Kola amamane koi së e celë, la aqane xatua së hnei Iehova troa atrepengöne la aqane eatr la hna thingehnaean ekö, me aqane troa acatrene catrëne la lapaune së.