Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Hna Melën

Ekö Itre Sörë, Enehila Kola Nyihlue i Iehova

Ekö Itre Sörë, Enehila Kola Nyihlue i Iehova

TRAQA ha koi nyimu macatre enehila, hna wesitr hnei Araceli jining, me ithanata catr me hape: “Loi ju hë hna ithanata, xele hë ni ma drei eö e qeje hmi. Tro pi hë eö, xelë ni ma wai eö!” Hace catre pi hë la hning ngöne la ijine cili. Traqa ha ni koi 91 lao macatre enehila, ngo mekune pala hi ni la itre ithanata cili. Ngo tune la hna qaja ngöne Ate Cainöj 7:8, “Loi la pune la ewekë hune la qan’ ej.”—Felisa.

Felisa: Hnenge hna tru e Espagne nge tha tru fe kö hnei mo hun ngöne la hnalapa hun. Ka hmi catre eahuni ngöne la hmi katolik, matre 13 lao atrene la hnalapa huni ka cilëne la hnëqa ne peen, maine ka huliwa catre kowe la hmi. Ame la ketre xa i nenë, ke ka peene nyidrë, nge ka hamë ini ngöne la uma ne ini katolik. Ame hë la nyidrëti a mec, hnei Paap Jean Paul II hna atrunyi nyidrë ceitu me atr hna ahmitrötrën, me nyine troa hmi kow. Ame kaka ke ka huliwa fao, nge ame nenë ka eëny. Ala eitre eahun, itre nekö i nyidro, nge eni hi la haetra.

Hna traqa la ketre isi e Espagne nge kola 12 lao macatreng. Thupene la isi, hna akalabusi kaka hnei mus, ke ka icilekeu la itre mekuna i nyidrëti memine la mekuna i mus. Matre tha hmaloi kö koi nenë troa thue a i eahuni asë. Eahlo pë hë a upe pi la köni jining, Araceli, Lauri, me Ramoni, kowe la uma ne la itre sörë e Bilbao. Ame hë e cili, angatre hë a hane xeni hnyawa.

Araceli: Kola 14 lao macatreng ngöne la ijine cili, nge Lauri 12, nge Ramoni 10. Tru la hne huni hna mekune la itre xa atrene la hnepe lapa hun. Ame la jole hun, tre ene la troa nyidrawa uma. Thupene lue macatre, itre sörë a upi huni pena kowe la ketre uma i sörë ka tru catre hmaca kö e Zaragoza, uma hnë thupëne la itre qatr. Qa huni troa nyidrawa kecen matre tru catre hnei huliwa, celë hi ka akucakucanyi huni catr.

Felisa: Ame la kola upe la köni jining a tro Zaragoza, hnei nenë me hmihmi, ketre ka peen hna upi ni fe a tro cili. Nyidroti a thele troa ananyi ni qaathene la nekö trahmanyi ka aja ni. Tru la ajange troa  pane lapalapa ngöne la uma i sörë, ke tru la ihniming koi Akötresie. Ka majemine ni tro troa hmi e nöjei drai, nge pi tro ni a hane traqa kowe la huliwa ne mesinare, tune la trejin me eni ka mesinare e Afrique.

Uma i sörë e Zaragoza, Espagne (götrane mi) Tusi Hmitrötr katolik qene Espagne hna hape, Nácar-Colunga (götrane maca)

Ngo ame hë la eni a traqa kowe la uma i sörë, eni ha mekun e cili laka, tha ijijinge kö troa kuca la itre ewekë hnenge hna ajan. Ame pena itre sörë, tha xatua ni kö troa hane huliwa i Akötresie ngöne la ketre nöj, tune lo hnenge hna ajan. Matre, thupene hë la ca macatre, eni pë hë a bëeke hmaca koi hnalapa me thupë hmihmi, lo peen. Eni a nyidrawane la hnalapa i nyidrë, me ce e gufane me nyidrë lo hna hape chapelet e nöjei jidr. Ketre, pi tro ni a hnëkëne la itre iengene ngöne la hnë hmi, memine la itre hna saatre i Maria, me itre xa hna hmi kow.

