Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2016

Hna Ati Ëje i Aberahama “Enehmu i Akötesie”

Hna Ati Ëje i Aberahama “Enehmu i Akötesie”

“Eö Isaraela hlueng, Iakobo lo hnenge hna iën, matra i Aberahama enehmung.”ISAIA 41:8, MN. 

NYIMA: 9122

1, 2. (a) Hne së hna atre tune kaa ka hape, hetre itre atr ekö ka ce sinee me Akötresie? (b) Nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune celë?

AME kowe la atr, ka nyipi ewekë pala hi troa hnimi angeic. Ewekë lai hnei angeice hna thele catrën qaane lo kola hnaho angeic, tha kolo kö a qaja lo ihnim ka eje thene la lue ka iaja. Ka tru koi së la troa ce mele me itre sinee, me itre xa atr. Ngo hetre ketre pengöne ihnimi kö hne së hna ajane catrën, ene la troa hnimi së hnei Iehova. Ala nyimu la ka mekune ka hape, tha ijiji së kö troa imelekeu me Akötresie, ke, ka tha mama kö Nyidrë, nge ka pucatin asë. Ngo tha tro pi kö sa mekune tune lai, ke, atre hnyawa hi së la nyipici!

2 Jëne la Tusi Hmitrötr, easa atre laka, hetre itre atr ekö ka ce sinee me Akötresie. Hnei angatre hna acatrene catrëne la aqane imelekeu i angatre me Iehova. Qa ngöne laka, ewekë ka tru lai koi së troa eatrëne ngöne la mele së, haawe loi e tro sa waipengöne hnyawa la tulu i angatr. Celë hi matre tro sa wange la tulu i Aberahama. (E jë la Iakobo 2:23.) Nemene la hnei nyidrë hna kuca matre enehmu i Akötresieti jë nyidrë? Hna nyitrepene la aqane imelekeu i Aberahama me Akötresie hnene la lapaun, nge hna hë nyidrë ka hape, “keme ne la angete lapaun’ asë.” (Roma 4:11) Ame la easa wange la tulu i nyidrë, loi e tro sa isa waipengö së me hape, ‘Tro ni a nyitipune tune kaa la lapaune i Aberahama, me acatrene la aqane imelekeunge me Iehova?’

ABERAHAMA LA ENEHMU I AKÖTRESIE

3, 4. (a) Qaja jë ngöne la mele i Aberahama la ijine kola tupathe hnyawa la lapaune i nyidrë. (b) Pine nemene matre kapa jë Aberahama troa huujëne la nekö i nyidrë?

3 Pane meku Aberahama jë së, 125 lao macatre i nyidrë, nge nyidrëti a nango elëne la wetr. [1](Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Isaaka nekö i nyidrë a xötrethenge nyidrë, nge 25 lao macatre i angeic. Angeic a thue la uke sinöe, nge Aberahama a xome trongëne la hele me itre xa ewekë ju kö göi troa athi eë. Ketre ijine lai ngöne la mele i Aberahama ka hace catr. Tha hnene kö laka qatre catre hë nyidrë, ke, ka egöcatre pala kö nyidrë, ngo hnene laka hnei Iehova hna upi nyidrë troa huujëne la nekö i nyidrë.Genese 22:1-8.

Hetre kepine matre kola drengethenge Akötresie hnei Aberahama

4 Ketre ijine lai ka tupathe la lapaune i Aberahama. Matre itre atr a qaja ka hape, ka iakötrë lae Akötresie, ke, hnei Nyidrëti hna upi Aberahama troa huujëne la nekö i nyidrë. Nge öni itre xan, hnei Aberahama hna kuca la ewekë cili, ke tha hnime kö nyidrë la nekö i nyidrë. Itre atr a mekune tune lai, ke, patre kö thei angatre la lapaun, matre thatreine kö angatr troa trotrohnine la itre huliwan ej. (1 Korinito 2:14-16) Ngo hetre kepine matre kola drengethenge Akötresie hnei Aberahama. Hnei nyidrëti hna idrengethenge hnene laka, hetrenyi nyidrëti la nyipi lapaun. Xecie hnyawa koi nyidrë laka, tha tro pi kö Iehova a upi nyidrë troa kuca la ketre ewekë ka troa akötrë nyidrëti palua. Nge xecie hnyawa fe koi nyidrë laka, e tro nyidrëti a idrengethenge, tro Iehova a amanathithi nyidrë me nekö hnimina i nyidrë. Nemene la ka aijijë Aberahama troa hetrenyi la lapaune ka catre celë? Hnene la lue ewekë, ene la atrehmekune memine la hna melën.

