Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

“Tro Huni a Ce Tro Me Nyipunie”

“Tro Huni a Ce Tro Me Nyipunie”

“Tro huni a ce tro me nyipunie, ke ate hë huni laka thei nyipunie la Akötesie.”ZAKARIA 8:23.

NYIMA: 65122

1, 2. (a) Nemene la hna qaja hnei Iehova göne la ewekë ka troa traqa ngöne la hnedrai së? (b) Nemene la itre mekune hne së hna troa ce ithanatan? (Wange ju la pane iatr.)

ÖNI Iehova göne la hnedrai së ka hape, “troa xölehuje hnene la ala luepi [maine treen] qa ngöne la ite qene hlapa asë, nge tro angat’ a xölehuje la pune la ixete ne la ate Iuda, me hape, tro huni a ce tro me nyipunie, ke ate hë huni laka thei nyipunie la Akötesie.” (Zakaria 8:23) Kola nyihatrene la “atre Iudra” hnene itre hna iën hnei uati hmitrötr. Hna hë angatre fe ka hape, “Isaraela i Akötesie.” (Galatia 6:16) Nge ame la ‘ala treen,’ kola nyihatrene la itre ka mejiune troa mele palua e celë fen. Xecie hnyawa koi angatr laka, Iehova a amanathithine la lapa ne la itre hna iën. Ketre, ame koi angatr, ketre manathithi ka tru la troa ce nyihlue i Iehova memine la lapa cili.

2 Öni Iesu fe, tro la nöje i Akötresieti a cas. Hnei nyidrëti hna qeje itre ka mejiune troa mel e hnengödrai ka hape, “hnënge mamoe ka xalaithe.” Nge ame itre ka mejiune troa mel e celë fen, tre hna qeje angatr ka hape, “ite xa mamoe.” Ngo, öni Iesu göi angatr asë, “casi hi la hna axö mamoe” nge  “casi hi la ate thupën.” (Luka 12:32; Ioane 10:16) Pine laka, lue lapa, haawe, itre xan a isa hnyingëne thele ka hape: (1) Tro kö la itre xa mamoe a atre la ëjene la itre hna iën asë enehila? (2) Nemene la aqane tro la itre hna iën a isa sipu waipengöi angatre kö? (3) Maine ketre atrene la ekalesia a xeni areto me ij la waina ngöne la Drai Ne Amekunën, tune kaa la aqane tro ni a ujë koi angeic? (4) Tro kö ni a hnehengazone la kola elë trootro la etrune la itre ka xeni areto? Tro sa ce ithanatane la itre mekune celë.

TRO KÖ SA ATRE LA ËJENE LA ITRE HNA IËN ASË ENEHILA?

3. Pine nemene matre thatre kö së la itre ka troa sine elanyi la ala 144 000?

3 Tro kö la itre xa mamoe a atre la ëjene la itre hna iën asë enehila? Ohea. Pine nemen? Pine laka, thatre kö së la itre ka troa kapa elanyi la edrö i angatr. [1] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Maine nyipici laka, hnei Akötresie hna hane ië angatr troa mel e hnengödrai, ngo tro angatr elanyi a kapa la edrö i angatr e hnei angatre hna mele nyipici koi Nyidrë. Atre hnyawa hi Satana lai, matre angeic a thele troa ‘amenu’ angatr, jëne la “ite perofeta thoi.” (Mataio 24:24) Tro kö Iehova a pelehatrene tixenuëne la itre hna iën. Ame koi itre xa hna iën, tre kolo qëmekene tro angatr a mec, nge ame itre xan, tre, qëmekene la kola nyiqaane la “aköte atraqatr.” Tro ha mama e cili koi angatr la edrö i angatr, ke ase hë Iehova jelemeköti angatr.—Hna Amamane 2:10; 7:3, 14.

