Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | E KAA LA HNË TROA ÖHNYI IXATUA?

Keukawa Ngöne Ijine Jol

Keukawa Ngöne Ijine Jol

Ame la jol, tre, nyimu pengöne ej. Thatreine kö së troa wang asë itre ej, ngo tro hi sa ce wange la foa lao ceitune hna qaja ha. Goeëne hnyawa ju së la aqane xatuane Akötresie la itre atr ka cile kowe la nöjei pengöne jol.

IJINE PË HULIWA

“Tha hnenge kö hna ië huliwa, nge ketre, tha hne huni hmaca kö hna itö menu.”—Jonathan

Önine la ketre trahmany, Seth la ëjen, ka hape, “Casi hi la ijine kola upi ni memine la ifënekönge qa ngöne la hna huliwa”. * “Nge hnene la itre ahnahna hna hamëne kowe la itre hnepe lapa ka pë ewekë memine la itre hnepe huliwa hne huni hna kuca, matre celë hi hne huni hna melëne ngöne la lue macatre. Ame hë la thangane lai, kolo ha kucakuca hnei Priscilla ifëneköng, nge ame eni ke, thatreine hë ni la nyine troa kuca.

“Nemene la ka xatua hune troa cile kowe lai? Hnei Priscilla pala hi hna mekune la itre trengewekë i Iesu ngöne la tusi Mataio 6:34. Nyidrëti a qaja ka hape, tha tro kö sa hnehengazo menu göne la drai elany, pine laka ijije hi la drai memine la itre ngazo hnene ej. Nge hna ithuecatre koi angeic la itre thithi angeic. Ame eni ke, hna akeukawanyi ni hnene la hna qaja ngöne la tusi Salamo 55:22. Tune la atre cinyihane la tusi Salamo, hnenge hna nue koi Iehova la ehnefeng, nge öhne hnyawa hi ni la ka hnei Nyidrëti hna xatua ni. Ngacama öhnyi huliwa hmaca ha ni, ngo hnei nyio hna ahmaloeëne la mele i nyio thenge la eamo hna hamëne hnei Iesu ngöne la tusi Mataio 6:20-22. Ame la ka nyipiewekë catr, ke, lolo catre la aqane imelekeu i nyio me Akötresie me aqane imelekeu i nyio lue trefën.”

Kola hane qaja hnei Jonathan, ka hape, “Eni a xouene la ijine troa thinge elanyi la neköi entreprise hnenge hna acil memine la faming. Hnene laka, kolo ha pë mani, gufa kö lo hne huni hna huliwa ngöne la 20 lao macatre. Hnei nyio lue trefëne hna nyiqane iwesitrë pi mani. Tha hnei nyio hmaca kö hna xome la carte de crédit, matre troa itö, ke, hmahma nyio e traqa ju pë alien.”

“Ngo hnene la Wesi Ula i Akötresie memine la uati hmitrötre i Nyidrë hna xatua nyio troa axecië mekun hnyawa. Tha hnenge kö hna ië huliwa, nge ketre, tha hne huni hmaca kö hna itö menu. Pine laka, Itretre Anyipici Iehova nyio, hnei nyio hna kapa la ixatua qaathene la itre xa trejin. Hnei angatre hna wangatrunyi nyio me hamë nyio la ixatua ka ijij ngöne la itre ijine jol.”

 IJINE ISA LAPA

Önine la ketre föe, Raquel la ëjen, ka hape: “Eni a sesëkötre la kola triji ni hnene la föeng, matre eni a akötr me elëhni. Hleuhleu catre ni. Ngo hnenge hna easenyi catre koi Akötresie, matre hnei Nyidrëti hna akeukawane la hning. Ame ngöne la eni a thithi odrai koi Akötresie, kola thupëne la hning hnene la tingetinge qaathei Nyidrë. Kösë kola axapone la hninge ka akötr.”

