Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Diseba 2017

 HNA MELËN

Eni a Nu Asë Troa Xötrethenge La Joxu

Eni a Nu Asë Troa Xötrethenge La Joxu

Ame lo eni a 16 lao macatre, öni kaka: “Maine eö a tro troa cainöj, the bëeke kö. E bëeke hë eö, tro ni a thupa xecie la lue ca i eö.” Matre, hnenge hna trotrije la hnalapa. Celë hi pane itupath ka tru koi ni ngöne la eni a mekun troa xötrethenge Iesu, joxu së.

PINE nemene matre tru catr la elëhni kaka? Tro ni a qejepengöne koi nyipunie. Hna hnaho ni lo 29 Julai 1929, nge hnenge hna tru ngöne la neköi traon ka co ne Bulacan (Philippines). Tha ka trene manie kö hun. Ame lo eni a co, hnene la trongene isi Zapo hna traqa e Philippines, nge hna nyiqaane isi. Ngo, nanyi catr la neköi traone hun, matre tha hane ju fe kö ketri huni hnene lai. Pëkö iposi hun, me tele, maine zonale pena, matre eahuni hi a drei mejen la isi qaathei itre xan.

Ala eitre hun, itre neköi kakati me nenë, nge ame lo eni a eitr lao macatre, hnenge hna lapa thene la lue qaqang. Ngacama eahuni a hmi katolik, ngo hnei qaaqaa hna lapa porotrikë hmi memine la itre sinee i nyidrë, me kapa la itre itus ka qeje hmi. Tha thëthëhmine kö ni lo nyidrëti a amamai ni la itre sine boroshür qene Tagalog. Itre ej a qaja amamane la itre ini hna hamën hnene la hmi ka thoi, memine la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Ketre, madrine catre ni troa e lo foa lao tusi ne la evangelia. Celë hi ka thue ajang troa xötrethenge la tulu i Iesu.—Ioane 10:27.

ENI A NYIQAANE XÖTRETHENGE LA JOXU

Ame lo 1945, hnene la trongene isi Zapo hna feke qa Philippines. Ame ngöne la ijine cili, hnei kakati me nenë hna sipo ni troa bëeke hmaca kowe la hnalapa. Nge, hnei qaaqaa hna thuecatre koi ni troa tro, ame hnenge hna drei nyidrë.

Ame lo Diseba 1945, hnene la Itretre Anyipici Iehova ne la ketre hnapet (Angat la ëjen) hna traqa troa cainöj ngöne la traone hun. Nge, hnene la ketre Atre Anyipici Iehova ka qatre hë hna traqa kowe la hnalapa hun, me amamane la mekuna i Tusi Hmitrötr göi “ite drai hnapin.” (2 Timoteo 3:1-5) Hnei nyidrëti hna könë hun troa sine la ini Tusi Hmitrötr ngöne la traon ezin. Hnenge hna hane sine la icasikeu cili, ngo patre pë hë kaka me nenë. Truedre hi lao atr ka traqa e cili, nge hetre itre ka hnying, angatr a thel troa atrepengöne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr.

Tha trotrohnine kö ni la hnei angatr hna ithanatan, matre eni ha mekun troa tro. Ngo, hnei angatr  hna nyiqaane thing la ketre nyima koi Iehova. Pi tro ni a dreng la nine ej, ame hnenge hna lapa hmaca. Thupene la nyima me thith, hna könë huni asë troa sine la icasikeu e Angat, lai sabath thupen.

Hna icasikeu thene la hnepe lapa i Cruz, nge alanyimu the hun ka trongë ihnadro koi 8 lao kilomet matre traqa pi e cili. Ala fifitre hun, nge hnenge hna hain laka, itre nekönatr ka co a hane qeje mekun, ngo itre mekune pe qa hnine la Tusi Hmitrötr ka nango jole pi hë troa trotrohnin. Hnene laka, anyimua sine hë ni la itre icasikeu, ame hnei Damian Santos, ketre pionie ka qatre hë, nge ka maire ekö, hna alapa ni ngöne la hnalapa i nyidrë thupene la ketre icasikeu. Hnei nyio hna porotrikë Tusi Hmitrötr ngöne la jidri ka pexej.

