Ame la kola xou hnene la itre atr, tre, angatr a ajane troa ea la ketre ewekë. Thatreine kö ni troa hane tui angatr, ke, pë fe kö im me iwanakoimeng. Ame la kola seven lao macatreng, hna thupatriji la lue imeng, matre tha tro kö ni a mec.

Ame lo kola hnaho ni lo macatre 1960, ke, 17 lao macatre i nenë. Qëmekene troa hnaho ni, hna trotriji nyio hnei kakaa. Matre, hnenge me nenë hna mel thene la lue qaaqang e Burg, ketre neköi traon e Allemagne de l’Est. Nyimutre la itre atr e cili ka mekune ka hape, pëkö Akötresie, nge casi fe la mekuna i angatr memine la hnepe lapang. Tha nyipiewekë kö Akötresie koi hun.

Ame la eni a tru, ke, hnenge pala hi hna ce tro me qaqaa ngöne la nöjei huliwa i nyidrë, tune la troa thupe sinöe. Tune la nekönatr, pi tro catr ni a mele tune lai. Pëkö ejolene la meleng nge madrine catre ni.

HNA TRAQA LA KETRE EWEKË MATRE SAZE PI HI LA MELENG

Hna traqa la ketre ewekë ngöne lo eni a 7 lao macatre. Eni petre hi a lö ngöne Primaire. Ame la eni a bëeke a tro koilo hnalapa, hnenge hna elë hune la ketre poto ne tirisite. Nge ame hë la eni e koho, a 8 met la eqean, xolouthi ni ju hi. Hlë hë ni e pital, tha drenge hë ni la lue imeng, ke hna dreuthe lue ej. Nge pine laka ngazo catre la aqane dreuthe la lue imeng, nyipiewekë troa xöje lue ej, wanga apoizinëne pi la madrang. Pane mekune jë epuni laka hleuhleu catre la hni nenë memine la lue qaqaang. Pine laka ketre nekönatr petre kö ni, matre tha wangatrehmekune hnyawa pala kö ni la ejolene elany kowe la meleng ke, patre hë la lue imeng.

Thupene la hnenge hna lapa e pital, hnenge hmaca hna ini. Pine laka thatreine kö ni troa cile kowe la itre nekönatr, angatr a hnyimasai ni me uku ni me hlothi ni. Kola akötrë ni catr, la angatr a qaja koi ni la itre trengewekë ka ngazo nge ka akötr. Ngo thupene jë hi lai, hna ami ni ngöne la ketre uma ne ini hna hape, Birkenwerder, uma ne ini kowe la itre nekö trahmany me itre nekö jajiny ka sinatr. Nge pine laka nanyi catre la uma ne ini qa cili hnalapa, celë hi matre tha ijiji nenë kö memine la lue qaqaang, troa lapa traqa troa wai ni. Eahuni hi a iöhny, ngöne lo eni a mano qa hna ini. Traqa koi treen lao macatre ne eni a mele cas ke, patre kö nenë memine la lue qaqaang.

KOLA TRU NGE PËKÖ WANAKOIME ME IM

Hnenge hna inine troa huliwane la lue wacang. Pane mekune jë ka hape, epuni a ea ngöne la itre wanakoca i epuni la ifook maine sipun, matre troa xen. Maca hnyawa ha ni troa xen tune lai. Hnenge mina fe hna inine troa wasi inyiö me isej memine la wacang. Ketre ase hë ni nyiqane ithanata memine la itre atr jëne la lue cang. Nyipici, kösë lue imeng la lue cang.

 Ame ngöne la eni a traqa kowe la macatre ne thöth, pi tro catre ni a e lo itre itus ka qeje science fiction. Ame itre xa ijine eni a mekun, ka hape, hetre itre hnane la lue imeng, lue hna kuca matre atreine ni troa kuca la ketre ewekë. Ame hë lo kola 14 lao macatreng, eni a hane nyiqane ufi sixa. Nge ame e cili, kösë tha xounge hmaca kö, ceitunge hë me itre xa atr. Kösë eni a qaja ka hape: ‘Nyipici, ijijinge fe hi troa hane kuca lai. Ka hetre im maine ka pë, ngo ka tru asë hi la itre ka ufi sixa.’

