Nyimutre la itre eamo ka troa xatua së, matre troa xapo la akötre së. Ngo tha itre eamo asë kö. Kola tune la hna qaja koi epuni hnene la itre xa atr, ka hape, tha tro kö a treij maine pena tha tro kö a amamane ka hape, epuni a akötr. Tro mina fe itre xane a qaja koi epuni ka hape, loi e troa mama kowe la itre atr la epuni a akötr. Ngo Tusi Hmitrötr a amamane la aqane waiewekë ka loi, nge hna jelenyipicine hnene la itre ka inamacan.

Ame ngöne la itre xa qenenöj, ke, nyine hmahmane la trahmanyi ka treij. Ngo, tro kö sa hmahma troa treije ngöne la ga tru atr? Kola qaja hnene la ketre ka inamacane ka hape, ame la kola meci la ketre sinee së, ka loi troa treij, ke sine trongene kö la akötre lai. Nge ame itre xa ijin, uqa pi hi së ngöne la easa treij. Ngo ame pena ha e itre xa ijin, maine jë tro sa akötre catr ngöne la easa thele troa apatrene la akötr. Ame e hnine la Tusi Hmitrötr ke, tha hna wathebone kö, nge tha nyine hmahmane kö la troa treij. Mekune jë la tulu i Iesu. Ngacama tha jole kö koi Iesu troa amele Lazaro, ngo ame pe treije pi kö nyidrë!—Ioane 11:33-35.

Ame la kola asesëkötrë epuni hnene la meci ne la ketre sinee i epun ke, tro epuni lai a pane elëhni. Nyimutre la itre kepine matre epuni a elëhni. Maine jë tro epuni a dreng akötrëne la hna qaja hnene la ketre atr hnei epuni hna metrötrën. Öni Mike qa Afrique du Sud ka hape, “Kola meci hnene la kemeng lo eni a 14 lao macatreng. Nge ame lo ijine hnëmec, hnene la ketre hene ne hmi hna qaja ka hape, Akötresieti a ajane la itre atr ka loi thiina, nge kola canga thepe angatr ngo tha ijine petre kö. * Celë hi kepine matre eni a elëhni, ke, tha aja huni kö troa nue huni hnei kakaa. Thupene hë la 63 lao macatre ne paatre kakaa, tha xapo pala hi la hning.”

Tro kö sa upe zö së? Ame la kola asesëkötrë së hnene la meci ne la ketre atr, casi pala hi la hne së hna qaja, ‘Maine kuca ju ni la ketre ewekë tha tro kö a paatre la sineng.’ Maine pena, lue ka iwesitrë epon qëmekene tro angeic a mec. Maine jë celë hi lai ka nyixane la akötre i epun.

Maine easa upe zö së maine elëhni pena, tha tro pi kö sa lapa fë la itre aliene hni së. Loi e tro sa qaja amamane kowe la ketre sinee së ka troa trotrohni së me akeukawane la hni së ka hape, aqane kö lai, ke pengöne hi la atr ka meci sinene lai. Celë hi matre kola amekunë së hnene la Tusi Hmitrötr, ka hape, “Ate ihnimi la enehmu o ijin’ asë, ngo ngöne la aköte jini angeicë hë.”—Ite Edomë 17:17.

Iehova Akötresie lo Atre Xupi së, nge nyipi enehmu Nyidrëti kowe la atr ka meci sinen. Ame la easa thith, nenge asë pi la itre aliene hni së koi Nyidrë, ke, “nyidëti a meku nyipunie.” (1 Peteru 5:7) Ketre hnei Nyidrëti hna thingehnaeane kowe la itre atr ka thithi tune lai, ka hape, tro kö a thupëne la itre hni angatr me itre mekuna i angatr hnene “la tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie.” (Filipi 4:6, 7) Ketre, nue Akötresieti pi troa xatua së, matre troa xapo la akötre së nge troa akeukawane la hni së hnene la Wesi Ula i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr. Fejane trongëne jë la itre xötr ka troa xatua së. (Wange ju la itre mekun hna eköhagen.) Maine jë tro sa thele troa hnehene la itre xa xötr. Tha tro pi kö sa thëthëhmine la itre xötr cili, matre ngöne la itre jidri ne tha pi meköle së nge easë cas, canga tro hi a xatua së ngöne la easa mekune hmaca itre ej.—Isaia 57:15.

 Hna meci hnei cancer la föe i Jack, ketre trahmany ka 40 lao macatre. Öni Jack ka hape, ame itre xa ijin, ke, eni a lapa hleuhleu. Ngo hnene la hnei angeic hna thith, ene pe egöcatre hmaca jë hi angeic. Angeic a qaja ka hape, “Ame la eni a thithi koi Iehova, ke, xapo pi hi la hning.” Hnenge hna lapa hmeke sesë e hnenyipajidr, nge eni pë hë a lapa goe uti hë hmakany. Ame hë thupene la eni a e me lapa mekune la itre mekune qa hnine la Tusi Hmitrötr me fe la aliene la hninge jëne la thith, kösë xapo pi hi la hning, nge lapa hnyawa ha ni. Lapa hnyawa ha la mekunang nge pi meköle hmaca ha ni.”

Nekö jajinyi Vanessa lo kola meci la thine i angeic. Hnei angeic hna öhne la emene ne la thith. Öni angeic, ka hape, “Ame ngöne la nöjei ijin eni a cile kowe la itre jol, hnenge palahi hna treije xëwe me hëne la ëjei Akötresie. Hnei Iehova pala hi hna kapa la itre thithing me aegöcatrenyi ni.”

Hnene la itre atr ka melëne hë la akötre cili, hna eamo me xatuane la itre ka meci sinen, matre tro fe angatr a hane lö hnine la itre association me nue la traeme i angatr troa hane xatuane la itre xan. Celë hi ka troa ithuemadrinene la itre atr me axapone la hni angatr. (Ite Huliwa 20:35) Kola qaja hnene la itre keresiano ka meci sinen ka hape, ame la angatr a xatuane la itre xan, tre, xapo pi hi la hni angatr.—2 Korinito 1:3, 4.

^ par. 5 Tha ketre ini kö lai hna xome qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ngo Tusi Hmitrötr pe a qaja amamane la köni kepine matre easa mec.—Ate Cainöj 9:11; Ioane 8:44; Roma 5:12.