Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2016

Nyipici Jë Koi Iehova!

Nyipici Jë Koi Iehova!

“Loi e tro Iehova a lapa nyipi nyiso me lapa nyipine la itre nekö i nyiso epine palua.”1 SAMUELA 20:42, MN. 

NYIMA: 12562

1, 2. Pine nemene matre nyine haine la aqane inyipicikeu i Ionathana me ­Davita?

HNA haine hnei Ionathana la aqane catre i Davita, ketre thöth. Hnei Davita hna humuthi Goliatha, atre qea hmae, me traqa fë la he i angeic koi Saulo, Joxu ne Isaraela, keme i Ionathana. (1 Samuela 17:57) Xecie hnyawa koi Ionathana e cili ka hape, ce Akötresieti me Davita, nge qaane ju hi lai, lue treme sineene hë nyidro. Ame hnei nyidroti hna sisinyi troa inyipicikeu pala hi. (1 Samuela 18:1-3) Nge hnei Ionathana hna nyipici koi Davita uti hë la angeic a mec.

2 Maine nyipici laka, tha Ionathana kö la hnei Iehova hna iën troa joxu ne Isaraela, ngo ame pe, hnei angeice pala hi hna nyipici koi Davita, atre hna iën troa joxu. Ketre, ame la Saulo a thele troa humuthi Davita, tru la hnei Ionathana hna seseu göi Davita, sinee i angeic. Atre hë angeic laka, Davita a zae ngöne la hnapapa hna hape, Zif, ame hnei angeic hna tro e cili matre troa xatua  Davita troa lapa qale catre koi Iehova. Öni angeic koi Davita: “The qou kö nyipë, ke tha tro kö kaka Saulo a öhnyi nyipë ; nge tro nyipëti a joxu ne Isaraela, nge tro ni a hnaaluene fe i nyipë.”1 Samuela 23:16, 17.

3. Nemene la ewekë ka sisitria koi Ionathana, nge nemene la ka anyipicine lai? (Wange ju la pane iatr.)

3 Maine eje hi laka, hnei Ionathana hna nyipici koi Davita, ngo ame la ka sisitria koi angeic, tre ene la troa nyipici koi Iehova. Hnene hi lai matre angeic a nyipici koi Davita. Davita ju hë la ka troa joxu, ngo tha thele pi kö angeic troa thapa la hnëqa cili qaathei Davita. Hnei angeice pe hna xatua Davita troa qale catre koi Iehova. Lue ka mele nyipici asë hi nyidroti koi Iehova, me lue ka inyipicikeu fe. Hnei nyidroti fe hna thele troa eatrëne pala hi lo hnei nyidroti hna isisinyikeu, lo kola hape: “Loi e tro Iehova a lapa nyipi nyiso me lapa nyipine la itre nekö i nyiso epine palua.”1 Samuela 20:42, MN.

4. (a) Nemene la ka troa thue madrine së? (b) Nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune celë?

4 Nyipi ewekë tro fe sa nyipici kowe la itre atrene la hnepe lapa së, me itre sinee së, me itre trejin, trahmanyi me föe e hnine la ekalesia. (1 Thesalonika 2:10, 11) Ngo ame la ka sisitria, tre ene la tro sa nyipici koi Iehova, Atre hamë së la mel. (Hna Amamane 4:11) Maine nyipici laka, hetre madrine së qa ngöne la hne së hna nyipici koi Nyidrë, ngo nyipi ewekë catre kö la tro sa nyipici koi Nyidrë ngöne la itre ijine jol. Tro sa ce wange e celë la aqane tro la tulu i Ionathana a xatua së troa nyipici pala hi koi Iehova ngöne la (1) ijine easa mekune laka, tha meköti kö tro sa metrötrën la ketre atr ka cilëne la ketre hnëqa, (2) ijine tro sa iëne la atr nyine tro sa nyipici kow, (3) ijine laka tha trotrohni së kö maine tha meköti pena kö la aqane ujë koi së hnene la ketre atr ka trene hnëqa, me (4) ijine easa mekune laka, jole hë troa eatrëne lo hne së hna sisiny.

