Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 2 2016

Atre Fe Hi Nyipunie?

Atre Fe Hi Nyipunie?

Hna kuca tune kaa la itre itusi hna ewath, nge nemene la aqane huliwane itre ej?

Tusi hna ewath ka qatreng la tusi Esetera, hna öhne ngöne lo itre macatre 1700 M.K.

Ame e hnine la tusi Luka, kola qaja la Iesu a seluthe la tusi Isaia perofeta, me e, me ewathe hmaca. Ame ngöne la pune la evangelia hna cinyihane hnei Ioane, hnei angeice mina fe hna qaja la itre tusi hna ewath ngöne la kola hape, tha ijije kö la tusi hna ewathe troa qatreng asë la nöjei huliwa ka tru hna kuca hnei Iesu.—Luka 4:16-20; Ioane 20:30; 21:25.

Nemene la aqane kuca la itre tusi hna ewath? Hna pane afedrene trongëne la itre kupeine öni me, itre papyrus, me itre parchemins. Thupene lai, hna xome la ca tane sinöe matre troa ewathe trongëne lai pepa hna afedren. Ngo hna thupën, matre tro pala hi la götrane hna cinyianyin a lapa e kuhu hnin. Haawe, ame hë la kola seluthe la tus, mama ju hi la itre hna cinyihan, nge itre ej a meköle xötrë me lapan asë la ipepa. Maine ka qeadridri pala ha la tusi hna ewath, hna majemine amë la lue tane sinöe ngöne la lue götrane lai pepa. Celë hi ka aijijëne la atre e, troa seluth lai itus hnene la ketre iwanakoim, me cila xome la ketre götrane hnei ketre, matre hmaloi e troa öhne la xötre hna thel.

Hnene la ketre dictionnaire hna qaja la eloine la itre itusi hna ewathe me hape, “Ka qeadridri catre la itre tusi cili (kola traqa koi 10 m) matre ijije tro la ca tusi hna ewath, a qatreng asë la ca tusi ne la Tusi Hmitrötr.” E tro sa xome la Tusi Luka, tre, hna qatrenge ej ngöne la ca tusi hna ewathe ka traqa koi 9,5 m lai eqean. Maine kola ajane troa pane thupa acone la tusi hna ewath, hnene la itre atr ekö hna majemine xome la itre etë ka jijia matre troa ji alolone lai pepa.

Drei la “ate huje ka sisitia” hna qaja ngöne la Itre Hna Cinyihan Qene Heleni?

Ame ekö lo kola xötrei acile la atre huj e Isaraela, casi hi la atr ka troa cilëne lai hnëqa cili uti hë mec. (Numera 35:25) Arona hi la pane atre huuj ka sisitria ka cilëne la hnëqa cili. Matre thupe i angeic, hna nue pë hë la hnëqa cili hnei kem kowe la neköne haetra. (Esodo 29:9) Celë hi matre, ala nyimu la itre matra i Arona ka huliwa ceitu me itretre huuj, ngo xalaithe hi la itre hna acilëne troa atre huuj ka sisitria.

Ame la kola musinëne la angetre Isaraela hnene la itre xa nöje trenyiwa, hnene la itre musi ne la itre nöje cili, hna iëne me acilëne menune pena ha la itretre huuj hnei angatre hna ajan. Ame pe, hnei angatre pala hi hna iëne la itretre huuj hnine la itre hnepe lapa ka tru ngöne la itre matra i Arona. Matre, ame la kola qaja la “ate huje ka sisitia”, tre, kola qaja la itre atr ka hlemu thene la itretre huuj. Kola qaja fe lo ala 24 la etrune la itretre huuje ka tru ngöne la lapa ne la itretre huuje ne Isaraela, me itre atrene la itre lapa ka hlemu, me itretre huuj hna amë pë hë qa ngöne la hnëqa tui Ana.1 Aqane lapa ite Joxu 24:1-19; Mataio 2:4; Mareko 8:31; Ite Huliwa 4:6.