Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2016

 HNA MELËN

Tru La Itre Manathithi Qa Ngöne La Hna Huliwa i Iehova

Tru La Itre Manathithi Qa Ngöne La Hna Huliwa i Iehova

Öning kowe la tane soce ka hape, qange hë kalabus ke tha qange kö hna isi, “matre eö hmaca kö a troa akalabusi ni pine lai?” Hnaaluene upi ni lai troa lö kowe la soce i Amerika.

HNA mala ni e Crooksville, Ohio, e Etazini lo 1926. Lue ka tha hmi kö Kaka me Nenë ngo hnei nyidroti pala hi hna upe la 8 lao nekö i nyidro troa hane hmi (Métho­diste). Ame hë lo eni a 14 lao macatre, hetre ahnahna hnenge hna kapa qaathene la hene ne hmi ke pëkö ca Sabathe gufa hnenge hna patr ngöne la hna hmi.

Margaret Walker (Hnaaluene trejine föe qa ngöne la götrane mi) la ka ini ni la nyipici

Ame ngöne la ijine cili, hnei Margaret Walker, ketre atre Anyipici Iehova ka lapa easenyi hun hna nyiqaane ithanata Tusi Hmitrötr me Nenë. Ame la ketre drai, hnenge hna hane pi drenge la porotrike i nyidro, ngo hnei Nenë hna upi ni ke wanga ajolë nyidroti jë. Ngo eni pala hi a thele jëne troa drei nyidro. Ame hë e ­thupen, hnei Margaret hna hnyingë ni ka hape, “Atre fe hi hmunë la ëje i Akötresie?” Öninge jë hi : “Atre asë hi la nöjei atr ka hape, Akötresie la ëje i Nyidrë!” Öni eahlo jë hi, “Xome jë la Tusi Hmitrötre i eö nge goeëne ju la Salamo 83:18.” Eni hi a öhne e cili ka hape, Iehova la ëje i Akötresie. Eni a nyinyape pi kowe la itre sineeng me hape, “Ame la epuni a lö edrahe hej kowe la hnalapa i epuni, goeëne ju la Salamo 83:18 hnine la Tusi Hmitrötre i epun, nge goeëne ju ka hape, drei la ëje i Akötresie.” Eni fe hë e cili a nyiqaane cainöj.

Hnenge hna inine la Tusi Hmitrötr me xomi bapataiso lo 1941. Tha qea ju kö, nge acili ni jë hi troa xomiujine la Ini Tusi Hmitrötr Ne La Ekalesia. Hnenge hna hane hë Nenë me itre trejin me eni troa hane sin, ame hnei angatr hna traqa. Ngo ame pë hë Kaka, ke tha ajane fe kö nyidrë.

ICILEKEU

Tru catre hë hnei hnëqang e hnine la ekalesia, ame hnenge hna thele troa hetrenyi la itre xa itusi së. Ame la ketre drai, hnei Kakati hna köjane la itre tusi me hape: “Öhne hi eö la itre itusi eö? Tro pi hë eö qaa la memin!” Eni pë hë a tro pi me mel ezine la traone e ­Zanesville, Ohio, ngo hnenge hna lapa majemine tro me bëek, troa thuecatrene la itre atrene la hnepe lapang.

Hnei Kaka hna thele troa sewe Nenë troa sine la itre icasikeu. Ame itre xa ijin, eahlo hë e cahu nyipin gojeny, nge nyidrëti fe hi la a ixötrethenge troa abëekë eahlo. Ngo traqa ju hi e koilo hnalapa, eahlo hmaca hi a lö juetrë pi troa tro hmaca  koi icasikeu. Öninge koi Nenë: “The seseu kö, tro kö nyidrëti lai a hmanono xan.” Ame hë e thupen, hmaca ju hi Kaka hna sewe eahlo, haawe, pë hë ka ajolë eahlo troa sine la itre icasikeu.

Ame hë lo kola acile la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie lo 1943, hetre götrane qange fe hë. Matre ame la itre eamo hnenge hna kapa, tre celë hi ka xatua ni e thupen troa maca ngöne la kola cile fë cainöj.