Araceli: Ame lo eni e Zaragoza, hnenge hna eatrëne la pane hna sisinyi göi troa hane sörë. Thupene jë hi lai, hna aisa ni me lue jining. Matre hna upi ni a tro kowe la uma i sörë e Madrid, nge Lauri kowe la ketre uma e Valencia. Hna alapa Ramoni pë hë e Zaragoza. Ame e Madrid, hnenge hna eatrëne lo hnaaluene hna sisinyi göi troa hane sörë. Ala nyimu la itre atre ka traqa ne lapa e cili, tune la itre ka ini maine itre qatre pena. Matre tru catre la huliwa nyine kuca. Hna upi ni troa inyië, ke hetre pital e cili.

Ajange pe hi la troa sörë ngöne la meleng. Ame koi ni, tro ni a e Tusi Hmitrötre lapa, me atrepengöne hnyawa ej. Ngo tha madrine kö ni, ke pëkö ala casi ka huliwane la Tusi Hmitrötr, nge goi pë fe ka qeje Akötresie maine Iesu e cili. Hnenge hna inine la qene latin, memine la hna melën hnene la itre xa hna hmi kow, me thili koi Maria. Ngo tru catre kö la traem hne huni hna xom göi troa kuca la itre xa huliwa.

Traqa pi hi koi ni la itre mekune ka nango ajolë ni. Öning: ‘Ka loi kö la tro ni a thele huliwa matre troa xatuane la hnepe lapang, ke ame la eni a huliwa ngöne la uma i sörë, ke itre xa atre kö la ka kepe mo qa ngön.’ Matre hnenge hna ithanata memine la mère supérieure, me qaja la ajang troa tro qa la. Hnei eahlo hna umë ni ngöne la ketre neköi hnahage ka co, me mekune ka hape, tro lai a ujë la mekunang.

Ame hë la kola nue ni qa cili hnene la itre sörë, me öhne laka, tha saze kö la mekunang, umë ni hmaca jë hi hnei angatr. Aköni a tune hnei angatr, matre ame hë cili, öni angatr, tro ni a tro, e tro ni a pane cinyihane ka hape: “Eni a tro ke eni a ajane troa nyihlue i Satana ngo tha Akötresieti kö.” Xounge pi kö! Pi tro hi ni a tro, ngo thatreine kö ni troa cinyianyine lai. Eni pë hë a sipone jë troa ithanata koi peenë, me qajaqaja la ewekë ka traqa. Nyidrëti a kapa ju la sipong qaathei évêque matre upi ni hmaca jë a tro Zaragoza. Itre treu thupene lai, eni ha feke qa lai nge tha hmitre ju kö matre Lauri me Ramoni fe a hane tro trije la uma i nyidro.

 ITUSI KA AISA HUN

Felisa

Felisa: Ame hë e thupen, eni ha faipoipo me fek a tro Cantabria, ketre götran e Espagne. Eni pala hi a tro troa hmi. Ame la ketre sabath, hna elëhni hnene la peen, me qaja catrëne ka hape, “Öhne hi epuni la itusi ce!” nge kola amamane la itus, La vérité qui conduit à la vie éternelle. Öni nyidrë, “E hamëne jë koi epuni la itusi celë, traqa fë pi koi ni maine pena trije pi!”

Pëkö ni la itusi cili, ngo eni a pi hetrenyi la cas. Itre drai thupene lai, traqa pi hi koi ni la lue föe, lue atre Anyipici Iehova, me hamë ni la itusi cili. Hnenge hna e asë ngöne ju kö lai jidri cili. Ame hë la kola bëeke hnene la lue föe, nyidroti a hnyingë ni ka hape, ajange kö troa inine la Tusi Hmitrötr, haawe eni a nangë nyidroti jë.

