Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 INI 3

Ka Lapaune Rahaba Koi Iehova

Ka Lapaune Rahaba Koi Iehova

Nyiso a troa porotrikëne enehila la ewekë ka traqa ekö e Ieriko. Ketre traone lai ne la nöje Kanana, nge tha ka hmi kö la itre atr e cili koi Iehova. Rahaba la ëje ne la ketre föe ka mele e cili.

Ame la Rahaba ekö a nekö jajiny, drei mejene hë angeice la aqane thawaluëne hnei Mose lo Hnagejë Ka Palulu, me amele angetre Isaraela qa Aigupito. Nge drenge fe hë angeice la aqane xatua angatre hnei Iehova troa ngaane la itre ithupëjia me angatr. Ngo ame pena enehila, angeic a drenge ka hape, angatre hë e celë ezine Ieriko!

Rahaba a juetrëne la lue thupëtresij, ke ka lapaune angeice koi Iehova

Ame ngöne la ketre hej, hna tro hnene la lue thupëtresiji ne Isaraela troa waipengöne la traon e Ieriko. Nyidroti pë hë a tro jë kowe la hnalapa i Rahaba. Angeic a alö nyidroti jë kowe la hnalapa i angeic. Ame ngöne la jidri cili, atre hë la joxu ne Ieriko laka, hetre atr ka traqa troa alamekën la nöj, nge angatr e cili ngöne la hnalapa i Rahaba. Celë hi matre hnene la joxu hna iupi troa thei nyidro. Rahaba pë hë a juetrë nyidroti ju hune la uma i angeic, me qaja kowe la itre atr ne la joxu ka hape: ‘Hna traqa hi e celë la lue atr, ngo nyidroti hë koilo. Maine tro epuni a canga nyenyap, tro hë epuni lai a ee nyidro!’ Atre fe hi hmunë la kepine matre Rahaba a juetrëne la lue ka alamekën la nöj?— Pine laka, lapaune hë angeice koi Iehova, nge xecie hnyawa koi angeic laka, tro hë Iehova a nue la nöje Kanana koi angetre Isaraela.

Qëmekene troa tro qaathei Rahaba hnene la lue atre alamekëne la nöj, öni nyidroti koi angeic, ka hape, tro pë hë a mele hnei angeice me hnepe lapa i angeic, ngöne la ijine kola troa apatrenyi Ieriko. Atre hi hmunë la hnei nyidroti hna upi angeice troa kuca?— Öni nyidro: ‘Xome jë la eno ka madra, athipe ju ngöne la mamalama i ’ö. Ke maine tro eö a kuca la ewekë celë, tro pe kö a mel asë la itre atrene la hnalapa i ’ö.’ Haawe, Rahaba pë hë a trongëne hnyawane jë la hna upi angeice hnene la lue atre alamekëne la nöj. Atre hi hmunë la ewekë ka traqa e thupen?—

Hnei Iehova hna amele Rahaba me hnepe lapa i angeic

Ame ju hi ngöne la ketre drai, kola tro kanothe Ieriko hnei angetre Isaraela, nge pëkö meje i angatr. Sikisi hë lao drai ne tro kanothe angatr la traon; e ca drai a ca tro kanothe angatre la traon. Ngo ame hë ngöne la hnaasevenene drai, a sevene lao tro kanothe angatre la traon. Ase jë hi lai, angatre pë hë a sue jë. Nge e cili, Iehova a thë asë ju la itre uma  ne la traon. Ngo casi pe hi la uma ka cil; kolo uma hna athipe ngön lo eno ka madra! Öhne hi hmunë koilo kola thip?— Mele ju pe kö Rahaba memine la hnepe lapa i angeic!

Nemene la ini hnei hmunë hna xom qa ngöne la tulu i Rahaba?— Ka lapaune Rahaba koi Iehova, ke atre hë angeice la itre ewekë ka lolo hnei Nyidrëti hna kuca. Ketre, ame hmunë, hmunë mina fe a hane inine la itre ewekë ka lolo hna kuca hnei Iehova. Ka lapaune fe kö hmunë tui Rahaba?— Atre hi ni laka, ka lapaune fe hmunë!

E JË HMUNË LA

  • Iosua 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Heberu 11:31