Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Eiperem 2016

“Loi e Huliwa Apexejene La Xomi Hni”

“Loi e Huliwa Apexejene La Xomi Hni”

“Loi e huliwa apexejene la xomi hni, mate pexeje me meköti nyipunie, nge pëkö ewekë ka pat.” IAKOBO 1:4.

NYIMA: 135139

1, 2. (a) Nemene la hne së hna inin qa ngöne la aqane cile huti Gideona me ala 300 lao atre i angeic? (Wange ju la pane iatr.) (b) Thenge la hna qaja ngöne Luka 21:19, pine nemene matre ka nyipi ewekë catre la xomihni?

PANE mekune jë së lo ketre isi ka tru nge ka qea catr. Kolo isi angetre Isaraela hna elemekene hnei Gideona memine lo angetre Midiana. Hnei angatr hna weje huzune la angetre Midiana ngöne la jidre ka pexej, traqa koi 32 lao kilomet. Thupene lai, öni Tusi Hmitrötr: “Traqa ha Gideona e Ioridano, me tro shashaith, nyidë memine la ala köni hadede thei nyidë, kucakuca angat.” Ngo tha hune pala kö angatr, ke tro pala kö angatr a isi memine la ala 15 000 lao soce i angetre Midiana. Nyimu macatre hë ne akötrë angetre Isaraela hnene la itre ithupëjia celë, matre thatreine kö tro angatr a hmaca e celë. Haawe, tha mano kö Gideona me itre atre i angeic iwej uti hë la hun angatr!—Angete Amekötin 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Hetre isi ka tru fe hne së hna cile kow, nge ka qea pi hë. Ame la itre ithupëjia me easë tre, Satana me fene i angeic, me itre aja  së ka ngazo. Nyimu macatre hë enehila ne cile catre së ngöne la isi cili. Nyimu isi hne së hë hna hun jëne la ixatua i Iehova, ngo tha traqa pala kö së kowe la pune la isi. Ame itre xa ijin, tre kola traqa koi së la kucakuca, maine pena hmanono hë së hna treqene la pune la fene celë. Ase hë Iesu thuemacanyi së laka, tro ha traqa koi së la itre itupathi ka tru me itre iakötrë ngöne la itre drai ne la pun. Ngo öni nyidrëti mina fe, e tro së a xomihni uti hë la pun, tro hë së lai a hun. (E jë la Luka 21:19.) Nemene la aliene la troa xomihni? Nemene la ka troa xatua së troa xomihni? Nemene la hne së hna inine qaathene la itre ka xomihni hë? Nemene la nyine tro sa kuca matre “huliwa apexejene la xomi hni”?—Iakobo 1:4.

ALIENE LA XOMIHNI

3. Nemene la aliene la xomihni?

3 Ame la Tusi Hmitrötr a qeje xomihni, tre tha kolo hmekuje kö a hape, troa kapa la ketre jol ka traqa koi së. Kolo fe a qaja la aqane mekune së me aliene hni së qëmekene la itupath. Tro la xomihni a xatua së troa catr me mele nyipici me xomihni ahoean. Hna qaja hnene la ketre itus ka hape, ame la xomihni tre, ketre thiina ka lolo ka acatrene catrëne la mejiune së, me sewe së troa thixötr ngöne la kola traqa la itupath. Tro fe eje lai a xatua së troa cile catr ngacama tru catre ju hë la itre akötr. Ketre, ej a aijiji së troa traqa kowe la pune la itre itupathi cili, me goeëne catrëne la thupen hune la akötr.

4. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, ihnimi la ka upi së troa xomihni?

4 Ihnimi la ka upi së troa xomihni. (E jë la 1 Korinito 13:4, 7.) Ngöne nemene götran ne la mele së? Ihnimi së koi Iehova la ka upi së troa xomihnine la nöjei ewekë asë ka traqa koi së, nge hnei Nyidrëti hna nu. (Mataio 26:39) Ihnimi së fe kowe la itre trejin la ka upi së troa xomihnine la itre ngazo i angatr. (1 Peteru 4:8) Nge ihnimi së kowe la föe së la ka upi së troa xomihnine la “aköte,” ka eje fe thene la itre trefën ka mele madrin. Nge kolo fe a acatrene catrëne la mele ne trefën.—1 Korinito 7:28.

