“HNA QAQA NI ME WESITRË NI LO ENI A NEKÖNATR.” Celë hi hna qaja hnei Patricia. “Thatreine kö ni qeje menu. Ngacama ka tru hë ni, ngo maine kola kuca la ketre ewekë koi ni, ijije hi tro ni a lapa fë trengehni koi nyimu drai. Uti fe hë la tha meköle ni.” Eje hi, ame la troa lapa fë trengehni me thele troa iatëkeun tre, ka ngazo catre lai koi së, tro hë sa hleuhleu me wezipo. Önine la itre ka inamacan göne la itre ka thatreine qeje menu ka hape, angatr a . . .

 • Lapa fë trengehni me thë la aqane imelekeu i angatr me itre xan, matre lapa casi ju pe hi me mele cas

 • Canga drengakötrën la hna qaja maine kuca, me hnehengazo, me wezipo

 • Lapa mekun la ngazo, matre pëhë madrin ngöne la mel

 • Mekun laka, tha trongëne hë angatr la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr

 • Hnehengazo catr. Nge e cili, kola tithi angatr hnei mec, tune la kola elë la tasio, me meci fë wenethëhmi. Ketre tro fe lai a hane akötr la ngönetrei, tune lo hna hape, arthrite me akötre he *

NEMENE LA ALIENE LA KOLA HAPE, QEJE MENU? Ame la easa qeje menu ke, easa nue la ngazo hna kuca koi së hnene la ketre atr. Tha easë hmaca kö a elëhni, me lapa fë trengehni me thele troa itëkeun. Tha kolo kö lai a hape, easa kapa me wangacone la ngazo hna kuca, maine mekun pena ka hape, pëkö ewekë hna kuca. Isa qanyi së kö troa qeje menu, thenge la ihnimi së me aja së troa iloi me itre xan. Ketre, easa qeje menu ke, easa thele tingeting, nge aja së troa eköth me acatrene la aqane imelekeu së me itre xan.

Easa qeje menu ke, hetrenyi the së la trotrohnin. Kolo lai a hape, atre hi së laka, easë la ka tria maine ngazo ngöne la aqane ithanata maine aqane ujë së. (Roma 3:23) Celë hi hna ithuecatre koi së hnei Tusi Hmitrötr, lo kola hape: “Loi e ixomihninekeune me inuekeune nyipunie, maine hete gele i kete ate koi kete.”—Kolose 3:13.

Celë hi kepin matre, ketre igötranene la ihnim la qeje menu, me “otene ka nyipi loi.” (Kolose 3:14) Kola qaja ngöne la sit Mayo Clinic ka hape, maine tro sa qeje menu ke, tro hë lai a . . .

 •   Aijijë së troa hetrenyi la itre thiina ka loi, tune la utipin, me itrotrohni, me hnime la atr ka akötrë së

 • Aloine la mekuna së me aqane imelekeu së me Akötresie

 • Xatua së matre tha tro hmaca kö sa hnehengazo menu me seseu me lapa fë trengehni

 • Kuca matre tha tro kö sa kucakuca

SIPU NUE LA NGAZO SË. Kola qaja ngöne la ketre zonal qene papale ka hape, “Tha ka hmaloi kö troa ketre sipu nue la ngazo së. Ngo ame pe, ka sisitria catre lai kowe la mele së ke, ka hetre thangane ka loi kowe la mekuna së me ngönetrei së.” Nemene la ka xatua së troa ketre sipu nue la ngazo së?

 • Tha tro kö sa mekun laka ka pexeje së, loi pe troa atrehmekun laka, itre atr ka ngazo asë hi së nge ka tria. —Ate Cainöj 7:20

 • Tro sa xomi ini qa ngöne la itre ngazo së, matre tha tro hmaca kö sa kuca

 • Tro sa xomihni ahoean, pine laka tha ka canga paatre kö la itre thiina memine la itre hna majemine ka ngazo.—Efeso 4:23, 24

 • Tro sa ce sinee memine la itre atr ka ithuecatr, me ka hetre mekune ka loi, me ka menyik. Nge itre ka troa nyipici koi së.—Ite Edomë 13:20

 • Maine hne së hna akötrëne la ketre atr, loi e tro sa atrehmekune la tria së, me canga qeje menu. Ame la easa thele tingeting me itre xan ke, tro fe a tingeting la mele së.—Mataio 5:23, 24

KA HETRE THANGANE CATR LA ITRE TREPENE MEKÖTI NE LA TUSI HMITRÖTR!

Ame ngöne la Patricia a inine la Tusi Hmitrötr, hnei eahlo hna inine troa qeje menu. Hnei eahlo hna cinyihan ka hape, “Paatre hë lo elëhni ka apoizinëne la meleng. Lolo hë la meleng, nge tha eni hmaca kö a akötrëne la itre xan. Hnene la itre trepene meköt, matre mama hnyawa hi la ihnimi Akötresieti koi së, memine la aja i Nyidrëti tro sa hetrenyi la mele ka loi.”

Öni Ron: “Thatreine kö ni troa musinëne la itre mekun me itre aqane ujë ne la itre xa atr. Ngo atreine ni troa ketre sipu musinë ni. Maine eni a ajane troa tingeting la meleng ke, nyipiewekë tro ni a xometrije la elëhni qa kuhu hning. Trotrohnine hë ni laka, thatreine kö tro ni a hetre tingeting, nge hetrenyi thenge la elëhni. Lolo hë la mekunang enehila.”

^ par. 8 Sources: Mayo Clinic and Johns Hopkins Medicine websites and the journal Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.