“Hnene la Wesi Ula, ene la Tusi Hmitrötr, matre atreine hë ni thipetrije la elëhning, nge tha wesitre hë ni. Hnenge hna hniine catrëne la itre trengewekë i Paulo aposetolo, ngöne Roma 12:21, lo nyidrëti a qaja ka hape: ‘The nga kö hnene la ngazo, ngo nganepi la ngazo hnene la loi.’ ”

“Nue angeice pi hë nge catre pi pe eö. . . . Ame hë enehila, tre, hetre aliene hë la meleng.”—Raquel

“Hnene la ketre sinenge hna hamë ni la ketre eamo ka lolo, ka xatua ni matre tha tro kö ni a lapa trengehni. Hnei angeice hna amamai eni la tusi Ate Cainöj 3:6, nge hnei angeice hna qaja hnyawane koi ni, ka hape, nue angeice pi hë nge catre pi pe eö. Ketre eamo ka catrehnine catr, ngo ame pe hmekunge hnyawa hi. Ame hë enehila, tre, hetre aliene hë la meleng.”

Hna hane qaja fe hnei Elizabeth ka hape, “Troa tru la aja thei epuni troa thele ixatua, ngöne la kola ethitr la faipoipo i epun. Hnene la ketre sinenge hna hamë ithuecatre koi ni ngöne la nöjei drai. Hnei angeice hna ce treije me eni, me akeukawane la hning, me kuca matre tha tro hmaca kö ni a drenge e kuhu hning ka hape, hna triji ni ngo kolo pe a hnimi ni. Xecie hnyawa ha koi ni laka, tro kö Iehova a apatrene la itre ewekë ka akötrë ni.”

IJINE KUCAKUCA MAINE QATRE TROOTRO

“Thupene la hnenge hna thith, hetre trengecatrenge hmaca ha qaathene la uati hmitrötre i Nyidrë.”—Luis

Ame Luis, lo trahmanyi hne së hna ce ithanatane hë, tre, ketre trahmanyi ka meci fë wenethëhmi nge alua kei hë angeic, maine ju meci hë angeic. Ame enehila, angeic a lapa fë oxygène, 16 lao hawa ngöne la drai. Öni angeice ka hape, “Tha mano kö ni thithi koi Iehova. Nge thupene la hnenge hna thith, hetre trengecatrenge hmaca ha qaathene la uati hmitrötre i Nyidrë. Kola hamë ithuecatre koi ni hnene la thith, matre tro ni a catr, ke, eni a lapaune koi Nyidrë me mejiune laka, tro kö Nyidrëti a thupë ni.”

Öni Petra, ketre föe ka 80 lao macatre, ka hape, “Nyimutre la itre ewekë hnenge hna ajane troa kuca, ngo tha ijijinge hmaca kö. Ame la eni a öhne ka hape, eni ha uti ipië trootro ke, hace catre koi ni. Kucakuca catre ni nge eni pe hi a mele hnei wene kas. Hnenge pala hi hna mekune lo hnyinge i Iesu, lo nyidrëti a sipone kowe la Tretretro i nyidrë, ka hape, ijije kö troa ananyine la akötr qaathei nyidrë. Ngo hnei Iehova hna hamë trengecatre i Iesu, nge Nyidrëti mina fe a aegöcatrenyi ni.  Ame la thith, tre, kösë drösinöe nyine tro ni a xom e nöjei drai. Lolo catre hë la meleng, thupene la hnenge hna ithanata me Akötresie.”—Mataio 26:39.

Hna tithi Julian hnene la ketre meci hna hëne ka hape, sclérose, traqa ha enehila koi 30 lao macatre ne akötre fë nyidrëti la meci cili. Öni angeic ka hape, “Ka lapa icea ne directöre ni ekö, ngo ame hë enehila eni pë hë a ti ikatr. Ngo ame pe, tha gufa kö la meleng, ke, eni a nue la melenge koi itre xan. Ame la easa ham, ke, kola aupune la itre akötre së, nge hnei Iehova pala hi hna eatrëne la hnei Nyidrëti hna thingehnaeane laka, tro Nyidrëti a aegöcatrenyi së ngöne la ijine easa aja ixatua. Tui Paulo aposetolo, ijijinge troa qaja ka hape: ‘Ateine ni troa kuca la nöjei ewekë asëjëihë hnei nyidëti ate aegöcatenyi ni.’ ”—Filipi 4:13.