IXATUA KOI SË GÖI TROA XOMIHNI

5. Pine nemene matre Iehova hmekuje hi la ka atreine troa xatua së troa xomihni?

5 Sipo Iehova jë la trenge catr. Iehova la “Akötesie, ine la xomi hni me ate akeukawan.” (Roma 15:5) Nyidrëti hmekuje hi la ka atreine trotrohnine hnyawa la jole ka traqa koi së, me aliene la hni së, memine la sipu pengö së. Matre atre hnyawa hi Nyidrë la hne së hna ajan matre tro sa cile hut. Öni Tusi Hmitrötr: “Tro nyidëti a kuca la aja i angete qoue nyidë ; tro nyidëti a [dreng] la hnei angate hna teij, me amele angat.” (Salamo 145:19) Ngo tro Akötresieti a sa tune kaa la sipo së troa xomihni?

Iehova hmekuje hi la ka atreine trotrohnine hnyawa la jole ka traqa koi së

6. Tune la hna thingehnaean hnei Iehova, nemene la aqane tro Nyidrëti a “nyi jëne köte” koi së e kola tupathi së?

6 E tro sa sipo Iehova troa xatua së troa xomihni, tro kö Nyidrëti a “nyi jëne köte e kola tupath[i së].” (E jë la 1 Korinito 10:13.) Nemene la hnei Nyidrëti hna kuca? Ame itre xa ijin, tre, patre pi hi la itupath. Ngo nyimu ijin laka, Nyidrëti a hamëne koi së la trenge catr  matre atreine së “xomi hni me xomi hni ahoeanyi memine la madin.” (Kolose 1:11) Ketre, hnene laka atrepengö së hnyawa hi hnei Nyidrë, ene lo itre aliene hni së, me mekuna së, me ngönetrei së, haawe, tha tro pi kö Iehova a nue la ketre jole uti hë la thatreine së xomihnin.

7. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre la göxeni qaathei Akötresie? Qaja jë la ketre ceitun.

7 Göxeni qaathei Akötresie thatraqane la lapaune së. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre la göxeni cili? Tro sa xome la ketre ceitun: Maine tro la ketre atr a elëne la ketre wetr ka draië catr koi nyimu drai, ke nyipi ewekë koi angeic troa xeni hnyawa e nöjei drai, tune la etrune la hna xen ngöne la könitre maine foa lao drai. Ketre tune mina fe, nyipi ewekë tro sa xome la göxeni qaathei Akötresie, matre atreine së troa cile hut me eatrëne la itre aja së kowe la huliwa i Nyidrë. Matre loi e troa ami ijin göi ini Tusi cas, me tro koi hna icasikeu. Itre huliwa lai ka nyipi ewekë koi së matre troa acatrene la lapaune së.—Ioane 6:27.

8, 9. (a) Tune la hna qaja ngöne Iobu 2:4, 5, nemene la mekun hna amejën la easa cile kowe la itupath? (b) Ame la kola traqa koi së la itupath, nemene la nyine tro sa lapa mekun?

8 The thëthëhmine kö laka, troa nyipici koi Akötresie. Ame ngöne la kola traqa koi së la itre jol, nyipici laka, easa akötr. Ngo ketre itupathi fe lai kowe la aqane nyipici së koi Iehova. Tro ha mama jëne la aqane ujë së kowe la itupathi la pengö së xajawa i Iehova, memine la musi Nyidrë. Pine nemene matre qaja jë së tune lai? Satana la ithupëjia i Akötresie, nge angeic a icilekeu memine la musi Nyidrë. Hnei angeice hna pi tru koi Iehova me hape, itre atr a nyihlue i Nyidrë göi thupen. Öni Satana: “Ite ewekë asë hna hetenyi hnene la ate tro angeic’ a hamëne hnane la mele i angeic.” Matre öni angeic e qeje Iobu ka hape: “Loi pe xejëjë enehila la ime i cilie, me lepe la ite june me ijö i angeic, nge tro angeic’ a jele ngazo cilie xajawa i cilie.” (Iobu 2:4, 5) Hapeu, saze hë la aqane ujë i Satana enehila? Ohea! Nyimu macatre thupene lai, lo kola helë Satana qa hnengödrai, angeice pala hi a sili trenge ewekën la itre hlue i Akötresie. (Hna Amamane 12:10) Satana pala hi enehila a qaja ka hape, itre atr a nyihlue i Akötresie göi thupen. Tru la aja i angeic tro sa thipetrije la musi Akötresie, me hmaca troa nyihlue i Nyidrë.