Hnenge hna lö hnine la itre asosiasio. Nge eni hë la ketre atrene la hna hape, Free German Youth, ketre organizasio ne la itre thöth hna sajuëne hnei mus, nge hnenge fe hna hane seketere. Hnenge mina fe hna hane lö hnine la ketre gurup ne nyima, me hane kuci poésie me hane lö hnine la itre elo thatraqane la itre ka sinatr. Thupene la hnenge hna ini, eni hë a hane huliwa i maseta. Nge eni hë a hane ami prothèse, pine laka eni a hane pi tune la itre xan.

KOLA EA CATRËNE LA NYIPICI QA HNINE LA TUSI HMITRÖTR

Ame ngöne la ketre ijin eni a treqe train göi troa huliwa, hnene la ketre trahmanyi hna traqa koi ni. Hnei nyidrëti hna hnyingë ni ka hape, hnenge hë hna hane mekune ka hape, tro hmaca kö Akötresieti a hamë ni la lue imeng. Ngo tha nyipi trotrohnine hnyawa kö ni. Nyipici laka atraqatr la ajange troa hetrenyi hmaca la lue imeng, ngo ame koi ni ke, tha tro kö lai a eatr! Ka tha lapaune kö ni koi Akötresie, celë hi matre, xecie hnyawa koi ni laka pëkö Akötresie. Ame hë e cili, eni a kötrene lai trahmany.

Amë hë e thupen, hnene la ketre sine huliwang hna könë ni troa ce tro me angeic thene la fami angeic. Ame la eahuni a nango iji kofi, hnene la kem me thine i angeic hna nyiqane qeje Iehova Akötresie koi ni. Nge eni hi lai e cili a xötrei atre laka, hetre ëje i Akötresie. (Salamo 83:18) Ngo öning e kuhu hning, ka hape: ‘Ngacama hetre ëje ju hë hna hamën ngo pëkö Akötresie. Nge tro ni a anyipicine lai kowe la itre atr.’ Eni pë hë a ini Tusi Hmitrötre jë, matre amamane pi la mekunang. Ngo ame pe ke, thatreine kö ni troa jelenyipicine ka hape, pëkö Akötresie.

Kolo ha nyiqane saze la aqane mekuneng göi Akötresie ke, hnei nyio hna ce wange la itre hna perofetan e hnine la Tusi Hmitrötr. Nyimutre la itre hna perofetane ka eatr, ngacama itre hna cinyihane hë ekö catr. Ame ngöne lo ketre ijin nyio a ini Tusi Hmitrötr, hnei nyio hna ce wange la itre hne së hna melëne enehila memine la itre hna perofetan ngöne Mataio mekene 24, me Luka mekene 21, me 2 Timoteo mekene 3. Hetrenyi la itre hatrene thene la atr ka wezipo, ka xatuane la droketre troa atre la pengöne la meci së. Haawe, ceitune hi lai memine la itre ewekë ka ce traqa ka mama e hnine la itre hna perofetan; hatrene hi lai ka xatua ni troa atrehmekune laka, easë hnyawa hi a melëne lo hna qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “ite drai hnapin.” * Sesëkötre pi kö ni, ke, mama cile hnyawa koi ni la kola eatr la itre hna perofetan.

Xecie hnyawa koi ni laka ame la hnenge hna inine tre, celë hi la nyipici lai. Hnenge hna nyiqane thithi koi Iehova Akötresie me triji sixa, ngacama nyimu macatre ne ufi sixa ha ni. Ca macatre ne ini Tusi Hmitrötre ni,  ame hna bapataiso ni lo 27 Eiperem 1986 hnine la ketre baignoire. Tha hna qaja amamane kö la itre ijine asabele ke, hna wathebone la hmi ne la Itretre Anyipici Iehova e Allemagne de l’Est.

IXATUA KOI ITRE XAN

Hnene laka hna wathebone la hmi, ame hne huni hna isa icasikeu ngöne la itre hnalapa, matre isa ala xalaithe hi hun. Sesëkötre ju hi ni la kola nue ni troa hane tro Allemagne de l’Ouest, ketre götrane tha hna wathebone kö la huliwa ne la Itretre Anyipici Iehova. Eni petre hi a hane sine la ketre asabele ka tru me öhne la itre xa ka Anyipici Iehova, itre thauzane la etrun. Tha hane kö ni öhne lai ekö.

Thupene la kola thë lo Hag e Berlin, hna nue hmaca la huliwa ne la Itretre Anyipici Iehova. Haawe, pë hmaca kö ewekë ka troa sewe huni troa nyihlue i Iehova. Tru pala kö la ajange troa huliwa catre ngöne la hna cainöj. Ngo hetre xoung troa ithanata memine la itre trenyiwa. Ame koi ni, ke, ketre atr ni ka thatrein, ke ka sinatre ni nge hna umë ni ekö lo eni a nekönatr. Ngo ame hë lo macatre 1992, hnenge hna tupathe troa cainöj koi 60 lao hawa ngöne la ca treu. Tru la madrine hnenge hna kapa qa ngön, matre mekune jë hi ni troa eatrëne lai e nöjei treu, nge hnenge hna xome lapan uti hë la köni macatre.

