Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2017

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Öni Paulo aposetolo, tha hnei Iehova kö hna “nue nyipunie kowe la itupathi hune la hnei nyipunie hna atein.” (1 Korinito 10:13) Hapeu, kolo kö lai a hape, ase hë Iehova mekune amë la itre itupath hne së hna atreine troa cile kow, nge thupene lai, Nyidrëti a axeciëne la itre itupath nyine tro sa cile kow?

Maine nyipici hi lai, nga loi e tro sa pane mekune la ethanyine lai kowe la mele së. Hna hnöjua la neköne la ketre trejin. Tru la hleuhleu ne la kem, nge angeic a mekune ka hape, ma ase jë hë Iehova ekö mekune la ewekë celë. Matre hnei Nyidrëti jë hna axeciën ka hape, atreine hi angeic me föi angeic elë hun la jole celë. Ame ngöne la fen celë, ala nyimu catr la itre ka cil kowe la itre akötr ka tune lai. Matre, hapeu, tro kö sa mekun ka hape, Iehova la ka musinën la nöjei ewekë ka traqa kowe la mele së?

Ame ngöne la easa ce wange la 1 Korinito 10:13, tro së lai a öhne ka hape, tha Tusi Hmitrötre kö a sajuëne la mekun laka, ase hë Iehova mekune amë la itre itupath hne së hna atreine troa cile kow, nge thupene lai, Nyidrëti a axeciëne la itre itupath nyine tro sa cile kow. Pine nemene matre qaja jë së lai? Tro sa ce wange la 4 lao kepin.

Ame la hnapan, hne së hna kapa qaathei Iehova la atreine troa isa axecië mekun, ke aja i Nyidrëti hi lai kowe la atr. (Deuteronomi 30:19, 20; Iosua 24:15) E tro sa axeciën la itre mekun ka amadrinë Iehova, easë hi lai a qale catr koi Nyidrë matre troa amekötine la itre jë së. (Ite Edomë 16:9) Ngo, e xome hë së la itre mekun ka ngazo, tro hë lai a hetre ethane kowe la mele së. (Galatia 6:7) Haawe, maine hnei Iehova ju hna axeciën la itre itupath hne së hna troa cile kow, hapeu, ijije kö tro sa qaja ka hape, hetrenyi the së la atrein troa isa axecië mekun?

Ame la hnaaluen, tha Iehova kö a thepe së qa ngöne la itre “ewekë ka xulu” xan. (Ate Cainöj 9:11) Maine jë troa traqa kowe la atr la ketre hulö ke, angeice hnyawa hi ngöne la götrane cili, nge ngöne la ijine traqa lai. Hnei Iesu hna qaja la ketre hulö ka traqa kowe la ala 18 lao ka mec. Hna mala tranyi angatr hnene la ketre tra etë. Haawe, mama hnyawa hi e cili ka hape, tha Akötresieti kö la qaane matre meci pi angatr. (Luka 13:1-5) Matre, tha meköti kö tro sa mekune ka hape, hnei Akötresieti hna axeciën la itre ka troa mel, maine mec qëmekene troa traqa la ketre hulö.

Ame la hnaakönin, loi e tro sa isa mele nyipici koi Iehova. Öni Satana, itre hlue i Iehova a huliwa i Nyidrë ke, hetre hnei angatr hna kapa qaathei Nyidrë. Ngo, ame koi angeic, tha tro kö sa mele nyipici koi Iehova e hetre akötr ka traqa koi së. (Iobu 1:9-11; 2:4; Hna Amamane 12:10) Maine hnei Iehova ju hna thepe së qa ngöne la itre akötr, kösë lo nyipici Satana hi lai.

Ame la hnaafoan, tha hnei Iehova kö hna mekune amë la nöjei ewekë ka troa traqa koi së. Nyipici laka, hetre mene i Iehova troa atre la itre ewekë ka troa traqa. (Isaia 46:10) Ngo, kola mama e hnine la Tusi Hmitrötr ka hape, tha Iehova kö a mekune amë la nöjei ewekë ka troa traqa. (Genese 18:20, 21; 22:12) Ka ihnim, me ka meköti Iehova, matre tha tro kö Nyidrëti lai a sewe së troa isa axecië mekun.Deuteronomi 32:4; 2 Korinito 3:17.