Ame ngöne la ijine cili, ame hë la kola atre la itre ini ka tru ne la Tusi Hmitrötr hnene la itre atr me hane sine la itre icasikeu, angatr fe hi a xomi bapataiso. Matre, tha qea ju kö thupene lai, hnene la itre trejin hna hnying koi ni me itre xan ka hape, “Epuni kö a pi xomi bapataiso?” Öninge jë hi, “Öö.” Ka xecie hnyawa koi ni laka, eni a pi “nyi hlue ne la Joxu Keriso.” (Kolose 3:24) Hnei eahuni hna tro kowe la ketre hneopegejë e cili, nge ala lue la ka xomi bapataiso lai 15 Febuare 1946.

Mama ha koi ni e cili laka, nyipiewekë kowe la keresiano hna bapataison troa cainöje trootro tui Iesu. Ngo ame koi kaka, nekönatr pala kö ni, nge tha hnene kö laka, hna bapataiso ni, matre tro fe ni a cainöj. Hnenge hna qaja koi nyidrë ka hape, ame la aja i Akötresie tre, ene la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia. (Mataio 24:14) Ketre, ame koi eni, tro ni a eatrëne lo hnenge hna sisinyi koi Nyidrë. E cili hi lo nyidrëti a qaja lo trengewekë hnenge hna amexej e caha. Celë hi pane itupath ka tru ka traqa koi ni, ke ka ej e kuhu hni nyidrë troa sewe ni troa cainöj. Eni pë hë a feke pi qaathei kaka matre troa nyihlue i Iehova.

Hnene la hnepe lapa i Cruz hna hë ni troa ce lapa me angatr e Angat. Hnei angatr hna thuecatre koi ni, me Nora, ketre nekö i nyidro troa xome la huliwa ne pionie. Matre, hnei nyio hna nyiqaane pionie lo 1 Nofeba 1947. Hnei Nora hna tro troa pionie ngöne la ketre traon, nge hnenge pë hë hna lapa e Angat.

KETRE EWEKË HMACA HNENGE HNA NUE PE

Thupene la lue macatre ne eni a pionie, hnei Earl Stewart, ketre atrene la Bethela, hna cile fë cainöj qëmekene la 500 lao atr e Angat. Angeic a cile fë cainöj qene Papale, nge thupene lai, eni a qaja la itre mekun ka tru qene Tagalog. Celë hi pane cainöj hnenge hna ujën. Nemene la ka aijiji ni troa ujën? Nyipici laka, 7 hi lao macatre ne eni a ini, ngo hnene la itre ka hamë ini hna majemine qene Papale koi hun. Ketre, eni a e la itre itusi së qene Papale ke, xalaithe  hi la itre itus qene Tagalog. Celë hi ka xatua ni troa trotrohnine la qene Papale, me ujëne la itre cainöj hna cile fë.

Hnei Stewart hna qaja kowe la ekalesia ka hape, tro la itre mesinare a sine la asabele, “Kökötre Lolo La Huliwa i Akötresie” lo 1950 e Neweyok (Etazini). Matre, aja i filial tro la lue pionie a traqa troa ixatua ngöne la Bethela. Eni la ketre trejin hna hane hën. Eni e cili a feke hmaca jë troa huliwa ngöne la Bethela.

Ame lo 19 Juun 1950, hnenge hna traqa troa huliwa ngöne la Bethela, ketre iuma atraqatr, nge ka hekö hë. Ej a lapa nyipine la hnënge sinöe ka tru, ca hectare la etrune lai götran. Traqa koi truelof lao trejin trahmanyi ka tha faipoipo kö, nge ka huliwa e cili. Ame e sine hmakany, eni a ixatua ngöne kecen. Ame hë e 9 h, eni ha tro kowe la hnë wasi mano, me aeanine la itre iheetr. Celë hi huliwang ngöne la hnaipajö. Ame la kola bëeke hmaca hnene la itre mesinare qa hna asabele, tha feke kö ni qa Bethela. Hnenge pë hë hna amë la itre zonal ngöne la itre karto, me huliwa ngöne la itre abonnements, me sa la itre telefon.

