Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Aqane Troa Trije La Xou

Aqane Troa Trije La Xou

NYIPIEWEKË troa thupëne la medreng. Ame la kola hnaho së, keme me thine hi la hne së hna goeën. Ame hë la easa tru trootro me nyiqane feke ca, easë hë a ixelë memine la itre xaa atr, nge ka draië catre angatr hui easë. Easa xoue angatr, ngo eloine hi, ke ce easë memine la kem me thine së. Matre canga nyimenyime hi së ea catrëne la iwanakoimene la keme së maine thine së, ene pe paatre pi hi la xou the së.

Ame ngöne la easa nekönatr, ka nyipiewekë catre la ihnimi me ixatua hna troa hamëne hnene la kem me thine së. Drenge kö së la ihnimi ne la kem me thine së, celë hi ka troa thupë së lai. Ame la nyidroti a qaja atrune me qaja aloine la itre hne së hna kuca, tha cile hnö hmaca kö së nge atreine hë së kuca casine la itre huliwa.

Ame hë la easa nango tru, kolo fe hë a hane thupë së hnene la itre sinee së. Ka tune la easa nyiqane ini, laka, tha xou së kö, ke ce easë memine la itre sinee së.

Itre mekune la hna ajan hnene la nöjei nekönatr asë. Ame itre xan, tha tru fe kö hnei sinee i nyudren, nge alanyimu itre xan, tha hna hane kö nyipii nyudreni hnyawa hnei kem me thin. Öni Melissa * ka hape, “Ame la eni a goeëne la itre foto ka amamane la itre hnepe lapa ka ce huliwa me ce madrin, tre, eni a treije me hape, ‘Ekölö hi ni, epi a eni ju fe hi thei angatr!’ ” Hapeu, hnei epuni fe kö hna hane mekune tune lai?

THANGANE LA AQANE HETRU SË

Maine jë ame lo easa co, ke, hetre hnepe xou the së. Ame ngöne la ijine cili, co la ihnim me ixatua hna hamën hnei kem me thine i epun. Maine jë hnei epuni hna lapa öhnyi nyidroti e isi, matre isa lapa ha nyidro, nge epuni a mekune ka hape zöi epuni lai. Maine pena, hnene la ketre e nyidro hna majemine ithanata akökötrenyi me qanangazo epun, maine angazo epuni pena.

Tune kaa la aqane ujë ne la itre atr ka hane melëne lai? Ala nyimu la itre ka xomi dorog, me ka iji atrune la ka haitr, ngo thöthi petre kö. Itre xan a lö hnine la itre gang matre troa hane hetre aliene la mele i angatr. Nge ame itre xa thöth, angatr a canga sesë troa iatre, ke angatr a thele ka troa hnimi angatr. Ngazo pe, tha ka cile huti kö la itre ihnimi cili, matre ame hë la kola jol me isa lapa, ke hleuhleu ka tru la mele i angatr.

Ame la itre thöthi cili, tre, tru jë hi angatr a mekune ka hape, itre ka pë hnënyengöne angatr. Celë hi lai hna melëne hnei Ana, öni angeic: “Tha mano kö Nenë ekö jele pë hnënyengönë ni, matre ame koi ni, tre, ka pë hnënyengöne pala pë hë ni. Tha hane fe kö eahlo qaja aloinyi ni, me hane hnimi ni.”

Nyimu kepine matre easa seseu me xou. Tha ene hmekuje kö la aqane hetru së, ngo hnene fe la hna sei hna cil, maine hnene la kola uti ipië trootro, maine  pena, hnene laka xele së ma wange la ngönetrei së. Ngacama itre ewekë lai ka ajojezine la mele së, ngo e tro sa lapa mekune la itre ewekë cili, tro hë itre eje lai a angazone la aqane imelekeu së me itre xan, me thapa la madrine së. Matre, tune kaa la aqane tro sa elë hune la itre jole cili?

AKÖTRESIETI A KUKEHNI SË

Ame la pane ewekë nyine tro sa kuca, tre, ene la troa atrehmekune ka hape, easa aja ixatua. Akötresieti hi, la ka atreine troa hamë ixatua koi së nge celë hi hnei Nyidrëti hna ajane koi së isa ala cas.