METRÖTRËNE JU LA ATR TRENE HNËQA

5. Pine nemene matre jole pi hë kowe la nöje Isaraela troa nyipici koi Akötresie la kola joxu hnei Saulo?

5 Hnene laka, hna tha idrei hnei Saulo Joxu, keme i Ionathana, ame hnei Iehova hna nuetriji angeic. Celë hi matre, kola jole la nöje Isaraela memine la mele i Ionathana. (1 Samuela 15:17-23) Nge ketre, hnei Iehova hna nue Saulo troa musi koi itre macatre ka nyimutre. Matre tha hmaloi kö kowe la itre atrene la nöje troa nyipici koi Akötresie, ke, itre ewekë ka ngazo la hna kuca hnene la joxu ka lapane la “therone i Iehova.”—1 Aqane Lapa Ite Joxu 29:23.

6. Nemene la ka amamane laka, ka nyipici Ionathana koi Iehova?

6 Pane mekune jë së la ewekë ka traqa thupene ju hi la kola nyiqaane tha idrei hnei Saulo. Tha hmaca kö Ionathana nyipici koi Iehova ngöne la ijine cili. (1 Samuela 13:13, 14) Hna traqa hnene la trongene isi angetre Filisiti cememine la 30 000 lao ikariota troa lepi Isaraela. Nge ala 600 hi lao soce i Saulo, nge angeice hi me Ionathana la trene jia ne isi. Ngo, tha seseu pi kö Ionathana; mekune pala kö angeice lo hna qaja hnei Samuela perofeta ka hape: “Tha tro kö Iehova a tije la nöje i nyidë, qa ngöne la atesiwa atraqate i nyidë.” (1 Samuela 12:22) Öni Ionathana kowe la ketre thupëtresij ka ce isi me angeic ka hape, ‘tha jole kö koi Iehova troa amelene jëne la ala nyimu maine jëne la ala xalaith.’ Matre, hnei nyidroti hna ce ut kowe la ca lapa i angetre Filisiti, me humuthe la ala truedre. Hnene laka hnei Ionathana hna mejiune koi Iehova, ame hnei Iehova hna amanathithi angeic. Hnei Iehova hna axulune la ketre sa, ame hna ixoueny la angetre Filisiti. Nge ame e cili, hnei angatre hna itö ihumuth, ame hna hun hnene la angetre Isaraela.1 Samuela 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Nemene la aqane ujë i Ionathana koi keme i angeic?

7 Atre hi së lo laka, tha ujë kö Saulo qa ngöne la ngazo. Ngo ame pe, e ijij, hnei Ionathana pala hi hna catre drengethenge keme i angeic; ka tune lo ijine nyidroti a ce isi me cile koi angetre Filisiti.1 Samuela 31:1, 2.

8, 9. Pine nemene matre easa nyipici koi Akötresie ngöne la easa metrötrëne la itre ka trene mus?

8 Loi e tro fe sa nyipici koi Iehova, ene la troa catre drengethenge la mus ne la nöj, e ijij. Iehova a aijijëne la itre mus, ene la “angete musi atraqat” troa mus koi së, nge Nyidrëti a ajane tro sa metrötrë itre ej. (E jë la Roma 13:1, 2.) Celë hi kepine matre, tro sa metrötrëne la mus hna acil ngöne la nöj, ngacama ej a huliwa qene atrekënö. Tro së lai a mekune ka hape, tha meköti kö tro sa metrötrën la itre ka cilën. Ngo, eje hi laka, loi e tro sa metrötrën asë la itre ka trene mus hna nue hnei Iehova.1 Korinito 11:3; Heberu 13:17.

Easa nyipici koi Iehova la easa metrötrëne la trahmanyi maine föe së, ngacama tha ka hmi kö(Wange ju la paragarafe 9

