“Eëhuni a mekune laka hetenyi hë huni la mekuthethewe ka loi, eëhuni a ajane troa loi thina ngöne la nöjei ewekë asëjëihë.”—Heberu 13:18.

Ame la hnëewekë qene Heleni lo hna hape, “loi thina” ngöne la Tusi Hmitrötr, tre kola qaja la ketre ewekë maine mekun “ka pë engazon ngön.”

Itre Keresiano asë a wangatrune la eamo hna hamëne hnei Paulo, lo kola hape: “Eëhuni a ajane troa loi thina ngöne la nöjei ewekë asëjëihë.” Nemene la aliene la trenge ewekë celë?

AQANE ISI MEMINE LA ITRE SIPU AJA SË

Ala nyimu la itre atr ka thulu e nöjei hmakanyi qëmekene troa tro. Pine nemen? Aja i angatr troa nyihnyawane la iqëmeke i angatr. Ngo hetre ketre ewekë kö ka nyipiewekë hune la aqane isej, me aqane heetre së. Kola qaja la itre thiina së, ke itre eje hi lai ka upe la itre atr troa qaja aloinyi së, maine qaja angazo së.

Hnei Tusi Hmitrötre hna qaja mekötine la pengö së, me hape ngöne Genese 8:21: “Ngazo la aja ne la hni ate qan’ e nekönate nyën.” Haawe, maine aja së troa thiina ka loi, nyipiewekë tro pala hi sa isi memine la itre aja së ka ngazo. Hnei Paulo mina fe hna hane qejepengöne la aqane isi i angeic, öni angeic: “Ke ini a madine la wathebo i Akötesie thenge la ate e kuhu hning ; ngo öhnë hë ni la kete wathebo ngöne la ite hnepe ngöneteing, kola ishi memine la wathebo e kuhu hning, me aponyi ni kowe la wathebo ne la ngazo ate lapane la ite hnepe ngöneteing.”—Roma 7:22, 23.

The thëthëhmine kö së laka, e traqa ju cia e kuhu hni së la aja troa kuca la ketre ewekë ka ngazo maine ka troa huli së kowe la thiina ka tha loi kö, tha aja së kö troa kei thenge la aja së. Ame ngöne la götrane celë, ke isa qanyi easë kö iën. Matre, ame la easa iëne troa thipetrije la itre aja ka ngazo, easë hi lai a iëne troa thiina ka loi, ngacama kola lapa xötreithi së hnene la itre atr ka ngazo thiina.

AQANE TROA HUN

Maine aja së troa thiina ka loi, nyipiewekë troa amekötine la itre thiina së. Ngazo pe, ala nyimu la itre atr enehila ka wangatrune palaha la ‘aqane heetre’ i angatr, nge sixane pë hë la thiina i angatr. Ame hë la pun, angatr a thele kepine la aqane ujë i angatr. Kola qejepengöne hnene la ketre itusi, The (Honest) Truth About Dishonesty, la aqane waiewekë ne la itre atr enehila. Kola hape: “Angatr a huliwa thoi matre tha tro kö a qeje gele i angatr, matre ame koi angatr tre, ka meköti pala hi angatr.” Ngo hapeu, hetrenyi kö la itre trepene meköti ka troa xatua së ngöne la götrane cili? Eloine pe, hetreny!

Itre milio lao atr enehila ka mekun ka hape, Tusi Hmitrötre hi la ka atreine xatua angatre hnyawa. Eje hi laka, pëkö ketre itusi ka sisitria hune la Tusi Hmitrötr. (Salamo 19:7) Ej a qatrenge la itre trepene meköti göi mele ne hnepe lapa, me huliwa, me thiina, me aqane troa easenyi koi Akötresie. Ngacama ketre itus hna cinyihane hë ekö, ngo ka nyipiewekë pala hi enehila. Ketre, ej a xatuane la itre atr asë, ngacama isa nöje maine isa hunahmi ju hë. Matre, e tro sa inine hnyawane la Tusi Hmitrötr, me sine thele ej, me trongëne hnyawa la hna e, easë hi lai a inine me acatrene catrën e kuhu hni së la aja troa thiina ka loi.

 Maine easa ajane tro sa thipetrije la thiina ka ngazo, hetre nyine tro kö sa kuca, hune la tro hi sa atre la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Nga easa lo la mele ngöne la fen hna jilapane hnene la thiina ka ngazo nge kola uku së troa kuca la itre ewekë ka tha loi kö. Celë hi matre nyipiewekë tro sa catre thithi pala hi koi Akötresie, troa sipo ixatua matre tro sa cile catr. (Filipi 4:6, 7, 13) Maine tro sa ujë tune lai, tha tro kö sa xou troa catre cilëgöline la thiina ka loi nge tro fe sa thiina ka loi ngöne la nöjei götran asë.