5. Hnei Aberahama hna atrepengöi Iehova tune kaa, nge nemene la hna aciane thei angeic?

5 Atrehmekun. Hnei Aberahama hna tru ngöne la traon, Ure la ëjen. Itre atr e cili a thili kowe la itre haze, tune la keme i nyidrë. (Iosua 24:2) Matre hnei Aberahama hna atrepengöi Iehova tune kaa? Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, ame Aberahama, tre ketre matra i Sema, nekö i Noa. Hna meci hnei Sema, nge 150 lao macatre i Aberahama. Sema la ketre atr ka lapaune catr, nge kola mekune laka hnei nydrëti hna qeje Iehova kowe la itre atrene la hnalapa i nyidrë. Matre, celë fe hi lai aqane atrepengöi Iehova hnei Aberahama. Hnene la atrehmekune celë hna aciane thei angeic la ihnim koi Iehova me acatrene la lapaune i angeic.

6, 7. Nemene la itre hna melëne hnei Aberahama ka acatrene catrëne la lapaune i angeic?

6 Hna melën. Nemene la hna melëne hnei Aberahama ka acatrene la lapaune i angeic koi Iehova? Atre hi së lo ka hape, ame la itre hne së hna kuca, tre qa kuhu hni, nge ka traqa qa ngöne la itre mekun. Hnene laka, hna ketri Aberahama hnene la itre ini hnei angeice hna kapa göi Iehova, ame hna cia jë thei angeic la aja troa metrötrë Iehova, “Akötesie ka sisitia, ate kë zine la hnengödrai memine la fen.” (Genese 14:22) Tusi Hmitrötr a hëne lai ka hape, “qou e Akötesie.” (Heberu 5:7) Maine aja së troa acatrene la aqane imelekeu së me Akötresie, nyipi ewekë tro sa xoue Nyidrë. (Salamo 25:14) Celë hi thiina lai ka upi Aberahama troa drengethenge Iehova.

7 Hnei Akötresieti hna upi Aberahama me Sara troa trotrije la hnalapa i nyidroti e Ure kowe la ketre nöje trenyiwa. Tha lue thupëtresije me föe hmae hmaca kö nyidro, nge nyidroti pë hë a troa mele trootro ngöne la itre uma mano. Ngacama atre hnyawa hi Aberahama la itre ejolene la mele cili, ngo ka eje e kuhu hni angeice la troa drengethenge Iehova. Hnene hi lai, matre hnei Akötresieti hna amanathithi angeic, me thupëne la mele i angeic. Ame lo kola thepe Sara qaathei angeic hnene la ketre joxu, me thele troa humuthi angeic, hnei Iehova hna amele nyidro. Anyimua ujë tune lai hnei Iehova koi nyidro. (Genese 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Hnene la itre hna melëne cili hna acatrene catrëne la lapaune i Aberahama.

8 .Tro sa hetrenyi tune kaa la atrehmekun me hna melën ka troa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova?

8 Ijije kö tro sa nyi sinee me Iehova? Eje hi! Tui Aberahama, nyipi ewekë tro sa pane atrepengöi Iehova. Easë fe, nyipi ewekë tro sa atrepengöi Iehova hnyawa me hetre itre hne së hna melën. Eje hi laka, tru catre hmaca kö la hne së hna atre göi Iehova hui Aberahama ekö. (Daniela 12:4; Roma 11:33) Nyimutre la itre ini e hnine la Tusi Hmitrötr ka qejepengöi Iehova, “ate kë zine la hnengödrai memine la fen.” Itre ini hi lai ka akökötrene la ihnimi së me metrötre së koi Nyidrë. Nge hnene la ihnimi cili me metrötr hna upi së troa drengethenge Nyidrë. Ame la easa ujë tune lai, easë fe hë lai a öhne la aqane thupë së, me amanathithi së hnei Iehova ngöne la mele së nge kolo fe a acatrene la lapaune së. Kola mama e cili koi së laka, ka xulu la madrin me tingetinge qa ngöne la hna nyihlue Iehova hnyawa. (Salamo 34:8; Ite Edomë 10:22) E tro sa thele troa atrepengöi Iehova hnyawa, me melëne me kapa la itre manathith qa ngön, tro fe lai a acatrene catrëne la aqane imelekeu së me Nyidrë.

KA TRU KOI ABERAHAMA LA IMELEKEU I NYIDRË ME AKÖTRESIE

9, 10. (a) Nemene la nyine troa kuca matre troa acatrene la aqane imelekeu ne la lue treme sineen? (b) Nemene la ka amamane laka, ka tru koi Aberahama la aqane imelekeu i nyidrë me Iehova?

9 Hna aceitunëne la aqane imelekeu ne la itre sinee me ketre mo ka tru alameken: nyipi ewekë tro pala hi sa nyidrawane ej “o ijin’ asë.” (E jë la Ite Edomë 17:17.) Tha ka ceitu kö memine la ketre inege ka tru thupen, nge hna amë göi tro hi a amingömingöne la hnahag. Ngo ceitu pe me ketre iengene ka mingöminge nyine troa fi lapan me nyidrawan. Hnei Aberahama hna nyipi ewekëne catrëne me nyidrawane la aqane imelekeu i nyidrë me Iehova. Nemene la aqane kuca i nyidrë?

