Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 4 2016

 SAZE HË LA MEL, HNEI TUSI HMITRÖTR

Qëmekene Tro Ni a Cile Catr, Anyimu a Kei Ni

Qëmekene Tro Ni a Cile Catr, Anyimu a Kei Ni
  • IJINE HNAHON: 1953

  • ATRE: AUSTRALIE

  • ENGÖN: KA MAJEMINE GOEËNE LA ITRE IATR KA SIS

MELENG EKÖ:

Hna feke qa Australie hnene la kemeng a tro Allemagne lo macatre 1949. Hnei nyidrëti hna tro me lapa ngöne la götran, hna hape, Victoria, matre troa huliwa ngöne la mine me ngöne la itre usine. Hnei nyidrëti hna ikötresai me nenë, nge hna hnaho ni e cili lo macatre 1953.

Thupene la itre macatre, hnei nenë hna nyiqane ini Tusi Hmitrötr memine la itre Temoë i Iehova. Celë hi matre, hna hetru ni ngöne la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ngo, ame Kakaa ke, tha ka pi semesinene fe kö nyidrë la ketre hmi. Kakaa e cili a nyiqane isi me iaxouen, matre atraqatr mina fe la xoue thei nenë. Ngo tha hna hmaca kö hnei nenë troa inine la Tusi Hmitrötr. Eahlo a hnine catrëne la itre ini hnei eahlo hna kapa, matre eahlo a ini tusi juetrë. Ame ngöne la itre ijine patre kö Kakaa e koilo hnalapa, ke, hnei nenë hna ce thawa me eni memine la neköi jining jajiny, la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Eahlo a qaja la fen hna troa aparadraison memine la madrine hne huni hna troa kapa elany, e tro huni a xötrethenge la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr.—Salamo 37:10, 29; Isaia 48:17.

Ame hë lo kola 18 lao macatreng, hnenge hna trotrije la hnalapa ke, Kakaati pala hi a catre isi. Ngacama eni a mejiune kowe la itre hna ini ni hnei Nenë qa hnine la Tusi Hmitrötr, ngo tha hnenge kö hna nyipiewekëne itre ej. Tha hnenge kö hna melëne la itre trepene meköt cili. Eni a huliwa tirisite ngöne la ketre usine hnë kuci wanalep. Ame hë lo eni a 20 lao macatre, eni a faipoipo. Thupene la theri lao macatre ne faipoipo nyio, kola mala la pane neköi nyio jajinyi, nge eni hmaca a hnyingëne thele la itre ewekë ka nyipiewekë ngöne la meleng. Atre hnyawa hi ni laka Tusi Hmitrötr hmekuje hi la ka atreine troa xatuane la hnepe lapang, celë hi matre hnenge hna hane ini Tusi Hmitrötr memine la ketre Temoë i Iehova. Ngo, xele catre la föenge ma wange la itre Temoë i Iehova. Ame la eni a tro troa hane sine ketre icasikeu ne la itre Temoë i Iehova, hnene la föenge hna qaja koi ni ka hape, maine tha hmaca kö ni troa ini tus, tro hë ni a tro qa kuhu hnalapa. Thatreine kö ni cile kowe la mekuna i angeic, matre hnenge hna kei thenge la aja i angeic, nge tha iöhnyi hmaca kö ni memine la itre Temoë i Iehova. Ame hë e thupen, hleuhleu catre ni, ke, atre hnyawa hi ni laka hnenge hna nue la ketre ewekë ka loi koi ni.

Ame la ketre ijin, hnene la itre ka ce huliwa me eni hna amamane koi ni la iatre ka sis. Kösë eni a pi goeëne ngo eni mina fe a sisine ej, nge kola ha nyiqane huliwa la mekuthetheung. Eni hmaca mekune lo itre hnenge hna inine e hnine la Tusi Hmitrötr, nge ame koi ni tro Akötresie a kuca la ketre ewekë. Ngo, pine laka hnenge pala hi hna goeëne la itre iatre ka sis, matre tha itre ewekë ka sisi hmaca kö lai koi ni. Ame hë la pun, thatreine hë ni nue la huliwa ka ngazo cili.

Thupene la 20 lao macatre, hnenge hna iananyi memine lo itre trepene meköti hna tupathe troa ini ni hnene la thineng. Kola mama hnyawa la itre aliene la mekunange ngöne la aqane ujëng. Ame la itre hnenge  hna qaja, tre, itre trenge ka sis hmekuje hi, nge pi tro catre ni a qene hnyimane itre ej. Tha metrötrëne hë ni la ce meköle trefën. Ngacama ka fapoipo ni, ngo hnenge hna nyixetënetrije la föeng. Ame la ketre ijin, hnenge hna pane thulu me qaja ka hape, ‘Eni a xele eö.’ Tha eni hmaca kö a nyipiewekë ni ngo eni pena ha sisi ni.

Hnenge memine la föenge hna sei hna cil, nge pë hmaca kö ewekë ka loi ngöne la meleng. Thupene lai hnenge hna thithi koi Iehova cememine la hninge ka pexej. Ngacama qea catre la hnenge hna nue la ini tusing, ngo hnenge hna thele hmaca troa inine la Tusi Hmitrötr. Ame ngöne fe la ijine cili, kola meci hnei Kakaa nge ketre Temoë i Iehova hë nenë.

