HACE LA MELE NE LA ATR KA HETRE SINE MEC KA PË NYIN MAINE KA SINATR. Ulf la ketre trahmanyi ka egöcatr ekö, ngo sinatr pë hë enehila. Öni nyidrë: “Hleuhleu catre la meleng. Pëhë trengecatreng . . . Hace catre ni.”

Kola amamane hnene la hna melëne hnei Ulf laka, pëkö ka atreine troa neëne la itre sine mec. Ngo ame pe, ijije hi tro sa thupëne matre tha tro kö a tithi së hnei mec. Ngo tune kaa e kolo ha hace catre la mec? Tro kö a thapa la madrine së? Ohea, celë hi lai hne së hna troa ce wang. Tro sa pane ce wang la itre trepene meköt ka xatua së matre tro sa neëne la itre sine mec.

LOI E TRO SA “HMEK.” (1 Timoteo 3:2, 11) Eje hi laka, maine tro sa sasaithi tulu la aqane xeni së me ij ke, tro hë lai a hetre ethane kowe la mele së. Nge the qaja pala ha la thupen itre ej! ‘The ce tro kö memine la itre ka iji menu la kahaitr, me itre ka pi öni; ke troa pë ewekë la atr ka iji menu la kahaitr me pi öni; nge tro la atr ka geny a xetrëne la ixetre ka zezeny.’—Ite Edomë 23:20, 21.

THE ADRONE KÖ LA NGÖNETREI NYIPUNIE. “Loi e tro sha nyihnyawa shë kö qa ngöne la nöjei ka sisi asë ne la ngönetei memine la u.” (2 Korinito 7:1) Ame la kola ufi sixa maine iji menu la kahaitr, tre, kolo hi lai a adrone la ngönetrei. Kola qaja hnene la itre ka huliwa ngöne Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ka hape, maine tro sa ufi sixa, ke, “ka hetre ethane catr kowe la nöjei götranene la ngönetrei së.”

CEITUNE LA MELE SË ME KETRE AHNAHNA. ‘Easa mele me enij, ngo ame laka easë pi la, tre, hnei Akötresie.’ (Ite Huliwa 17:28) Nyipici, tha tro kö sa thele ge. Loi e tro sa thupëne hnyawa la mele së, ngöne la hna huliwa, ngöne la aqane ujë së, me ngöne la aqane iëne së la itre nyine iamadrinë. Tha tro kö a elone la mel!

XOMEHNÖTHE JU LA ITRE THIINA KA NGAZO. Hetre thangane la mekun kowe la ngönetrei. Celë hi matre tha tro pi kö sa lapa fë trengehni, me elëhni menu, me nue troa kökötr e kuhu hni së la itre thiina ka ngazo. Kola qaja ngöne Salamo 37:8 ka hape, “Aseju elëhni, nge the iwesitë kö.” Tusi Hmitrötr mina  fe a qaja, ka hape: “The kuke hnine kö göi elany; ke qâ i elanyi troa kuke hnine göi nyëne kö.”—Mataio 6:34.

LAPA MEKUNE JU LA ITRE EWEKË KA LOLO. Kola qaja ngöne Ite Edomë 14:30 ka hape, “Ame la wenethëhmi ka egöcat, te, mele ne la ngönetei.” Tusi Hmitrötr fe a qaja, ka hape: “Ame la hni ka madin, te, kola ameune hnyawa.” (Ite Edomë 17:22) Celë hi itre eamo hna jelenyipicine hnei sias. Önine la ketre droketre qa Ecosse: “Maine ka madrin epun, tha tro pi kö a tithi epuni menu hnei mec, tune lo itre ka kucakuca.”

TROA CATRE XOMIHNI. Tune lo hna melëne hnei Ulf, pëkö xa nyine troa kuca. Ngo loi pe tro sa xomihnine la itre jol ka cile hut me ka catrehnin. Ijiji së hi troa cile kowe la itre jole cili, me öhnyi jëne kötre së. Nyimutre la itre atr ka hnehengazo, matre kucakuca catr angatr. Kola qaja ngöne Ite Edomë 24:10 ka hape, “E eö a kucakuca ngöne la drai ne aköt, te, co hi la tenge cate i ’ö.”

Ame itre xan, maine jë hnei angatr hna pane akötr. Ngo ame hë e thupen, lolo hmaca ha la mele i angatr. Tha hnei angatre kö hna kei thenge la itre jol. Öhne hë angatr la itre aqane troa cile kowe itre ej. Celë hi la ka traqa koi Ulf. Öni nyidrëti ka hape, thupene la hnei nyidrëti hna catre thith me mekun ajuine la itre hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr, ke, hnei nyidrëti hna öhne la itre ‘jëne kötr ka ihmeku memine la itre jol ka traqa koi nyidrë.’ Nyidrëti a tune la itre xa atr ka hane cile kowe la itre jol me akötr; hnei nyidrëti hna thele troa eënyine la utipin me ihnim. Lue thiina lai ka upi nyidrë troa tro fë la maca ka loi kowe la itre xan.

Steve la ketre trahmanyi ka akötr. Ame ngöne lo nyidrëti a 15 lao macatre, hna hnai nyidrë qa hune loto, matre tha drenge hë nyidrë la ngönetrei nyidrë. Qaane ju hi la nyinawa uti la wanakoca. Ngo ame ju hi lo kola 18 lao macatre i nyidrë, enije hmaca ha la lue ime i nyidrë. Matre hnei nyidrëti hna tro kowe la ketre uma ne ini ka tru. E cili, kola saze la mele i nyidrë. Nyidrëti a hane xomi dorog me iji ka kahaitr me kuci ngazo. Nyidrëti pe hi a mele menu. Eloine hi ke, hnei nyidrëti hna nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr. Saze hë la mele i Steve, nge atreine hë nyidrë thipëne la itre ewekë ka ngazo hna majemine kuca ekö. Öni nyidrë: “Tha gufa hmaca kö la meleng. Tingetinge hë me madrin me lolo la meleng.”

Eje hi, kola amekunë së hnene la itre trengewekë i Steve me Ulf, la hna qaja ngöne Salamo 19:7, 8, lo kola hape: “Pexeje la wathebo i Iehova, ate ahmacane la u; . . . Meköti la ite hna ahnithe hnei Iehova, kola amadine la hni; wië la wathebo i Iehova, ate alaine la ite lue mek.”