Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 6 2017

Aqane Tro Sa Waiewekë Göne La Itre Tria Së

Aqane Tro Sa Waiewekë Göne La Itre Tria Së

Madrine catre Don me Margaret * la kola traqa hnene la neköi nyidroti jajiny memine la hnepe lapa i angeic. Ame Margaret, tre ketre föe ka huliwa ekö ngöne la hnë kuci xen. Ame la ijine angatr a ce xeni ne iahni, ke, hnei eahlo hna mekune troa hnëkëne la macaronis me fromage. Nge kolo hi lo hna pi xen hnene la lue api eahlo trahmany.

Kola ilapanyi la iatrene la hnepe lapa, nge Margaret ha traqa fë me atë la xen nyipine la laulau. Nge ame ju hi la eahlo a fe la thinge ne öl, ke kolo hi lo fromage ka idreuth! Thëthëhmine pë hë Margaret troa nue lo macaronis!

Ngacama qatre ju hë maine thöth pena, ngo itre ka tria asë hi së. Maine jë hnei easë hna mekune troa kuca la ketre ewekë ka loi, ngo tha nyipi ijine kö. Maine pena hnei easë hna thëthëhmine troa kuca la ketre ewekë. Haawe hnauëne la easa tria? Nemene la aqane troa cile kowe la itre tria së? Ijije kö tro sa neëne itre ej? Loi e tro sa pane atrepengöne hnyawa la itre tria së, matre xatua së troa sa la itre hnying cili.

AQANE GOEËNE SË ME AKÖTRESIE LA ITRE TRIA

Ame la easa kuca la ketre ewekë ka loi, easa madrine me olene la kola qaja aloinyi së. Ngo hapeu e traqa ju së tria, easë kö lai a wangatrehmekun laka, hetre ewekë ka ngazo hne së hna kuca, ngacama tha hna thë kö maine pëkö ka öhne pena? Celë hi kepine matre loi e tro sa hetre hni ne ipië.

Maine tro sa sipu meku së kö, tro hë së lai a wangesixane la tria së, me upe zö ketre, maine thoi pena. Ame la aqane ujë cili tre, ka hetre ethanyine koi së. Tha easë kö a nyinyine lai jol. Nge ketre, itre xane la ka troa xeni pun. Ngacama tha canga kapa kö së la thangane la itre tria së enehila, ngo the thëthëhmine kö së laka, ame elany, ke, “tro asë sha isa qeje thinane koi Akötesie.”—Roma 14:12.

Atre hnyawa hi Akötresieti la pengöne la itre tria së. Ame ngöne la tusi Salamo, tre, kola qaja la thiina “ka ihnimi me ka menyike” i Akötresie. Kolo fe a qaja ka hape, “tha tro kö nyidëti a iwenine palua ; nge tha tro kö nyidëti a amë hutine la elëhni nyidë.” Nyipici, atre hnyawa hi Iehova laka, tha ka pexeje kö së, nge trotrohnine fe hi Nyidrëti laka, ka hetre ifego së. Celë hi matre, “Nyidëti a mekune laka so ne hnadro shë.”—Salamo 103:8, 9, 14.

Ceitu i Iehova memine la ketre kem ka ihnim. Iehova a ajane tro easë, itre neköi Nyidrë, a nyitipune la aqane goeëne Nyidrëti la itre tria së. (Salamo 130:3) Celë hi matre ame e hnine la Tusi Hmitrötr, tre, nyimutre la itre eamo ka troa xatua së, e traqa ju së tria maine pena tria i itre xan.

AQANE TROA XOMIHNINE LA ITRE TRIA

Nyipici laka hne së hna tria e itre xa ijin matre, easa thele troa upezö itre xan, me thele kepine la hne së hna qaja maine kuca pena. Ame la easa akötrëne la ketre atr hnene la itre hne së hna qaja, ke loi e tro sa canga qeje menu, matre troa iloi me thupëne la aqane ce mele së me angeic. Hapeu hnei epuni fe kö hna hane kuca la ketre ewekë ka ngazo maine akötrëne pena la ketre atr? Tha tro kö epuni a elëhni me upezö itre xan, ngo loi troa qeje menu.  Ketre tha tro kö sa thele kepine la tria së me catre fë mekun, ke kolo hi lai a nyixane catrëne lai jol. Loi e tro pe epuni a xomi ini qa ngöne la tria i epun, me thele troa amekötine ej, me saze.

