Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | E TRAQA JU MECI LA ATR HNE SË HNA HNIM

Tro Hmaca Kö a Mele La Itre Ka Mec!

Tro Hmaca Kö a Mele La Itre Ka Mec!

Hne së lo hna ce ithanata Gail, memine la aqane lueluëne eahlo la meci ne la föi eahlo. Ngo eahlo a ajane troa iöhnyi hmaca me Rob ngöne la fene ka hnyipixe hna thingehnaeane hnei Akötresie. Öni eahlo: “Ame la xötr hnenge hna xome lapan, tre, Hna Amamane 21:3, 4.” Kola qaja ka hape: “Tro Nyidëti Akötesieti a ce me angat, ene Akötesi angat. Tro Nyidëti a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke i angat ; nge pa hmaca kö mec ; me hace hni me teij, me aköt ; ke patë hë la ite ewekë hnapan.”

Öni Gail: “Ka tru koi ni la hna thingehnaeane celë. Tru la hnenge hna mekune la itre atr ka akötre pine la meci ne la itre sinee i angatr. Thatre fe kö angatr la mejiun, ene laka, tro hmaca angatr a hane öhne elanyi la itre hnei angatr hna hnim.” Gail a amamane la ihnimi angeic, ene pe angeic a hane xome jë la drai ka pexej matre troa cainöj, me ce thawa memine la itre xa atr la mejiune i angeic, laka, “pa hmaca kö mec.”

Xecie hnyawa koi Iobu laka, troa amele angeice hmaca

Maine jë tro sa qaja ka hape, ‘Öö, ka lolo catr.’ Ngo tro sa pane ce wange la tulu i Iobu. Hna pane tithi angeic hnene la ketre meci ka pë nyin. (Iobu 2:7) Ngacama hnei angeic hna ajane troa mec, ngo hetrenyi kö la lapaune i angeic laka, trene mene Akötresie, nge tro Nyidrëti a amele angeice hmaca matre troa mel e celë fen. Tha luelue kö angeic, öni angeic: “Epi tro enëtilai a juetë ni e hedis, me asihngödi ni . . . Tro cilieti a könieti, nge tro ni a gemie koi cilie ; tro cilieti a fetesietine la huliwa ne la lue themie i cilie.” (Iobu 14:13, 15) Xecie hnyawa koi Iobu laka, tha tro pi kö la Akötresi angeic a thëthëhmi angeic, nge tro kö Nyidrëti a amele angeice hmaca.

Easenyi hë tro Akötresieti a amele Iobu memine la itre xa ka mec, elanyi ngöne la kola troa aparadraisone hmaca la fen. (Luka 23:42, 43) Kola qaja hnyawa hnei Tusi Hmitrötr, ngöne Ite Huliwa 24:15, ka hape: “Tro ha mele hmaca.” Öni Iesu mina fe ka hape: “The sheshëköte kö ene lai, ke calemi hë la ijine tro la nöjei ate ngöne la ite hua a denge la aqane ewekë i angeic me tropi.” (Ioane 5:28, 29) Tro kö Iobu a öhne elanyi la aqane troa eatr la hna thingehnaeane celë. Tro hmaca kö Iobu a “thupëtesij” nge tro hmaca ha “pepeija la ngönetei angeice hune la nekönat.” (Iobu 33:24, 25) Tro fe a hane kapa elanyi la manathithi cili hnene la itre atr asë ka mejiune kowe la mele hmaca e celë fen.

Maine easa akötr ke meci hë la ketre sinee së, tha tro jë kö la itre hne së hna qaja göne lai ka mec, a aupune la treije së. Ngo maine tro sa sine thele la itre hna thingehnaean hnei Akötresie e hnine la Tusi Hmitrötr, tha tro jë kö a ae la mejiune së, ngo tro hë sa catre nyihlue Nyidrë uti hë la pun.—1 Thesalonika 4:13.

Aja i epuni kö troa atre la itre xa aqane troa cile kowe la akötr? Maine jë, hnei epuni hna hane thele ka hape, “Hnauëne La Akötresieti a Nue La Ngazo Me Akötr?” Tro jë kowe la sit jw.org, matre troa öhne la aqane akeukawane la hni së hnene la Tusi Hmitrötr me itre xa ixatua ju kö.