Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 3 2016

 ANGE HANE JU LAPAUNE TUI ANGATR | REBEKA

“Tro Fe Hë Ni”

“Tro Fe Hë Ni”

REBEKA a goeëne la itre sasala kösë itre iahnu. Thupene la itre wiik ne tro, angeic a të hune la kamela, nge kola ihnaihnai ke, kola nyenyape sai angeic. Nanyi catre hë Harana lo traon hnei angeic hna tru ngön. Maine jë ka tro palua ha angeic. Matre tha lapa hnyawa kö la mekune i angeic, ke simesime hë e Harana, nge easenyi hë matre traqa pi thei lapa i trahmany.

Kola pane thupe gojenyi Kanana thenge me trongëne la itre gojenyi ka ngazo catr, e Negeb. (Genese 24:62) Rebeka a goeëne la itre mamoe. Tha itre götrane ka loi kö troa axö mamoe ke, tru la öni ka ses nge qaqacil, ngo ame pe, hetre xeni hi. Öhne hnyawa kö Eliezera la itre hmene gojeny. Matre nyidrëti a nyenyape nyimenyime fë la maca ka loi kowe la tixe i nyidrë. Hetre föi Isaka ha, Rebeka la ëje i angeic! Maine jë hna pane hnying hnei Rebeka ka hape, tune ka jë la meleng elanyi e celë? Ka tune ka jë lai trahmany? Nga nyidroti petre hi lai a troa hane iöhny! Tro kö a hai hnei Isaka, ngöne la angeic a öhnyi Rebeka? Nge tune ka fe Rebeka?

Ame ngöne la nyimu götran ne la fen enehila, kolo ha patre trootro la ihujë. Ngo ame itre xa götran, kolo pala hi a ihujë. Eje hi lai laka, ame Rebeka, ke, thatre kö angeice la hnei angeic hna tro kow. Ketre föe ka catr nge ka lapaun. Ka nyipiewekë catre la lue thiina cili, ngöne la easa qëmeke kowe la itre ewekë ka troa saze la mele së. Hetrenyi kö la itre xa thiina ka lolo nge hne së hna öhne hmekuje hi thei Rebeka, itre thiina ka ce tro memine la lapaune i angeic.

“TRO FE NI A THA TIMI THATRAQANE LA ITRE KAMELA I NYIPË”

Maine jë ame koi Rebeka, ke tha ka traqa xane kö la ewekë celë. Hnei angeic hna tru e Harana, ketre nöj ne Mesopotamia. Tha ka ceitu kö la keme me thine i angeic memine la itre xa atr e cili. Tha hane fe kö nyidroti thili koi Sin, haze ne la treu. Ngo koi Iehova pe, Akötresi nyidro.—Genese 24:50.

Ketre jajinyi ka mingöminge catr Rebeka, nge ketre jajinyi ka enije catr. Ka hnimi Iehova catre angeic, nge ka thiina ka loi. Ka trenamo la lapa i angeic, ke, hetre itre hlue i angatr. Ngo tha hna neköhnimë angeice menu kö maine nyi isola pena; hna ini angeic troa huliwa catr. Ceitui Rebeka hi memine lo itre föe ne la hneijine i angeic, laka, isa hetrenyi la huliwa nyine tro angatr a kuca. Kola tune la troa tha tim thatraqane la hnepe lapa. Ame la kola heji lapa, angeic a ajöne la ge dro me tro kowe la hune tim.—Genese 24:11, 15, 16.

Ame ngöne la ketre heji ne angeic a nyialie i timi ne la ge i angeic, hna nyenyape troa ixelë me angeic hnene la ketre qatr. Öni nyidrë: ‘Ma ithue imenge la ge i nyipo.’ Hetre hni ne metrötr nge ka menyike la aqane sipo! Atrehmekune hnyawa hi Rebeka laka, ka xulu qa ga nanyi la qatr. Celë hi matre angeic a canga tha pi la ge me ne ime i nyidrë. Isa anyimua iji la qatr, nge lolo catr la tim. Angeice mina fe a öhne laka, treene lao Kamela i nyidrë, nge tha ase petre kö tha ime ne itre ej. Öhne hi angeic la kola lapa goeë angeic hnene la qatr, ene pe angeic a mekune ju troa ixatua. Öni angeic: “Tro fe ni a tha tim thatraqane la itre kamela i nyipë uti hë ase hë nyudeni ij.”—Genese 24:17-19.