Ame la kola tria hnene la ketre atr, canga tro hi sa amamane laka tha kapa kö së la aqane ujë i angeic. Celë hi matre loi e tro sa xötrethenge la eamo hna hamëne hnei Iesu ka hape: “Qa ngöne lai ame la nöjei ewekë asëjëihë hnei nyipunie hna ajane troa kuca koi nyipunie hnei ite at, kucajë lai koi angat .” (Mataio 7:12) Ame la easa tria, ngacama ka co hi, ngo easa ajane troa trotrohni së maine thëthëhmine pena la hne së hna kuca. Haawe hane ju kuca koi itre xan.—Efeso 4:32.

ITRE TREPENE MEKÖT MATRE THA TRO KÖ A TRIA

Hna qaja e hnine la ketre dictionnaire ka hape, “Easa tria pine laka ngazo la aqane axecië mekuna së, maine hetre itre ewekë hne së hna thatre, maine pena tha hne së kö hna thë.” Kola amamane hnyawa e celë laka ka tria asë hi së, pine laka aqane ujë së hi lai e itre xa ijin. Ngo maine tro sa wangatrune me xötrethenge la itre trepene meköti qa hnine la Wesi Ula, tro hë lai a thupë së wanga tria hmaca pi së.

Ame la ketre trepene meköt tre, ej e hnine la tusi Ite Edomë 18:13, kola hape: “Ame la ate sa kowe la ewekë nge tha pane ate, te, angeic’ a hmo me hmahma.” Haawe nyipiewekë tro sa pane drenge hnyawa me inamacane ngöne la aqane sa, matre tha tro kö sa ithanata menu maine huliwa menu pena. Eje hi maine tro sa hmek me inamacane ngöne la götrane cili, tro hë së lai atreine axecië mekune ka loi, me sewe së matre tha tro hmaca kö sa tria.

Hane hi la ketre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr, kola hape: “E ateine nyipunie, lapa loi ju me nöjei ate asë.” (Roma 12:18) Loi e troa ce huliwa tingeting. Ame la easa huliwa me itre xan, loi e tro sa atreine drei ketre, me imetrötrë me iatruny me ithuecatrekeu. E cili, ngacama tria ju hë së ngöne la aqane ithanata maine aqane ujë, ngo troa hmaloi koi itre xan troa nue la ngazo së. Nge ame fe ngöne la itre jole ka tru catr, ke canga tro hi sa nyinyine jëne la ihnim.

Loi e tro sa xomi ini qa ngöne la itre tria së. Tha tro kö sa thele kepin qa ngöne la itre hne së hna qaja me kuca. Loi e tro pe sa thele troa eënyine la itre thiina ka lolo. Hapeu hetrenyi kö the së la xomihni ahoean, me xomehnöth? Nge tune kaa fe la thiina ka menyike me tingeting me ihnim? (Galatia 5:22, 23) Itre thiina hi lai ka troa xatua së, matre tha tro hmaca kö sa tria. Ketre, tha tro pi kö sa wangatrune maine drenge akötrëne la hna kuca koi së, ngo loi pe tro sa ce ihnyima matre paatre pi la elëhni.

ELOINE LA AQANE WAIEWEKË SË

Maine ka loi hi la aqane waiewekë së göne la itre tria së, ke, tro hë së lai a atreine xomihnine itre ej. Nge e cili tro ha tingetinge la hni së me loi la aqane imelekeu së me itre xan. Ketre nyipiewekë e tro sa xomi ini qa ngöne la itre tria së, ke tro së lai a inamacane me loi thiina, nge tha tro jë kö sa hnehengazo menu me wangaconyi së kö. Ame la easa öhne laka, itre xane fe a hane isine troa xomihnine la itre tria i angatr ke, kolo fe lai a thuecatrenyi së troa hane nyitipu angatr. Ngo ame pe la ka sisitria, tre easa kapa la itre thangane qa ngöne la hne së hna thele troa nyitipune la aqane ihnimi Iehova, memine la aqane nue Nyidrëti la itre ngazo së.—Kolose 3:13.

Ame ngöne lo tulu hna qaja e caha hun, hapeu hnene kö la tria i Margaret hna ajolëne la hnepe lapa i eahlo la ijine xeni iahni? Ohea, hnei angatre pe hna ce ihnyimane me Margaret. Madrine catre angatr troa nango ce xen, ngacama pë ju kö macaronis! Itre macatre thupen, hnene lo lue api Margaret hna hane porotrikëne me ihnyimane la tria i Margaret kowe lo itre neköi nyidro. Ketre ijine hi lai eahlo a nango thëthëhmi, matre tha hna thë ju kö!

^ par. 2 Hna saze la itre ëj.