Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 5 2017

Eni me Tabitha ngöne la hna cainöj

 SAZE HË LA MEL, HNEI TUSI HMITRÖTR

Tha Ka Mele Kö Akötresie Koi Ni

Tha Ka Mele Kö Akötresie Koi Ni
  • IJINE HNAHON: 1974

  • ATRE: RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

  • PENGÖN: KA PË HMIN

MELENG EKÖ

Hna hnaho ni e Saxe, ketre traone hna musinëne hnei angetre Alema, nge hna hape, République démocratique allemande (RDA). Hna hetru ni ngöne la madrin me ihnim, nge hnene la kemenge me thinenge hna ini ni la itre trepene meköti ka lolo thatraqane la meleng. Ame la RDA, tre, ketre nöje hna musinëne hnei itre Kominis. Celë hi matre alanyimu thene la itre atr ka mele e cili e Saxe ka mekune ka hape, tha ka nyipiewekë kö la hmi. Matre ame koi ni, pëkö Akötresie. Lue ewekë hi ka tru koi ni uti hë la eni a 18 lao macatre, ene la Musi Kominis nge pëkö Akötresie.

Pine nemen matre ka tru koi ni la Musi Kominis? Pine laka eni a sajuëne la mekune i angatr ngöne laka ka ceitu asë hi la itre atr. Ketre, ame koi ni, loi e troa thawa hnyawane la itre mo, matre pë hmaca kö troa hetre itre ka trenamo me itre ka puafala. Hnenge hna lö hnine la organizasio ne la Musi Kominis, me ce huliwa memine la itre thöth. Ame la huliwang ngöne lo eni a 14 lao macatre tre, ene la troa nyidrawane la ihnadro, me hleme hnyawa la itre pepa, matre huliwane hmaca itre ej. Tru la madrinene la itre atrene la traon e Aue kowe la itre trengecatre hnenge hna kuca, matre troa nyihnyawane la traon. Celë hi matre hna nyi june koi ni hnei musi me hamë ni la ketre prix. Ngacama thöthi petre kö ni, ngo atre ni hi hnene la itre hene ka tru ne politik ne la RDA. Ame koi ni, ka loi la itre hnenge hna kuca, nge xecie hnyawa koi ni laka, troa tro loi la meleng elany.

Ngazo pe tha eje ju kö. Ame ngöne la macatre 1989, hna thë lo Hag e Berlin, me kei la Musi Kominis ngöne la nöje ahië ne Europe. Ngo hetre ketre jol ka traqa. Eni petre hi a öhne e cili laka, ka hane fe huliwa thoi la RDA. Ame la itre atr ka tha hane kö sajuëne la Musi Kominis ke, hna wangaconyi angatr me aceitunë angatr me itre puafala. Hnauëne laka angatr a ujë tune lai? Hapeu, tha angatre kö lo ka mekune ka hape, ka ceitu asë hi la itre atr? Hapeu, ka gufa kö la Musi Kominis? Kola ha nyiqane huliwa e cili la mekunang.

Celë hi matre eni ha mekune troa saze la itre ewekë ngöne la meleng. Hnenge hna tro kowe la ketre uma ne ini ka tru, matre troa inine elo miuzik me inine peidr. Eni a hane pi hlemu elany ngöne la elo miuzik me ngöne peidr. Hnenge hna nuetrije lo itre ini hnenge hna kapa ngöne lo eni a co. Ame hë la ka nyipiewekë  koi ni, tre, troa kuca asë la hnenge hna ajan, tune la troa iatre memine la itre föe. Öhne hnyawa hi ni e cili laka, ngacama eni a elo miuzik me peidr me kuca la itre hnenge hna ajan, ngo hetre ewekë pala hi hnenge hna hnehengazo fë. Ame la itre iatr hnenge hna peidrën, ke kösë hetre hnei angatr hna xouen. Troa tune kaa la mele elany? Nemene la kepine matre easa mel?

