Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Aqane Sa La 10 Lao Hnying Ne La Itre Thöth

 HNYING 1

Nemene La Sipu Pengöi Eni?

Nemene La Sipu Pengöi Eni?

KEPINE LA HNYING

E mama hnyawa ha koi eö la sipu pengöi eö, memine la itre ini hnei eö hna wangatrun, tro hë eö lai a atreine axecië mekune hnyawa e traqa ju la itre itupath.

MAINE JU

Hanawang: Kolo petre hi a traqa hnei Lianë ngöne la hnë feet, nge drenge jë hi angeice la kola hë angeic, nge canga wangatrehmekune hi angeic la ka hë angeic.

“Eö a cilë nemen?”

Lianë a xei me goeë Nadran, sinee i angeic, kola cile fë lue mookë biere hna fe hë. Nge, Nadran a liine koi angeic la ketre mookë biere, me hape, “Ijine feet la, pane a ca galane jë, ka tru hë eö lai!”

Xele Lianë ma xom, ngo hnene laka, lue treme sine ce elone nyidro, haawe, tha ajane kö angeic tro Nadran a mekune ka hape, ka nyi ka loi. Nge hnene fe laka, ka lolo la thiina i Nadran matre, e tro angeic a ij, kolo hi lai a hape, tha ngazo kö. Matre ketre Lianëti kö a qaja e kuhu hni angeic ka hape, ‘Ca mooke hi lai, tha ceitune kö lai memine la troa ufi haö.’

Maine Lianë ju eö, nemene la hnei eö hna troa kuca?

PANE MEKUNE JU!

Nyipi ewekë troa pane atre hnyawa la sipu pengöi eö, matre troa atreine axecië mekune hnyawa ngöne la itupath ka tune lai. E atre hnyawa ha eö la sipu pengöi eö, haawe, kolo fe hi lai a mama la itre ini hnei eö hna catre fë. Tro lai a thue trenge catre i eö troa musinëne la mele i eö, ngo tha tro kö a musinëne hnei ketre.—1 Korinito 9:26, 27.

Nemene la nyine tro eö a kuca matre hetre trenge catre i eö jë? Loi e tro eö a pane sa la foa lao hnyinge celë.

 1 ITRE ELOING

E mama ha koi eö la hnei eö hna atreine kuca, memine la itre thiina i eö ka loi, tro hë eö a catre fë la aja i eö, nge tha tro kö eö a luelu.

TULU NE LA TUSI HMITRÖTR: Öni Paulo: “Maine tha ka maca kö ni ngöne la aqane ewekë, ngo tha ngöne kö la inamacan.” (2 Korinito 11:6, MN) Atre hnyawa hi Paulo la Tusi Hmitrötr, matre tha jole kö koi angeic troa cile catr la kola thele iwesitrë me angeic. Tha ajolën pi kö la hni angeic hnene la itre ithanata ne la itre xa trejin.—2 Korinito 10:10; 11:5.

WAIPENGÖI EÖ JË: Cinyihane jë e cahu la hnei eö hna atreine kuca.

Qaja jë pena la ketre thiina ka loi thei eö. (Ka imeku kö eö? maine ka ham? maine atr nyine mejiune kow? maine ka tro ngöne la hawa?)

2 ITRE ENGAZONG

E ca jëne gejë hnine la ekip, ka luzi hë la tronge i angatr. Ketre tune mina fe, e hnei eö hna nue la itre thiina ka ngazo i eö troa mus kowe la mele i eö, tro lai a angazone lo sipu pengöi eö.

TULU NE LA TUSI HMITRÖTR: Mama hnyawa hi koi Paulo la itre kucakuca i angeic. Öni angeic: “Ini a madine la wathebo i Akötesie thenge la ate e kuhu hning ; ngo öhnë hë ni la kete wathebo ngöne la ite hnepe ngöneteing, kola ishi memine la wathebo e kuhu hning, me aponyi [maine, xomi] ni kowe la wathebo ne la ngazo.”—Roma 7:22, 23.

WAIPENGÖI EÖ JË: Thiina ka ngazo nyine troa xomehnöth

 3 MEKUN NYINE EATRËN

Tro kö eö a ti taxi, me upe la atre xom troa nyape kanothe la xötre uma uti hë pë sas? Aqane ujë ne hmo lai, nge ka aluzi mani!

Ini: E hetre mekuna i eö hë hnei eö hna thel troa eatrën, tro eö lai a huliwane hnyawan la mele i eö. Nge mama ha koi eö la aliene la mele i eö, me nyine tro eö a kuca.

TULU NE LA TUSI HMITRÖTR: Öni Paulo: “Ini a nyenyape tun, tha luelue kö.” (1 Korinito 9:26) Tha mele kö angeice thenge la itre ewekë ka traqa koi angeic, ngo hetre mekun hnei angeic hna thele troa eatrën. Nge angeice fe a mele thenge lai.—Filipi 3:12-14.

WAIPENGÖI EÖ JË:Cinyihane jë la köni mekun hnei eö hna ajan troa eatrën ngöne la macatre celë.

4 INI HNA MEJIUNE KOW

E ka xecie hnyawa koi eö la itre hnei eö hna inin, ceitu i eö hë memine la sinöe ka tru iwaanen, nge ka catr e traqa ju la wene ka tru

E pëkö hna mejiune kow, tro eö lai a luelu. Tro eö a tune la utr ka saze han, eö a nyitipune la itre sinee i eö. E cili, tha mama ha la sipu pengöi eö.

E hna nyitrepene la itre huliwa i eö hnene la itre ini hnei eö hna catre fë, troa mama cil la sipu pengöi eö, ngacama tha aqane ujë itre xane kö lai.

TULU NE LA TUSI HMITRÖTR: Ame lo ijine Daniela a thöth tre, “xecië hë e kuhu hni” laka, tro angeic a xötrethenge la itre wathebo i Akötresie, ngacama nanyi ju hë angeic qa ngöne la hnepe lapa i angeic, me itre sine hmi angeic. (Daniela 1:8) Matre hnei angeice hna nyipici kowe la hnei angeic hna axeciën. Hnei Daniela hna mel thenge la itre ini hnei angeic hna mejiune kow.

WAIPENGÖI EÖ JË: Nemene la itre ini hnei eö hna mejiune kow? Hane hi la ketre: Eö kö a mejiune koi Akötresie? Maine eje hi, pine nemen? Nemene la ka anyipicine koi ka hape, ka mele Nyidrë?

Eö kö a jele nyipicine laka, nyine loi koi eö la itre trepene meköti Akötresie? Maine eje hi, pine nemen?

Drei la hnei eö hna ajane troa aceitunëne memin: ketre dröne hnitr hna uf hnei eny, maine ketre sinöe ka cile hut e ijine wene ka catr? Eköthe hnyawa jë la sipu pengöi eö, nge tro hë eö lai a tune la sinöe celë. Ketre, tro lai a xatua eö troa sa la hnying kola hape, Nemene La Sipu Pengöi Eni?