Hnenge hna lapa mekune la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, la kola hape: “E kucakuca la kete, hape u, tha kucakuca fe kö ni ?”(2 Korinito 11:29) Ngacama sinatre ni, atreine hi ni troa mekun me ithanata. Celë hi matre, hnenge hna isine troa xatuane la itre xan. Nge ketre, pine laka sinatre ni, trotrohnine hi ni la itre atr ka aja ixatua, memine la pengöi angatr, me itre mekuna i angatr. Maine angatr a kucakuca, haawe, eni mina fe a tupathe troa ithuecatre koi angatr. Ame la eni a hamë ithuecatr koi angatr, ke, madrine catre ni.

Madrine catre ni la eni a ce thawa memine la itre xa atr la itre maca ka lolo

IEHOVA PALA HI A XATUA NI

Nyipici laka, ame itre xaa ijin, tre, eni a kucakuca me hleuhleu. Ame la ajang, ke, troa hetre lue im tune la nöjei atr. Atreine hi ni troa ketre kuca la nöjei jol ngöne la nöjei drai, ngo hmitre catre pe. Ketre tru catre hnei trengecatre hnenge hna nue troa kuca la itre ewekë. Eni pala hi a mekune la hna hape: “Ateine ni troa kuca la nöjei ewekë asëjëihë hnei nyidëti ate aegöcatenyi ni.” (Filipi 4:13) Iehova pala hi a hamë ni e nöjei drai la trengecatre ka ijij, matre atreine ni troa kuca la itre “jol ngöne la nöjei drai.” Atre hë ni laka, tro pala hi Iehova a xatua ni. Celë hi matre, thatreine kö tro ni a nue Nyidrë.

Hnei Iehova hna amanathithi ni ke, hetrenyi hë ni la ketre hnepe lapa. Celë hi ketre ewekë lai ka pë fe kö theng ekö, ngöne lo ijine eni a nekönatr me thöth. Ame la föeng, Elke la ëjen, tre, ka mingöminge catr eahlo, nge ka ihnim me loi thiina. Ketre, itre trejine hë me eni la itre milio lao Itretre Anyipici Iehova, ketre lapa ka ca hae.

Ceme Elke, föeng

Kolo fe a akeukawanyi ni hnene la Paradraiso hna thingehnaeane hnei Akötresie, laka, tro Nyidrëti a ahnyipixene la “nöjei ewekë asëjëihë,” me hamë ni hmaca la lue imeng. (Hna Amamane 21:5) Trotrohnine hnyawa ha ni la hna thingehnaeane celë, ngöne la eni a inine la itre ewekë hnei Iesu hna kuca ngöne lo nyidrëti e celë fen. Hnei nyidrëti hna aloine la itre sinatr, nge hnei nyidrëti fe hna aloine lo atr hna thupe hnangenyën. (Mataio 12:13; Luka 22:50, 51) Hnene la itre hna thingehnaeane hnei Iehova memine la itre iamamanyikeu hna kuca hnei Iesu ekö, matre xecie hnyawa koi ni laka, tha hmitre kö, matre hetre wanakoiming hmaca jë.

Ame la manathith ka sisitria catr, tre, ene la troa atre Iehova Akötresie. Nyidrëti la kemeng me sineng, nge Nyidrëti la ka akeukawanyi ni me hamë trengecatre koi ni. Eni a mekune tui Davita Joxu, lo nyidrëti a cinyihane ka hape: “Iehova la tenge catenge . . . hna xatua ni ; nge nyipi madine la hning.” (Salamo 28:7) Atraqatr la aja thenge troa thupëne la mekune celë, ngöne la nöjei drai ne la mele ni. Eni a ea catrëne lai, ngacama pëkö wanakoimeng me imeng.

^ par. 17 Maine epuni a aja itre xa ithuemacany göne la hatrene la itre drai ne la pun, wange ju la mekene 9, hna hape, “Easë Kö a Mele Enehila Ngöne Lo Hna Hape ‘Ite Drai Hnapin’?” ne la itus Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?, hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova nge ijije fe troa xome ngöne www.jw.org/dhv.