ENI A FEKE QA PHILIPPINES A TRO GILEADA

Ame lo 1952, hna hane fe hë ni me 6 lao xa trejin qa Philippines troa sine lo kalas ne Gileada naba 20. Kola elitrauje la madrineng! Ame la eahuni a traqa e Etazini, ka hnyipixe asë hi la itre ewekë koi hun. Isapengöne catr la aqane mel e cili memine la hnenge hna melën e Philippines.

Memine la itre xa ka sin me eni la kalas e Gileada

Hne huni hna inine la aqane huliwane la itre xa aparei me jia ne huliwa ka hnyipixe koi hun. Ketre, isapengöne catre la drai! Ame la ketre hmakany, eni a hlë, nge wië asë hë la itre ewekë e kuhu trön. Eni a xötrei öhn e cili la kiona (neige). Tha fene mingöminge kö! Ngo, tru pi hë la hnötr!

Eni a madrine kowe la ini hnenge hna kapa e Gileada, nge pëkö ejolene koi ni troa trotrohnine la itre ini hna qejepengöne hnyipixen. Ka lolo catr la aqane hamë ini hnene la itre trejin, nge hnei angatr hna amamai hun la aqane troa ini Tusi Hmitrötr, me ithel. Hnene la ini hnenge hna kapa qa Gileada hna aeasenyi ni catr koi Iehova.

Thupene lai, hna pane upi ni troa pionie hut e Bronx (Neweyok). Matre, ame lo Julai 1953, hnenge hna sine lo asabele hna hape, “La société du monde nouveau.” Nge, thupene la asabele, hna upi ni hmaca a tro Philippines.

ENI A FEK QA NGÖNE LA GÖTRANE GAA LOI

Hnene la itre trejin e Bethela hna upi ni troa xome la huliwa ne iwai trootro. Ame e cili, hnenge hna nyitipu Iesu, lo nyidrëti a trongëne la itre hlapa me itre traon matre troa xatuane la nöje i Iehova. (1 Peteru 2:21) Eni a wange trongëne la itre trejin ka lapa  ngöne la götrane Luzon, ketre hnapet ka tru e Philippines, ene mina fe la itre trejin ne Bulacan, me Nueva Ecija, me Tarlac, me Zambales. Hnenge hna elëne la itre wetr hna hape, Sierra Madre, matre troa wange la itre xa trejin. Pëkö kar, maine train ka nyape kowe la itre götrane cili. Haawe, hnenge hna majemine të hune la itre kamio ka tro fë sinöe, matre tha ka hmaloi kö.

Nyimutre la itre neköi ekalesia ka co hna hnyipi acil. Matre, kola madrine hnene la itre trejin la eni a traqa, me xomiujine la itre icasikeu, memine la huliwa ne cainöj.

Thupene lai, hna upi ni troa wange la itre trejin ngöne la götrane Bicol. Itre pionie hut la itre ka pane cainöj ngöne la itre götrane gaa nany, matre hetrenyi jë la itre neköi gurup ka co. Nge, ame la itre hnë troagö e cili tre, lue sine sinöe hna amë hune la ketre hnaop. Matre, ame la eni a cil hune la lue sine sinöe, mala pi hi lue ej, nge trotro pi fe hi ni. Qea pi hë la traem ne nyidrawa ni qëmekene troa iji kofi!

Ame lo eni a iwai trootro, eni ha meku Nora, lo ka ce nyiqaane me ni la huliwa ne pionie. Ame ngöne la ijine cili, angeic a pionie hut e Dumaguete, matre eni pë hë a tro jë troa wai angeic e cili. Thupene lai, hnei nyio hna majemine icinyanyikeu, nge ame lo 1956, hnei nyio hna faipoipo. Ca wiik thupene la faipoipo i nyio, hnei nyio hna wang la ekalesia e Rapu Rapu Island. Ame e cili, hnei nyio hna elëne la itre wetr, me trongë ihnadro, ngo tru catre la madrine i nyio troa ce huliwa, me xatuane la itre trejin ngöne la itre götrane gaa nany.

