Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | MAMA HA LA PENGÖNE LA ZI ANGE UA

Kola Meköle Goeëne La Itre Ewekë e Hnengödrai

Kola Meköle Goeëne La Itre Ewekë e Hnengödrai

Nyimutre la itre ewekë hna meköle goeën e hnine la Tusi Hmitrötr, ka aijijë së troa atrepengöne hnyawa la mel e koho hnengödrai. Eahuni a könë epuni troa lapa mekun itre ej. Ngacama tha itre ewekë kö ngöne la götrane la ngönetrei la itre ewekë hna meköle goeën, ngo itre eje pe a troa xatua së troa hane öhne la itre ka mel e koho hnengödrai. Itre eje mina fe a xatua së troa trotrohnine la aqane troa hetre thangane kowe la mele së.

IEHOVA LA KAPUCATINASË

‘Hna acile la theron’ e hnengödrai nge ketre a lapa hune la theron. Nge mamapi nyidrëti atre lapa tune la etë iasepi me sadio, nge hna ölithë xötreithe la therone hnei lewen, kola mamapi tune la semerado.’—Hna Amamane 4:2, 3.

“Nge hadehadeu angeice xöteith. Ame la ngön’ a hadehadeu xöteith, te, tune la ngöne la lewene ka eje ngöne la iawe e ijine mani. Celë hi ngön’ acei tunëne memine la lolo i Iehova.”—Ezekiela 1:27, 28.

Ame la itre hna meköle goeëne celë, hna qaja hnei Ioane aposetolo me Ezekiela perofeta, tre, itre ej a amamane la esisitriane la theron memine la elolo i Iehova Akötresie Ka Sisitria. Kola nyi hatrene itre ej hnene la itre ewekë hne së hna trotrohnin, tune lo etë ka mingöming me lewen. Nyidroti mina fe a qaja koi së ka hape, ka mingöming me lolo me tingetinge la xajawa i Iehova.

Itre ewekë lai ka ihmeku memine la itre trengewekë ne la atre cinyihane la Salamo, hna hape: “Ke atraqate Iehova, nge troa nyipi atrun ; nune qouene hune la nöjei haze asëjëihë. Ke ame la nöjei haze asëjëihë ne la nöjei nöje, te, ite idola ; ngo hnei Iehova hna xupe la ite hnengödrai. Ngöne la xajawa i nyidëti la atrune me mingöming ; ngöne la ēnē i nyidëti la cate me lolo.”—Salamo 96:4-6.

Ngacama Iehova la Akötresieti Kapucatinasë, ngo Nyidrëti a könë së troa easenyi koi Nyidrë ngöne la thith. Nyidrëti fe a acatrene the së la mekune laka, Nyidrëti a drenge la itre thithi së. (Salamo 65:2) Pine laka Akötresieti a hnimi së me kukehni së, haawe cinyihane jë hi hnei Ioane aposetolo ka hape: “Akötesieti la ihnim.”—1 Ioane 4:8.

IESU NGÖNE LA GÖTRANE MACA I AKÖTESIE

“E tiqa ha [Setefano, ketre hlue Keresiano] hnene la Uati Hmitöt, angeic’ a goeë tiline la hnengödrai, me öhne la lolo i Akötesie, me Iesu a cile ngöne la götrane maca i Akötesie, öni angeic, ka hape, ‘Hana wang, ini a goeëne la hnengödrai hna thawa, memine la Nekö i ate a cile ngöne la götrane maca i Akötesie.’ ”—Ite Huliwa 7:55, 56.

Hna humuthi Iesu hnene la itre ka thele troa apatrenyi nyidrë, ene lo itre hene ne hmi angetre Iuda, qëmekene troa meköle goeëne hnei Setefano la itre ewekë. Kola anyipicine hnene la itre ewekë hna meköle goeën, ka hape, mele kö Iesu nge ase hë amele nyidrëti hmaca me atrunyi nyidrë. Hna cinyihane hnei  Paulo aposetolo, ka hape: “Hnei [Iehova] hna amele [Iesu] hmaca jë qa hna mec, nge hna alapa nyidë ngöne la götrane maca i [Akötresie] e hnengödrai, e koho palua hune la nöjei Joxu, me mus, me men, me ite tan, me ite ëjen’ asë hna qaja, tha celë hmekuje kö ngöne la fen ; ngo loi fe pe ngöne la ka tro ha traqa .”—Efeso 1:20, 21.