Kola mama laka tha hna aca tha timi kö hnei Rebeka, ngo anyimua ithue ime ne la treene lao kamela uti hë la xele nyudreni ma ij. E ca kamela ka pi ij, tre, troa ithue ime ne ej la 95 lite matre nga pi! Matre, ame kowe lai treene lao kamela, tre, itre hawa ne tro Rebeka a tha tim. Tha mama kö ka hape, ka pi iji catr la itre kamela. * Ngo atre kö Rebeka la etrune la tim nyine tro  angeic a tha? Ohea. Hetre aja thei angeic troa nue la trengecatre i angeic troa xatuane lai qatr. Hnei nyidrë hna kapa la ixatua i Rebeka. Nyidrëti a goeë Rebeka me haine la aqane enije i angeic, la kola anyimua nyenyape me bëeke matre troa nyialiene la trepe ime ne la itre kamela.—Genese 24:20, 21.

Rebeka la ketre föe ka catr huliwa me ka hnimi trenyiwa

Hetre ini ka loi mina fe hne së hna troa hane xom enehila qa ngöne la tulu i Rebeka. Easa mel enehila ngöne la ketre hneijin, kola tru hnei atr ka tha hane kö imeku. Ase hë ahnith amë ka hape, tro la itre atr a “hnimi angate kö” nge angatre kö a isa kuci mekunan. (2 Timoteo 3:1-5) Loi e tro la itre Keresiano ka isi memine la aqane ujë cili, a xomi tulu qa ngöne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi Rebeka laka, ketre föe ka catre huliwa, kola mama ngöne la aqane enije i angeic.

Öhne hnyawa hi Rebeka laka, kola goeëtili angeic hnene la qatr. Ngo pëkö mekune ka ngazo thei nyidrë; nyidrëti pe a haine me madrine la aqane ujë ne la föe. Ame la Rebeka a ase ithuemene la itre kamela, kola tro koi angeic hnene la qatr me hamëne la itre ahnahna, itre fini cein ka tru thupen! Nyidrëti a hnying me hape: “Nekö i dei [nyipo]? da thuemacanyi ni; hape u, hete göhnë thatraqai huni troa meköle ngöne la hnalapa ne la keme i [nyipo]?” Ame la angeic a qaja koi nyidrëti la pengöne la lapa i angeic, elitrauje jë hi la madrine i nyidrë. Maine jë canga öni angeice jë hi: “Atraqate la ite ene qite me a i öni the hun, me göhnë ne meköl.” Drei la ketre aqane ikep ka tru, ke, tha nyidrëti casi kö, ngo ce nyidrëti memine la itre xa sinetronge i nyidrë. Celë hi matre hna nyinyape nyimenyime troa thuemacanyi thine i angeic la ewekë ka traqa koi angeic.—Genese 24:22-28, 32.

Kola mama hnyawa ka hape, lolo la hna ini Rebeka, ke, ka hnimi trehnyiwa angeic. Hane hi lai ketre thiina ka patre trootro enehila, nge celë hi ketre kepine lai matre, nyipiewekë troa lapaune tune la föe cili ka loi thiina. Lapaune së koi Akötresie la ka upi së troa hnimi trehnyiwa. Ka hnimi trehnyiwa Iehova nge ka hame Nyidrë, nge ame la aja i Nyidrë ke tro la itre hlue i Nyidrë a hane nyitipu Nyidrë. Ame la easa hnime la itre trehnyiwa, memine fe la itre atr ka tha hane kö olene koi së, easë hi lai a amadrinëne la Tretretro së ekoho hnengödrai.—Mataio 5:44-46; 1 Peteru 4:9.

