Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Januare 2016

Hna Musinë Së Hnene La “Ahnahna i Akötresie Hna Tha’teine Qaja Asë”

Hna Musinë Së Hnene La “Ahnahna i Akötresie Hna Tha’teine Qaja Asë”

“Ole koi Akötesieti la ahnahna i anganyidë hna tha’teine qaja asë.” 2 KORINITO 9:15.

NYIMA: 12163

1, 2. (a) Nemene la aliene la kola hape, “ahnahna i [Akötresie] hna tha ’teine qaja asë”? (b) Nemene la lue hnyinge hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune celë?

HNEI Iehova hna hamë së la ketre ahnahna ka sisitria, hatrene la ihnimi Nyidrë koi së. Hnei Nyidrëti hna upi Iesu, Nekö i Nyidrë hna nekö hnimën, troa uti kowe la fen! (Ioane 3:16; 1 Ioane 4:9, 10) Hnei Paulo hna hëne la ahnahna cili ka hape, “ahnahna i anganyidë hna tha ’teine qaja asë.” (2 Korinito 9:15) Pine nemene matre xome jë Paulo la hnaewekë celë?

2 Atre hnyawa hi Paulo ka hape, ame la mele hna huujëne hnei Iesu, tre ketre nyine anyipicine hi lai laka, tro ha eatre asë la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie. (E jë la 2 Korinito 1:20.) Kola hape, ame la “ahnahna i [Akötresie] hna tha ’teine qaja asë,” tre, tha kolo hmekuje kö a qaja la mele hna huujëne hnei Iesu. Ngo, kolo fe a qaja la nöjei loi hnei Iehova hna hamë së, me aqane hnimi së. Thatreine kö së qejepengöne hnyawa la elolone la ahnahna celë. Nemene la hna troa aciane the së hnene la ahnahna cili? Nge nemene la hnene ej hna upi së troa kuca ngöne la easa hnëkëne la  Drai Ne Amekunën la meci Keriso e draihnacian 23 Maac 2016?

AHNAHNA KA TRU QAATHEI AKÖTRESIE

3, 4. (a) Nemene la thangane koi epun la kola kapa la ketre ahnahna? (b) Nemene la aqane saze la mele i epun hnene la ketre ahnahna ka tru?

3 Nyipici laka, kola ketri së nge easa madrine la easa kapa la ketre ahnahna. Ngo hetre itre ahnahna ka tru aliene koi së matre kolo fe a saze la mele së. Pane mekune jë laka, hna kootrë epun, ke, hna ihumuth. Nge ame la pun hna amekötine koi epun, tre mec. Ngo sesëkötre ju hi epuni laka, sipu traqa pi hi la ketre atr troa mec hna i epun. Angeic a ajane troa mec thatraqai epun! Matre, nemene la ka cia e kuhu hni epun?

4 Tro lai ahnahna cili a upi epuni troa wenë amekötine la mele i epun. Nge tro fe lai a upi epuni troa hame catr, me hnime la itre atr, me nue la ngazo ne la itre ka ngazo koi epun. Nge uti hë la epuni a mec, tro epuni a amamane la hni ne ole i epun kowe la mel hna huujën.

5. Hnei nemene matre sisitria kö la ahnahna i Akötresie hune la itre xan?

5 Maine eje hi laka ka tru la ahnahna hna hamën ngöne la ceitun, ngo tru catre hmaca kö la ahnahna qaathei Akötresie, ene la thupene mel. (1 Peteru 3:18) Pane mekune jë la: Easë asë hi a kapa qaathei Adamu la ngazo, nge meci la pun. (Roma 5:12) Eloine pe, hnene la ihnimi Iehova koi së, hna uku Nyidrëti troa upi Iesu troa meci pine la nöjei atr asë, me “xome la aköte ne la mec.” (Heberu 2:9) Ngo tha eje hmekuje kö la eloine lai! Eje fe a aijijëne troa apatrene la mec, epine palua. (Isaia 25:7, 8; 1 Korinito 15:22, 26) Nge tro pë hë la itre ka lapaune koi Iesu a tingeting me mele madrin. Kola qaja la itre ka troa ce musi me Keriso e hnengödrai, me itre ka troa mele e celë fen, fene la musi nyidrë. (Roma 6:23; Hna Amamane 5:9, 10) Nemene fe la itre xa manathith hna troa kapa jëne la ahnahna ka sisitria i Iehova?