THA LÖ HNINE KÖ LA ISI

Ame lo 1944, lo Hnaaluene Isi Ka Tru hna hë ni troa soc. Matre, qange ngöne la ketre hnë itronyi itre ka troa soc e Fort Hayes, Ohio, troa pane wange la pengöi eni me nyialiene la itre pepa, tune la hna amekötin. Eni fe e cili a qaja kowe la itre ka cilëne lai ka hape, tha eni kö a troa soc. Eni pë hë a bëeke jë, nge thupene la itre hnepe ijin, traqa pi hi la ketre tane soce me hape koi ni, “Corwin Robison, hetre pepange la qaathei mus troa othi eö.”

Lue wiike thupen kola ha kootrë ni nge önine la atre amekötin ka hape: “Maine eni ju la ka mus ke tro ni a nue eö. Hetre mekuna i eö?” Öninge e sa: “Eni a pane ipië koi nyipë! Tro epuni ekö a amekötine ka hape, ketre atre trene hnëqa ni ngöne la hmi. Huliwange la troa cainöj ngöne la nöjei hnalapa, me cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia kowe la ka ala nyimu.” Önine jë hi la atre amekötin kowe la itre ka troa axecië mekun ka hape: “Tha epuni kö e celë a troa amekötin ka hape, ka trene hnëqa maine tha trene hnëqa kö la thupëtresij ngöne la hmi, ngo epuni a troa amekötin la pune koi angeic göi soc.” Tha qea ju kö e thupen, nge axeciëne jë hi angatre ka hape, tro ha akalabusi ni. Amekötine jë hi koi ni troa lapa ngöne la kalabus e Ashland, Kentucky, koi 5 lao macatre.

IEHOVA A THUPË NI NGÖNE LA KALABUS

Hnenge hna lapa la lue pane wiik ngöne la kalabus e Columbus, Ohio, me lapa casi ngöne la ketre hnahag la pane drai. Ame e cili, hnenge hna thith koi Iehova me hape: “Thatreine kö ni troa lapa ngöne la hnahag koi 5 lao macatre. Tro jë ni la a kuci nemen!”

Ame lai drai thupen, hna lö sai ni hnene la itre ka thup. Eni a tro ezine la ketre atr hna akalabusin ka qea nge ka catr, nge nyiho a ce cil qëmekene la mamalama me goeëne e kuhu trön. Öni angeic koi ni, “Hnauëne laka eö jë e ce?” Öning, “Ketre Atre Anyipici Iehova ni.” Öni angeic, “Öö! Nga hnauëne kö la eö e ce?” Öning, “Tha ka isi kö me humu atr la Itretre Anyipici Iehova.” Öni angeic, “Matre kola akalabusi eö, ke tha eö kö a pi ihumuth! Nga angatr hi a akalabusine la itre atr pine ihumuth, tha trotrohnine kö ni.” Öninge jë hi, “Nyipici eö hi lai!”

Thupene lai, öni angeic, “15 lao macatre ne lapa ni ngöne la ketre kalabus, nge e cili la eni a e la itre itusi epun.” Ame hë la eni a drenge lai, thithi jë hi ni me hape, “Iehova, epi tro la atre celë a ce xöle me eni.” Ame e cili, önine lai trahmany, Paulo la ëjen, ka hape: “E hetre ka thele iwesitrë me eö ke sue jë. Nge tro ni a kuci  angatr.” Matre, ame lo eni a lapa e cili memine lo ala 50 lao hna akalabusin, tre, pëkö jole ka traqa koi ni.

