Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 6 2016

Kasida

Itre Ini Hna Xom Qa Thene La Itre Waco Ne Hnengödrai

Itre Ini Hna Xom Qa Thene La Itre Waco Ne Hnengödrai

“Hnyingënejë nyipë, . . . la ite öni ka sheshë e caha, nge tro nyudeni a thue macanyi nyipë. Dei la ate tha trotrohnine kö ngöne la nöjei ewekë asë cili laka hna kuca lai hnene la themie i Iehova ?”—Iobu 12:7, 9.

HNA atrehmekune hë ekö hnei Iobu laka, ame la itre waco, tre, itre ej a amamane koi së la itre ewekë hna xupe hnei Akötresie. Nge, hna xome fe la pengöne itre ej, matre nyine tane la itre ceitune me itre iatr ka lolo. Ame e hnine la Tusi Hmitrötr, nyimutre la itre ini hne së hna xom qa thene la itre waco, itre ini ka sisitria thatraqane la mele së memine la aqane imelekeu së me Akötresie. Tro sa pane ce wange la itre xaa ceitun.

TRENGENE FIFIKË

Aeto

Tha trenyiwa kö koi angetre Ierusalema la hna kuca hnene la itre fifikë laka, itre ej a nyi göhnene la itre trengene itre ej, hune la itre hene uma. Hnene la itre xaa fifikë hna xup la itre trengene itre ej, e hnine la ēnē i Solomona. Maine jë, ame e nöjei macatre, hnene la itre fifikë ka lapa e hnine la ēnē, hna öhne la ketre götrane ka lolo nge gaa xeut, hnë troa hetrune la itre neköne itre ej.

Hnene la neköi Kora hna cinyihane la Salamo mekene 84. Pine laka, ame ngöne la sikisi lao treu, tre, ca wiik ne huliwa angeic e hnine la ēnē, haawe, canga mama hi koi angeic la itre trengene waco e cili. Aja i angeic troa tune la fifikë ka lapa pala hi e hnine la uma i Iehova. Öni angeic, “Iehova ne sabaothi fe, watipë hë la ite ēnē i cilie. Kola awe la unge me hmanono a pi tro kowe la ite hnahage i Iehova . . . Eje hi, öhnë hë sisi la hmekulu ; nge kete öhnë hë waco la hna ami kuku ngön, ene la ite ita ne huje koi cilie, Iehova ne sabaothi fe, Joxunge nge Akötesingö!” (Salamo 84:1-3) Hapeu, hne së kö hna hane qaja amamane la madrine së me qaja aloin la itre thöth, pine la hnei angatr hna traqa lapa kowe la hnë icasikeu?—Salamo 26:8, 12.

INAMACANENE LA KASIDA

Hna cinyihane hnei Ieremia perofeta ka hape, “Nge ate hë la kasida ne hnengödrai la ijine i nyën”. Atre hnyawa hi angeic la trongene la itre kasida ngöne la Nöje Hna Thingehnaean. Ame lo ijine kola fetra hmaca la itre dröne sinöe, hnene la 300 000 lao kasida ka wië, hna fek qa Afrique me thupa qa Ioridano, a tro Europe du Nord. Atre hnyawa hi la itre kasida, la ijine tro itre ej a bëeke hmaca kowe lo itre götrane hnë tro itre ej a hnaho. Tune la itre xa waco ka fek kowe la ketre götran, ‘atre hmekune kö la itre kasida la ijine tro itre ej a bëeke hmaca.’—Ieremia 8:7.

Hna qaja e hnine la ketre itus hna hape, Collins Atlas of Bird Migration ka hape, “Nyine haine la inamacanene la itre waco ka fek.” Hnei Iehova Akötresie hna hamëne kowe la itre waco, la ketre inamacane ka ketrepengön, matre tro itre ej a atremekune la itre hneijine troa fek kowe la ketre götran. Ngo ame kö itre atr, hnei Nyidrëti hna hamëne koi angatre la atreine troa atremekune la itre drai me itre hneijin. (Luka 12:54-56) Tha ceitu kö la inamacanene la kasida memine la itre atr. Ame la troa hetrenyi la nyipi atrehmekune göi Akötresie, tre, celë hi lai ka nyipiewekë kowe la atr, matre troa trotrohnine la itre hnedrai së. Ame la angetre Isaraela ngöne la ijine i Ieremia, tre, tha nyipiewekëne  kö angatr la itre hatrene cili. Hnei Akötresie hna qejepengöne la jole cili, me qaja ka hape: “Hnei angate hna thipe tije la wesi ula i Iehova ; nge e ka la inamacane thei angat ?”—Ieremia 8:9.