MANATHITHI KOWE LA ATR THIINA KA LOI

Ame Hitoshi, lo trahmanyi hne së hna ithanatane hë, tre, hna qaja aloinyi angeic pine laka ka loi thiina angeic. Nge angeice hë enehila a huliwa kowe la ketre maseta ka wangatrune la thiina i angeic. Öni Hitoshi, “Tru la madrineng ke hnenge hna öhne la ketre huliwa ka xatua ni troa thiina ka loi, nge troa wië pala hi la mekuthetheung.”

Hnei itre xane fe hna hane melëne lai. Hanawange la tulu ne la itre atr ka kepe manathithi qa ngöne la hnei angatre hna trongëne lo hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, ene la troa “loi thina ngöne la nöjei ewekë asëjëihë.”

 • Troa Wië La Mekuthethew

  Öni Cheryl qa Irlande, “Tha ini hmaca kö ni, lo kola 13 lao macatreng, ke eni ha ce huliwa me itre ka atrekënö. Ame la thangan, ke tru catr la mani hnenge hna kapa qa ngöne la hnenge hna huliwa thoi. Itre macatre thupen, hnenge hna faipoipo, nge hnenge me föeng hna nyiqaane ini Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova. E cili, hnei nyiho hna atre laka, methi Iehova * Akötresie la itre ka qene atrekënö, celë hi matre, hnei nyiho pë hë hna qeje fenesi lo aqane mele i nyiho ekö. Ame lo macatre 1990, hnei nyiho hna sa xepu koi Iehova me xomi bapataiso, matre lue ka Anyipici Iehova fe hë nyiho.”—Ite Edomë 6:16-19.

  “Eni a mekune ekö lo aliene la umang, laka ka tiqa hnei ewekë ngo itre hna atrekënö asë hi, ngo ame hë enehila, paatre hë itre ej. Uqa ha ni nge tha huliwa hmaca kö la mekuthetheung. Ame la eni a mekune hmaca lo aqane meleng ekö, tru la olenge koi Iehova ke, hnei Nyidrëti hna hnimi ni. Nge the qaja palaha la etrune la madrineng enehila, tingetinge la meleng ngöne la eni a meköl atre ka hape, hna kepe ni hnei Iehova.”

  Öni Sonny qa Hong Kong, “Ame la kola drenge hnene la masetang ka hape, hnenge hna xele ma kapa la itre trenge mani qa thene la itre ka huliwa thoi, öni angeic: ‘Eni a jelenyipicine laka, hnene la Akötresi ’ö hna ini ’ö troa ujë tun. Lolo catr la aqane ujë i ’ö.’ Mama hnyawa pi hi koi ni laka ame la troa thiina ka loi, tre, celë hi ka aijijë ni troa hetrenyi la mekuthethew ka wië xajawa i Iehova. Nge celë fe ka aijijë ni lai, troa xatuane la hnepe lapang, me itre xa atr ju kö troa hane ujë tun.”

 • Troa Lapa Hnyawa La Hni Së

  Öni Tom qa Etazini, “Eni a cilëne la ketre götrane qa ka tru ngöne la ketre baak. Ame ngöne la huliwang, tre, nyipiewekë catre kö la troa trenamo hune la troa thiina ka loi. Ala nyimu la itre ka qaja ka hape, ‘Pëkö engazone e troa nango huliwa thoi, ke maine kola hamë mani göi troa sajuëne la nöj, ke ka loi lai.’ Ngo ame koi ni, ka loi kö la tro ni a thiina ka loi matre lapa hnyawa pala hi la hning. Xecie hnyawa ha koi ni laka, ngacama traqa ju hë la itre jol, ngo tro pala hi ni a loi thiina. Nge ketre, atre hnyawa ha la masetang laka, tha tro jë kö ni a thoi koi angatr, maine pi angatre pena.”

 • Troa Metrötrë Së

  Öni Kaori ketre föe qa Zapo, “Ame ngöne la huliwang, hnene la ka elemekene la ekipi hun hna upi ni troa thoi, pine laka hetre itre ewekë ka paatr. Ngo tha hnenge kö hna drei angeic! Matre ame hë la kola ea la ka atrekënö, hnene la masetang hna olene koi ni, pine la hnenge hna thiina ka loi. Tha ka hmaloi kö troa thiina ka loi ngöne la easa mele ngöne la fene celë, nyipiewekë tro sa catr. Ngo eje hi lai laka, maine tro sa catre loi thiina, haawe tro hë angatre lai a metrötrë së nge ka tru easë koi angatr.”

Maine tro sa thiina ka loi, haawe, tro hë sa hetrenyi la mekuthethew ka wië, me lapa hnyawa la hni së, nge tro ha metrötrë së hnene la itre xan. Tune kaa fe la mekuna i epun?

^ par. 18 Iehova la ëje i Akötresie e hnine la Tusi Hmitrötr.