Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ini Nyudreni Jë

 INI 2

Pi Tro Rebeka a Amadrinë Iehova

Pi Tro Rebeka a Amadrinë Iehova

Rebeka ekö la ketre föe ka hnimi Iehova. Ame la ëje ne la föi angeic, tre Isaaka. Ketre ka hnimi Iehova fe nyidrë. Hnei nyidroti hna iöhnyi tune kaa? Nemene la aqane amamane Rebeka ka hape, angeic a thele troa amadrinë Iehova? Tro sa ce wange la pengö i angeic.

Ame la ëje ne la keme me thine i Isaaka, tre Aberahama me Sara. Ka mele nyidro e Kanana, ketre nöje ka tha hmi kö koi Iehova. Ngo Aberahama a ajane tro la nekö i nyidrëti a xom la föe ka hmi koi Iehova. Qa ngöne lai, nyidrëti pë hë a upi Eliezera jë hlue i nyidrë, matre troa thele föe i Isaaka e Harana, ngöne la lapa ne la itre sinee i nyidrë.

Tha mano kö Rebeka thue ime ne la itre kamela

Hnei Eliezera hna ce tro memine la itre xa hlue i Aberahama. Nanyi pi hë la gojenyi angatr. Angatr a thupe gojenyi memine la itre kamela, hna thuehnefëne la itre trengë xeni me ahnahna. Troa atre tune kaa hnei Eliezera la föe hna troa iën thatraqai Isaaka? Ame la Eliezera a traqa memine la itre xa hlue e Harana, hnei angatr hna pane cile ezine la ketre tim hna kuj, ke atre hi Eliezera ka hape troa traqa troa tha tim hnene la itre atr. Hnei nyidrë hna thithi koi Iehova me qaja ka hape: ‘Maine tro ni a sipo timi kowe la ketre jajiny, nge tro angeic a hamë ni, me ithue imene fe la itre kamelang, tro hi ni lai a atre ka hape, celë hi föe hnei Nyipëti hna iën.’

Traqa pi hi Rebeka troa jö tim. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, ketre jajinyi lai ka mingöming.  Ame ju hi la Eliezera a sipo tim thei angeic, önine jë hi lai jajiny: ‘Tro na thue ime i nyipëti tim, me ithue imene fe la itre kamela i nyipë.’ Atre fe hi hmunë ka hape, ka pi iji catr la itre kamela? Matre, tro lai a anyimua tro me beëke troa tha timi hnei Rebeka. Öhne hi hmunë cahu ngöne la iatr, la ehacen la huliwa i angeic?— Kola hain hnei Eliezera la aqane sa la thithi nyidrë hnei Iehova.

Nyimu ahnahna ka lolo hna hamëne hnei Eliezera koi Rebeka. Hnei angeic hna hë Eliezera me itre sine tronge i nyidrë kowe la hnalapa i angeic. Hnei Eliezera hna qaja la kepine matre Aberahama a upi nyidrë troa tro cili, memine la aqane sa la thithi nyidrë hnei Iehova. Atraqatr la madrine ne la hnepe hlapa i Rebeka laka, tro hë angeic a föi Isaaka.

Hna ce feke hnei Rebeka me Eliezera Kanana eë, matre troa faipoipo me Isaaka

Ngo hapeu aja i Rebeka kö troa föi Isaaka?— Atre hi Rebeka laka, hnei Iehova hna upi Eliezera a tro cili. Haawe, ame ju hi la kola hnyingë angeic hnene la sinee i angeic, maine aja i angeice jë fe troa hane tro Kanana me faipoipo me Isaaka, canga öni angeice jë hi ka hape: ‘Öö, tro hë ni a tro.’ Ce feke pi hi angeice me Eliezera. Ame hë la nyidro a traqa e Kanana, faipoipo jë hi hnei Rebeka me Isaaka.

Pine laka hnei Rebeka hna kuca la aja i Iehova, haawe, hnei Nyidrëti hna amanathithi angeic. Nyimu macatre pë hë thupen, kola fetra hnei Iesu qa ngöne la lapa i angeic! Maine tro hmunë a tui Rebeka, me amadrinë Iehova, tro fe hë Nyidrëti a hane amanathithi hmunë.

E JË HMUNË LA

  • Genese 12:4, 5; 24:1-58, 67