KOLA HË NI HMACA A TRO NGÖNE LA BETHELA

Thupene la eke macatre ne iwai trootro, hna hane hë nyio troa huliwa ngöne la Bethela. Matre, ame la Januare 1960, nyio ha nyiqaane huliwa e cili. Ame ngöne la itre macatre ne huliwa ngöne la Bethela, tru catre la itre ini hnenge hna kapa qaathene la itre trejin ka hetre hnëqa ngöne la organizasio i Iehova. Nge, ame Nora, tru la madrine i angeic troa kuca la itre xa huliwa ngöne la Bethela.

Eni a cile fë cainöj ngöne la asabele, nge hna ujën qene Cebuano

Drei la ketre manathithi ka tru troa öhne la aqane kökötre la nöje i Iehova e Philippines! Ame lo eni a nyiqaane huliwa ngöne la Bethela lo eni a thöth, 10 000 hi lao ka cainöje trootro e cili. Ngo ame enehila, ala 200 000 lao ka cainöje trootro e Philippines, nge itre hadredr lao trejin ka huliwa ngöne la Bethela matre troa sajuëne la huliwa ne cainöj.

Kola tro la itre drai, nge kolo palahi a kökötre la huliwa ngöne la Bethela. Matre, hnene la Lapa Ne Xomi Meköt hna upi hun troa thele la ketre götrane matre troa xup la ketre Bethela ka tru. Hneng memine la atre thupëne la hnë feja itus hna trongëne la itre hnalapa ezin, me sipo angatr troa salemëne la götrane i angatr. Ame e cili, hna lapan hnene la itre sinoa. Pëkö cas e angatr ka ajan, ngo ca ka qaja koi nyio ka hape: “Ame eahun, itre sinoa, ka itö, tha ka saleme kö.”

Eni a ujëne la cainöje i Albert Schroeder

Ngo, ame ngöne la ketre ijin, hetre ewekë ka traqa. Hnene la ketre atr ka lapa easenyi huni hna fek a tro Etazini, matre angeic a ajan troa salemën la götrane i angeic koi hun. Thupene lai, hnei ketre fe hna hane salemëne koi hune la götrane i angeic, nge hna thuecatre la itre xan ka lapa e cili troa hane kuca tun. Hne huni fe hna itöne la götran ne lo trahmanyi ka qaja ka hape, “Ame eahun, itre sinoa, . . . tha ka saleme kö.” Tha qea ju kö, nge kökötre catre jë la götrane la Bethela. Xecie hnyawa koi ni laka, celë hi aja i Iehova.

Ame lo eni a huliwa ngöne la Bethela lo 1950, thöthi petre kö ni. Ame enehila, qatre hë ni me föeng, nge tru la madrineng laka, hnenge palahi hna drengethenge Iesu, ene la troa feke kowe la itre götrane hnei nyidrëti hna upi ni. Nyipici laka, hnei kaka me nenë hna upi ni qa ngöne la hnalapa, ngo hnei Iehova hna hamë ni la lapa ka cahae ka tru, nge ka hnimi Nyidrë. Xecie hnyawa koi ni laka, hnei Iehova hna hamë nyio la hnei nyio hna ajan ngöne la itre hnëqa nyio. Tru la hni ne oleng me Nora koi Iehova pine la itre ahnahna i Nyidrë, nge nyio a thuecatrene la itre xan troa hane tupathe la ihnimi Nyidrë.—Malaki 3:10.

Hnei Iesu hna hane hë Mataio Levi, ketre telona (atre hle hotr), troa xötrethenge nyidrë. Nemene la hna kuca hnei Mataio? “Angeic’ a nue pe la nöjei ewekë asë, me cilejë a xöte thenge nyidë.” (Luka 5:27, 28) Madrine catre ni la hnenge hna nue la nöjei ewekë me xötrethenge Iesu, nge eni a thuecatre kowe la itre xan troa hane kuca tun, me kapa la itre manathith ka nyimutre.

Madrine catre ni troa huliwa e Philippines