ALIEN

Ame la mekun nyine eatrën, tre, ketre ewekë hna catr thel troa eatrën. Loi e troa pane hnëkë, nge tha tro kö a sasaithi tulu, ngo troa nue trengecatr.

Ame la itre xa mekun tre, tha qea menu kö la ijine troa eatrën (itre drai, maine itre wiik). Nge, ame itre xan, loi e troa nango qea (itre treu), maine qea catr (itre macatre). Tro la itre mekun nyine eatrën ngöne la wiik, maine ngöne treu a xatua së troa eatrëne la itre mekun thatraqane la itre macatre.

ENYIPIEWEKËN

Maine hetre mekune i eö fe, tro hë lai a acatrene la sipu mejiune i eö, memine la aqane imelekeu i eö me itre xan, nge tro fe ha tru la madrine i eö.

Hetre sipu mejiune i eö: Maine tro eö a nyiqaane eatrën la itre mekun ka co hi, tha jole kö elanyi troa eatrën la itre mekun ka tru catre kö. Ketre, tro hë eö a atreine troa cile catr ngöne la kola thel troa iaö eö.

Imelekeu: Madrine catr la itre atr troa nyisineene la itre ka atre hnyawa la itre hnei angatr hna ajan, nge ka huliwa catr matre troa traqa kowe la hna ajan. Ketre, tro lai a catre la aqane imelekeu së memine la ketre atr, e tro sa ce huliwa me angeic matre troa eatrëne la ketre mekun.

Hetre madrin: Ame la eö a hnëkën, me eatrëne la ketre mekun, tro ha tingeting la mele i eö.

“Ka tru koi ni la troa hetre mekun nyine eatrën. Kösë hetre nyine tro palahi ni a kuca, nge hetre ewekë nyine tro ni eatrën. Ame la eni a eatrëne la ketre mekun, tru la madrineng troa mekun hmaca lo hnenge hna kuca ha, me hape, ‘Öö! Eni la ka kuca la? Ase hë ni eatrëne la mekunang.’ ”—Christopher.

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “Ame la ate gele enyi, te, tha tro kö a eëny ; ame la ate wange la ite iawe, te, tha tro kö a menu.”​—Ate Cainöj 11:4.

NYINE TRO EPUNI A KUCA

Trongëne jë la itre hna sija e cahu, matre troa hnëkë me eatrëne la itre mekun.

Thele jë. Amë wengëne jë la itre mekune nyine troa eatrën. Troa pane amë la itre nyine troa canga kuca. Kola qaja la itre hnei eö hna ajane troa canga eatrën.

Hnëkë jë. Ame ngöne la itre mekun hnei eö hna ajan troa eatrën:

  • Sa ijine jë la drai ne troa eatrën la itre mekun.

  • Hnëkë hnyawa jë kowe la itre mekun ka jol troa eatrën.

  • Nyiqaane mekune jë la itre jol memine la aqane troa elë hun.

Kuca jë. The hmitre kö troa nyiqaan, ngacama hetre itre hnepe jol. Isa hnyinge jë, ka hape, ‘Nemene la ewekë nyine tro ni a pane kuca matre troa eatrëne la mekunang?’ Thupene lai, kuca jë. Wangatrehmekune ju la itre hnei eö hna kuca ha, ngöne la eö a eatrëne trongën la itre hna athip.

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “Ame la ite mekune ne la ate cate huliwa, te, kola atena mon.”​—Ite Edomë 21:5.