Pine nemene matre ketre pengöne pe kö la aqane ujë Iesu kowe la itre lepera?

Ame la angetre Iudra ekö, tre angatr a sisine la lepera, ketre mec ka hlemu ngöne la ijine cili. Ketre meci lai ka angazone la ngönetrei me löthe la he ne la itre atr. Nge, ame ekö, pëkö nyine la meci cili. Matre kola thinge qëhnelöne la itre lepera, nge nyipi ewekë tro angatr a qaja amamane koi itre xan la pengöi angatr.—Levitiko 13:45, 46.

Hnene la itre hene ne hmi ne Iudra hna acile la itre xa wathebo ka tha ihmeku kö memine la nyipi Wathebo ka eje e hnine la Tusi Hmitrötr, nge ka ahacene catrëne hmaca kö la mel ne la itre lepera. Hna amekötine hnei angatre ka hape, tha tro kö a easenyi la ketre lepera koi 4 lao kubitr (maine 2 metr). Ketre, e kola hnahna la eny, tha tro kö a easenyi angatre koi 100 lao kubitr (maine 45 metr). Hnene la itre Talmudistes hna ujëne la wathebo ne la Tusi Hmitrötr thatraqane la itre lepera, ene la tro angatr a mele “tröne lapa eë,” matre troa upetrönë angatr qa hnine la traon. Celë hi kepine matre, ame la kola öhne hnene la ketre rabbi la ketre lepera e hnine la traon, hnei nyidrëti hna tranyi angeic hnei etë me qaja ka hape: “Juë pi qa lai, wanga xötre pi la meci ’ö koi itre xan.”

Isapengöne kö memine la aqane ujë i Iesu! Tha hnei nyidrëti kö hna sisine la itre lepera, ngo hnei nyidrëti pe hna thele troa ketri nyudren, me aloine la meci nyudren.—Mataio 8:3.

Ame kowe la itre hene ne hmi ne la angetre Iudra, eu la troa sei hna cil?

Pepa ne sei hna cil ngöne lo itre macatre 71/72 M.K.

Ame ngöne lo hneijine ne la itre pane keresiano, tre kola ithanatane la pengöne la sei hna cil hnene la itre hene ne hmi. Celë hi matre ame ngöne la ketre ijin, hnene la itre Faresaio hna tupathi Iesu me hnying, ka hape: “Hape u, ijije kowe la ate troa tije la fö’ i angeice pine la nöjei ewekë asë?”—Mataio 19:3.

Hnene la Wathebo i Mose hna aijijëne la trahmanyi troa sei hna cil memine la föe i angeic e “hna öhne thei nyëne la kete ngazon.” (Deuteronomi 24:1) Ame ngöne lo hneijine Iesu, hetrenyi la lue lapa ne la itre Faresaio, isa aqane qeje pengöne kö lue ej la aliene la Wathebo cili. Ame ketre ke, Shamaï la ëjen, nge ame koi angatr, ame la hna amekötin, ke tha tro kö a trian. Ame koi angatr, casi hi la kepine troa sei hna cil, ene la troa nyi xetë. Ame pena ketre, Hillel la ëjen, nge ame koi angatr, nyimu kepine troa sei hna cil. Ijije hi tro la trahmanyi a sei hna cil ngacama kolo hi a nango isazikeu la itre mekun, maine ngazo pena la hna kuci xen hnei föe, maine kolo pena ha a pine la ketre föe ka mingöming.

Matre, tune kaa la aqane sa Iesu la hnying ne la itre Faresaio? Iesu a sa mekötine koi angatr, ka hape: “Ame la ate tije la fö’ i angeic, nge tha ka kuci ngazo kö, me xomi kete, te, kola nyi xetë lai ; nge ame la ate xome la hna tije, te, kola nyi xetë mina hi.”—Mataio 19:6, 9.