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR:

Atrehmekune hnyawa hi ni laka, iananyi catre la melenge memine la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ngo ame hë enehila, atraqatre la ajange troa tingetinge la mekunang, tune lo hna thingehnaean e hnine la Tusi Hmitrötr. Eni a isine troa saze la aqane ithanatange me saze la thiinange ka ngazo. Hnenge hna nuetrije la melenge ka sis me nue la elo mani me ka haitr, nge tha hnenge hmaca kö hna huliwa qenatrekënö kowe la masetang.

Ame lo itre ka ce huliwa me eni, ke, tha trotrohnine kö angatr la kepine matre eni a saze la aqane meleng. Könitre lao macatre ne tupathi ni me uku ni hnei angatr matre troa beëke kowe la itre hna majemine ekö. Maine tro ni a nango elëhni maine qaja pena la ketre trengewekë ka ngazo, ke, angatr a madrine me qaja ka hape: “Haawe, mele hmaca ha Joe!” Akötre catre ni la itre trengewekë cili! Kösë ame koi ni ke, hune ju kö angatr.

Ame ngöne la hna huliwang, tre, hetrenyi pala hi la itre iatre ka sis, hna iupi fë ngöne ordinatör maine pena hna fejane ngöne ipepa. Pine laka hetrenyi ni la ketre ordinatör, matre hnene pala hi la itre ka ce huliwa me eni hna iupi fë koi ni la itre iatre ka sis. Hnenge pala hi hna tupathe troa kötrene la hna majemine cili, ngo hnei angatr hna kuca la nöjei ewekë matre tro ni a kei kowe la ngazo. Hnenge hna thele ixatua me ithuecatre thene la atr ka ini tusi me eni. Hnei nyidrëti hna drenge hnyawa la eni a fe la hning. Nge hnei nyidrëti hna amamane la itre xötre ka troa xatua ni troa cile kowe la aja ka ngazo cili. Hnei nyidrëti mina fe hna ithuecatre koi ni troa catre thele Iehova ngöne la thith.—Salamo 119:37.

Ame ngöne la ketre ijin, hnenge hna pane icasikeu memine la itre ka ce huliwa me eni. Ame e cili, hnenge hna qaja koi angatr troa hamë bier kowe la lue trahmanyi ka ketre sipu qaja ka hape, itre ka iji atrunyi nyidroti ekö la kahaitr. Hnei angatr hna sa angazone koi ni me qaja ka hape: “Ka menu catre eö! Nyidroti lai a thele troa trije la kahaitr!” Matre sa jë hi ni ka hape: “Ö nga ketre ka tunge fe hi la.” Qane ju hi la drai cili, trotrohnine hë la itre ka ce huliwa me eni, laka eni a isi memine la aja ne troa goeëne la itre iatre ka sis. Nge ame hë e cili, tha hnei angatr hmaca kö hna upi ni troa kuca lo itre hnenge hna majemine ekö.

Ame hë enehila, hnene la ixatua qaathei Iehova, matre tha kei hmaca kö ni kowe la aja troa goeëne la itre iatre ka sis. Ame hë lo macatre 1999, ketre Temoë i Iehova ha ni, ke, tru la hni ne olenge koi Iehova, pine la itre ewekë ka loi hnei Nyidrëti hna kuca koi ni, nge madrine hmaca ha ni ngöne la meleng.

Ame hë enehila, trotrohnine hnyawa ha ni la kepin, matre Iehova a sisine lo itre ewekë hnenge hna piin ekö. Tune la ketre Keme ka ihnim, Nyidrëti hi a ajane troa thupë ni qa ngöne la itre ethanyine la itre ewekë ka sis. Eni a wangatrehmekune hnyawa enehila laka, nyipici catre la itre trengewekë hna qaja ngöne Ite Edomë 3:5, 6! Ngöne la kola qaja ka hape: “Lapauneju koi Iehova hnene la hni ’ö ka pexej, ngo the lapa qale kowe la hnei ’ö hna trotrohnin. Mekuneju koi nyidë ngöne la nöjei goje i ’ö asë, nge tro pena nyidëti a amekötine la ite jë i ö.” Ame la itre trepene meköti Iehova tre, tha kolo hmekuje kö a thupë ni ngo kolo mina fe a hane aijijë ni, troa hetrenyi la mele ka loi.—Salamo 1:1-3.

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA:

Ame ekö, hnene la meleng matre eni a sisi ni. Ngo ame hë enehila, eni a metrötrë ni nge tingetinge hnyawa ha la hning. Kösë ka pë ethane la meleng nge öhne hnyawa hi ni laka, hnei Iehova hna nuetrije la itre ngazonge ekö, nge ketre ce Nyidrëti pala hi me eni. Ame lo macatre 2000, hnenge hna ikötresai memine la ketre trejine föe, Karolin la ëjën. Ketre trejine föe ka catre fe hnimi Iehova. Tingetinge la hnepe lapa i nyio. Atraqatr la madrine i nyio, troa hane ketre atrene la hnepe lapa ka wië nge troa ce nyihlue i Iehova memine la lapa ne la itre trejine e cailo fen.