Iesu la Mekene së, nge Tusi Hmitrötr a upi së troa xötrethenge nyidrëti hmekuj

4. Nemene la aliene la kola hape, tro sa “ce tro” memine la itre hna iën?

4 Nga e thatre kö së enehila la itre ëjen asë la itre hna iën, kola hapeue kö la kola hape, tro sa “ce tro” me angatr? Öni Tusi Hmitrötr, kola “xölehuje [hnene la ala treen] la pune la ixete ne la ate Iuda, me hape, Tro huni a ce tro me nyipunie, ke ate hë huni laka thei nyipunie la Akötesie.” Ame la kola qaja la atre Iudra, tre tha kolo kö a qaja la ala cas, ngo kola qaja la lapa ne la itre hna iën asë. Atre hnyawa hi lai hnene la itre xa mamoe, matre angatr a ce nyihlue i Iehova memine la lapa cili. Tha angatre kö a thele troa atre la ëjen asë la itre hna iën, me thele troa isa xötrethenge angatr. Iesu la Mekene së, nge Tusi Hmitrötr a upi së troa xötrethenge nyidrëti hmekuj.—Mataio 23:10.

AQANE TRO LA HNA IËN A SIPU WAIPENGÖI ANGEICE KÖ

5. Nemene la ithuemacany nyine tro la keresiano hna iën a mekune hnyawa, nge pine nemen?

5 Loi e tro la itre hna iën a mekune hnyawa lo ithuemacany nyine hmekë angatr ngöne 1 Korinito 11:27-29. (E jë.) Kola hapeue la kola hape, kola xeni la areto me iji la waina hnene la ketre atr ngöne la Drai Ne Amekunën, “nge tha ijij” pe? E tha nyipici kö angeic koi Iehova, ame la angeic a xeni areto me iji la waina, angeice hi lai a amamane la  pë metrötre i angeic. (Heberu 6:4-6; 10:26-29) Kolo hi lai a amekunëne la itre hna iën ka hape, ‘hete thupene koi angatr elanyi la hna hë angatr kow,’ e tro angatr a mele nyipici.—Filipi 3:13-16.

6. Nemene la aqane tro la hna iën a sipu waipengöi angeice kö?

6 Öni Paulo kowe la itre keresiano hna iën: “Ini la hna akalabusine pi Joxu, kola iele nyipunie troa tro thenge la hna hë nyipunie kow.” Nemene la aqane tro angatr a trongëne lai? Öni Paulo: “Memine la hni ka ipië me menyik, memine la xomi hni ahoeany, kola isa xomi hni kö nyipunie ngöne la ihnim ; Kola catejë nyipunie troa xölehuje la ce hni qa thene la [u]a ngöne la hna otene la iloi.” (Efeso 4:1-3) Uati hmitrötre i Iehova la ka xatuane la itre hlue i Nyidrëti troa ipië, ngo tha tro kö a pi mama. (Kolose 3:12) Celë hi matre, ame la itre hna iën, tha angatre kö a mekune ka hape, ka sisitria angatr hui itre xan. Nge tha Iehova kö a hamën atrune pe kö la uati hmitrötr koi angatr, nge co pë hë koi itre xa hlue i Nyidrë; maine pena sisitria kö la aqane trotrohnine angatr la itre ini ka jui ne la Tusi Hmitrötr hui itre xan. Ketre, tha tro pi kö angatr a upe la ketre atr troa hane xeni areto ngöne la Drai Ne Amekunën, me mekune ka hape, ijiji angeice fe. Ame la itre hna iën, tre itre ka ipië angatr, nge atre hnyawa hi angatr ka hape, Iehova hmekuje hi la ka hëne la itre atr troa elë hnengödrai eë.

7, 8. Nemene la aqane tro la keresiano hna iën a ujë la kola ië angeic, nge pine nemen?