Tha kolo hmekuje kö a qaja la götrane qa i nyidrëti ka draië, ngo kolo mina fe a amamane hnene la Itre Hna Cinyihane ka hape, ceitu Iesu hi me Iehova, laka, lue ka kukehnine nyidro la nöjei atr asë. Ame ngöne lo ijine Iesu a cainöj e celë fen, hnei nyidrëti hna aloine la itre trene sine mec, memine la itre sinatr, me amelene la itre ka mec. Kola mama qa ngöne la hnei Iesu hna hujën la mele i nyidrë, la ejuine la ihnimi nyidrëti koi Akötresie me kowe la itre atr. (Efeso 2:4, 5) Pine laka Iesu a cile ngöne la götrane maca i Akötresie, haawe, easenyi hë tro nyidrëti a musi me amanathithine la itre atr ka drengethenge nyidrë, ngöne la nöjei götrane la fen.

ITRE HLUE AKÖTRESIE LA ITRE ANGELA

“Ini [Daniela perofeta] a goeëne uti hë ase hë acile la ite theron, nge kola të la qate ate ka hekö. . . . Ca thausane la o thausan’ a nyi hlue i nyidë, nge ca miriade la o miriad’ a cile xajawa i nyidë.”—Daniela 7:9, 10.

Ame ngöne la itre ewekë hna meköle goeën, tha hna öhne kö hnei Daniela la ca angela e koho hnengödrai, ngo nyimutre pe. Drei la ketre ewekë hna meköle goeën me nyine hain! Ame la itre angela tre, itre u ka inamacan me ka trene men. Hetrenyi thei angatr, la itre serafi me itre kerubi. Ame e hnine la Tusi Hmitrötr, kola e la 250 lao etrune la kola qaja la itre angela.

Ame la itre angela, tre, tha ka mele kö angatr ekö e celë fen. Hnei Akötresie hna pane xupi angatr qëmekene troa xupe la atr. Ceme angatre fe hi lo kola xupe la ihnadro. Angatr a goeën me ce nyima me hë madrin.—Iobu 38:4-7.

Ame la ketre aqane tro la itre angela a itre hlue ka mele nyipici koi Akötresie, tre, ene la tro angatr a catre sajuëne la ketre huliwa ka nyipiewekë, hna troa kuca ngöne la fen asë enehila. Ame la huliwa cili, tre, ene la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia i Akötresie. (Mataio 24:14) Kola mama la aqane catre sajuëne angatr la huliwa cili, ngöne lo hna meköle goeën hnei Ioane aposetolo. Kolo angeic a cinyihan, ka hape: “Hnenge hna goeëne la kete angela kola sheshë e caha nyipine la hnengödrai, thei nyidëti la maca  ka loi ka tha ase palua kö troa cainöjëne koi angete, lapa e celë fen, me nöjei nöj’ asëjëihë, me nöjei tribu, me ite qene hlapa, me nöjei ate.” (Hna Amamane 14:6) Ngacama tha angatre hmaca kö a ithanata kowe la itre atr, ngo angatre pe a eatrongëne la itre ka cainöj kowe la itre atr ka hetre hni ne aja.

ITRE MILIO LAO ATR HNA AMENUN HNEI SATANA

“Kola ishi e hnengödrai ; Mikaela me ite angela i nyidë a ishi memine la drakona ; nge drakona me ite angela i nyën’ a itö ishi me angat, nge tha cate kö nyuden ; kete pa hmaca kö hne i nyudeni e hnengödrai. Ame hna helënepi la drakona atraqat ; celë hi une ekö, ëjene Diabolo nge Satana, ate amenune la fene hnengödrai asëjëihë ; hna helë nyëne pi kowe la fene hnengödrai, nge hna ce helë nyëne me ite angela i nyën.”—Hna Amamane 12:7-9.

Hna pane traqa la gomegome e koho hnengödrai. Ame petre kö ekö lo kola xup la atr, hnene la ketre angela hna ajane tro la itre atr a thili koi angeic, matre hnei angeic hna tha drengethenge Iehova. Matre hë angeice jë hi ka hape, Satana, lo hna hape “Ka Icilekeu.” Thupene lai, hnene la itre xa angela hna xötrethenge angeic ngöne la tha idrei angeic, matre itre dremoni hë angatr. Angatr a methinë Iehova me thele troa ananyine la itre atr qaathei Nyidrë.