6. (a) Nemene la manathithi qaathei Iehova hnei eö hna lapa treqen? (b) Qaja jë la köni ewekë hna upi së troa kuca hnene la ahnahna i Akötresie.

6 Ame la itre xa manathithi hne së hna troa kapa, tre, ene la troa paradraiso hmaca la fen, nge tro la itre ka wezipo a egöcatre hmaca, nge tro fe a amelene hmaca la itre ka mec. (Isaia 33:24; 35:5, 6; Ioane 5:28, 29) Kola acatrene catrëne la ihnimi së koi Iehova me Iesu, pine la elolone la ahnahna cili “hna tha’teine qaja asë.” Nemene ju hë la hna upi së troa kuca? Tro lai a upi së (1) troa nyitipu Iesu Keriso hnyawa, (2) troa hnime la itre trejin, (3) me troa nue hnyawa la itre ngazo i angatr.

“KOLA MUSINË HUNI HNENE LA IHNIMI KERISO”

7, 8. Tune kaa la aqane tro sa goeëne la hatrene ihnimi Iesu, nge nemene la hna upi së troa kuca?

7 Ame la pane ewekë hna upi së troa kuca hnene la ahnahna cili, tre, ene la troa catre huliwa matre atrunyi Iesu. Öni Paulo aposetolo ka hape: “Kola musinë huni hnene la ihnimi Keriso.” (E jë la 2 Korinito 5:14, 15.) Atre hnyawa hi Paulo laka, e traqa ju së wangatrune la thupene mel, tro lai a musinë së, maine upi së, troa hnim me atrunyi Iesu. Eje hi, ame la easa trotrohnine hnyawa la hna kuca hnei Iehova me ihnim i Nyidrëti koi së, canga tro hi së lai a saze la mele së me amamane laka, easa wangatrunyi Iesu. Tro lai a mama tune kaa?

8 Tro la ihnimi së koi Iehova a upi së troa nyitipu Iesu, me xötrethenge la itre thupa ca i nyidrë. (1 Peteru 2:21; 1 Ioane 2:6) Ketre, ame la easa drengethenge Iehova me Iesu, easë hi lai a amamane la ihnimi së koi nyidro. Nge öni Iesu mina fe: “Ame la ate hetenyi la ite wathebong, me trongën’ it’ ej, angeice hi la ate hni ni ; nge ame la ate hni ni, tro ha hni angeice  hnei Tetetro, nge tro ni a hni angeic, nge tro ni a amamai ni kö koi angeic.”—Ioane 14:21; 1 Ioane 5:3.

9. Nemene la itre itupath hne së hna qëmeke kow?

9 Ame ngöne la hneijine ne Drai Ne Amekunën, ka loi e tro sa lapa mekune hnyawa la aqane huliwane së la mele së. Haawe isa waipengö së jë me hape: ‘Hnenge hna nyitipu Iesu tune kaa? Hetre götrane kö nyine tro ni a wange hmaca?’ Ka nyipi ewekë catre tro sa isa waipengö së, ke tha mano kö la fene tupathi së, me uku së troa xome la aqane ujë ne la itre atr. (Roma 12:2) Nge maine tha hmeke kö së, canga tro hi eje lai a huli së troa nyitipune la itre ka inamacan, maine itre atr ka hlemu e celë fen. (Kolose 2:8; 1 Ioane 2:15-17) Nga tro sa cile catre tune kaa?