“TRO EÖ A XOMI FÖE NE LA NEKÖNG”

Drei la qatr ka cil ezine la itim? Nyidrëti hi la hlue i Aberahama, trejine memine la qaqa i Rebeka. Celë hi matre kolo kö a kepe nyidrë ngöne la hnalapa i  Bethuela, keme i Rebeka. Ame la ëje ne la hlue cili, tre, Eliezera. * Hna hnëkë xeni thatraqai nyidrë, ngo tha hnei nyidrëti kö hna pane xen, ke, nyidrëti a ajan troa pane qaja la tronge i nyidrë. (Genese 24:31-33) Maine jë nyidrëti a ithaithanata, pine laka, öhne hnyawa hi nyidrëti la iwanakoime i Akötresie. Iehova a amanathithine la trongene la hlue. Hna tune kaa?

Pane mekune jë së la kola qaja hnei Eliezera la tronge i angeic, nge kola drenge hnyawa hnei Bethuela, keme i Rebeka, me Labana xa i Rebeka. Nyidrëti a qaja koi angatre ka hape, hnei Iehova hna amanathithi Aberahama e Kanana, nge hetre nekö i Aberahama me Sara, Isaka la ëjen, nyëne hi la ka troa nyihnai Aberahama, ke nyëne hi la matran. Hnei Aberahama hna ahnithe la ketre hnëqa ka tru catr kowe la hlue i nyidrë, ene la troa thele föe i Isaka thene la lapa i Aberahama e Harana.—Genese 24:34-38.

Hnei Aberahama hna upi Eliezera troa sisinyi ka hape, tha tro kö a xomi föi Isaka thene la itre föe ne Kanana. Pine nemen? Pine laka, tha ka metrötrë Iehova Akötresieti kö angatr me thili koi Nyidrë. Atre hi Aberahma laka, hetre ijine tro kö Iehova a nyithupene kowe la itre atr ka catre kuca la itre ewekë ka ngazo. Tha aja i Aberahama kö tro Isaka nekö i Nyidrë a xome la thiina ne la itre atr cili ka kuci huliwa ka sis. Ketre atre hi nyidrëti laka, ka sisitria elanyi la hnëqa hna troa xome hnene la nekön, ngöne la kola troa aeatrëne la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie.—Genese 15:16; 17:19; 24:2-4.

Eliezera a qaja hmaca ka hape, ame la nyidrëti a traqa ezine la hune tim e Harana, ke hnei nyidrëti hna thithi koi Iehova Akötresie. Hnei nyidrëti hna sipone koi Iehova troa xatua nyidrë troa iëne la föe i Isaka. Hna tune kaa? Hnei Eliezera hna sipone tro Akötresie a köjane koi angeic la jajiny hnei Nyidrëti hna ajan, matre nyine föe i Isaka. Nge tro la jajinyi cili, a traqa kowe la hune tim. Ame la kola sipo tim hnei Eliezera, canga nyinyape hi lai jajiny troa jöe ime i nyidrë nge goi ithueimene fe angeic la itre kamela i nyidrë. (Genese 24:12-14) Drei lai ka fetra nge ka ujë tune lai? Rebeka! Easa pane mekune la aqane ujë i Rebeka, e traqa ju angeic dreng la hna qaja hnei Eliezera kowe la lapa i Rebeka!

Thenge la hna qaja hnei Eliezera, kola hai hnei Bethuela me Labana. Öni nyidroti ka hape: “Qa thei Iehova la ewekë celë.” Thenge la qenenöj e cili, hnei angatr hna cengöne kapa la mekun, laka, tro hë Rebeka a föe i Isaka. (Genese 24:50-54) Hapeu, kolo lai a hape, tro pe hi Rebeka a kei thenge la mekuna i angatr?