9 Ame la kola traqa koi së la itupath nge easë a akötr, ke pane mekune ju la ewekë celë ka sihngödr: Ame ngöne la ketre götran, Satana me itre dremoni a cile goeë epuni me hape, tro hë epuni a thixötr. Nge ame ngöne la ketre götran, epuni a öhnyi Iehova me Iesu Keriso Joxu së, me itre hna iën hna amelene hmaca, me itre thauzane lao angela. Angatre fe a goeëne la epuni a cil kowe la itupath, ngo angatre pe a xexe madrin koi epun! Tru la madrine i angatr troa goeëne laka, epuni a cile huti me mele nyipici koi Iehova. Nge ame hë e cili, epuni a drenge la Iehova a qaja koi epuni ka hape: “Neköng, inamacanepi, mate madinejë la hning ; mate hete nyine sa koi angeic’ ate qaja angazo ni.”—Ite Edomë 27:11.

Hnei Iesu hna goeëne catrëne la thupen hnine la itupath

10. Tro sa nyitipu Iesu tune kaa la kola traqa koi së la itre itupath?

 10 Mekune catrëne ju la thupen. Pane mekune jë laka, epuni a tro ngöne la ketre hnaop nge gaa mit, ngo atre hi epuni laka, ame hë la epuni a traqa kowe la pune lai hnaop, tre mama ha la lai. Ceitune hi lai memine la mele së. Tro së lai a ixelë me itre jol nge tro lai a trotro tithi së. Hnei Iesu fe hna hane melëne lai. Ame lo kola athipi nyidrë hune la sinöe, hna thaipië nyidrë nge tru la akötre i nyidrë. Itupathi lai ka akötrëne catrëne la mele i nyidrë! Nemene la ka aijijë nyidrë troa cile hut? Öni Tusi Hmitrötr, hnei nyidrëti hna goeëne “la madine hna amë xajawa i nyidë.” (Heberu 12:2, 3) Hnei Iesu hna goeëne catrëne la thupene qa ngöne la hna cile hut, ene la troa ahmitrötrëne la ëje i Akötresie me sajuëne la musi cile i Nyidrë. Xecie koi Iesu laka, ka xoxopatre hi la itupath, ngo ame la thupene koi nyidrë e hnengödrai, tre ka troa cile huti epine palua. Ame fe la itre itupath hne së hna cile kow enehila, tre, tro lai a trotro tithi së me akötrëne la mele së, ngo tha tro pi kö sa thëthëhmine laka, ka xoxopatre hi itre ej.

“ANGETE XOMI HNI”

11. Pine nemene matre loi e troa waipengöne hnyawa la hna melëne hnene la “angete xomi hni” hë?

11 Tha easë hmekuje kö la ka cile hut. Öni Peteru e ithuecatre kowe la itre keresiano ka cile kowe la itre itupath, ka hape: “Thipe tiji [Satana] pi, nge cile huti ju nyipunie ngöne la lapaun, ke ate hë nyipunie laka eatë hë ngöne la ite tejine me nyipunie e celë fene la ite aköte ka tune lai.” (1 Peteru 5:9) Kola amamane jëne la hna melën hnene la “angete xomi hni” hë, la aqane tro sa nyipici koi Iehova. Nge kolo fe a anyipicine koi së laka, ijiji së fe troa cile catr. Ketre, kola amekunë së laka tro kö a amanathithine la hne së hna nyipici koi Iehova. (Iakobo 5:11) Tro sa ce wange la itre xa tulu. [1]—Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.

12. Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la tulu ne la itre kerubi ka thup e Edena?