Nga, nemene hö la aliene la ithanata i Paulo la kola qaja ka hape, tha hnei Iehova kö hna “nue nyipunie kowe la itupathi hune la hnei nyipunie hna atein”? Paulo e celë a qaja la hna kuca hnei Iehova ngöne la ijine itupath maine akötr, ngo tha qëmekene kö. * (Wange ju la ithuemacany.) E tro sa mejiune koi Iehova, tro Nyidrëti lai a xatua së ngöne la nöjei itupath ka traqa ngöne la mele së. (Salamo 55:22) Tro sa ce wang enehila la lue kepine matre, qaja jë Paulo tune lai.

Ame la pane kepin, ka “ijije koi ate” la itre itupath hne së hna cile kow. Uti hë la pune la fene i Satana, tro së lai a cil kowe la itre jol ka tru, maine itre hulö. Ngo, maine easa qale catr koi Iehova, tro së lai a cile hut ngöne la itre itupathi cili, me mele nyipici koi Nyidrë. (1 Peteru 5:8, 9) Ame ngöne la itre pane xötr ne la mekene 10 ne 1 Korinito, hnei Paulo hna amexeje la itre xa itupath hna cile kow hnene la angetre Isaraela ngöne la hnapapa. (1 Korinito 10:6-11) Hnene la itre ka qale catr koi Iehova hna cile hut ngöne la itupathe cili. Ngo, hna tha idrei hnene la itre xa atre Isaraela. Tha hnei angatre kö hna qale koi Iehova, matre tha mele nyipici hë angatr koi Nyidrë.

Ame la hnaaluene kepin, ka “nyipici Akötesie.” Nemene la aliene lai? E tro sa goeëne la aqane thupëne Iehova la itre hlue i Nyidrë ekö uti hë enehila, kola mama laka, ka nyipici Nyidrë koi angatr. Ketre, Nyidrëti a xatuane la “angete hnine koi nyidë me thupëne la ite wathebo i nyidë.” (Deuteronomi 7:9) Mama hnyawa hi koi së ka hape, ka eatrëne pala hi Iehova la itre hnei Nyidrëti hna axeciën. (Iosua 23:14) Xecie hnyawa koi së ka hape, (1) Tha tro pi kö Iehova a nue la ketre itupath matre troa akötrë së pala ha, nge thatreine kö së troa cile kow, nge (2) tro kö Nyidrëti lai “a nyi jëne köte” së.

Iehova la ‘Atre akeukawa së ngöne la akötre së asë.’

Nemene la hna kuca hnei Iehova matre troa “nyi jëne köte” kowe la itre ka qale koi Nyidrë? Eje hi laka, ka hetre mene i Nyidrë troa apatrene la itupath. Ngo, öni Paulo, tro Iehova a “nyi jëne köte e kola tupath, mate ateine nyipunie xomi hnin.” Matre, ame la aqane nyi jëne kötre së hnei Iehova tre, kola hamë trenge catre së matre tro sa atreine cile hut. Tro sa ce ithanatane la itre xa aqane hamë trenge catre së hnei Iehova.

  • Iehova la “ate akeukawa [së] ngöne la aköte [së] asë.” (2 Korinito 1:3, 4) Nyidrëti a hamë tingetinge kowe la mekun, me hni së jëne la uati hmitrötr memine la hlue ka nyipici.Mataio 24:45; Ioane 14:16, Roma 15:4.

  • Iehova a eatrongë së jëne la uati hmitrötre i Nyidrë. (Ioane 14:26) Uati hmitrötr la ka amekunë së la itre hna melën ngöne la Tusi Hmitrötr, memine la itre trepene meköt matre tro sa axecië mekune hnyawa.

  • Iehova a xatua së jëne la itre angela.Heberu 1:14.

  • Iehova a xatua së jëne la itre trejin. Tro angatre lai a ithuecatre koi së jëne la itre ithanata i angatr, me itre huliwa i angatr.Kolose 4:11.

Matre, nemene la hne së hna inine qa ngöne la itre ithanata i Paulo ngöne 1 Korinito 10:13? E tro sa qale catre koi Nyidrë, tro së lai a cile hut ngöne la nöjei itupathi asë. Ketre, tro kö Iehova lai a nyi jëne kötre së matre, tro sa atreine cile hut. Haawe, trotrohnine hë së laka, tha hnei Iehova kö hna axeciëne la itre itupath hne së hna troa cile kow.

^ par. 7 Ame la qene Heleni ne la hna hape, “itupath” tre, kola hape, “akötr.”