10. Tro sa isa waipengö së tune kaa ngöne la hneijine ne la Drai ne Amekunën, nge nemene la hne së hna troa kuca? (Wange ju la pane iatr.)

10 Ame ngöne la hneijine ne la Drai Ne Amekunën, loi e tro sa wange hmaca la itre iheetre së, me itre film, me itre miuzik hne së hna dreng. Loi e tro fe sa wange la itre ewekë hne së hna amë ngöne ordinatöre së, me itre mobilis, me tablete së. Isa waipengö së jë me hape: ‘Maine Iesu ju me eni, tro jë kö ni lai a hmahma pine la aqane heetreng?’ (E jë la 1 Timoteo 2:9, 10.) ‘Ka mama kö hnene la aqane hetreng ka hape, ketre atre drei Iesu ni? Tro kö Iesu a goeëne la itre filmeng? Tro kö nyidrëti a drenge la miuzikeng? Nge maine tro Iesu a pane xome la mobilising, maine tableteng, tro kö ni a hmahma fë la itre aliene ej? Tro kö a jole koi ni troa qaja amamane koi Iesu ka hape, hetre jeux vidéo hnenge hna ajane catrën?’ Loi e tro la ihnimi së koi Iehova a upi së troa iananyi memine la nöjei ewekë ka tha ihmeku kö memine la mele ne keresiano, ngacama ka tru thupene itre ej. (Ite Huliwa 19:19, 20) Nge ketre, tha tro pi kö sa thëthëhmine laka, ame lo easa nue la mele së koi Iehova, hne së fe hna hane nue la mele së koi Iesu. Haawe, tha tro pi kö sa hetrenyi la ketre ewekë ka troa ajolë së troa nyitipu Iesu hnyawa.—Mataio 5:29, 30; Filipi 4:8.

11. (a) Troa xatua së tune kaa hnene la ihnimi Iehova me Iesu ngöne la huliwa ne cainöj? (b) Nemene la aqane tro la ihnim a upi së troa xatuane la itre trejin e hnine la ekalesia?

11 Tro fe la ihnimi së koi Iesu a upi së troa catre cainöj me inine la itre atr. (Mataio 28:19, 20; Luka 4:43) Ame ngöne la hneijine ne la Drai Ne Amekunën, ke hapeu, ijije kö tro epuni a wange hmaca la porogarame i epuni göi troa hane pionie koi 30 maine 50 lao hawa? Hanawange la hna kuca hnene la ketre trejin hna mecitrij hnei föe hmunë. Tha ijiji nyidrëti kö troa xome la huliwa ne pionie ke 84 hë lao macatre i nyidrë, nge kucakuca catre nyidrë. Ame pe hnene la itre xa pionie e cili hna hane meku nyidrë. Celë hi matre hnei angatr hna ce axeciën laka, tro pala hi ketre e angatr a itrothei. Ketre, tro fe a hamë nyidrë la itre teritoare ka tha jole kö e tro nyidrëti a trongën. Ame hë la thangane lai, hnei nyidrëti hna eatrëne la mekuna i nyidrë troa cainöj koi 30 lao hawa. Matre hapeu, ijije fe kö tro epuni a hane xatuane la ketre trejin e hnine la ekalesia, troa xome la huliwa ne pionie e treu Maac me Eiperem? Nyipici laka, tha ijiji së asë kö troa xome la huliwa ne pionie. Ngo ijiji së asë hi troa xome la traem, me trengecatre së, matre troa huliwa atrune koi Iehova. Nge maine hne së hi hna kuca tun, tro hë së lai a hane tui Paulo me amamane laka, ihnimi Keriso hi la ka musinë së. Nemene fe la itre xa ewekë hna upi së troa kuca?

