Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Aqane Sa La 10 Lao Hnying Ne La Itre Thöth

 NHYING 4

Pine Nemene Matre Troa Qaja Amamane La Tria i Eö?

Pine Nemene Matre Troa Qaja Amamane La Tria i Eö?

KEPINE LA HNYING

Pine laka e hnei eö hna qaja amamane la ngazo i eö, eö hë la ketre atr elany nyine troa mejiune kow.

MAINE JU

Hanawang: Tim a ce elo me itre sinee i angeic, nge kei ju hi lai balo hnei angeic kowe la mamala ne la ketre loto.

Maine Tim ju eö, nemene la hnei eö hna troa kuca?

PANE MEKUNE JU!

KÖNI AQANE TRO EÖ A UJË:

 1. Troa kötr.

 2. Troa upe zö ketre.

 3. Troa qaja kowe la atrekë loton la ewekë ka traqa, nge qaja jë la mekuna i eö troa nyihnyawane hmaca la mamala me nyithupen.

Maine jë, tro eö a iëne la pane mekun A. Ngo ka nyipi ewekë pala hi tro eö a qaja amamane la itre tria i eö, hna akaqane ju hë la ketre mamala maine ketre ewekë ju kö hna kuca.

 KÖNI KEPINE TROA QAJA AMAMANE LA ITRE TRIA

 1. Ewekë ka loi hi lai nyine troa kuca.

  Öni Tusi Hmitrötr: “Eëhuni a ajane troa loi thina ngöne la nöjei ewekë asëjëihë.”—Heberu 13:18.

 2. Tha jole kö kowe la atr troa nue la ngazo ne la ketre atr ka qaja amaman ej.

  Öni Tusi Hmitrötr: “Ame la ate juetëne la itre hnei nyëne hna shashaith, te tha tro kö a manathith, ngo troa hnime la ate amamane me tij’ it’ ej.”—Ite Edomë 28:13.

 3. Tro lai a amadrinë Iehova, ka sisitria hi lai.

  Öni Tusi Hmitrötr: “Ke sisi Iehova ene la ate thina ka qali, ngo Nyidëti a nyi sineene la ite ka meköt.” —Ite Edomë 3:32, MN.

Hnei Kalena, ka 20 lao macatre, hna thele troa juetrëne kowe la keme i angeic la hna tranyi angeic pine nyinyape catre ngöne la gojeny. Ngo, eje hi laka, tro pala kö a atre e ketre ijin hnei kem. Öni Kalena, “Thupene la ca macatre, atre hë Kaka ka hape, hna tranyi ni ke hnenge hna nyinyape catr memine la loto. Tha lapa hnyawa kö ni la ijine cili!”

Nemene la ini koi eö? Öni Kalena: “Ngazo catre hë e tro eö a juetrën la itre tria i eö. Tro kö eö lai a xeni pun!”

INI HNA XOM QA NGÖNE LA ITRE TRIA

Öni Tusi Hmitrötr: “Ke, menu hë shë asë ngöne la ite ewekë ka nyimutre.” (Iakobo 3:2) Ketre, hatrene ipië lai, me aqane ujë ne ka macaj la atre qaja amamane la tria i angeic, nge tha hna treqene kö.

Xomi ini jë hë qa ngöne la itre tria i eö. Öni Vera, ketre nekö jajiny: “Eni pala hi a thele troa xomi ini qa ngöne la itre hnenge hna melën. E hetre triange mina ha, eni a xomi ini qa ngön, matre tha tro hmaca kö ni a ujë tune lai, nge kola wenë ameköti ni.” Tro sa wang la aqane tro eö a eatrëne lai.

Hnei eö hna sipone la velo i keme i eö me angazone ej. Nemene la hnei eö hna troa kuca?

 • Tha tro kö a qajaqaja me trengeneune ka hape, tha tro kö a atre hnei kem.

 • Qajaqaja jë koi keme i eö la ewekë ka traqa.

 • Troa qajaqaja koi keme i eö la ewekë ka traqa ngo tro pe a upezö ketre.

Tha pase ju kö eö la itupath ke tha hnei eö kö hna inine hnyawane la qa i eö. Nemene la hnei eö hna troa kuca?

 • Troa qeje engazone la itupath.

 • Troa kapa hnyawane la hatre i eö.

 • Troa qaja ka hape, ka xele ma wai ni hnene la ka hamë ini.

E hnei eö pala hi hna mekune lo itre ngazo i eö ekö, ceitune hi lai memine la troa xomi loto me goeëne hutine la rétroviseur.

 Mekune jë hë lo lue ewekë ka traqa nge pane mekune jë ka hape, eö la (1) keme i eö me (2) ka hamë ini. Nemene la aqane goeë eö hnei kem, memine la ka hamë ini koi eö, e tro eö a qaja amamane la tria i eö? Nemene la aqane tro nyidro a goeë eö e tro eö a juetrëne la tria i eö?

Mekune pena jë hë la ketre tria i eö lo macatre hnapan, nge sa jë la itre hnying celë:

Nemene lo tria i eö? Nge nemene lo hnei eö hna kuca?

 • Hnenge hna juetrën.

 • Hnenge hna upe zö ketre.

 • Hnenge hna canga qajaqaja la triang.

Nge maine tha hnei eö kö hna canga qajaqaja, tune kaa eö e thupen?

 • Ka loi hi ni—Patre hë thenge lai jol!

 • Tha lapa hnyawa kö ni—Maine qaja ju pe ni la nyipici.

Nemene la aqane ujë ka loi koi eö?

Nemene la ini hnei eö hna xome qa ngöne la tria cili?

TUNE KAA LA MEKUNA I EÖ?

Pine nemene matre tha qajaqaja kö itre xan la itre tria i angatr?

Nemene jë la aqane troa goeë eö hnene la itre atr e hnei eö hna majemine juetrën la itre tria i eö? E hnei eö hna lapa qaja amamane la itre tria i eö, nemene la aqane goeë eö hnene la itre atr?—Luka 16:10.