Ame enehila, mama cile hnyawa koi së laka, easa melëne lo hna qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “itre drai hnapin.” (2 Timoteo 3:1-5) Hapeu, tro kö epuni a nyitipune la kasida, me atreine troa atremekune ‘la hneijin’?

PËKÖ EWEKË KA SIHNGÖDR KOWE LA AETO

Fifikë

Ame e hnine la Tusi Hmitrötr, tre, anyimua qaja la aeto. Ketre, hna majemine öhne la itre waco cili ngöne la Nöje Hna Thingehnaean. Kola qaja hnene la Tusi Hmitrötr ka hape, atreine la aeto troa “a tu’ a i nyën, me öhn’ ej e ga nanyi hnei lue meke i nyën,” qa ngöne koho hune la trengene ej hna xup hune git. (Iobu 39:27-29) Pine laka, ka lolo catre la lue mek ne la aeto, canga öhne hnyawa hi ej qa gaa nany, 1 km, la kola nyinyape hnene la ketre lapë.

Tune la aeto ka atreine ‘öhn e ga nany,’ atreine Iehova troa öhne la itre ewekë ka troa traqa elany. Celë hi matre, öni Iehova Akötresie ka hape: “Ate amamane la pune qa ngöne la qan ; nge kola qaja ekö la ite ewekë ka tha hna kuca pete kö .” (Isaia 46:10) Maine easa wangatrune la eamo hna hamëne hnei Iehova, haawe, tro hë sa kepe thangane qa ngöne la inamacane me aqane waiewekë i Nyidrë.—Isaia 48:17, 18.

Kola aceitunëne hnei Tusi Hmitrötr, la itre atr ka lapaune koi Akötresie memine la itre aeto, me hape: “Tro angete teqe Iehova a hete xa egöcat ; tro angat’ a sheshë draië hnei iape tune la aeto .” (Isaia 40:31) Ame la aeto, tre, ej a sesë e caha hnine la itre enyi ka idreuth. Thupene la hna öhne hnene la aeto la enyi cili ka idreuth, tre, ej a seluth la lue iape ne ej, me nue la enyi troa xome ej, matre troa sesë draië. Ame la aeto a sesë draië me tro kowe la itre götrane gaa nany, tre, tha hnene eje kö hna mejiune kowe la sipu trengecatrene ej. Tune mina fe la itre atr ka lapaune koi Iehova, ijiji angatre hi troa goeë Iehova tune la atre thingehnaeane koi angatre “la etrune la men.”—2 Korinito 4:7, 8.

‘AQANE HAKUTHE LA THINAHAE LA ITRE NEKÖ NE EJ’

Thinahae Me Ha Nekön

Ame lo hnepe ijine qëmekene tro Iesu a mec, hnei nyidrëti hna pane mano me goeëne la traon e cili e Iudra. Hnei nyidrëti hna simano me qaja ka hape, “Ierusalema, Ierusalema fe, ate humuthe la nöjei perofeta, me trânyi angate hna upe koi ’ö, a nyimu ajane hnenge troa icasikeune la ite nekö i ’ö, tune la thine ne ha gutu kola hajuhajume la ite kuku fene lue iape i nyën, te, xele kö nyipunie !”—Mataio 23:37.

Ame la ketre ewekë nyine haine thene la itre waco, tre, ene la aqane thupën itre ej la itre nekön. Ame la itre waco ka kuca la itre trengene itre ej e hune i hnadro, tune la itre gutu, tre, loi e tro pala hi itre ej a hmek. Maine kola öhne hnene la thinahae la ketre huzu, ej a canga hëne la itre neköne ej, matre troa kötre zae fene la lue iape ne ej. Itre eje fe a lapa fene la iape i thin, matre troa zae jö me mani. Ceitune hi lai me Iesu, aja i nyidrë troa thupëne la itre atrene Ierusalema. Ame enehila, Iesu a könë së troa hane tro koi nyidrë, matre troa xatua me thupë së ngöne la kola traqa la itre jol.—Mataio 11:28, 29.

Nyipici, nyimutre la itre ini hne së hna troa xome qa thene la itre öni ka sesë. Ame la epuni a inine la pengöne itre ej, mekune hmaca jë hi së lo itre ceitune ka qejepengöne itre ej, hna amë e hnine la Tusi Hmitrötr. Ijije hi tro la fifikë a xatua epuni troa tro kowe la uma ne hmi Iehova. Loi e tro fe epuni a lapaune koi Akötresie, lo atre hamë mejiune koi së, me aijijë së troa sesë draië tune la aeto. Epi tro epuni a easenyi koi Iesu, matre tro la nyipici qaathei Iehova a thupë epun, tune la aqane thupëne la thinahae la itre nekön ej. Ketre tune mina fe la kasida, epi tro pala hi epuni a lapa hmek, ngöne la kola traqa la itre ewekë e celë fen, enehila.