Ceitune la imelekeu i lue treme sineen me iengen ka mingöming nyine troa fi lapan me nyidrawan

10 Hnei Aberahama pala hi hna catre xoue Iehova me drengethenge Nyidrë. Ame lo nyidrëti a fek a tro Kanana eë me itre atrene la hnalapa i nyidrë, hnei nyidrëti pala hi hna xomi mekune thenge la aja i Iehova, itre mekune ka co ju hë maine ka tru. Ca macatre qëmekene troa hnaho Isaaka, lo kola 99 lao macatre i Aberahama, hnei Iehova hna upi nyidrëti troa peritomone la nöjei trahmanyi ne la hnalapa i nyidrë. Hapeu, hnei Aberahama kö hna thele kepin? Ohea, hnei nyidrëti hna mejiune koi Iehova me drengethenge Nyidrëti ju kö la drai cili.Genese 17:10-14, 23.

11. Pine nemene matre Aberahama a hnehengazo göi Sodoma me Gomora? Hnei Iehova hna xatua Aberahama tune kaa?

11 Qa ngöne laka, ka drengethenge Iehova pala hi Aberahama, ene mina fe ngöne la itre götrane ka co, ene pe ka catre pala hi la aqane imelekeu i nyidro. Tha jole kö koi Aberahama troa ithanatane me Iehova la nöjei pengöne ewekë ka ajolë nyidrë, me hane sipo ixatua fe koi Iehova. Ka tune lo angeic a hnehengazo göi Sodoma me Gomora. Öni angeic koi Iehova: “Tro kö Nyipëti a ce apatrene la ka meköt memine la atr ka ngazo? Maine hetre ala fifitre lao ka meköt ngöne la traon, hapeu, tro kö Nyipëti a apatrene me tha hnime la nöje ngo hetrenyi lo lai ala fifitre?” (Genese 18:24, MN ) Nge hna anyimua hnyinge tune lai uti hë la traqa koi 10 pe hi lao ka meköt. Hnauëne laka hnyinge jë nyidrëti tune lai? Kola hnehengazone hnei Aberahama la mele ne la itre atr ka meköt e cili, tui Lota me hnepe lapa i angeic. Nge ka mejiune hnyawa Aberahama koi Iehova, “ate amekötine la fene hnengödrai asë,” matre hnei nyidrëti hna fe koi Iehova la hni nyidrë. Hnei Iehova hna xomihni ahoeany, me amamane koi Aberahama la utipine i Nyidrë kowe la itre atr. Hnei Nyidrëti hna qaja ka hape, e iameköti hë Nyidrë, tro pala kö Nyidrëti a pane thele la itre atr ka meköt me amele angatr.

12, 13. (a) Hna xatua Aberahama tune kaa hnene la atrehmekun me itre hnei nyidrëti hna melën? (b) Nemene la ka amamane ka hape, ka mejiune hnyawa Aberahama koi Iehova?

 12 Eje hi laka, hnene la atrehmekune me itre ewekë hnei Aberahama hna melën hna acatrene catrëne la aqane imelekeu i nyidrëti me Iehova. Haawe, ame hë la kola upi nyidrëti hnei Iehova troa huujëne la nekö i nyidrë, xecie hnyawa koi Aberahama laka, ame Iehova tre ka xomihni ahoean, me ka utipin, me ka nyipici, me ka iamele. Matre, thatreine kö tro Iehova a aca tro ujë me iakötrë pena. Pine nemene matre qaja jë së tune lai?

13 Qëmekene troa elë kowe la wetr, öni Aberahama kowe la lue hlue i nyidrë, ka hape: “Lapaju pe [epon] e celë ce memine la asina ; nge tro ha ni memine la nekö trahmanyi kowe koho troa hmi, nge hmacajë hi [nyiho] koi [epon].” (Genese 22:5) Kola hapeue lai? Nyidrëti kö lai a thoi ka hape, tro nyidroti a ce bëeke hmaca? Ohea. Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, xecie koi Aberahama laka, ijiji Iehova hi troa amele Isaaka hmaca qa hna mec. (E jë la Heberu 11:19.) Ketre hnei Iehova lo hna aijijë Aberahama me Sara troa hnaho nge qatre catre hë nyidro. (Heberu 11:11, 12, 18) Matre, xecie hnyawa koi Aberahama ka hape, pëkö ca ewekë hna thatreine kuca hnei Iehova. Eje hi laka, tha nyipi mama kö koi Aberahama e cili la ewekë ka troa traqa. Ngo hetre mejiune i nyidrë laka, e traqa ju meci hnei Isaaka, tro kö Iehova a amele nyëne hmaca, matre eatre pi la itre hna thingehnaean. Celë hi kepine matre hë Aberahama jë, “keme ne la angete lapaun’ asë.”