Itus Vérité

Tru la ajange troa amadrinë Akötresie, matre ame hë e cili, eni ha atre la nyipici göi Iehova, ene pe, cia jë fe e kuhu hning la ihniminge koi Nyidrë. Tru la madrineng troa qeje Nyidrë koi nöjei atr. Matre, ame hë lo 1973 hnenge hna xomi bapataiso. Eni pala hi a thele troa ithanatane la nyipici memine la itre atrene la hnepe lapang. Ngo methi angatre catre la hmi hnenge hna xötrei kapa.

Araceli: Qa ngöne laka, ngazo catre la meleng ngöne la uma i sörë, tha madrine pi kö ni kowe la hming, nge tru fe la elëhning. Ngo ame pe, eni pala hi a tro lapa troa hmi e sabath, me e gufane la chapelet e nöjei drai. Nge eni pala hi a thele troa trotrohnine la Tusi Hmitrötr, matre hnenge hna sipo Akötresie troa xatua ni. Ame hë e thupen, Felisa a hane ce thawa me eni la itre hnei angeic hna inin. Tha mano kö angeic qaja lapane la hmi angeic, matre hnenge hna mekune ka hape, ma menu hë angeic. Tha kapa kö ni la itre mekuna i angeic.

Araceli

Ame hë e thupen, eni a bëeke a tro Madrid göi huliwa, nge thupene lai eni ha faipoipo. Kola tro la itre macatre nge eni fe a öhne laka, ame la itre atr ka tro troa hmi, ke tha melëne kö angatre la itre ini hna hamëne hnei Iesu. Haawe, tha tro ju hi ni troa hmi. Nge tha lapaune fe hë ni kowe la itre hna saatr, me ifereno, nge ketre ame koi ni ke, thatreine kö tro la peenë a senge la itre ngazo së. Goi trij asë fe ni la itre hna saatr. Thatre kö ni ka hape, ka loi maine ka ngazo la hnenge hna kuca, ngo eje hi laka, tha madrine kö ni  kowe la hmi. Eni pala hi a thithi koi Akötresie me hape: “Eni a pi atre Nyipë. Epi xatua ni jë!” Anyimua traqa la Itretre Anyipici Iehova troa fenafena la qëhnelöng, ngo tha fe pi kö ni, ke tha mejiune hë ni kowe la hmi.

Ka mele Lauri ketre jining e Faras, nge Ramoni e Espagne. Ame hë lo 1980, nyidroti a hane ini Tusi Hmitrötr. Ame koi ni, ceitui nyidroti hi me Felisa, hna amenu angatr hnene la hmi, nge itre trenga thoi la hnei angatr hna kapa. Ame hë e thupen, lue treme sinee hë ni me Angelines, atre Anyipici Iehova ka lapa easenyi ni. Hnei Angelines me föi angeic hna anyimua hnyingë ni ka hape, ajange kö troa hane ini Tusi Hmitrötr me nyidro. Öhne hi nyidro la aja theng troa atre la Tusi Hmitrötr, ngacama tha nyipi ewekëne hë ni la hmi. Öning koi nyidro: “Ka loi, tro ni a ini Tusi me epon, ngo tro kö ni a ketre xome la sipu Tusi Hmitrötreng!” Hetrenyi ni la Tusi Hmitrötr katolik qene Espagne (Nácar-Colunga).

TUSI HMITRÖTR A ACASI HUN

Felisa: Ame la eni a xomi bapataiso lo 1973, 70 hi lao Itretre Anyipici Iehova e Santander, traone ka tru e Cantabria. Tro huni a tro gaa nanyi troa cainöj kowe la nöjei atr ngöne la itre hadredre lao neköi traon ka co. Eahuni a ti kar, nge thupene lai eahuni a ti loto troa tro qa ngöne la ketre neköi traon koi ketre.