Eni cahu e nyipine la Itretre Anyipicin hna akalabusin e Ashland, Kentucky

Ame hë la eni a feke kowe la kalabusi e Ashland, traqa ni a öhne la itre xa trejin ka macaj e cili. Hnei angatr hna xatua ni me itre xane ju kö troa qale catre koi Iehova. Hnei angatr hna acile la porogarame ne e Tusi Hmitrötr e nöjei wiik. Nge tro huni a hnëkëne la itre hnying me nyine sa thatraqane la itre icasikeu hna hëne ka hape, abeilles de la Bible. Eahuni a lapa ngöne la ketre hnahage ka tru nge hna qalëne la itre ibeetre huni ngöne la ngöne uma. Ca trejin ka amekötine la hnë tro huni a cainöj. Tro angeic a hape koi ni: ­“Robison, götrane qa i ö lai ibeetre celë. Matre loi e tro eö a canga cainöje koi angeic qëmekene tro angeic a tro.” Celë hi aqane cainöje huni lai.

THUPENE LA KALABUS

Hnenge pala kö hna lapa kalabus thupene lo 1945 lo kola nyipune la Hnaaluene Isi Ka Tru. Tru la hnenge hna mekune la itre atrene la hnepe lapang ke, öni Kakati koi ni, “patre hë eö qaa la hnenge hna helën, matre pëkö ejolene koi ni troa helëne la itre xa atrene la hnalapa.” Ame hë la eni a lö qa kalabus, ke tru la madrinenge troa öhne la ala seven e angatr e sine la itre icasikeu. Nge ca xa i eni fe ka xome la bapataiso, ngacama kola icilekeu hnei Kaka.

Eni a cainöj me Demetrius Papageorge, ketre trejin hna iën ka nyiqaane nyihlue i Iehova lo 1913

Ame lo kola nyiqaane la isi e Corée lo 1950, hna hë ni hmaca a tro Fort Hayes troa soc. Ame hë la kola ase waipengöi eni, önine jë hi la tane soce koi ni, “Eö la ketre nekö trahmany ka tru trenge catrene ngöne la gurup.” Öninge jë hi, “Ka loi pi hë lai ngo tha tro kö ni a soc.” Eni a amexeje jë lo hna qaja ngöne 2 Timoteo 2:3 me hape, “Ketre soce i Keriso hë ni la!” Pane lapa thaupe ju hi nyidrë, nge nyidrëti a qaja jë koi ni ka hape, “Ka loi, nga tro jë hö.”

Tha qea ju kö thupene lai, nge eni a hane sine la icasikeu göi troa huliwa ngöne la Bethela, lo ijine Asabele e Cincinnati, Ohio. Öni Milton Henschel koi eahuni ka hape, tru la hna aja ixatua ngöne la Bethela. Eni pë hë a nyialiene jë la pepa ne sipo troa huliwa e hnine la Bethela. Ame hna kapa la sipong, nge hnenge hna nyiqaane huliwa lo treu Ogas 1950, nge eni pala hi la e celë.

Tru catre pala hi hnei huliwang e hnine la Bethela. Nyimutre la itre macatre ne huliwa ni ngöne la chaudière thatraqane la hnë feja itus, me itre biero. Hnenge fe hna nyihnyawane la itre masin, me itre ithingene qëhnelö. Hnenge fe hna huliwa ngöne la itre Uma Ne Asabele e Neweyok.

Eni a huliwa ngöne la itre chaudières e Brooklyn

Ka tru catre koi ni la troa sine la hmi e hmakany, me ini Ita Ne Thup hnine la Bethela, me cainöj memine la ekalesia. Itre ewekë lai nyine troa kuca lapan hnene la itre hnepe lapa asë ne la Itretre Anyipici Iehova. E tro keme me thin me ha nekönatr a ce wange la topik ne la drai, me kuca lapan la hmi hnepe lapa, me qeje mekun ngöne la itre icasikeu,  me catre cainöj trootro, tro hë la itre atrene asë la hnepe lapa a lapa qale catre koi Iehova.

Hetre sineenge hë e hnine la Bethela memine fe e hnine la ekalesia. Ame itre xan e angatr, tre itre hna iën nge angatre hë e hnengödrai, nge ame itre xan tre, tha hna iëne kö. Ngo eje hi laka, ame asë hi la itre hlue i Iehova tre, itre ka tha pexeje kö angatr, tune mina fe la itre ka huliwa ngöne la Bethela. Nge e hetre hnepe jol memine la ketre trejin, ke eni pala hi a canga thele troa iloi. Eni a mekune lo hna qaja ngöne Mataio 5:23, 24 me thele fe la aqane tro ni a nyinyine la jole cili. Eje hi laka, tha ka hmaloi kö troa qaja ka hape “menu hë ni,” ngo ame pe, nyimutre catre la itre jol hna nyinyine tune lai.