Eni a sesëkötr la eni a öhne la itre mekune ka sa la itre hnyingeng. Ame la ketre hej, hnenge hna hane sine ngöne la hna ini la kola ithanatane la pengöne la mele elany hnene la itre xa thöth. Hnei Mandy *, ketre sine ce ining, ka Anyipici Iehova hna hamëne koi ni la ketre eamo ka lolo. Öni angeic ka hape, “Andreas, maine tro eö a inin ajuine la Tusi Hmitrötr, tro ha sa la itre hnyinge i eö, göne la mel me mele elany.”

Hnenge hna pane luelu. Ngo pine laka eni a pi atre, eni a thele jë la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Hnei Mandy hna upi ni troa e la tusi Daniela mekene 2, eni e cili a sesëkötr. Eje a qejepengöne hnyawa la itre musi ka tru ne la fen, memine la thangane la aqane musi itre ej ekö me enehila. Hnei Mandy hna amamai ni la itre xa hna perofetane hnei Tusi Hmitrötr, göne la mele elany. Drei la madrine ka tru ke, ase hë sa la itre hnyingeng! Ngo drei la itre ka cinyihane me qejepengöne la itre hna perofetane celë? Maine jë hetre Akötresie?

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR

Hnei Mandy hna qeje ni kowe la lue trefën ka Temoë, Horst me Angelika. Hnei nyidroti hna xatua ni troa trotrohnine la itre hna qaja hnene la Wesi Ula i Akötresie. Eni a trotrohnine laka, Itretre Anyipici Iehova hmekuje hi la hmi ka qaja me ka wangatrune la ëje i Akötresie, Iehova. (Salamo 83:18; Mataio 6:9) Atre hë ni enehila laka Iehova Akötresie a aijijëne la itre atr troa mele epine palua ngöne la Paradraiso e celë fen. Salamo 37:9, a hape: “Tro ha hetene la nöje hnei angete teqe Iehova.” Tru la madrineng, ke, celë hi mel hna hnëkën hnei Iehova kowe la itre atr ka catre trongëne la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr.

Hnenge hna isine troa saze la aqane meleng, matre ihmeku memine la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Ka hlemu ni ngöne miuzik, nge kösë ka pi mama catre ni me pi tru, matre eni hmaca inine jë troa hetre hni ka ipië. Ketre, jole koi ni troa nue la aqane meleng ka ngazo. Eni a olene koi Iehova, ke hnei Nyidrëti hna xomihni me hnim me trotrohnine la itre ka trongëne la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr!

Hnenge hna ini fene la Musi Kominis uti hë la eni a 18 lao macatre. Ngo Tusi Hmitrötr laka saze la meleng. Kola xatua ni matre tha tro kö ni a hnehengazo menu göne la drai elany. Hetre aliene hë la meleng. Ame lo macatre 1993, eni a xomi bapataiso, matre ketre Anyipici Iehova hë ni. Ame lo macatre 2000, eni a faipoipo me Tabitha, ketre föe ka catre nyihlue i Iehova. Hnei nyio hna catre xatuane la itre atr troa hane atre la Tusi Hmitrötr, nge itre atre ka ceitu hi me eni. Itre atr ka tru fene la Musi Kominis nge ka mekune ka hape, pëkö Akötresie. Madrine catre ni troa xatua angatr troa atre Iehova.

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA

Kola xoue hnei Kaka me Nenë, lo eni a nyiqane ce hmi memine la Itretre Anyipici Iehova. Ngo ame pe, canga öhne hi nyidroti la itre thangane la nyipici ngöne la meleng. Madrine catre ni ke, nyidroti fe hë enehila a hane e la Tusi Hmitrötr me sine la itre icasikeu ne la Itretre Anyipici Iehova.

Tingetinge la mele ne trefëne i nyio, pine laka nyio a catre thele troa trongëne la itre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr, thatraqane la itre ka faipoipo, tune la troa inyipicikeu. Kolo hi lai a acatrene la faipoipo i nyio.—Heberu 13:4.

Pë hë xoueng, nge tha eni hmaca kö a hnehengazo, göi elany. Casi hë ni memine la itre Temoë i Iehova e cailo fen, itre ka madrine troa ce mele tingeting, nge ceitune asë hi së. Ketre ewekë lai hnenge hna mejiune kow, me thele catrëne ngöne la meleng.

^ par. 12 Hna saze la ëj.