Ame ngöne la itre macatre, nyimu atr hnenge hna ini Tusi memin, ala 11 la ka xomi bapataiso. Itre ka katolik asë hi angatr ekö. Matre nyipi ewekë tro ni a atreine xomihni ahoean, ke loi troa nue ijine koi angatr troa trotrohnine laka, ka thoi la itre ini hnei angatr hna lapaune kow. Tha sihngödri kö koi ni laka, Tusi Hmitrötr me uati hmitrötr hmekuje hi la ka atreine troa ujëne la hni ne la atr, me trotrohnine la nyipici. (Heberu 4:12) Ame Bienvenido, föi eni ke ka polis ekö, nge hna xomi bapataiso lo 1979. Nge hnei nenë hna nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr qëmekene tro eahlo a mec.

Araceli: Ame la eni a nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova, ke tha mejiune kö ni koi angatr. Ngo kola tro la itre drai, nge kolo fe a saze la aqane mekunang. Tha angatr hmekuje kö a tro fë la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, ngo angatr fe a hane melëne itre ej. Ame hna kökötre la lapauneng koi Iehova, me kowe la Tusi Hmitrötr, memine fe la madrineng. Mama hnyawa hi kowe la itre ka lapa easenyi ni laka, saze hë ni, öni angatr, “Araceli, catre pi e cili ngöne la hmi eö!”

Mekune pala kö ni lo eni a thithi koi Iehova me hape, “Oleti Iehova, ke tha hnei Nyipëti kö hna nue ni, ngo hnei Nyipëti pala hi hna thele jën matre tro ni a öhne la hnenge hna thel, ene la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr.” Hnenge fe hna qeje menu koi Felisa, mama i eni, ke hnenge hna ithanata angazonyi koi angeic. Qaane ju hi lai, tha iwesitrë hë nyiho, ngo nyiho pena ha a madrine troa ithanata Tusi Hmitrötr. Ame hë lo 1989, eni ha xomi bapataiso nge 61 lao macatreng.

Felisa: 91 lao macatreng enehila, meci hë la föeng, nge tha kuca ha ni la itre ewekë tune ekö. Ngo tha mano kö ni e Tusi Hmitrötr e nöjei drai, nge e ijij, eni a tro koi hnë icasikeu, me cainöje trootro.

Araceli: Pi tro catre ni a qeje Iehova koi itre peen me itre sörë, pine laka, ketre sörë eni ekö. Ame itre xa ijin, lolo catre la itre porotrike hun, nge ala nyimu e angatr la itre ka xomi itusi me zonal. Tha thëthëhmine kö ni la ketre peenë hnenge hna anyimua wang. Matre ame hë e thupen, hnene laka, kapa ha nyidrë la itre mekun hnenge hna tro fë, öni nyidrëti jë hi: “Nga qatre hë ni la, matre tro ni a u? Nemene jë elanyi la hna troa qaja hnene la itre ka hmi, memine la faming?” Öninge jë hi: “Nemene fe elanyi la hna troa qaja hnei Akötresie?” Lapa pi hi nyidrë. Eje hi laka, pëkö trenge catre i nyidrë troa saze.

Tha thëthëhmine pi kö ni lo ijine kola pi ce tro me eni hnei föeng kowe la hna icasikeu. 80 lao macatre i nyidrë la ijine cili, nge qaane ju hi lai, tha patre pi kö nyidrë. Hnei nyidrëti hna inine la Tusi Hmitrötr me nyiqaane cainöje trootro. Eni pala hi a mekune la itre ijine ce cainöje nyiho. Meci hë nyidrë, nge lue treu pe hi matre xome jë nyidrëti la bapataiso.

Felisa: Ame la eni a nyiqaane nyihlue i Iehova, tre ka icilekeu la köni jining. Ngo ame hë e thupen, angatr ha kapa la nyipici. Eje hi laka, ketre manathithi lai ka tru ka traqa koi ni. Ame hë e cili, tru la madrine huni troa itronyi me ithanata Akötresie me Wesi Ula i Nyidrë. Eahuni asë hë a nyihlue i Iehova. *

^ par. 29 87 lao macatre i Araceli, Felisa 91, nge Ramoni 83. Angatr asë hi a nyihlue i Iehova. Meci hë Lauri lo 1990, nge ka nyihlue i Iehova pala hi.