• IJINE HNAHON: 1960

  • ATRE: FRANCE

  • PENGÖN: KA XOMI DOROG KA CATR, ME THA IPIËNE LA FÖE

MELENG EKÖ:

Hna hnaho ni e Mulhouse, götrane kolopi ne Faras, ketre götrane ka ngazo, ke pëkö hna pë isi. Hna hetru ni e cili nge e nyipine la itre fami ka itö isi me iwesitrë. Ame ngöne la hnepe lapang, hna tha ipiëne la itre föe, nge tha hane kö ce iatrene me itre föe hnene la itre trahmanyi la mekuna i nyudren. Tru jë hi ni a öhne la föe e kuci xen, nge hna ini ni fe ka hape, tro föe a thupëne la trahmanyi me hanekönatr.

Hace la meleng ngöne la eni a co. Ame la kola treen lao macatreng, meci pi hi kakaa hnei kahaitr. Thupene la faifi lao macatre, kola hnöjua hnene la mamang. Ame fe ngöne la macatre cili, ceme eni fe hi la kola isi meci hnene la hnepe lapang nge hetre ka mec. Eni a akötr pine la itre ewekë cili. Hnene la itre atrene la hnepe lapang hna ini ni troa isai, me ikuqany, me ifaitrë. Pëkö ka nyipiewekë kowe la meleng, matre eni a sija jë la itreing me iji menu la kahaitr.

Ame hë la kola 16 lao macatreng, eni a iji la 10 me 15 lao butei bier ngöne la ca drai, ngo traqa pë lai iji menu, nge ka xomi dorog hë ni. Hnenge hna salemë fao me atrekënö matre troa nyithupene imeng me dorog. Ame hë la kola 17 lao macatreng, anyimua akalabusi ni hë. Kola e la 18 lao tranyi ni me kootrë ni pine atrekënö me isi.

Ame hë la kola 20 lao macatreng, kolo ha jole catre la meleng. Ame ngöne la drai, eni a ewath la marijuana me ufe la 20 lao sixa me xomi héroine me itre xa doroge ju kö ka catr. Anyimua kei ni, nge xönë hi tro ni a mec. Hnene laka eni fe hë a nyiqane salemë dorog, eni ha tro xometrongë hele me kuqa. Ame ngöne la ketre ijin, hnenge hna kuqane la ketre trahmany, ngo eloine pe ke, hna mitha la wene saatr ngöne la beletre i angeic! Ame la kola 24 lao macatreng, meci pi hi la thineng, ene pe kola atraqatre la elëhning. Ame la itre atr ka tro, angatr a xou troa ixelë me eni. Pine laka, ka isi pala pe hi ni, itre mecixeni me sabath ne pane umë ni hnine la biero polis maine eni pena e pital, ke ka eatr angazonyi ni.

Ame la kola 28 lao macatreng, eni hi a faipoipo. Tha metrötrëne kö ni la föeng. Eni a qaqa angeic me lepi angeic. Tha mama kö ka hape lue trefëne nyio. Ame la mekunang ka hape, ka loi hi la troa thaipi angeic hnei fini cein hna atrekënö. Traqa pi hi la ketre ewekë. Kola nyiqane inine la Tusi Hmitrötr hnene la föeng memine la Itretre Anyipici Iehova. Casi hi la ini tus nge tha ufi sixa ha angeic, nge xele hë angeic ma kapa la itre manie hna atrekënö, nge kola hamë ni hmaca lo itre fini cein. Tru catre la elëhning. Hnenge hna sewe angeic troa ini tus me ufe kowe la iqëmeke  i angeic la so ne sixang. Hnenge fe hna ahmahmanyi angeic qëmekene la itre ka lapa ezi nyio.

Ame ngöne la ketre jidri ne eni a hmo hnei kahaitr, hnenge hna li manine la uma. Maine patre pe hi föeng, ke meci hë ni memine la neköi nyio jajiny ka faifi lao macatre. Ame hë la kola loi la heng, ke, ifekë itreine pë hë. Tha mekune kö ni ka hape, tro Akötresieti a hane nue la ngazong. Casi hi la ka mama ekoho hnine heng, tre, kolo hna qaja hnei penë ka hape, ame itre ka ngazo, ke, troa kuië angatr hnine ifereno. Goi qaja fe koi ni hnene la droketreng ka hape: “Hö meci pi pe! Nga pë hmaca kö nyine troa kuca.”