Ka mejiune Aberahama laka, e meci pi Isaaka, tro kö Iehova a amele nyëne hmaca, matre eatre pi la itre hna thingehnaean

14. Nemene la itre itupath hne së hna cile kow la easa nyihlue i Iehova, nge tro la tulu Aberahama a xatua së tune kaa?

14 Tha Iehova kö a ajane tro së enehila a huujëne la itre nekö së. Nyidrëti pe a upi së troa drengethenge la itre wathebo i Nyidrë. Ame itre xa ijin, tha nyipi trotrohnine kö së la kepine matre loi e tro sa drengethenge itre ej, ke, jole pi hë troa trongën. Hapeu, celë hi lai hnei epuni hna hane mekun? Ame kowe la itre xa trejin, jole catre koi angatr troa cainöje trootro. Maine jë, itre ka lapa thaup, matre jole koi angatre troa ithanata kowe la itre trenyiwa. Ame itre xan, angatr a hmahmane la aqane troa goeë angatr hnene la itre sine huliwa, maine itre sine ini angatr. (Esodo 23:2; 1 Thesalonika 2:2) E upi së jë troa kuca la ketre ewekë ka jole pi hë koi së, mekune ju së la lapaune ka tru i Aberahama me aqane catre i nyidrë. E tro sa mekune hnyawa la aqane mele nyipici ne la itre hlue i Iehova ekö, itre trahmanyi me föe, tro lai a upi së troa nyitipu angatr, me aeasenyi së catre koi Iehova, enehmu së.Heberu 12:1, 2.

MANATHITHI HNA KAPA QA NGÖN

15. Gufa kö koi Aberahama la hna drengethenge Iehova?

15 Hapeu, gufa kö koi Aberahama la hna drengethenge Iehova? Öni Tusi Hmitrötr, “Aberahama a manoxötö me mec nge nyipi qate catë hë.” (Genese 25:8) Ame la nyidrëti a mec lo kola 175 lao macatre i nyidrë, tre, tingetinge la hni i nyidrë la nyidrëti a mekune hmaca la aqane trongene la mele i nyidrë. Pine nemen? Pine laka, hnei nyidrëti pala hi hna wangatrune la aqane imelekeu i nyidrëti me Iehova ngöne la mele i nyidrë. Ngo tha tro kö sa trotrohnine ka hape, pëhë aja i nyidrëti troa mel.

16. Nemene la hnei Aberahama hna troa atre elanyi ngöne la Paradraiso?

16 Öni Tusi Hmitrötr, Aberahama a “teqene la lapa ka hete tepen, nge ame la ate acile me huliwan, te, Akötesie.” (Heberu 11:10) Hetre mejiune i Aberahama laka, tro angeic a öhne e ketre ijin, la lapa cili, ene la Baselaia i Akötresie, kola musi kowe la fen. Tro nyidrëti e cili a madrin la troa atre laka, ame ngöne lo itre macatre thupen, hna xatuane la itre hlue i Iehova jëne la lapaune i nyidrë! Nge hetre hna qajaqaja fe hnene la huuje hnei nyidrëti hna kuca hune la wetr e Moria. (Heberu 11:19) Ketre, hnei nyidrëti lo hna akötre lo kola huujëne la nekö i nyidrë. Haawe, tro fe nyidrëti elany a atre laka, celë fe hi lai ka xatuane la itre hlue i Iehova troa trotrohnine la akötr ka ej thei Iehova la Nyidrëti a nue la nekö i nyidrë, Iesu Keriso nyine thupene mel kowe la nöjei atr. (Ioane 3:16) Matre, hnene la tulu i Aberahama hna xatua së asë troa hetre hni ne ole kowe la thupene mel, hatrene ka tru ne la ihnimi Iehova!

17. Nemene la aja ka catre the së, nge nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune ka troa xulu?

17 Loi e tro sa catre lapaune tui Aberahama. E tro sa catre thele troa atrepengöi Iehova hnyawa me drengethenge Nyidrë, tro fe së lai a öhne la aqane amanathithi së hnei Nyidrë me thupë së. (E jë la Heberu ­6:10-12.) Catre pi së matre tro Iehova a enehmu së epine palua! Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu, tro sa ce wange la köni xa enehmu i Iehova ekö, itre ka mele nyipici koi Nyidrë.

^ [1] (paragarafe 3) Hna hë Aberahama me Sara ekö ka hape, Aberama me Sarai. Ngo ame ngöne la tane mekune celë, tro sa xome la ëje hnei Iehova hna isa hamëne koi nyidro e thupen..