 9 Hnei Olga, ketre trejine föe ne Amerika, hna nyipici koi Iehova ngöne la eahlo a catre metrötrëne la föi eahlo, ngacama ka ngazo la thiina i nyidrë koi eahlo. [1](Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Qa ngöne laka, ketre Atre Anyipici Iehova eahlo, nyidrëti a ithanata akökötrenyi koi eahlo. Nge ame itre xa ijin, xele kö ma ithanata koi eahlo, goi qaja fe nyidrë ka hape, tro nyidrëti a triji eahlo me xome la ha nekönatr. Ngo hnei Olga hna catre trongëne la eamo i Tusi Hmitrötr, kola hape: “The të kö la ngazo i kete ate hnei ngazo.” Hnei eahlo hna thele troa kuca la hnëqa i eahlo, ene la troa kuci xen koi nyidrë, me wasine la itre heetre i nyidrë, me nyidrawane la itre xa atrene la hnalapa i nyidrë. (Roma 12:17) Nge e ijij, eahlo a ce tro me nyidrë troa wange la itre sinee i nyidrë. Ame la ijine kola keleme la keme i nyidrë ngöne la ketre traon, hnei eahlo hna hnëkëne hnyawa la tronge i nyidro. Ngo ame hë la kola hmine la wezipo, tre hnei eahlo hna lapa e tröne la uma ne hmi me lapa treqe nyidrë. Ame hë la itre macatre thupen, lolo hë la thiina i nyidrëti koi Olga, ke, hnei eahlo hna xomihni ahoeany, me metrötrë nyidrëti pala hi. Nge, nyidrëti pena ha enehila a xatua eahlo troa tro koi hna icasikeu me tro sai eahlo. Ame itre xa ijin, nyidrëti a hane sine me eahlo la itre icasikeu.1 Peteru 3:1.

DREI LA NYINE TRO SA NYIPICI KOW?

10. Nemene la ka aijijë Ionathana troa iëne la atr nyine tro angeic a nyipici kow?

10 Ame la Saulo a mekune troa humuthi Davita, hetre mekune ka hace nyine tro Ionathana a axeciën. Aja i angeic troa nyipici koi keme i angeic, ngo hetre aja i angeice fe troa nyipici koi Davita. Xecie hnyawa koi Ionathana laka, ce Iehova me Davita, matre mekune jë hi angeic e cili troa nyipici koi Davita. Hnei angeice hna canga thuemacanyi Davita troa kötre me zae Saulo. Nge thupene lai, angeic a ithanata me Saulo göi troa hnimi Davita.E jë la 1 Samuela 19:1-6.

11, 12. Tro la ihnimi së koi Akötresie a xatua së tune kaa?

11 Alice la ketre trejine föe ne Australie ka hane melëne la ewekë cili. Ame la angeic a inine la Tusi Hmitrötr, angeice fe a hane ithawakeune memine la hnepe lapa i angeic la itre ewekë hnei angeice hna inin. Hnei angeice fe hna qaja koi angatr la kepine matre tha tro kö angeic a hane ce atrun me angatr la Noël. Ame ngöne la xötrei, tha nyipi kapa kö angatr, ngo ame hë e thupen, angatre hë a elëhni koi angeic. Ame koi angatr, tha hnimi angatre hë hnei angeic. Nge öni Alice: “Hnei Nenë hna triji ni, nge trenyiwa ha ni koi eahlo. Hace pi hë koi ni, ke tru la hnenge hna meku angatr. Ngo ame pe, ase hë ni mekune ka hape, tro Iehova me Iesu a tro pa ngöne la meleng, ame hnenge hna xome la bapataiso ngöne la asabele thupen.”Mataio 10:37.

12 Tha tro kö sa nue la ketre ewekë tune la ekip ne kuci elo, maine uma ne ini, maine ketre nöje pena troa tro pa ngöne la mele së, nge pi Iehova pë hë. Iehova kö la nyine tro sa nyipici kow. Ka tru koi Henri la troa kuci elo (jeu d’échecs) me pi mama fë la uma ne ini angeic, matre angeic a thele jëne matre tro la uma ne ini angeic a hun. Qa ngöne laka, ka elo angeic e nöjei mecixeni me sabath, haawe pëhë ijine i angeic troa cainöje trootro me hane sine la itre icasikeu. Öni Henri, ka tru hë koi angeic troa nyipici kowe la uma ne ini hune la troa nyipici koi Iehova. Matre, mekune jë hi angeic troa hmaca e cili.Mataio 6:33.

13. Jëne la hna nyipici koi Akötresie, tro lai a xatua së tune kaa troa cile kowe la itre jol e hnine la hnepe lapa?

 13 Ame itre xa ijin, jole pi hë troa nyipici maine ce amadrinëne pena la itre atrene asë ne la hnepe lapa. Öni Ken: “Tru la ­madrinenge troa wai Nenë lapa, maine tro pena eahlo a nango ce lapa me eni me föeng. Ngo ame pe, thatreine kö nyidro ce lapa.” Öni angeice hmaca jë: “Jole catre koi ni troa amadrinë ketre, ke, tha ­madrine pë hë ketre.” Hnei Ken hna mekune hnyawa la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, me trotrohnine laka, föi angeic la nyine tro angeic a amadrinën, me nyipici kow. Matre, angeice a mekune jë troa ce ithanatane me föi angeic la enyipiewekëne troa menyik kowe la thine i angeic. Hnei angeice fe hna ce ithanatane me thin la enyipiewekëne tro eahlo a metrötrëne la föi angeic.E jë la Genese 2:24; 1 Korinito 13:4, 5.

