Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | E KAA LA HNË TROA ÖHNYI IXATUA?

Ka Aja Ixatua Asë Hi Së

Ka Aja Ixatua Asë Hi Së

Mekune pala kö epuni lo epuni a nekönatr nge kola hna i epun? Maine jë, hna gelëthe la wanakoim me watingöneca i epun. Mekune pala kö epuni la aqane akeukawanyi epun hnene la thine i epun? Maine jë hnei eahlo hna pane köle la ka akötre i epun me paseman. Epuni a treije me akötr ngo kola aupune la hni epun hnene la itre trengewekë i eahlo. Matre, ame ngöne la itre macatre cili, tre, tha paatre kö la iakeukawa me ixatua.

Ngo eje hi laka, isapengöne kö ngöne la epuni a tru trootro. Kola tro la itre macatre, nge kolo fe a tru hnei jol, matre jole catre fe hë troa öhnyi ixatua me iakeukawa. Ngazo pe, thatreine kö troa apatrene la itre jole cili hnene la ketre pasema, maine hnene la aqane aupune i thin ekö. Hanawange la itre xa pengöne jol.

  • Hna hane fe kö upi epun hnei maseta? Kola qejepengöne hnei Julian laka, ame la kola upi angeic hnei maseta, ketre goe catre ju hi angeic nge goi traqa fe koi angeice la hleuhleu. Öni angeic: ‘Tro jë ni a thupëne tune kaa la hnepe lapang? Nge hnauëne la angatr a upi ni nge ase petre hi ni huliwa mec koi angatr?’

  • Hna hane fe kö thë la faipoipo i epun? Kola qaja hnei Raquel la kola trotriji angeic hnei föi angeic ka hape: “Ame lo kola triji ni hnei föeng a traqa ha koi 18 lao treu, tre kola ha lapane la hning hnene la itre mekun ka ngazo. Matre haitre fe hë la meleng. Nge celë ka aqounyi ni.”

  • Hna hane fe kö tithi epuni hnene la ketre meci ka ngazo catr? Maine jë, hnei epuni fe hë hna hane melëne la itre trenge ewekë i Iobu lo angeic a treij me hape: “Sisi ni it’ ej ; tha ajange kö la tro pala kö a mel.” (Iobu 7:16) Hna hane fe traqa la mekune cili koi Luis, ketre qatr ka 80 lao macatre, öni nyidrë, “Ame itre xa ijin, eni hi a treqene troa mec.”

  • Hna hane fe kö mec hnene la ketre atr hnei epuni hna hnim? Kola qaja hnei Robert la aliene hni angeic me hape: “Ame lo kola meci hnene la nekönge trahmanyi ngöne la kola kei la avio, hnenge hna pane cil ke, tha jelenyipicine pala kö ni. Thupene lai, traqa ju hi la akötr, kolo akötr hnei Tusi Hmitrötr hna aceitunën me ketre taua ka thine la hning.”—Luka 2:35

Eloine pe, hnei Robert, Raquel, me Julian hna öhnyi ixatua me iakeukawa ngöne la itre ijine akötre cili. Hna akeukawane la hni angatr hnene la Atre Aupun, ene Akötresie. Nemene la aqane kuca i Nyidrë? Nge, ijiji Nyidrëti kö troa nyipi axapone la itre hni epun?