Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 4 2017

Loi e troa canga ce ithanatane la itre mekun

E Traqa Ju Pë Nyin La Mec

E Traqa Ju Pë Nyin La Mec

HACE catre Doris ngöne la kola thuemacanyi eahlo laka, hetre meci ka pë nyin hna öhne thei Wesley, föi eahlo ka 54 petre hi lao macatre. * Hna qaja hnei itre droketre ka hape, xalaithe pe hi la itre treu ne tro nyidrëti a mel. Öni eahlo, “Thatreine kö ni troa kapa la ewekë cili. Itre wiike ne pane lapa mekune ni. Tha mekune kö ni ka hape, troa hane traqa la ewekë cili koi nyio. Hna asesëkötrë ni.”

Tha sesëkötre kö së la akötre ka eje thei Doris. Thatreunaju hi së la kola tithe la ketre e easë. Eloine hi ke, hetre ka mekune troa thupëne lai sinee hna tithi hnene lai mec. Ngo tha ka hmaloi kö la troa ithupë. Nemene la nyine troa kuca hnene la itre atrene la hnepe lapa, matre troa ce thue la hace memine la akötr ka eje thene la sinee së? Nemene la aqane troa xomehnöthe hnene la itre ka ithupë, la itre aliene hni angatr? Nemene la ewekë ka troa traqa, ngöne la kola mama laka, itre hnamano pe hi? Ame la hnapan, tro sa pane ce wange la ejolene la troa thupëne la itre hna tithe hnei mec, laka, hna e drai nyudreni pe hi.

JOLE KA TRU ENEHILA

Hnene la huliwa hna kuca hnei sias matre saze hë la aqane goeëne së enehila la mec. Ame petre kö ngöne lo itre macatre ekö, canga meci hi la itre atr ngöne la itre nöje ka tru. Itre xane hna tithe hnene la itre meci ka pë nyin, maine ka eatr pena hna hna ngöne loto. Pë hë göhnë ngöne la itre pital, matre hna thupë angatr pë hë hnene la itre atrene la hnepe lapa. Celë hi matre saqe hi angatre mec.

Ame enehila, öhne hë la nyin la itre xa mec. Atreine hë la itre droketre troa nyinyine la itre sine mec, matre nango mele aqeanyi la atr. Celë hi matre ame lo itre meci ka canga thapa la mele ne la atr ekö, tha jole menu hë troa cile kow, pine laka hetre nyine hë. Ngo maine kola troa nango qea la hna mel, tha kolo kö a troa apatrene palua lai mec. Ame la itre xa hna tithe hnei mec, tre, loi e tro pala hi a hetre atr ka ithupë. Celë hi matre ka tru ejolene catre la troa thupëne la itre atr ka tru mecin.

Ame hë la thangane lai, tru catre hë la atr ka meci e pital. Nyimutre enehila la itre xan ka thatre hnyawa  kö la pengöne la mec, ene pe angatr a xou troa thupëne la ketre atrene la hnepe lapa ka troa mec. Nemene la nyine troa kuca?

CANGA HNËKË JË

Tune lo ewekë ka traqa koi Doris, nyimutre la itre atr ka akötr ngöne la kola thuemacanyi angatr ka hape, pë hmaca nyine kuca; kolo pe hi a treqene matre meci pi. Ame ngöne la easa hnehengazo me xou me akötr, nemene la ka troa xatua së troa hnëkë kowe la jole cili? Hnene la ketre hlue i Akötresie hna thithi me hape: “Tro cilieti a ateinë huni troa e la ite drai hun, mate tro huni a hetenyi la hni ka inamacan.” (Salamo 90:12) Catre jë thithi koi Iehova Akötresie me sipo Nyidrëti troa ‘e la itre drai së.’ Aqane tro hi lai a huliwane hnyawa la itre drai tixenuë ne ce lapa pe memine la atr hne së hna hnim qëmekene troa mec.

Loi e troa hnëkë hnyawa. Maine ijije pala kö troa ithanata hnene la sinee së me hane fe la mekuna i angeic, hnyingëne jë koi angeice ka hape, e tha ithanata hë angeic elany, drei pë hë la ka troa axecië mekune koi angeic. Loi e tro sa canga ce wange me angeice la itre xa nyine troa kuca e traqa ju qea la hna meköle ngöne koma, me cipane e pital me xome la itre xa drösinöe. Ewekë lai ka troa xatuane la hnepe lapa troa trotrohnine hnyawa me axecië mekun thatraqane lai sinee ka wezipo catre hë. Ka lolo catr e troa canga ce ithanatane la itre mekun, matre tha tro kö a isazikeu la aqane troa axecië mekun göi aqane troa inyië. Öni Tusi Hmitrötr ka hape, “Tha nyipi ewekë la ite mekun’ e tha hna ithanatan.”—Ite Edomë 15:22.

AQANE TROA IXATUA

Ame la pane hnëqa ne la ka ithupë, tre, ene la troa akeukawane la hni ne la ka wezipo. Nyipiewekë kowe la atr ka wezipo hna upe hë qa pital troa atre ka hape, hetre ka hnimi angeic, nge hetre ka troa thupë angeic. Nemene la nyine troa kuca? Troa e koi angeice la itre itus me thinge la itre nyima ka lolo. Madrine fe la itre xan la kola nango ea la iwanakoime i angatr, nge menyike la aqane ithanata koi angatr.