7 Maine nyipici laka, ketre manathithi lai la kola iëne la ketre keresiano kowe la mel e hnengödrai, ngo tha tro kö angeic a mekune ka hape, hetre aqane tro kö a ujë koi angeic. (Efeso 1:18, 19; e jë la Filipi 2:2, 3.) Ketre, trotrohnine hnyawa hi angeic laka, ame la kola hë angeic hnei Iehova, pëkö ketre atr ka atre. Celë hi matre, tha canga kapa kö itre xan la kola ië angeic. Tha sesëkötre kö la hna iën, ke öni Tusi Hmitrötr, tha tro kö ketre a nyimenyime jelenyipicine la kola qaja hnei ketre ka hape, hetre hnëqa ka tru hnei angeice hna kapa qaathei Akötresie. (Hna Amamane 2:2) Qa ngöne laka, tha angeice kö a thele troa wangatrunyi angeic, tha tro jë kö angeice lai a qaja kowe la itre hnei angeic hna xötrei iöhnyi memin ka hape, hna ië angeic; tha nyine tro kö lai a iqajakeun. Ketre, tha tro kö angeic a selëne la itre ewekë ka tru hnei angeic hna troa kuca elanyi e hnengödrai.—1 Korinito 1:28, 29; e jë la 1 Korinito 4:6-8.

8 Tha tro kö la itre keresiano hna iën a thele troa itronyi göi troa ca lapa. Tha tro kö angatr a thele troa atre la itre xa hna iën göi troa ce ithanatane la pengöi angatr, maine icasikeu pena matre troa ini Tusi Hmitrötr. (Galatia 1:15-17) Tha tro jë pi kö la ekalesia a cas e ujë hë tune lai hnene la itre hna iën. Ame hë e cili, tha angatre hë lai a ce huliwa memine la uati hmitrötr, lo ka xatuane la itre hlue i Iehova troa tingetinge me cas.—E jë la Roma 16:17, 18.

AQANE TRO SA UJË KOI ANGATR

9. Pine nemene matre loi e troa thupën la aqane tro sa ujë kowe la itre hna iën? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “  ‘Tha Thina Ka Qali Kö’ La Ihnim.”)

9 Nemene la aqane tro sa ujë kowe la itre trejine hna iën, trahmanyi me föe?  Öni Iesu kowe la itretre drei nyidrë ka hape: “Ite tejine asë nyipunie.” Öni nyidrëti hmaca jë: “Tro ha acone la ate atrunyi angeice kö ; nge tro ha atrune la ate aconyi angeice kö.” (Mataio 23:8-12) Haawe, tha loi kö tro sa atrune menune pala ha la ketre atr, ngacama hna ië angeice ju hë. Ame lo Tusi Hmitrötr a qeje itre qatre thup, tre kola ithuecatre koi së troa nyitipune la lapaune i angatr, ngo tha kolo kö a upi së troa xome la ketre atr nyine nyi mekene së. (Heberu 13:7) Nyipici laka, Tusi Hmitötr a qaja ka hape, ame itre xan, tre nyine “atrune hnyawa,” ke, lolo la aqane “musi” angatr, nge “sisitia [angatr] angete huliwa ngöne la wesi ula me ini.” Ngo tha kolo kö a atrunyi angatr pine laka, hna ië angatr. (1 Timoteo 5:17) Maine tro sa atrune menune pala ha la ketre hna iën, tha lapa hnyawa ha angeice lai, maine pena tro lai a hane uku angeice troa pi mama. (Roma 12:3) Nge pëkö ketre e easë lo ka ajane tro la keresiano hna iën a ujë tune lai!—Luka 17:2.