Ame Satana memine la itre dremoni angeic, tre, itre ka ngazo thiina me ka calogitr. Itre ithupëjia angatr memine la nöjei atr, nge zö i angatre matre kola traqa la nöjei akötr e celë fen. Hnei Satana hna humuth la itre öni memine la itre hlue i Iobu, lo atr ka mele nyipici koi Iehova. Thupene lai, hnei angeice hna humuthe la treene lao neköi Iobu hnene la ketre “enyi atraqate”, hna malatranyi angatr hnine la uma. Hnei Satana mina fe hna lepi Iobu “hnene la piagote ka ngazo qane la lue hnatrapaca uti hë la ulëne he i angeic.”—Iobu 1:7-19; 2:7.

Tha hmitre kö matre apatrenyi Satana pi qa la fen. Qane lo kola ukapië angeic a tro celë fen, atre hnyawa hi angeice ka hape, “xoxopate pe hi la ijine i nyën.” (Hna Amamane 12:12) Pëkö mele ka ijij koi Satana, nge celë hi lai itre maca ka lolo!

ITRE ATR KA QA LA FEN

“Hnei enëtilai [Iesu] hna Itöne thatraqai Akötesie hnene la qazië i enëtilai lo nöjei ate qa ngöne la nöjei tribu asëjëihë, me ite qene hlapa, me nöjei nöj, me nöjei ethen ; nge hna celohmë angate nyine ite joxu me itete huje thatraqane la Akötesi hun ; nge angat’ a musi e celë fen.”—Hna Amamane 5:9, 10.

Tune la aqane amele Iesu hmaca qa la fen a tro koho hnengödrai, kolo mina fe a troa amelene la itre xan tui nyidrë. Hnei Iesu hna qaja kowe la itre aposetolo i nyidrëti ka hape: “Ini a tro troa nyihnyawane la hne i nyipunie. Nge, . . . tro ni a hmaca troa thei nyipunie mate  ce me ini ; mate tro nyipunie a ce lapa me ini.”—Ioane 14:2, 3.

Ame la itre ka elë hnengödraieë, tre, ka hetre aliene la tronge i angatr. Angatr a troa ce musi me Iesu hune la ketre Baselaia, me musi kowe la nöjei atr e celë fen, me axulune koi nyudrene la itre manathith. Celë hi lo Baselaia hnei Iesu hna qaja kowe la itretre drei nyidrë, ngöne lo tulu ne thithi nyidrë, lo kola hape: “Tretretro huni e koho hnengödrai, epi hmitrötre la ëje i Cilie. Epi traqa la baselaia i Cilie. Epi eje la aja i Cilie e celë fene tune e koho hnengödrai.”—Mataio 6:9, 10.

HNA TROA KUCA HNEI ITRE KA MELE E KOHO HNENGÖDRAI

“Hnenge [Ioane aposetolo] hna denge la aqane ula atraqate e hnengödrai, kola hape, Hana wang, thei nöjei ate la uma ne heta i Akötesie, . . . tro nyidëti a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke i angat ; nge pa hmaca kö mec ; me hace hni me teij, me aköt ; ke patë hë la ite ewekë hnapan. ”—Hna Amamane 21:3, 4.

Kola troa eatr la hna perofetane celë, ngöne lo ijine kola troa apatrene hnene la Baselaia i Akötresie la musi Satana me aparadraisone hmaca la fen. Kola troa musi hune la Baselaia i Akötresie hnei Iesu memine la itre hna amelene hmaca qa la fen. Pë hmaca kö akötr, nge tha tro hmaca kö a ahleuhleune la hni ne la itre atr. Ketre pë hmaca kö mec.

Ngo, hapeu lo itre atr ka meci hë laka, itre miliar la etrun, a ka tha tro kö a hane mel e koho hnengödrai? Tro ha amele angatre hmaca troa mel epine palua e celë fen, ngöne la Paradraiso.—Luka 23:43.

Kola akeukawanyi së hnene la itre hna meköle goeën, laka, ame Iehova Akötresie me Iesu Keriso, neköi Nyidrë, memine la itre angela ka mele nyipici memine lo itre hna amelene hmaca troa mel e koho hnengödrai, tre, aja i angatr troa thupë së me thele la ka loi koi së. Maine ajane nyipunie troa atre hnyawa la itre ewekë hna troa kuca hnei angatr, eahuni a könë nyipunie troa hane wang la Itretre Anyipici Iehova, maine tro pena kowe la sit së, www.jw.org, me télécharger la itus hna hape, Nemene la Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?