E THA MEKÖTI KÖ LA AQANE UJË KOI SË

14. Nemene la aqane ujë i Saulo koi Ionathana?

14 Loi e tro fe sa nyipici koi Iehova e ngazo ju hë la aqane ujë koi së hnene la ketre trejin trene hnëqa. Hna acili Joxu Saulo lo hnei Akötresie, ngo tha loi kö la aqane ujë i nyidrë kowe la sipu nekö i nyidrë. Tha trotrohnine kö nyidrëti la kepine matre hnimi Davita catre hnei Ionathana. Matre, ame ju hi la Ionathana a thele troa xatua Davita, elë catre jë hi la hni Saulo, me ­thaipië Ionathana qëmekene la ka ala nyim. Ngo tha mano kö Ionathana ­metrötrëne la keme i angeic, me nyipici koi Iehova me Davita, atre hna iën troa joxu i angetre Isaraela.1 Samuela 20:30-41.

15. Nemene la nyine tro sa kuca e tha meköti kö la aqane ujë koi së?

15 Ame enehila, kola thele hnene la itre trejin ka thupën la ekalesia troa thiina ka meköt kowe la nöjei trejin. Ngo itre atr ka tha pexeje kö angatr. Matre ame itre xa ijin, tro angatre lai a mekuhnine menune la aqane ujë së. (1 Samuela 1:13-17) Haawe, e tha trotrohnine kö angatre lai, me mekuhni së pena, catre pi së nyipici koi Iehova!

E JOLE TROA EATRËNE LA HNA SISINY

16. Eue la itre ijine tro sa nyipici koi Akötresie?

16 Aja i Saulo tro Ionathana a joxu, ngo tha Davita kö. (1 Samuela 20:31) Ngo ame Ionathana, Iehova la hnei angeic hna hnim me nyipici kow. Celë hi matre, tha hnei angeice kö hna sipu meku angeice kö. Ngo, hnei angeice pe hna thele troa ce sinee me Davita, me catre nyipici kowe la hnei nyidroti hna isisinyikeu. Eje hi laka, ame la atre hnimi Iehova, me nyipici koi Nyidrë, tre tha tro jë kö angeice lai a thë la hna sisiny, ngacama tha nyine loi kö koi angeic. (Salamo 15:4) Haawe, qa ngöne laka hne së hna nyipici koi Akötresie, tro së lai a eatrëne la hne së hna sisiny. Ame ngöne la ketre contrat ne huliwa, tro së lai a eatrëne la hne së hna ce axeciëne troa kuca, ngacama jole ju hë koi së. Ketre, e hetre jol ka traqa koi së e hnine la ­faipoipo, tro lai a mama la ihnimi së koi Iehova e hne së hna catre nyipici kowe la trahmanyi së maine föe së.E jë la Malaki 2:13-16.

Easa nyipici koi Iehova la easa eatrën la hna ce axeciën ngöne la contrat ne huliwa (Wange ju la paragarafe 16)

17. Nemene la aqane xatua epuni hnene la tane mekune celë?

17 Loi e tro fe sa nyipici koi Akötresie, me meku itre xan. Catre pi së nyipici kowe la itre trejin, trahmanyi me föe, ngacama tha meköti kö la aqane ujë i angatr koi së. Tro fe sa nyipici pala hi koi Iehova, ngacama jole ju hë koi së. Tro hë së e cili a amadrinëne la hni Iehova, nge tro fe së lai a madrin. (Ite Edomë 27:11) Tha luelue kö së laka, ame la hnei Iehova hna kuca, tre nyine loi pala hi koi së, nge Atre hnimi së. Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu, tro sa ce wange la itre xa atr ngöne la hneijine i Davita, ka nyipici me ka tha nyipici kö koi Iehova.

^ [1] (paragarafe 9) Hna saze la itre xa ëj