Nemene la aqane tro epuni a ujë kowe la keresiano ka xeni areto ngöne la Drai Ne Amekunën? (Wange ju la paragarafe 9-11)

10. Troa mama tune kaa la metrötre së kowe la itre hna iën?

10 Troa mama tune kaa la metrötre së kowe la itre hna iëne hnei Iehova? Tha tro kö sa hnyingëne la qaane matre ië angatre jë. Angatre kö lai me Iehova, matre tha qa së kö troa atre. (1 Thesalonika 4:11; 2 Thesalonika 3:11) Ketre, tha tro kö sa hnyingëne kowe la itre föi angatr, me itre sinee, me itre atrene la lapa i angatr ka hape, hna ië angatre fe. Tha hnene kö laka hetre hna iën ngöne la hnepe lapa, matre casi fe hë la mejiune ne la itre atren ej. (1 Thesalonika 2:12) Tro fe sa thupën matre tha tro kö a qaja la itre hnyinge ka troa akötrëne la itre atr. Ka tune la troa hnyingëne kowe la ketre trejine föe la aqane goeëne eahlo elanyi la mele i eahlo e celë fen, nge patre pë hë la föi eahlo. Atre hnyawa hi së lo, laka, ame ngöne la fene ka hnyipixe, tro Iehova a “amejine la ite ewekë ka mele asëjëihë.”—Salamo 145:16.

11. Kola thupë së tune kaa e tha hna “atrunyi ate” kö hne së?

11 Ketre, easë fe a ketre thupë së kö ngöne la easa thupën la aqane tro sa ujë kowe la itre hna iën. Ase hë Tusi Hmitrötre hmekë së qa ngöne la “ite tejine thoi” e hnine la ekalesia, itretre uune ka hape itre hna iën. (Galatia 2:4, 5; 1 Ioane 2:19) Ame la ketre, tha cile huti kö la itre xa keresiano hna iën ngöne la nyipici. (Mataio 25:10-12; 2 Peteru 2:20, 21) Haawe, e tha “atrunyi ate” kö së, tha tro jë kö së lai a xötrethenge angatr, hna iëne ju hë maine ka hlemu, maine itre ka hekö hë nyihlue i Iehova. Matre, e nuetrije pi angatre la nyipici, tha tro jë kö lai a ajolëne la lapaune së maine ananyi së pena qaathei Iehova.—Iuda 16.

TRO KÖ SA HNEHENGAZONE LA ETRU I ANGATR?

12, 13. Pine nemene matre tha tro kö sa hnehengazone la etrune la itre ka xeni la areto?

12 Kola mama ngöne la itre macatre ka nyimutre laka, kola uti trootro la etrune la itre ka xeni areto ngöne la Drai Ne Amekunën. Ngo ame hë lo itre macatre ka ase hë, kola öhne laka, kolo pala hi a elë trootro la etrune la itre ka xen. Tro kö së lai a hnehengazon? Ohea. Pine nemen?

 13 ‘Wangatrehmekunë hë Iehova la nöjei atre i Nyidrë.’ (2 Timoteo 2:19) Ame la itre trejine ka e la etrune la itre ka xeni areto ngöne la Drai Ne Amekunën, tre, tha ceitui angatre kö me Iehova. Angatre a ce e lo itre hna iën me itre ka xome menune la areto; kola qaja lo itre ka majemine xome ekö la areto, nge hmaca ju hi, nge ame itre xan, itre ka nango wezipo. Matre, mama hnyawa pi hi laka, thatre kö së la nyipi etrune la itre hna iën ka lapa pe e celë fen.

14. Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la etrune la itre hna iën la kola nyiqaane la akötre atraqatr?

14 Troa isa xome elanyi la itre hna iën qa ngöne la nöjei götrane ne la fen a tro hnengödrai. Öni Tusi Hmitrötr, tro Iesu “a upe la nöjei angela i angeice fë la trutru ka sadrai, nge tro angat’a icasinekeunejë la nöjei iana i angeice qa ngöne la ite enyi ka ekete, qa ngöne la kete cane hnengödrai uti hë la kete cane hnengödrai.” (Mataio 24:31) Tusi Hmitrötre fe a qaja ka hape, ame ngöne la itre drai ne la pun, tro pe hi a ala xalaithe la itre hna iëne ka lapa pe. (Hna Amamane 12:17) Ngo, tha hna qaja pe la etru i angatr ngöne la kola nyiqaane la akötre atraqatr.