Hanawange la hnei Akötresieti hna qaja koi së ngöne la Tusi Isaia perofeta. Öni Nyidrë: “The hlohlo kö [maine the xou kö], ke ini la Akötesi ’ö ; tro ni a aegöcatenyi ’ö ; he, tro ni a xatua eö ; he, tro ni a sajuë eö hnene la ime macange ka meköt.” (Isaia 41:10, 13) Haawe, pine laka aja i Akötresieti hi troa eatrongë së, hnauëne la tro sa xou?

Tusi Hmitrötr a qaja la hna melëne hnene la itre hlue i Akötresie ekö. Ngacama hnei angatre hna lapa fë la xou me hace, ngo hnei angatre pe hna catre ea la ime i Akötresie. Ka tui Hana, thine i Samuela. Hace catre ekö la mele i eahlo, ke pëkö nekö i eahlo. Nge hna nyixane fe la akötre i eahlo hnei Penina, hnaaluene föe i Elekana. Haawe, tha pi xeni hë Hana, matre eahlo pala hi a akötr me treije latresi. (1 Samuela 1:6, 8) Ngo, thupene la hnei Hana hna xëwe fë koi Iehova la itre akötre i eahlo, ame hna xapo ju hi la hni eahlo.—1 Samuela 1:18.

Hnei Davita mina fe hna hane seseu me xou, ke tha mano kö Saulo Joxu thele troa humuthi angeic. Ngacama mele ju kö Davita, ngo ame itre xa ijin, tre, kösë pë hë jëne kötre i angeic ke, kola traqa itrai la itre jol. (Salamo 55:3-5; 69:1) Ngo öni angeice pe: “Tro ni a saju me meköle ngöne la tingeting ; ke cilieti Iehova hmekuje hi la ate alapane xetietë ni.”—Salamo 4:8.

Hnei nyidroti asë hi, Hana me Davita, hna fe la hni nyidroti koi Iehova, matre, mama hnyawa pi hi laka, hnei Iehova hna xatua nyidro. (Salamo 55:22) Tro sa hane nyitipu nyidroti tune kaa?

KÖNI AQANE TROA TRIJE LA XOU

1. Mejiune jë së koi Iehova, Keme së.

Hnei Iesu pala hi hna ithuecatre koi së troa atrepengöne la Keme i nyidrë, ene lo “nyipi Akötesieti ka cas.”  (Ioane 17:3) Nge öni Paulo, “tha iananyi kö nyidë me eëshë asëjëihë.” (Ite Huliwa 17:27) Ketre, hnei Iakobo hna cinyihane ka hape, “Eashenyijë koi Akötesie, nge tro nyidëti a eashenyi koi nyipunie.”—Iakobo 4:8.

Kola keukawa la hni së e troa atre ka hape, hetre keme së ka hnimi së, me ka hnehengazo së. Nyipici laka, tha ka hmaloi kö troa eköthe la mejiun celë, ngo ala nyimu la itre atr hna xatuane hnene ej. Hanawange la hna qaja hnei Caroline: “Ame hë la eni a easenyi catre koi Iehova me xomi Nyidrëti ceitu me ketre Kem, xapo pi hi la hning, ke ijiji eni hë troa qaja asë la itre mekun hnenge hna hace fë.”

Önine la ketre föe, Rachel la ëjen, “Qaane lo kola mecitriji ni hnei kaka me nenë, Iehova casi hi la ka atreine akeukawane me aupune la hning. Ijije tro ni a ithanata koi Nyidrë me sipo ixatua. Nge Nyidrëti pala hi a canga sa koi ni.” *

2. Easenyi jë kowe la itre hlue i Akötresie.

Iesu a upe la itretre drei nyidrë troa wange la itre atr ka ce hmi me angatr, ceitu me itre atrene la hnepe lapa i angatr. Matre öni nyidrëti jë koi angatr, “ite tejine asë nyipunie.” (Mataio 23:8) Aja i Iesu tro angatr asë a ihnimikeu me cas tune la ketre hnepe lapa, ngacama isa nöje i angatr ju hë.—Mataio 12:48-50; Ioane 13:35.

Itretre Anyipici Iehova e cailo fen a kuca asë, matre troa akeukawane la itre atrene la ekalesia i angatr. (Heberu 10:24, 25) Matre ala nyimu la itre atr ka aceitunëne la itre icasikeu, me ketre drösinöe ka ameune la itre hni ka akötr.

