Hapeu, tro jë kö a hetre tingeting e celë?

Ame koi epun, tre

  • Eje hi

  • Ohea

  • Maine thatre kö epun

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

Fene la musi Iesu Keriso, “tro ha tru la tingetinge uti hë pë hë teu”, uti hë epine palua.​—Salamo 72:7.

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr?

  • Troa apatrene la itre atr ka ngazo qa la fen, nge tro la itre atr ka menyik a “madine la tingetinge atraqat.”​—Salamo 37:10, 11.

  • Tro Akötresieti a troa nyipune la nöjei isi.​—Salamo 46:8, 9.

Hapeu, ijije kö troa tingetinge la itre mekuna së enehila?

Kola mekun hnei itre xan . . .

ka hape, tha tro kö sa öhne la nyipi tingeting, pine laka tiqa la fen hnene la iakötrë me itre thiina ka tha meköt. Nemene fe la mekuna i epun?

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

Ijije hi tro la itre ka lapa qale koi Akötresieti enehila a hetrenyi “la tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie hune la nöjei mekun’ asë.”​—Filipi 4:6, 7.

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr?

  • Tro Akötresie a apatrene la iakötrë memine la itre thiina ka tha meköt, me “ahmadradrane la nöjei ewekë asëjëihë.”—Hna Amamane 21:4, 5.

  • Maine tro sa thele la itre ewekë “ngöne la u,” tro hë sa hetrenyi la nyipi tingeting.​—Mataio 5:3