Ame petre kö lo itre wiik qëmekene troa tro hnei Eliezera, hnei angeic hna pane hnyingë Aberahama, ka hape: ‘E traqa ju angeic xelene la trongeng?’ Hna sa hnei Aberahama, ka hape: “Ene pe gufa pi pe eö ngöne la hna sisinyi koi ni.” (Genesis 24:39, 41) Ame mina fe ngöne la hnalapa i Bethuela, tre casi hi la aqane mekun, laka, tro nekön a kei thenge la mekuna i kem. Hnene laka, tru la madrine i Eliezera la aqane tro loi la tronge i Nyidrë, matre ame ju fe kö lai hmakany, nyidrëti a sipone jë troa ce bëeke nyimenyime me Rebeka a tro Kanana. Ngo hna sipone hnene la hnepe lapa i Rebeka troa pane lapalapa koi trene hi lao drai. Ame e cili, angatr a mekune ju troa pane thenge la jajiny, öni angatr: “Tro nyiho a hëne la jajinyi me hnyingëne la aja i angeic.”—Genese 24:57.

Ketre mekune ka tru hna troa xome hnei Rebeka ngöne la mele i angeic. Nemene jë la hnei angeic hna troa qaja? Tro kö angeic a kei thenge la mekuna i keme i angeic me trejine me angeic, me tro qa cili koi ketre götrane pena ha? Maine pena, tro kö angeic a goeëne lai ceitune me ketre manathithi ka tru, ke Iehova la ka köja gojeny? Kola mama ngöne la aqane sa i angeic, ka hape, maine jë tro angeic a xou maine troa saze aqane mele pena. Ohea, öni angeic: “Tro fe hë ni.”—Genese 24:58.

Drei la ketre föe ka macamek! Ame enehila, nango isapengöne hë la aqane goeëne së la faipoipo, ngo hetre itre xa ini nyine tro sa xome qa ngöne la tulu i Rebeka. Ame la ka tru koi angeic, tre, itre aja i Iehova, ngo tha ene kö la itre sipu aja i angeic. Ame la kola faipoipo enehila, tre Wesi Ula i Akötresie pala hi la ka hamëne la eamo ka sisitria, ngöne la aqane troa iëne hnyawane la hna troa faipoipo memin, me aqane troa isa xomi hnëqane hnyawa hnei trahmany maine föe. (2 Korinito 6:14, 15; Efeso 5:28-33) Loi e tro fe sa hane xome la tulu i Rebeka me thele la itre aqane ujë i Iehova.

 “DREI LAI ATR?”

Kola amanathithi Rebeka hnene la hnepe lapa i angeic. Thupene lai, angeic a ce mejë jë memine la föe ka hia angeic, me Debora, me itre xaa hlue jajiny, me ce tro me Eliezera me itre atre i angeic. (Genese 24:59-61; 35:8) Nanyi hë e Harana. Maine jë köni wiike ne tro hë angatr, 800 km hë la eqeane la gojenyi hna trongën. Tha ka hmaloi kö la tronge i angatr. Tha trehnyiwa kö la kamela koi Rebeka, ngo thatreine kö tro sa qaja ka hape, ka atreine ti kamela angeic. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr la hnepe lapa i Rebeka ka hape, ka thupë mamoe angatr ngo tha ka trongene saleme kö me ti kamela. (Genese 29:10) Ame itre ka xötrei ti kamela, ke angatr a eetr ke ihnaihnai catr, ngacama tha qea kö la hna ti kamela!

Eje hi lai laka tha mekune hmaca fe kö Rebeka e Harana, maine jë hnei angeic hna kuca asë la hnei angeic hna atrein matre tro Eliezera a qeje Isaka me hnepe lapa i angeic. Pane mekune ju la angeic a nango porotrike ezine la eë memine lai qatr, nyidroti a ithanatane la hna thingehnaeane hnei Iehova koi Aberahama enehmu i Nyidrë. Tro Iehova a axulune qa ngöne la lapa i Aberahama la matran, nge jëne la matrane cili, tro ha manathithi la nöjei nöj asë. Pane mekune jë la madrin ekuhu hni Rebeka ngöne la angeic a atre laka jëne angeice fe, la Iehova elanyi a troa eatrëne la itre hnei nyidrëti hna thingehnaean. Kolo fe a troa eatr jëne Isaka föi angeic!—Genese 22:15-18.

