ALIEN

Ame la kola qaja la sipu pengö i eö tre, tha kolo hmekuje kö a qaja la ëje i eö, maine la hna öhne hnei itre xan thei eö. Kolo fe a qaja la itre trepene mele i eö, me itre hnei eö hna mejiune kow, me pengöi eö. Eje hi laka, ame la kola qaja la sipu pengöi eö tre, kolo lai a qaja la nöjei ewekë ka ej thei eö, itre ka mama ju hë, maine ka tha mama kö.

ENYIPIEWEKËN

Maine ka mama hnyawa koi eö la sipu pengöi eö, haawe, tha tro kö eö a kei thenge la itre mekuna ne la itre sinee i eö. Ngo, tro pe eö a catre fë la itre hnei eö hna mejiune kow.

“Ceitune hi la itre atr memine la itre hnasaatr hna heetrën ngöne la itre setroa. Tha itre eje kö la ka iëne la iheetr, ngo itre xan kö la ka heetrën itre ej.”—Adrian.

“Hnenge hna inin la aqane tro ni a kuca la loi, ngacama jol. Atreine hi ni qaja ka hape, drei la itre nyipi sineng, jëne la aqane ujë i angatr, me aqane ujëng la eni a ce lapa me angatr.”—Courtney.

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “The ce thina kö nyipunie memine la fene hnengödrai ; ngo loi e ujë nyipunie hnene la kola ahnyipixene la ite hni nyipunie.”​—Roma 12:2.

NYINE TRO EPUNI A KUCA

Thele jë troa atre la sipu pengöi eö enehila, memine la pengöne la atr hnei eö hna ajan troa traqa kow elany. Haawe, waipengöi eö jë, ene la itre hnei eö hna atreine kuca, me hna thatreine kuca, me itre ewekë ka xecie koi eö. Sa jë la itre hnyinge celë.

Itre hna atreine kuca: Nemene la itre talan, maine itre hnenge hna atreine kuca? Nemene la itre thiinang ka loi? (Tune la troa metrötrëne la traem, maine atreine xomihni, maine ka huliwa catr, maine ka ham) Nemene la itre ewekë ka loi hnenge hna kuca lapan?

IXATUA: Hapeu, canga mama kö koi eö la itre ewekë ka loi hnei eö hna qaja maine kuca? Hnyinge jë kowe la keme me thine i eö, maine ketre sinee hnei eö hna mejiune kow ka hape, nemene la ewekë ka loi hnei angatr hna öhne thei eö, nge pine nemen.

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “Loi la nöjei ate troa isa tupa huliwan, ame hna hetenyi angate la nyine amadine qa thei angate kö, ngo tha qa thei kete kö.”​—Galatia 6:4.

Itre hna thatreine kuca: Nemene la itre thiina nyine tro ni a huliwan? Eu la itre ijine kola tupathi ni troa kuca la ngazo? Nemene la itre götrane la meleng nyine tro ni a huliwan matre, troa atreine xomihnine itre ej?

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “Maine öni shë, ka hape, pëkö ngazo shë, eësha iaö shë kö.”​—1 Ioane 1:8.

Itre ewekë ka xecie koi ni: Nemene la itre trepene meköt hnenge hna trongën, nge pine nemen? Eni kö a mejiune koi Akötresie? Nemene la itre hatrene ka amamane laka, ka mele Akötresie? Ame koi ni, nemene la itre huliwa ka tha meköti kö, nge pine nemen? Nemene la itre ewekë ka troa traqa elany, nge hnenge hna mejiune kow?

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “Troa thupë eö hnene la mekun, troa wai ’ö hnene la trotrohnin.”​—Ite Edomë 2:11.