Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Diseba 2016

 HNA MELËN

Hnenge Hna ‘Hane Xome La Nöjei Pengön Asë Thatraqane La Nöjei Atr Asë’

Hnenge Hna ‘Hane Xome La Nöjei Pengön Asë Thatraqane La Nöjei Atr Asë’

“Maine eö a xomi bapataiso, iahni hnyawa jë hë me ni!” Celë hi lo hna qaja hnei kaka koi nenë lo macatre 1941. Ngacama qaja ju hë kakati lai, ngo ame pe, hune ju kö la mekuna i nenë troa xomi bapataiso. E cili hnei kaka hna trotriji nyiho, nge kolo petre hi a eitr lao macatreng.

QËMEKENE troa traqa la ewekë cili, hnenge hë lo hna nyiqaane pi atre la nyipici. Nyimutre la itre zonal hnei nenë hna kapa, nge ka tru itre ej koi ni. Ngo ajane catre kö ni lo itre iatr. Xele catre kaka e tro nenë a qaja koi ni lo itre hnei eahlo hna inin. Ngo ame pe, tru la ajange troa atre nge tru hnei hnyingeng, matre nyiqaane ini tusi jë pë hë ni me nenë, lo itre ijine patre kö kaka e celë hnalapa. Ame la thangane lai, hnenge hna sa xepu koi Iehova me xomi bapataiso e Blackpool e Agele, lo macatre 1943, nge treene hë lao macatreng.

ENI HË A NYIHLUE I IEHOVA

Qaane lo ijine cili, hnenge me nenë hna majemine ce cainöj trootro. Nge hne huni hna huliwane la itre ipatefon ngöne lo hna cainöj. Ka tru la itre ipatefon nge 4 kilo nge sin lao ehacene itre ej. Pane mekune jë epun la ketre nekönatr ka co a xututh la cas!

Ame lo kola 14 lao macatreng, eni ha ajane troa hane xome la huliwa ne pionie. Hnei nenë hna qaja koi ni ka hape, loi e tro ni a pane ithanata memine la atre thupëne la sirkoskripsio.  Hnei nyidrëti hna thuecatre koi ni troa pane inine la ketre metie ka troa aijijë ni troa xome la huliwa ne pionie. Celë hi la hnenge hna kuca. Thupene la lue macatre ne huliwa, hnenge hmaca hna hnying kowe la ketre atre thupëne la sirkoskripsio, göne la troa xome la huliwa ne pionie. Öni nyidrë, “The cile kö!”

Celë hi matre, ame lo treu Eiperem ne la macatre 1949, hnenge me nenë hna hamëne la nöjei ewekë i nyiho me fek a tro Middleton, tha nanyi kö qa Manchester, nge hnei nyiho hna nyiqaane xome la huliwa ne pionie e cili. Thupene la foa lao treu, hnenge hna iëne la ketre trejine trahmany, matre tro nyiho a ce pionie. Hnene la filial hna upi nyiho kowe la ketre ekalesia ka hnyipixe e Irlam. Ame nenë, hnei eahlo hna ce pionie memine la ketre trejine föe ne la ketre ekalesia.

Kolo hi a 17 lao macatreng, nge kolo fe ha athipi hnëqa koi nyiho. Hnei nyiho hna xomiujine la itre icasikeu ke, tha tru kö hnei trejine ka hetre götrane qa ngöne la ekalesia ka hnyipixe. Thupene lai, hnenge hna tro kowe la Ekalesia ne Buxton, ke, ala xalaithe hi la itre trejine ka cainöj nge angatr a aja ixatua. Jëne la itre hna melëne celë, kola hnëkë ni kowe la itre hnëqang elany.

Kola kuci publicités göne la ketre cainöj e  Rochester, Neweyok, ngöne lo macatre 1953

Ame lo macatre 1951, hnenge hna sija la pepa matre troa hane sine la Ini Ne Gileada. Thupene lai, ame lo treu Diseba 1952, hna hë ni troa hane soc. Hnenge hna sipone matre tha tro kö ni a hane soc ke, eni la ketre pionie hut. Ngo tha kapa ju kö la ajang hnene la hnakotr, matre akalabusi ni jë koi 6 lao treu. Ame pe, hnenge hna kapa la pepa ne ihë troa sine la hna 22 kalas ne Gileada. Ame lo treu Julai 1953, thupene ju hi la hna nue ni qa ngöne kalabus, hnenge hna të hune la he hna hape, Georgic me tro Neweyok.

Ame lo eni a traqa, hnenge hna sine lo asabele hna hape, “La société du monde nouveau” lo macatre 1953. Thupene lai, hnenge hna xomi train a tro kowe la hna ini ngöne la götrane kolojë ne Lansing (Neweyok). Pine laka, eni a xötrei lö qa kalabus, tha tru kö la manieng. Ngo, ame lo eni a uti qa ngöne la train, me xomi kar a tro Lansing tre, hnenge hna gufane la 360 F kowe la ketre atr ka ce xomi kar me eni.