QA SË TROA IHNIMIKEU

12. Nemene la hna upi së troa kuca hnene la ihnimi Akötresie?

12 Ame la hnaaluen, tro la ihnimi Akötresie a  upi së troa hnime la itre trejin. Öni Ioane aposetolo: “Ange hnimina fe, e hnei Akötesieti hna hnimi shë tune lai, qâ shë pena troa ihnimikeu.” (1 Ioane 4:7-11) Matre, e ajane së troa hnimi së hnei Akötresie, loi e tro sa hnime la itre trejine me easë. (1 Ioane 3:16) Tro sa amamane tune kaa la ihnimi së koi angatr?

13. Nemene la aqane amamane Iesu la ihnimi nyidrëti kowe la itre atr?

13 Hnene la tulu i Iesu hna amamane koi së la aqane tro sa hnime la itre atr. Ame lo nyidrëti e celë fen, hnei nyidrëti hna xatuane la itre atr, ene lo itre ka ipië. Hnei nyidrëti hna aloine la meci ne la itre atr, me itre ka genyi ca, me itre ka timek, me itre ka simi hnangenyë, me itre ka hum. (Mataio 11:4, 5) Tha ceitu i Iesu kö me itre hene ne hmi, tru la aja i nyidrëti troa inine la itre atr ka ajane troa atre Akötresie. (Ioane 7:49) Tru la ihnimi nyidrë kowe la itre ka ipië, nge hnei nyidrëti fe hna huliwa catre matre troa xatua angatr.—Mataio 20:28.

Ijiji epuni kö troa xatuane la ketre qatr, trahmany maine föe ngöne la hna cainöje trootro? (Wange ju la paragarafe 14)

14. Nemene la nyine tro epuni a kuca matre troa amamane la ihnimi epuni kowe la itre trejin?

14 Ketre hneijine ka lolo catre fe la hneijine la Drai Ne Amekunën göi troa mekune hnyawa la aqane tro sa xatuane la itre qatr, trahmanyi me föe ne la ekalesia. Ijiji epuni kö troa hane wai angatr? Ijiji epuni kö troa traqa fë a i angatr, me nyidrawane la hnalapa i angatr, me tro sai angatr kowe la icasikeu, maine ce cainöje me angatr? (E jë la Luka 14:12-14.) Epi tro la ihnimi Akötresie a upi së troa hnime la itre trejine me easë!

NUE HNYAWANE PI LA NGAZO I KETRE TREJIN

15. Nemene la nyine tro sa wangatrun?

15 Ame la hnaakönin, tro la ihnimi Iehova a upi së troa nue la ngazo ne la itre trejine me easë. Edrö së asë hi la ngazo me mec qaathei Adamu, matre pëkö ca atr ka ijije troa qaja ka hape, “tha thatraqai eni fe kö la thupene mel.” Nga ame fe hi lo itre ka huliwa catre koi nyidrë, tre ka nyipi ewekë ej koi angatr. Hnene la thupene mel, matre hna isa nue la ngazo së asë, ketre gufa ka tru! Pine nemene matre nyipi ewekë tro sa wangatrune lai? Tro sa atre la kepin jëne la ketre ceitune hnei Iesu hna hamën.

16, 17. (a) Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la ceitune i Iesu? (b) Thupene la hna mekune ajuine la ceitune i Iesu, nemene la aja ka eje the së?