Hnei Rebeka hna hni ka ipië nge celë hi ketre thiina ka nyipiewekë catr

Mekune hi së lo Rebeka e hune lo kamela ngöne lo xötrei. Ame hë la kola sasaith hnene la ume kamela la götran hna hape, Negeb nge kolo ha troa lö la jö, Rebeka a öhne la kola alemi trootro la ketre trahmany. Kösë aqane tro ne ka hnehengazo, nge hetre hnei angeic hna mekun. Kola qaja ka hape, ame la Rebeka a öhne la trahmany, “hnei angeice hna uti pi qa hune la kamela”, maine jë hnei angeic hna canga sesë uti qa hune la kamela, tha pane treqene ju kö troa nango lapa ipië la kamela. Öni angeic kowe la qatr ka hape: “Drei lai atr tro ngöne la hnehlapa troa ixelë me eëshë?” Ame la kola atre hnei Rebeka ka hape, Isaka hi lai trahmany, angeic a canga hetrëne ju la iqëmeke i angeic hnei imaano. (Genese 24:62-65) Pine nemen? Aqane tro hi lai metrötrëne la hna troa faipoipo memin. Ame enehila, tre, ketre aqane ujë lai hna goeën angazon. Eje hi lai laka, ketre tulu ka loi la aqane hni ka ipië i Rebeka. Tulu ka lolo kowe la itre föe me itre trahmanyi fe, nga drei pe kö la ka tha thele e easë troa huliwane la thiina cili?

Fotre hë lao macatre i Isaka, nge angeice pala hi a treije pi Sara thine i angeic, ngacama köni macatre ne meci hë eahlo. Maine jë ketre trahmanyi ka menyik me ka lolo Isaka. Ketre manathithi ka tru kowe la trahmanyi troa faipoipo memine la ketre föe ka catre huliwa, me hnimi trenyiwa nge ka hni ka ipië! Tune ka, ka ihmeku kö la lue thiina i nyidro? Kola qaja hnei Tusi hmitrötr ka hape: “Hnei nyidëti hna hnimi angeic.”—Genese 24:67; 26:8.

Thupene hë la 3900 lao macatre, ijiji së pala hi enehila troa xome la tulu i Rebeka. Tune ka, ijije kö tro sa wangacone la thiina i Rebeka, ketre föe ka catr me ka catre huliwa me ka hnimi trehnyiwa nge ka hni ka ipië? Ijiji easë asë hi troa nyitipune la aqane lapaune i Rebeka, itre thöth me itre qatr, itre trahmanyi me itre föe, itre ka faipoipo me itre ka tha faipoipo kö!

^ par. 10 Jidrijidri hë. Tha hna qaja kö ka hape, hna lapa aqeanyi hnei Rebeka ngöne lai hune tim. Ketre pëkö hna qaja ka hape, imekölenyi hë la hnepe lapa i angeic ngöne la angeic a bëeke hmaca kowe la hnalapa, maine hna traqa pena hnene la ketre e angatr troa ithei ke hmitre pala ha.

^ par. 15 Tha hna qaja kö ka hape ame hi lai hlue tre, Eliezera, ngo kolo hi a mainën. Ase hë Aberahama nue la nöjei ewekë i nyidrë koi Eliezera, ke nyidrëti a xouene wanga pë ju sipu matra i nyidrë. Kola mama laka, ka tru catre kö Eliezera hune la itre xa hlue, nge nyidrëti hi la hna mejiune kow hnei Aberahama. Celë hi matre kola qejepengöi nyidrëti mina fe, e hnine la Tusi Hmitötr.—Genese 15:2; 24:2-4.