 ENI A FEK KOWE LA ITRE XA NÖJ

Ame ngöne la Ini Ne Gileada, hne hun hna kapa la ketre ini ka hetre thangane catr. Hna ini hun troa “hane xome la nöjei pengön’asë thatraqane la nöjei ate asë.” (1 Korinito 9:22) Hna upi ni, me Paul Bruun, me Raymond Leach, a tro Philippines. Ngo, itre treu ne treqene hun la itre visa. Thupene lai, hne huni hna ti he a tro Rotterdam (Pays-Bas), me tith la he ngöne la hnagejë hna hape, Méditerranée, uti fe hë ngöne la hna hape, Canal de Suez. Hne huni fe hna tith la he ngöne la Océan Indien a tro Malaisie me Hong Kong. Haawe, thupene la 47 lao drai ne ti he, traqa ha hun e Manille lo 19 Nofeba 1954.

Hnenge me Raymond Leach hna ti he koi 47 lao drai, matre troa nyiqaane lo hnëqa i nyiho ne mesinare e Philippines

Ame ngöne la götrane cili, hne huni hna traqa me öhne la ketre qenenöj, me ketre nöj, me ketre qene hlapa, matre hne huni hna thele troa atrepengöne hnyawa itre ej. Ngo, hna upi hun ala kön kowe la ekalesia ne Quezon City, nge ala nyimu e cili la ka qene papale. Matre, thupene la 6 lao treu, tha canga trotrohnine kö huni la qene Tagalog. Ngo, tro hë lai a saze hnene la itre hnëqa hna athipi koi hun.

Ame ngöne la ketre drai ne Mei 1955, lo eni me Raymond Leach a bëek qa hna cainöj, hnei nyiho hna kapa la lue tus, kola hape, itretre thupë sirkoskripsio hë nyiho. Truedri tru hi lao macatreng, ngo jëne la hnëqa celë, tro hë ni a atre la ketre aqane troa “hane xome la nöjei pengön’asë thatraqane la nöjei ate asë.”

Kola cile fë la cainöj, ngöne la ketre asabele ne sirkoskripsio qene Bicol

Ame lo eni a xötrei xome la hnëqa ne atr thupëne la sirkoskripsio, hnenge hna cile fë la pane cainöjeng tröne la ketre setroa. Ame ngöne la ijine cili e Philippines, tre, troa cile fë la itre cainöj ngöne la götrane gaa tru atr! Pine laka, eni a wange trootro la itre ekalesia ne sirkoskripsio, hnenge hna cile fë cainöj hnine la itre ihmelekap, ngöne la hna maketr, ngöne la götrane gaa tru atr, ngöne la hnë elo basket, me ngöne la itre park, me ngöne la itre xa götrane ju kö. Ame ngöne la ketre ijin e San Pablo, tha ijije kö tro ni a cile fë la cainöj, ke kola hlupi menu la imani. Matre hnenge hna sipone kowe la itre trejin ka trene hnëqa e hnine la ekalesia troa cile fë la cainöj e hnine la Uma ne Baselaia. Thupene lai, hnene la itre qatre thup hna sipo ni laka, troa xome la cainöje celë  matre troa ketre icasikeu thatraqai nöjei atr, ke, tha hna cile fë kö ngöne la götrane gaa tru atr!

Hnenge pala hi hna lapa ngöne la itre hnalapa ne la itre trejin. Ngacama tha itre hnalapa ka tru kö, ngo itre hna nyidrawane hnyawane pe. Ame ngöne lo itre xa ijin, hnenge hna meköle hune imano e kuhu hnadro. Casi hi la götrane hnë troa si, ej e kuhu tröne la hnalapa. Nge canga öhnyi ni hi hnene la itre atr, matre hnenge hna inine troa sie juetrë. Hnenge hna xomi kar me ti he matre troa tro kowe la itre xa hnapet. Ame ngöne lo itre macatre ne eni a pionie, tha hane fe kö ni xomi loto.

Atre hë ni qene Tagalog, ngacama tha hnenge kö hna hane sine la ketre kalas ne inine la qene Tagalog. Atre hë ni ke, hnenge hna lapa drenge la itre trejin e ithanata ngöne la hna cainöj me ngöne lo itre icasikeu. Hnene la itre trejine hna catre ini ni, nge madrine catre ni la hnei angatre hna xomihni me ameköti ni.

