Hapeu Tusi Hmitrötre kö a xatua së ngöne la easa hnehengazo?

Ame koi epun, tre

  • Eje hi

  • Ohea

  • Maine thatre kö epun

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

“Nuepi koi [Akötresie] la kuke hnine asëjëihë i nyipunie, ke nyidëti a meku nyipunie.” (1 Peteru 5:7) Tusi Hmitrötr a qaja hnyawane koi së, ka hape, tro kö Akötresie a xatua së, matre tha tro kö sa hnehengazo menu.

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr

  • Jëne la thith, ijije hi tro sa hetrenyi “la tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie”. Eje hi lai ka troa xatua së, troa xomihnine la itre hne së hna hnehengazon.—Filipi 4:6, 7.

  • Ketre, hnene la hne së hna e la Wesi Ula i Akötresie, matre atreine jë së xomihnine la itre hne së hna hnehengazon.—Mataio 11:28-30.

Hapeu tha tro hmaca kö sa hnehengazo?

Kola mekun hnei itre xan . . . ka hape, ame la troa hnehengazo ke, pengöne hi la mele ne la atr. Ngo ame koi itre xan, tha tro hmaca kö sa hnehengazo ngöne la ketre mele pena, lo thupene la easa mec. Nemene fe la mekuna i epun?

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

Tro Akötresieti a apatrene trije la qaane la itre hne së hna hnehengazon. “Pa hmaca kö mec ; me hace hni me teij, me aköt .”—Hna Amamane 21:4.

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr

  • Ame fene la Baselaia i Akötresie elany, ke tro ha mele tingetinge me lapa xetietë la itre atr.—Isaia 32:18.

  • Tha tro hmaca kö sa hnehengazo.—Isaia 65:17.