ITRE MANATHITH

Ame hë enehila, nango jole hë tro ni a cainöj ngöne la itre hnalapa trootro pine laka qatre hë ni, ngo tha hmaca kö ni cainöj. Hnenge hna nango inin la qene Sinoa (mandarin) me cainöj koi angatr e cahu hna tro. Ame itre xa hmakany, traqa koi 30 maine 40 lao zonal hnenge hna hamëne kowe la itre ka ajan.

Eni a cainöj kowe la itre Sinoa e Brooklyn, Neweyok

Hetre vizitenge fe e Chine! Ame la ketre drai, hna traqa hnene la ketre nekö jajinyi kowe la hnë salemë wene sinöe. Ame e cili, angeic a hnyimahnyima koi ni, nge eni a canga line pi koi angeic la Ita Ne Thup me Réveillez-Vous! Qene Sinoa. Ame hë la angeic a xom, angeic a qaja fe la ëje i angeic, Katie. Ame hë thupen, e öhnyi ni mina ha hnei Katie, angeic a jea koi ni troa porotrik me eni. Eni a qaja koi angeic la ëje ne la itre wene sinöe qene papale, nge tro angeic a nyitipune la aqane qajang. Hnenge fe hna amamane koi angeic la itre xa mekene tus, ame hnei angeic hna kapa la itus, Ini Tusi Hmitrötr. Ngo itre wiike thupen, paatre pi hi angeic.

Itre treu thupene lai, hnenge hna hamëne la itre zonal kowe la ketre nekö jajinyi ka tro ezine lai hna salem. Ame lai wiike thupen, traqa pi angeic me line koi ni lai mobilisi angeic, me hape, “hetre atr e Chine ka pi ithanata me nyipë.” Öning, “Pë fe kö atr hnenge hna hane atre e Chine.” Ngo hnei nyëne hna catre fë, ame hnenge hna xome lai mobilis, me hape, “Alo, eni Robison.” Önine ju hi lai atr, “Robby, eni Katie. Eni hmaca ha la e Chine.” Öninge jë hi, “E Chine!” öni Katie e sa, “Öö! Robby, atre hi nyipëti lai jajinyi ka hamëne lai telefon? ke sipu trejine hi lai me eni. Tru catre la itre ewekë ka lolo hnei nyipë hna ini ni, matre eni a sipo nyipë troa hane ini angeic.” Öninge jë hi, “Katie, tro ni a isin. Oleti pe la hna thuemacanyi ni ka hape, eö hë e cili.” Tha qea ju kö e thupen, nge patre ju fe hi lai ka co. Thatre kö ni ka hape, nyidroti eka enehila ngo eni a trengeneune laka, tro nyidroti a thele troa atrepengöi Iehova hnyawa.

Traqa koi 73 lao macatre ne nyihlue i Iehova ni, nge tru la madrineng la hnei nyidrëti hna xatua ni troa cile huti me mele nyipici e hnine la kalabus. Ketre, hna acatrene la lapaune ne la itre trejin me eni hnene la aqane cile huti ni ngöne la icilekeu i Kaka. Ame hë la pun, hna bapataiso Nenë me ala 6 lao trejin me eni. Ketre, nango ujë hë la thiina i Kaka, nge meci pë hë nyidrë nge qai nyidrëti fe hë hna hane sine la itre xa icasikeu.

Maine celë hi aja i Akötresieti lai, tro ha mele hmaca la itre atrene la hnepe lapang me itre sineeng ka meci hë ngöne la fene ka hnyipixe. Drei jë la madrine ka tru elanyi troa ce nyihlue i Iehova epine palua cememine la itre atr hne së hna hnim!

Tha öhne pë hë Corwin Robison la hna fejane celë ke, meci hë nyidrë.