Kola tro la itre drai, nge nyipiewekë tro ni a saze pine laka, hetre itre hnëqa ka hnyipixe. Ame lo macatre 1956, ngöne lo eahuni a sine lo ketre asabele ka tru, hna traqa troa wai hun hnei Nathan Knorr. Hna acili ni troa ithanata memine la itre ka hamë nuvel. Tha ka majemine kö ni troa ithanata me angatr, ngo hnene la itre xan hna xatua ni troa eatrën. Tha ca macatre ju kö, hna kuca la ketre asabele ka tru, nge hnenge hna cilëne la hnëqa ne atre thupëne la asabele. Hnei trejine Frederick Franz hna traqa qa ngöne la Lapa Ne Xomi Meköt troa wai hun, nge tru la itre ini hnenge hna kapa qaathei nyidrë. Ame lo kola cainöj hnei nyidrë, hnei nyidrëti hna heetrëne lo barong Tagalog, lo hnaaheetre ne la nöje Philippines. Madrine catr la itre trejine ne la nöje cili, lo angatr a  öhnyi nyidrë, nge celë hi ka upi ni troa kapa hnyawane la aqane mele i angatr.

Ame lo eni a nyiqaane cilëne lo hnëqa ne atre thupëne la distrik, tre, hetre itre xa ewekë nyine tro ni a saze. Ame lo lai ijine cili, hne hun hna amamane lo film hna hape, Le bonheur de la société du Monde Nouveau. Hnei eahuni hna majemin amamane lai film e kuhu trön ngöne la gaa tru atr, matre majemi hë hun kowe lo itre neköi öni ka nyenyape me fedr kowe la projecteur. Ketre jol ka tru la troa nyidrawan e thupen! Matre jole pi hë koi hun troa hnëkëne lai itre ijine cili. Ngo ame pe, madrine catre hun troa goeëne laka, ala nyimu catr la ka traqa troa atre la pengöne la organizasio i Iehova e cailo fen.

Ame ngöne la itre xa nöj, hnene la itre peen hna ukune la itre mus, matre tha tro kö a nue hun troa kuca la itre asabele. Hnei angatr hna kuca, matre tha tro kö a drenge hnene lo itre atr la ka cainöj, nge angatre fe a lepe lo itre paate, ngöne lo kola cile fë cainöj hne hun ezine la itre uma ne hmi angatr. Ngacama traqa ju la itre ewekë celë, ngo nyimutre catr la itre ka inine la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr, nge ala nyimu fe ngöne la nöje cili, la ka hane nyi hlue i Iehova enehila.

TROA SAZE PINE LA ITRE HNËQA KA HNYIPIXE

Ame ngöne lo macatre 1959, hna hë ni troa hane huliwa ngöne la Bethela. Matre hetre itre xa ewekë ju kö hnenge hna atre jëne la itre hnenge hna melën e cili. Thupene lai, hna sipo ni troa iwai trootro ngöne la itre xa nöj. Ame ngöne lo eni a fek, hnenge hna iöhnyi me Janet Dumond, ketre mesinare e Thailande. Hnei nyiho hna icinyanyikeu ngöne la hnepe ijin, nge thupene lai, hnei nyiho hna faipoipo. Tru la madrine nyiho troa ce nyi hlue i Iehova ngöne la 51 lao macatre.

Ceme Janet ngöne la ketre hnapet ne Philippines

Madrine catre fe ni la troa wange trongëne lo itre ka nyi hlue i Iehova ngöne la 33 lao nöj.  Atraqatre la madrineng, ke, hnene lo itre hnëqang ekö hna xatua ni troa atreine ce huliwa memine la itre atre ne la itre xa nöj, nge ka isapengöne la aqane mel! Hnene la itre iwai cili hna xatua ni troa trotrohnine hnyawa laka, ame Iehova ke, ka hnime Nyidrë la nöjei pengöne atr asë.—Ite Huliwa 10:34, 35.

Atraqatre la madrine nyiho troa öhne la kola kökötre trootro la etrune la Itretre Anyipici Iehova

TRO PALA HI SA SAZE

Ketre manathithi ka tru koi ni me Janet troa ce huliwa memine lo itre trejine ne Philippines, nge nyiho pala hi a catre huliwa ngöne la Bethela e Quezon. Ame enehila, traqa koi 200 000 lao ka cainöj, ngo ala 20 000 ekö lo eni xötrei traqa, laka 60 hë lao macatre enehila. Thupene la itre macatre cili, ka hmala pala hi ni troa saze thenge la aja i Iehova. Pine laka, hetre itre ewekë ka nyipi saze ngöne la organizasio, haawe, loi e tro fe sa hmalahnine troa saze.

Nyiho a isin matre tro pala hi a cainöj

Hnei nyiho hna kuca asë la hnei nyiho hna atrein, matre troa xötrethenge la itre hna amekötine hnei Iehova, nge celë hi lai ketre aqane mele ka loi. Hnei nyiho fe hna tupathi troa saze la itre xa ewekë, matre ijiji nyiho troa hane xatuane la itre trejin. Eje hi laka, maine aja i Iehova, ke, ka hnëkë hë nyiho troa hane “xome la nöjei pengön’asë thatraqane la nöjei ate asë.”

Nyiho pala hi a huliwa ngöne la Bethela ne Quezon