IJINE MECI LA ATRE HNE SË HNA HNIM

Öni Antonio ka hape, “Ame la kola feni kakaa hnei loto, ke, hace catre koi ni, ke, ka nango tro kö nyidrë, ngo fetra jë hi la ketre loto me wilë nyidrë. Thatre kö ni la nyine troa kuca. Qëmekene tro nyidrëti a mec, ke, faife lao drai ne meköle koma nyidrë. Eni a isine matre tha tro kö ni a treije qëmeke i nenë, ngo e eni casi mina pë hë, eni a treije hleuhleu. Eni a hnyinge ka hape, ‘Hnauën? Nge nemene kepin?’ ”

“Ame ngöne la itre ijine eni a akötr, hnenge hna sipo Iehova troa xatua ni, matre tro ni a atreine xomehnöthe la itre aliene hning, nge hnenge fe hna sipo Nyidrëti la tingeting. Kösë kola lolo trootro la meleng. Mekune pala hi ni lo hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, ngöne lo kola hape, ‘ame la ewekë ka xulu’ ke, kola traqa koi së asë hi. Ngo pine laka thatreine kö troa thoi hnei Akötresie, haawe xecie koi ni laka, tro hmaca ni a öhnyi kakaa, ngöne la ijine melehmaca.”—Ate Cainöj 9:11; Ioane 11:25; Tito 1:2.

“Ngacama hna meci hë la nekö i nyio trahmanyi ngöne la kola kei la ketre avio, ngo hnei nyio hna mekune catrëne la itre hnei eahuni hna troa ce kuca elany.”—Robert

Casi hi la mekuna i Antonio me Robert, lo ketre trahmanyi hne së hna ce ithanatane hë. Öni angeice ka hape: “Tune lo hna qaja ngöne Filipi 4:6, 7, hnenge fe me föeng hna hane melëne la tingeting. Tingetinge hnei nyio hna kapa qaathei Iehova jëne la itre thith. Hnene fe la tingetinge cili, matre atreine hë nyio troa qaja la mejiune i nyio kowe la melehmaca. Ngacama hna meci hë la nekö i nyio trahmanyi ngöne la kola kei la ketre avio, ngo hnei nyio hna mekune catrëne la itre hnei eahuni hna troa ce kuca elany. Nge celë hi hnei nyio hna wangatrune catrën.”

“Hnene la Itretre Anyipici Iehova hna qaja ka hape, hnei angatr hna öhnyi nyio e qaja la lapaune i nyio ngöne televizio. Hnei nyio hna qaja koi angatr ka hape, ame la ka xatua nyio, tre, ene la hna thithi sai nyio hnene la ka alanyim. Atrehmekune hnyawa hi ni laka, hnei Iehova hna akeukawane la hni nyio, jëne la itre maca ka lolo ka nyimutre.”

Tune la hne së ce wange hë, ijije hi tro Akötresieti a xatuane la itre atr ka cil kowe la nöjei jol, ngöne la mele i angatr. Tune kaa fe epun? Pëkö jole hnei epuni hna thatreine troa cile kow ngöne la mele i epun, ke, hetre nyin asë hi itre ej. * Haawe, easenyi jë koi Iehova, matre xatua epun. Nyidrëti hi la “Akötesieti ate akeukawan’ asë.”—2 Korinito 1:3.

^ par. 5 Hna saze la itre ëj ngöne la tane mekune celë.

^ par. 23 Maine aja i epuni troa easenyi koi Akötresie me thele ixatua qaathei Nyidrë, wange ju la Itretre Anyipici Iehova ngöne la nöje i epun maine pena cinyanyi ju kowe la filial ne la nöje i epun.