Tune la hna perofetan hnei Iesu, troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia i Akötresie ngöne la fen asë. (Mataio 24:14) Tusi Daniela a qaja ka hape, ame la Baselaia cili, tre, kolo musi Akötresie. Ketre, hna perofetan ngöne la mekene 2 ne la tusi Daniela, la aqane sisedrëne la itre musi atr ka tru maine baselaia, qa ngöne lo musi Babulona ekö uti hë enehila. Nge kolo fe a perofetan ngöne la xötre 44 göne la itre drai elany, ka hape:

“Tro Akötesieti ne hnengödrai a axulune la kete baselaia ka tha tro kö a apaten’ epine palua; nge tha tro kö a nue la baselaia cili kowe la ite xa nöj, tro ej’ a lep’ anyilanyilane me apatene la nöjei baselaia asëjëihë cili, nge tro ej’ a cile hut’ epine palua.”

Kola amamane hnene la hna perofetan celë me itre xane ju kö laka, tro la Baselaia i Akötresie a nyihnane la nöjei musi atr. Tro fe ej a hamë madrin me tingeting kowe la nöjei atr asë e cailo fen. Troa tune kaa la mel elany fene la Baselaia? Hane hi la itre xa hna thingehnaeane ka troa eatr elany.

 • PËHË ISI

  Salamo 46:9: “[Akötresieti a] nyi pune la ite ishi uti hë la cane la fene hnengödrai; tro nyidëti a hutra la tane pehna, me axeciëne la jo, me deuthe tije la ite ikariota hnei eë.”

  Pane mekune jë la pengöne la mel, e tro sa xome la manie me atreine hna nue matre troa kuca la itre jiane isi, matre tro pena a xupi ewekë nyine loi kowe la itre atr, ngo tha nyine ihumuthi kö! Troa eatr la hna thingehnaeane celë fene la Baselaia i Akötresie.

 • PËHË MEC

  Isaia 33:24: “Tha tro kö a qaja hnene la ate lapan’ eje, ka hape, Ini a mec.”

  Pane mekune jë la mel elany laka, pë hmaca kö meci wenethëhmi, maine cancer, maine paludisme, maine itre xa meci ju kö. Tha nyipiewekë hmaca kö la pital me droketre. Tha tro hmaca kö a tith la ketre atr hnei mec. Tro ha egöcatr la nöjei atr asë ka mel e celë fen.

 • PËHË MECIJIN

  Salamo 72:16: “Loi e eje la qite ka nyimute ngöne la nöj, hune la hene la ite wet.”

  Ijije hi troa eënyi me hetre xen thatraqane la nöjei atr asë. Pë hmaca kö ka troa mecijine maine tha xeni hnyawa pena.

 • PË HMACA KÖ MEC ME HACE HNI ME TREIJ

  Hna Amamane 21:4: “Nge tro [Akötresieti] a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke i angat; nge pa hmaca kö mec; me hace hni me teij, me aköt; ke patë hë la ite ewekë hnapan.”

   Kola qaja ka hape, troa pexej la nöjei atr asë, me mel uti hë epine palua ngöne la Paradraiso e celë fen! Celë hi hna thingehnaeane hnei Iehova Akötresie, lo Atre Xupi së.

“TRO KÖ A EATR”

Hapeu, tro kö a eatr la itre ewekë cili? Nyipici laka, tha jole kö kowe la itre xa atr troa mekun ka hape, ijije hi tro sa mejiune kowe la mel hna thingehnaean e hnine la Tusi Hmitrötr. Ngo ame pe, nyimutre la itre xan ka tha trotrohnine hnyawa kö la mekune celë. Tha sesëkötre kö së ke, pë fe kö atr ka hane mel epine palua me qejepengöne koi së.

Nyipici laka, hna tithi së asë hi hnei itre mec, nge easë asë hi a troa mec. Ketre, easa mel nyipine la akötr, me hace, me iangazo. Celë hi matre, itre xan a kapa la aqane mel cili nge kösë ame koi angatr tre, pengöne la mele kö lai. Ngo tha celë kö lai lo aja i Iehova Akötresie, lo Atre Xupi së, kowe la nöjei atr.

Akötresieti a xatua së matre troa xecie koi së laka, tro kö a eatr la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean. Öni Nyidrë göne la wesi ula i Nyidrë: “Tha tro kö a hmaca gufa kö koi ni, loi pe tro ej’ a kuca la ajang, me eate ngöne la ewekë hnenge hna up’ eje kow.”—Isaia 55:11.

Tusi Hmitrötr a qeje Iehova ka hape, Akötresieti “ka tha’ teine thoi.” (Tito 1:2) Haawe, ase hë Akötresieti thingehnaeane la itre ewekë cili göi elany. Celë hi matre, loi e tro sa isa hnying ka hape: Hapeu, ijije kö tro la itre atr a mel epine palua ngöne la Paradraiso e celë fen? Nemene la nyine kuca matre tro sa hane kepe thangane qa ngöne la hna thingehnaean hnei Akötresie? Tro epuni a öhne e hnine la zonal celë, la itre mekune ka sa la itre hnying cili.