Kola mekune hmaca hnei Eva la ixatua hnei angeice hna kapa e hnine la ekalesia. Öni Eva: “Ame e hnine la ekalesia, tre, hetre ketre sineeng, nge trotrohnine hnyawa hi angeice la akötre ka eje theng. Hnei angeice pala hi hna drei eni, me e Tusi Hmitrötr me eni, me ce thithi me eni. Ketre, angeic a thupëne matre tha tro pi kö ni a lapa cas, me upi ni troa qaja asë la itre akötreng. Jëne la ihnimi angeic, kola nyiqane meu trootro la akötreng.” Nge öni Rachel mina fe, lo hne së hë hna ithanatan ka hape: “Jëne la ihnimi ne la ekalesia asë, memine la lue trefën ka hnimi ni ceitu me sipu nekö i nyidro, kola ha patre trootro la xoung.”

3. Catre jë ihnimi me kuca la loi koi ketre.

Maine aja i epuni fe troa hane hetre nyipi sinee, the cile kö troa amamane la ihnimi epun, me kuca la loi koi  itre xan. Öni Iesu: “Sisitia la manathithi e troa hame hune la troa kapa.” (Ite Huliwa 20:35) Ame hë e cili, tro kö epuni a öhne ka hape, e tro pala hi epuni a hnime la itre atr, tro kö epuni a öhnyi manathithi qa ngön. Ketre, öni Iesu mina fe kowe la itretre drei nyidrë: “Hamënejë, nge tro pena a hamë nyipunie.”—Luka 6:38.

E tro pala hi epuni a ham me kepe manathith, tro ha paatre trootro la itre hnei epuni hna xouen me kukehnin. Nge, tune lo hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, “Tha tro kö a ase la ihnim.” (1 Korinito 13:8) Hnei María hna lapa majemine wangaconyi angeic, matre öni angeic: “Atre kö ni laka, tha loi kö la aqane mekunang. Ngo eni pe a catre xatuane la itre atr, matre lepetrije la itre mekune ka ajolë ni. Tha ka gufa kö la huliwa cili, ke atraqatre hë la madrineng.”

EASENYI HË LA MELE KA LOI

Maine nyipici laka, hetre thangane la troa trongëne la köni ixatua e caha hun, ngo tha kolo kö a hape, tro ha paatre palua la itre xou i epun. Ngo tro pe la köni ixatua cili a troa axapone la hni epun. Öni Caroline hmaca, “Hetre ijine ini a xou me hnehengazo, ngo tha tune hmaca kö ekö. Atre hë ni laka, Akötresie a hnehengazo ni, nge nyimutre hë la itre sineeng ka xatua ni me akeukawane la hning.” Casi la aqane mekuna i Caroline me Rachel. Öni Rachel: “Traqa pi kö itre xa ijine laka, eni a treije me latresi. Ngo atre kö ni ka hape, ijije tro ni a thele ixatua thene la itre trejin me eni, nge tro kö angatr a akeukawanyi ni. Ngo hune la ixatua cili, Iehova kö la Kemeng, atre drei ni o drai asë. Nge celë hi lai ka tru koi ni.”

Tusi Hmitrötr a thingehnaeane la mele ka loi nge pë hmaca kö xou

Hetre nyin la hace me xou ka eje thei epun. Tusi Hmitrötr a thingehnaeane la pengöne la mele elanyi ngöne la fene ka hnyipixe, me hape: “Tro angat’ a isa lapa fene la ite vine i angate me fene la ite hmejienge i angat ; nge pëkö ate troa aqounyi angat.” (Mika 4:4) Ame hë e cili, pëkö atr ka troa axouenyi epun, maine akötrë epuni pena. Nge ame pë hë la itre mekune ka ajolëne la hni epun, ke “tha tro hmaca kö a mekun.” (Isaia 65:17, 25) Tro kö Akötresie elanyi me Nekö i Nyidrë, Iesu Keriso, a kuca matre tro ha “tingeting” la fen asë. Matre ame hë la thangane lai, tre, “hnamano, me lapa xetietë epine palua.”—Isaia 32:17.

^ par. 5 Hna saze la itre ëj ngöne la tane mekune celë.

^ par. 21 Itretre Anyipici Iehova a hane ini Tusi Hmitrötr me itre atr ka ajane troa easenyi koi Akötresie, nge ka pëkö thupen.