15, 16. Nemene la nyine tro sa trotrohnine göne la ala 144 000 hna iëne hnei Iehova?

15 Iehova la ka axeciëne la ijine tro Nyidrëti a iëne la keresiano hnei uati hmitrötr. (Roma 8:28-30) Hnei Iehova hna nyiqaane ië angatr thupene la hna amele Iesu hmaca. Ame ekö, itre hna iën  asë lo itre keresiano. Ame hë la itre macatre thupene lai, tha trongëne hë la itre keresiano la tulu i Keriso, matre tha ala nyimu hë la itre nyipi keresiano, itre hna iën hnei Iehova. Ceitui angatre me itre qitr hna qaja hnei Iesu, ka cia e nyipine la zizania. (Mataio 13:24-30) Ame hë ngöne la itre drai ne la pun, Iehova pala hi a iëne la itre keresiano troa hane sine la ala 144 000. [2] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Matre, e mekune hë Iehova elanyi troa iëne la keresiano qëmekene troa nyipune la fene celë, pëkö nyine tro sa qaja. (Isaia 45:9; Daniela 4:35; e jë la Roma 9:11, 16.) [3] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Tro sa thupën matre tha tro kö sa ujë tune lo itre ka huliwa nge ka eetr, ke casi hi la aqane nyithupe i angatre memine lo itre ka traqa pi troa huliwa.—E jë la Mataio 20:8-15.

16 Tha itre hna iën asë kö la itre ka hane sine la “hlue ka nyipici me ka inamacan.” (Mataio 24:45-47) Tune lo hneijine ne la itre pane keresiano, Iehova me Iesu enehila a thawa la xen, maine inine la ka ala nyimu, jëne la ka ala xalaith. Ala xalaithe hi ekö la itre keresiano hna iën, itre ka cinyihane la igötrane ne la Tusi Hmitrötr qene Heleni. Ketre, ala xalaithe fe hi enehila la itre keresiano hna iën la ka “thewe xeni [kowe la itre hlue i Akötresie] ngöne la nyipi ijin.”

17. Nemene la hne së hna inin qa ngöne la tane mekune celë?

17 Nemene la hne së hna inin qa ngöne la tane mekune celë? Hnei Iehova hna mekune troa hamëne la mele ka tha ase palua kö e celë fen kowe la itre hlue i Nyidrë ka ala nyimu, me mele e hnengödrai kowe la itre ka troa ce mus me Iesu. Iehova la ka nyijune kowe la nöjei hlue i Nyidrë, ene la “ate Iuda” memine lo ‘ala treen.’ Nyidrëti fe a ajane tro angatr asë a trongëne la itre wathebo ka cas, me mele nyipici. Loi e tro fe angatr a thele matre tro pala hi a tingeting e hnine la ekalesia. Matre, nyipi ewekë tro pala hi angatr a thele troa ipië, me ce nyihlue i Nyidrë. Haawe, catre pi së nyihlue i Iehova me ce xötrethenge Keriso ngöne la cas, ke easenyi trootro hë la pun.

^ [1] (paragarafe 3) Tune la hna qaja ngöne Salamo 87:5, 6, maine jë tro Akötresieti elanyi a qaja amamane la ëje ne la itre ka troa ce mus me Iesu elany.—Roma 8:19.

^ [2] (paragarafe 15) Nyipici laka, Ite Huliwa 2:33 a qeje Iesu ngöne la kola iëne la keresiano hnei uati hmitrötr. Ngo ame la ka iëne lai atr, tre Iehova kö.

^ [3] (paragarafe 15) Maine epuni a aja itre xa ithuemacany, wange ju la “Questions des lecteurs” ngöne la Ita Ne Thup ne 1 Mei 2007, götrane 30-31 qene Wiwi.