12 Ka draië la göhnene la itre kerubi e hnengödrai. Ngo ame hë lo kola eni wathebo hnei Adamu me Eva, hetre ketre hnëqa ka hnyipixe hna hamën kowe la itre xa kerubi e celë fen, isa pengöne catr memine la itre huliwa i angatr e hnengödrai. Tro la tulu i angatr a ini së troa xomihni ngöne la easa kuca la ketre hnëqa ka tha hmaloi kö. Öni Tusi Hmitrötr, hnei Iehova hna “acile e kohië ngöne la hlapa Edena la ite kerubi fë la taua ka palulu kola jume agön’ a thupëne la jëne tro kowe la sinöe hna melen.” [2] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) (Genese 3:24) Tha hnei Tusi Hmitrötre kö hna qaja ka hape, hna eetr hnene la itre kerubi, maine mekune pena ka hape, ka draië catr angatr matre tha hmeku i angatre kö la hnëqa cili. Tha mano kö angatr  eatrëne hnyawa la hnëqa i angatr. Hnei angatre hna lapa ngöne la hnëqa i angatr uti hë la fenes, traqa koi 1 600 lao macatre! Maine jë kolo ijine traqa la Iwë Atraqatr.

13. Nemene la ka thue trenge catre i Iobu troa cile huti ngöne la itre itupathi ka tru?

13 Iobu la ketre atr ka mele nyipici. Hapeu hna hane akötrë epuni fe hnene la aqane ithanata ne la ketre sinee maine atrene la hnepe lapa i epun? Hna tithi epuni kö hnene la ketre meci ka tru? Epuni kö a hace hnin la hna meci hnene la ketre atr hnei epuni hna hnim? E traqa ju koi epuni la ketre ewekë ka tune lai, thele ixatua jë ngöne la tulu i Iobu. (Iobu 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Thatre kö Iobu la kepin matre kola aca tro traqa ju hi la itre akötre koi angeic, ngo tha hnei angeice pi kö hna thixötr. Nemene la ka xatua angeic troa cile hut? Ame la hnapan, tre, tru la ihnimi angeic koi Iehova matre xele angeice ma ahleuhleunyi Nyidrë. (Iobu 1:1) Ka tru koi Iobu la troa amadrinë Iehova ngöne la nöjei ijin, ene mina fe la itre ijine ngazo. Ketre, hnei Iehova hna xatua angeic troa öhne la mene i Nyidrë, lo Nyidrëti a amexeje koi angeice la itre xa ewekë hnei Nyidrëti hna xup nge nyine hain. Celë hi ka axeciën koi Iobu ka hape, tro kö Iehova a apëne e ketre ijin, la itre itupathi ka traqa koi angeic. (Iobu 42:1, 2) Nge celë hi ewekë ka traqa. Hnei “Iehova hna ahmacanyi Iobu qa hna po” me “hamëne koi Iobu la itre hnane nge hna nyixan, a alu.” Matre tingetinge la mele i Iobu, ame hna meci hnei angeic “nge qatre hë, me nyimu drai.”—Iobu 42:10, 17, MN.

14. Tune la hna qaja ngöne 2 Korinito 1:6, hna xatuane tune kaa la itre trejin hnene la aqane cile huti Paulo?

14 Paulo aposetolo. Hapeu epuni kö a akötre hnene laka, kola icilekeu me epun? Epuni kö la ketre qatre thup, maine ketre atre thupëne la sirkoskripsio nge tru la itre huliwa i epun? Maine eje hi, tro la tulu i Paulo a xatua epun. Hnei Paulo hna cile kowe la iakötrë, nge ketre tru la hnei angeice hna seseune la  itre trejin. (2 Korinito 11:23-29) Ngo tha hmaca pi kö angeic ngöne la huliwa i Iehova, matre celë hi ka ithue trenge catrene la itre trejin. (E jë la 2 Korinito 1:6.) Tro fe la aqane xomihnin epuni la itre itupathi a xatuane la itre trejin troa hane cile hut.

NYINE KUCA MATRE “HULIWA APEXEJENE LA XOMI HNI”

15, 16. (a) Nemene la aqane tro sa trotrohnine la kola hape, “loi e huliwa apexejene la xomi hni” the së? (b) Qaja jë la itre xa aqane tro sa amamane ka hape, easa “huliwa apexejene la xomi hni”?