16 Hnei Iesu hna hamën la ketre ceitun, kola qaja la ketre joxu ka nue la gufa ne la ketre hlue i nyidrë, traqa koi 60 000 000 lao denari. Ngo ame hë e thupen, tha hnei angeice kö hna nue la gufa ne la ketre hlu, sinee i angeic, traqa hi koi 100 lao denari. Maine ju, tro hi la aqane nue la gufa i angeic hnene la joxu a upi angeic troa nue la gufa ne la sinee i angeic. Matre ame la kola drenge hnene la joxu ka hape, tha hna nue kö la gufa ka co hi hnene la hlue i nyidrë kowe la sinee i angeic, elë catre jë hi la trenge hni nyidrë. Öni nyidrë: “We, hlue ka ngazo eö, ase hë ni nue tije koi ’ö la hna pane hamën’ asë cili, qa ngöne la hnei ’ö hna xëwe koi ni ; hape u, tha ijiji ’ö kö troa hnime fe la hlue sine i ’ö, tune lo hnenge hna hnimi ’ö ?” (Mataio 18:23-35; ithuemacany) Tune la joxu,  hnei Iehova hna nue la ngazo së, laka ketre gufa ka tru. Nemene la hna upi së troa kuca hnene la ihnimi Iehova me aqane nue Nyidrë la ngazo së?

17 Ame la easa hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën, loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Hetre trejine kö ka akötrë ni? Hapeu, jole kö koi ni troa nue la ngazo i angeic?’ Maine eje hi, ijine hi lai ka ijij troa nyitipu Iehova, “ate sheng.” (Nehemia 9:17; Salamo 86:5) Maine hetre hni ne ole së kowe la aqane nue Iehova la itre ngazo së ka tru, tro hë së lai a nue hnyawane la ngazo ne la itre atr. Maine tha hnime kö së la itre trejine me easë, me tha nue la ngazo i angatr, thatreine kö tro Iehova a hnimi së me nue la itre ngazo së. (Mataio 6:14, 15) Ame la easa nue la ngazo i ketre, tre tha kolo kö lai a hape, patre hë la akötr hna kuca koi së, ngo tro hë lai a hetre eloine kowe la mele së elany.

18. Hnene la ihnimi Akötresie hna xatua Carol tune kaa?

18 Nyipici laka, jole pi hë troa elë hune la ngazo ne la itre trejin. (E jë la Efeso 4:32; Kolose 3:13, 14.) Hnei Lily, ketre trejine föe hna melëne lai. [1] (Wange ju la ithuemacany e kuhu pun.) Hnei angeic hna xatua Carol, ketre sine föe. Hnei angeic hna nyiape sai Carol ngöne la nöjei götrane hnei eahlo hna ajan, me xatua eahlo troa komisio, me kuca la itre xa ewekë ju kö thatraqai eahlo. Ngacama hnei Lily hna kuca la nöjei ewekë celë, ngo kolo pala hi a eetre hnei Carol. Ame itre xa ijin, jole catre koi Lily troa xatua Carol. Ngo hnei Lily hna mekune catrëne la itre thiina ka loi i Carol, matre nyimu macatre ne xatua eahlo hnei angeic uti hë la wezipo catre me meci hnei Carol. Maine nyipici laka, jole catre koi Lily troa xatua Carol, ngo öni angeic: “Eni a lapa treqene la ijine tro ni a iöhnyi hmaca me Carol. Eni a pi atrepengöi eahlo hnyawa elanyi la pexeje hë eahlo.” Mama hnyawa hi laka, kola upi së hnene la ihnimi Akötresie troa elë hune la ngazo ne la itre trejin. Nge ihnimi Akötresieti fe a upi së troa trengeneune la ijine troa patre palua la ngazo thene la atr.

19. Nemene la hna upi së troa kuca hnene la ‘ahnahna i Iehova hna thatreine qaja asë’?

19 Nyipici laka, qaathei Iehova la ‘ahnahna hna thatreine qaja asë.’ Epi tro pala hi sa kapa madrine ej! Ketre ijine ka ijij la hneijine ne Drai Ne Amekunën matre troa mekune ajuine la nöjei ewekë hnei Iehova me Iesu hna kuca thatraqai së. Epi tro la ihnimi nyidro a upi së troa nyitipu Iesu hnyawa, me amamane la ihnimi së kowe la itre trejin, me nue hnyawane la ngazo i angatr.

^ [1] (paragarafe 18) Hna saze la itre ëj ngöne la tane mekune celë.