Easa atre la ka traqa troa iwai, hnene la ka easa dreng la aqane ewekë i angeic. Celë hi matre, easa trotrohnine la hna qaja hnene la rapport celë, ka hape: “Ame la troa dreng, tre, tha ceitune kö memine la troa goe, troa drem, troa punepun me troa ketr. Maine tro sa mekune ka hape, thatre hë la ka wezipo koilo ngo ame pe drenge pala hi angeice la kola ithanata. Celë hi matre tha tro kö sa qaja menune la ketre ithanata.”

Maine ijije hi, ce thithi jë me angeic. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, hnei Paulo aposetolo memine la itre sine ce tro i angeice hna cile kowe la ketre jole  ka tru, matre angatr a xouene humuthi angatre ju. Nemene la ka xatua angatr? Öni Paulo kowe la itre sinee i angeice ka hape: “Nyipunieti fe a ixatua ngöne la thithi thatraqai hun.” (2 Korinito 1:8-11) Nyipiewekë catre tro sa thithi cememine la hni ka pexej, ngöne la easa cile kowe la ketre jole ka tru, maine pena ngöne la kola tithe la sinee së hnene la ketre meci ka pë nyin.

NYIPICI GÖI MEC

Ketre ewekë ka hace catr la troa mekune ka hape, troa meci la ketre atr hne së hna hnim. Tha sesëkötre kö së pine laka pëkö ka pi mec. Tha hna xupi së kö troa mec. (Roma 5:12) Wesi Ula i Akötresie a qeje mec ka hape, ketre “ithupëjia.” (1 Korinito 15:26) Celë hi matre tha canga kapa kö së la kola thuemacanyi së ka hape, meci hë la ketre sinee së.

Maine tro sa canga hnëkë, ke tro hë lai a xatuane la itre hnepe lapa matre tha tro kö a xou, ngo tro pe a mekune la itre ewekë ka troa xatua angatr troa ahmaloeëne la mele ne lai sinee ka wezipo. Ame la itre xa ewekë ka troa traqa tre, itre hna amë ngöne la hna eköhagen, hna hape, “Itre Ka Mama Qëmekene Troa Mec.” Ngo pine laka tha ceitu kö la aqane la meci ne la itre ka wezipo, haawe, thatreine kö troa traqa la itre ewekë thenge la hna qaja ngöne la hna eköhagen. Ame pe itre ewekë hnei angatr hna troa melëne uti hë la tro angatr a mec.

Thupene la kola meci hnene la atr hne së hna hnim, ijije hi tro sa hëne la ketre sinee së, matre troa xatua së. Ame ka ithupë me hnepe lapa i angeic, aja i angatr troa ixatua me akeukawane la hni angatr. Ketre, nyipiewekë troa qaja koi angatr ka hape, kolo ha mano la sinee i angatr, nge tha kolo hmaca kö a akötr hnei angeic. Iehova qaja koi së cememine la ihnim, ka hape: “Tha ’te kö la kete ewekë hnei ite ka meci hë.”—Ate Cainöj 9:5.

KA HAMË IXATUA KA TRU

Kapa ju la ixatua hna hamën

Akötresieti hmekuje hi la ixatua ka sisitria, ke, Nyidrëti casi hi la ka atreine troa xatua së ngöne la kola wezipo catre la sinee së. Ketre tune mina fe la easa akötr thupene la kola meci la ketre sinee së. Nyidrëti a xatua së, jëne la itre trengewekë me jëne la itre hna melëne hnei itre xan. Celë hi hna qaja hnei Doris. Öni eahlo ka hape, “Hnenge hna inine troa kapa la ixatua hna hamëne koi ni. Tru catre la hna xatua nyio. Kösë Iehova a qaja koi ni memine la föeng, ka hape, ‘Ce eni me epon. Eni a troa xatua epone troa thue la akötre ka eje thei epon. Nge tha tro jë kö ni a thëthëhmi angeic.’”

Nyipici, Iehova Akötresieti hi la Atre Thupë së. Pine laka Nyidrëti la Kapucatinasë, trotrohnine hi Nyidrëti la itre akötre së me hace së. Atreine hi Nyidrë nge aja i Nyidrëti troa xatua së me ithuecatre koi së, matre atreine së troa cile catre ngöne la akötre cili. Ngo ame la ewekë ka sisitria catr, tre, hnei Nyidrëti hna thingehnaeane ka hape, easenyi hë troa apatrenetrije la mec me ahlëne la nöjei atr ka eje ngöne la mekuna i Nyidrë. (Ioane 5:28, 29; Hna Amamane 21:3, 4) Haawe, ijije hi tro asë hi së a qaja la itre trengewekë i Paulo aposetolo, lo hna hape: “Meci fe ! e ka la tenge cate i ’ö ? Meci fe ! e ka la ka ithinyi ’ö ?”—1 Korinito 15:55.

^ par. 2 Hna saze la itre ëj.