatan ngöne la tane mekune ka troa xulu?

19 E hetre hni ne ole së kowe la thupene mel, tro lai a upi së troa ce thawa me itre atr la ahnahna ka sisitria cili. Nyipi ewekë tro la itre atr a atre ka hape, jëne la thupene mel, Iehova a aijijëne la nöjei atr troa hetrenyi la mele ka tha ase palua kö. Ngo, hetre huliwane fe la thupene mel. Ej a nyinyin lo jol hna amejëne hnei Satana ekö e Edena. Tro pë hë sa ce ­ithanatane lai ngöne la tane mekune ka troa xulu.