15 Öni Iakobo, atre drei Iesu: “Loi e huliwa apexejene la xomi hni, mate pexeje me meköti nyipunie, nge pëkö ewekë ka pat.” (Iakobo 1:4) Nemene la aqane tro sa trotrohnine la kola hape, “loi e huliwa apexejene la xomi hni” the së? Ame la easa cile kowe la itupath, easë e cili a öhne laka, tro pala kö së a catre xomihni ahoean, me thele fe troa trotrohni itre xan, me catre ihnim. Hnene laka easë pala hi a xomi hnine la itre itupath, haawe, easë fe hë e thupen, a hane atreine melëne hnyawa la itre thiina cili. Nge kolo fe a ahnyipixene pala hi la atr e kuhu hni së.

Kolo pala hi a lolo trootro la thiina së, qa ngöne la hne së hna xomihnine la itupath (Wange ju la paragarafe 15, 16)

16 Tha aja së kö troa ena la itre wathebo i Iehova matre patre pi la itupath. Celë hi matre, easë a xomihnine la itre itupath. Haawe, maine epuni a isine pala hi troa lepe trije la itre mekune ka sis, the hmaca pi kö! Sipo Iehova jë la ixatua i Nyidrë matre troa thipetrije la itre mekune cili. Hetre atrene kö la lapa i epuni ka icilekeu me epun? The hmaca kö! Loi e xecie e kuhu hni epuni troa nyihlue i Iehova pala hi. Tro hë epuni e cili a acatrene la mejiune i epuni koi Iehova. Nge mekune pala kö: Maine easa ajane troa hane kepe së hnei Akötresie, nyipi ewekë tro sa cile hut, ene la troa xomi hnine la itre itupath.—Roma 5:3-5; Iakobo 1:12.

17, 18. (a) Qaja jë la ketre ceitun ka amamane la enyipiewekëne troa cile huti uti hë la pun. (b) Nemene la ka xecie koi së la kola easenyi catre la pun?

17 Nyipi ewekë tro sa cile hut uti hë la pun, ngo tha koi hnepe ijine hi. Pane mekune jë së la kola lö la ketre he. Maine tro la itre atrene a pi mel, nyipi ewekë tro angatr a aj uti hë traqa kowe la zanehngala. Ame la atr ka canga hmanono hna aj, tre, tro angeice lai a nunucil. Nge ame fe la atre ka catre aj ngo tha traqa ju kö kowe la zanehngala, tro fe angeice lai a luz. Haawe, maine aja së troa traqa kowe la fene ka hnyipixe, nyipi ewekë tro sa catre uti hë la pun. Loi e tro sa nyitipu Paulo, öni angeic: ‘Tha hmaca kö hun.’—2 Korinito 4:1, 16.

18 Tui Paulo, xecie hnyawa koi së laka, tro pala kö Iehova a xatua së uti hë la pun. Öni angeic: “Eëshë palua ha e hune la nöjei ewekë cili hnei nyidëti ate hnimi shë. Ke xecië hë e kuhu hninge laka, tha ’teine kö la mec, me mel, me ite angela, me itete mus, me ite ewekë enehila, me ite ewekë ka tro ha traqa, me ite men, me koho qa, me ga jui, me kete ewekë hna xup, tha ’teine kö it’ eje troa iananyi shë memine la ihnimi Akötesie thei Keriso Iesu Joxu shë.” (Roma 8:37-39) Nyipici laka, ame itre xa ijin, tre troa traqa koi së la kucakuca. Ngo catre pi së tui Gideona me itre atr i angeic. Hna traqa koi angatr la kucakuca, ngo tha hnei angatre pi kö hna hmaca. “Kucakuca angat, ngo iweji pala kö”!—Angete Amekötin 8:4.

^ [1] (paragarafe 11) Loi e tro fe sa e la hna melëne hnene la itre hlue i Iehova ngöne la hneijine së matre troa thuecatre së; tune la ka mama ngöne la itre Annuaire 1992, 1999, me 2008 ka qaja la hna melën hnene la itre trejin ne Ethiopie, Malawi, me Russie.

^ [2] (paragarafe 12) Tha hna qaja kö hnei Tusi Hmitrötr la etrune la itre kerubi hna acile troa thup e cili.