ALIEN

Ame la lue trefën ka imetrötrekeu tre, nyidroti a ihnim, ngacama ka isazikeu ju hë la mekune i nyidro. Önine la ketre itus,“Tha nyidroti kö a pi hune fë mekun. Nyidroti pe a ce ithanatane la itre jol. Ketre a drenge hnyawane la mekuna i ketre, nge nyidroti a thel la ka loi koi nyidroti asë.”

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “Ihnimi . . . tha ate thele ewekë i nyëne kö.”​—1 Korinito 13:4, 5.

“Ame koi ni, eni a metrötrëne la föeng, eni hi lai a nyipi nyiidro, nge tha tro pi kö ni a akötrë angeic, maine kuca la ketre ewekë ka troa ajolëne pena la faipoipo i nyio.”—Micah.

ENYIPIEWEKËN

Maine pëkö imetrötrekeu thei nyidro lue trefën, canga tro hi nyidroti lai a ixöjetrij, me ihnyimasai, me ithaipië. Önine la itre ka inamacan ka hape, sei hna cil la pun kowe la itre trefën ka ujë tune lai.

“Ame la epuni a qaja angazone la föi epun, maine hnyimasai angeic pena tre, kolo lai a thaipië angeic, nge tha tro hë angeic a hane mejiun koi epun. Ketre, tro fe lai a thë la faipoipo i epon.”—Brian

NYINE TRO EPUNI A KUCA

ISA TUPATHE JË

Pane mekune ju la itre hnei epuni hna qaja, me kuca ngöne la wiik. Nge, hnyinge jë ka hape:

  • ‘A ij’ a qaja angazone ni la föeng, nge a ij’ a qaja aloinyi nyiidro ni?’

  • ‘Nemene la aqane metrötrëne ni la föeng?’

CE ITHANATANE JË MEMINE LA FÖI EPUN

  • Nemene la nyine tro epon a kuca me qaja matre troa amamane la metrötre i epon?

  • Nemene la itre huliwa, maine trengewekë ka ithaipië?

IXATUA

  • Sija ju la köni ewekë hnei epuni hna ajan tro la föi epun a kuca, matre troa amamane laka, angeic a metrötrë epun. Upe jë la föi epun troa kuca tun. Nge, ihamënekeune jë la itre hna cinyiany, nge catre pi huliwane la metrötr ngöne la itre götrane hnei epon hna isa sija.

  • Cinyihane trongëne jë la itre thiina ka lolo hnei epuni hna öhne thei föi epun, nge hnei epuni hna wangatrun. Thupene lai, qaja aloine jë la aqane melëne hnene la föi epun la itre thiina cili.

“Eni a amamane hnene la aqane ujëng laka, eni a metrötrëne la föeng. Eni a wangatrunyi nyidrë, nge ajang tro nyidrëti a madrin. Tha nyipiewekë kö troa tru la hna kuca; ame itre xa ijin, itre ewekë ka co hi la hnenge hna kuca, matre troa amamane la metrötreng.”—Megan

Ame la ka nyipiewekë tre, tha ene kö la tro epuni a mekun ka hape, ka metrötrën epun la föi epun, ngo loi e troa mama koi föi epun laka, epuni a metrötrë angeic.

TREPENE MEKÖT NE LA TUSI HMITRÖTR: “Xetëneju nyipunie la ihnimi ka tru, me utipin, me thina ka loi, me hni ka ipië, me thina ka menyik, me xomi hni ahoeany.”​—Kolose 3:12.