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR:

Thupene la hna manithe la uma, hnei eahuni hna feke koi tretre me hmihmi. Ame hë la kola traqa hnene la Itretre Anyipici Iehova troa wange la föeng, eni a hnyinge koi angatr ka hape: “Ijije kö tro Akötresieti a hane nue la nöjei ngazong asë?” Hnei angatr hna amamane koi ni la 1 Korinito 6:9-11 e hnine la Tusi Hmitrötr. Kola e xötrëne ngöne la itre xötre celë, la itre aqane ujë hna wathebone hnei Akötresie, ngo kolo pe a qaja fe ka hape: “Hna tune lai ite xan’ e nyipunie.” Kola acatrene hnyawa ekuhu hning la mekune laka, ijije hi tro ni a saze. Kolo mina fe a amamane koi ni hnene la Itretre Anyipici Iehova la 1 Ioane 4:8, me qaja hnyawa koi ni ka hape, ka tru ni koi Akötresie nge Nyidrëti a hnimi ni. Eni a sipone jë kowe la Itretre Anyipici Iehova troa alua ini tus ngöne la wiik, me hane sine la itre icasikeu i angatr. Tha mano kö ni thithi koi Iehova.

Casi petre hi la treu, nge eni ha nuetrije la dorog me triji kahaitr. Kösë eni a isi memine la itre ajang! Matre, eni a pu menu, me akötre he, nge tha drenge hë ni la itre xa götrane ngönetreing, me meci hnei pi kuca hmaca lo itre hna majemin ekö. Eni a atrehmekune ngöne la ijine cili, laka, ce Iehova me eni, nge Nyidrëti a ee ni me aegöcatrenyi ni. Ce mekunenge hi me Paulo aposetolo. Hnei angeic hna qaja la aqane xatua angeic hnei Akötresie, me hape: “Ateine ni troa kuca la nöjei ewekë asëjëi hë hnei nyidëti ate aegöcatenyi ni.” (Filipi 4:13) Ame fe hë e thupen, eni fe ha triji sixa.—2 Korinito 7:1.

Tha kolo hmekuje kö a xatua ni troa hnöthe la itre aja ne la hning, ngo Tusi Hmitrötre fe a nyidrawane la mele ne la hnepe lapang. Saze hë la aqane ujënge kowe la föeng. Eni hë a hane metrötrë angeic, nge eni petre hi a hane qaja ka hape, “eni a sipon” me “oleti.” Eni fe hë enehila a hane xome hnyawa la hnëqa ne kem. Thupene la ca macatre ne ini tusi ni, eni hë a hane nue la melenge troa nyihlue i Iehova me xome la bapataiso, me xome la tulu ne la föeng.

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA:

Xecie hnyawa koi ni laka, ame la ka thepe ni tre, itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr. Kolo pe kö a mekune hnene la itre atrene la hnepe lapang ka tha hmi kö ka hape, meci hë ni hnei dorog maine hna lep ameci ni pena.

Hna saze hnyawa la mele ne la hnepe lapang hnene la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, ke kola amamane koi ni la itre hnëqa nyine tro ni a xom, hnëqa ne ka faipoipo me kem. (Efeso 5:25; 6:4) Eahuni hë a hane ce kuca la itre ewekë. Tha hnenge hmaca kö hna umëne la föeng hnine kecen, ngo eni fe hë a hane madrine troa xatua angeic, ke, ka cainöje angeic ngöne la drai ka pexej. Nge ketre madrine catre la föeng troa xatua ni, troa xome la hnëqang, ene la troa qatre thup e hnine la ekalesia.

Hnenge hna öhne ngöne la meleng la aqane utipi ni me aqane hnimi ni hnei Iehova Akötresie. Celë hi la ka upi ni lai troa hane qaja la itre thiina i Iehova kowe la itre atr ka akötr ngöne la mele i angatr, tune lo melenge ekö. Atre hnyawa hi ni laka, hetre mene ne la Tusi Hmitrötr troa saze la ketre atr, ene pe troa lolo me hetre aliene la mele i angeic. Tha Tusi Hmitrötre hmekuje kö a ini ni troa hnime me ce metrötrëne la itre trahmanyi me itre föe, ngo kolo fe a xatua ni troa nyipine la meleng.