Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ini Nyudreni Jë

 INI 4

Hnei Angeic Hna Amadrinë Keme i Angeic Me Iehova

Hnei Angeic Hna Amadrinë Keme i Angeic Me Iehova

Nemene la hnei Iefetha hna sisinyi fë koi Iehova?

Hace pi hë, ngo hnene la nekö i Iefetha jajinyi hna kapa

Öhne hi hmunë la nekö jajiny?— Nekö i Iefetha nyën. Tha hna qaja kö e hnine la Tusi Hmitrötr la ëje i nyën, ngo atre hi së laka hnei nyëne hna amadrinë Iehova me keme i nyën. Tro nyiso a pane ce wange la pengö i nyëne me Iefetha keme i nyën.

Iefetha ekö la ketre keme ka loi, nge hnei nyidrëti pala hi hna qeje Iehova kowe la nekö i nyidrë. Nyidrëti la ketre thupëtresiji ka catr, nge ka lolo la aqane mus. Celë hi kepine matre hnene la angetre Isaraela hna sipo nyidrë troa elemekene la trongene isi angatr.

Hnei Iefetha hna sipone koi Akötresie ngöne la thith, troa xatua nyidrë troa hun ngöne la isi. Nge hnei nyidrëti hna sisinyi laka, maine tro nyidrëti a hun, haawe, tro hë nyidrëti a hamëne koi Iehova la pane atr ka troa lö pi qa hnine la uma i nyidrë, troa ixelë me nyidrë. Nge tro pë hë lai atr cili a mele me huliwa  palua hnine la uma maano i Akötresie. Ame la uma maano i Akötresie, tre e cili hi la hna traqa itronyi la itre atr troa hmi koi Nyidrë. Ame hë e thupen, hune hë Iefetha ngöne la isi! Ngo atre hi hmunë ka hape, drei hë la ka pane lö pi qa hnine la hnalapa i Iefetha, ngöne la nyidrëti a traqa e cili?—

Kolo hi lo nekö i Iefetha jajiny! Casi fe hi lo nekö i Iefetha, ngo nyidrëti hë a troa inu me angeic. Ngacama tru la hleuhleu koi Iefetha, ngo ase hë nyidrëti lo sisiny. Önine jë hi la nekö i nyidrëti ka hape: ‘Kaka, ase hë nyipëti sisinyi koi Iehova, tro nyipëti a nyipici kowe la hnei nyipëti hna sisiny.’

Hnene la itre sinee ne la nekö i Iefetha hna tro koi angeic e nöjei macatre

Tru catre fe la hleuhleu kowe la nekö i Iefetha jajiny, pine laka, ame e koilo ngöne la uma maano i Akötresie, tre tha tro pë hë angeice a hane faipoipo, me hnaho. Ngo kola mama laka, tru catre la aja i angeic troa amadrinë Iehova, me xatuane la keme i angeic troa nyipici kowe la hnei nyidrëti hna sisiny. Ame koi angeic, ka nyipi ewekë kö lai, hune la troa faipoipo me hnaho. Haawe, angeice pë hë a tro trije pi la hnalapa i angeic, me mele pë hë e hnine la uma maano, uti hë la pune la mele i angeic.

Ngo, madrine kö keme i angeic me Iehova, la angeic a kuca la ewekë cili?— Öö madrine catre nyidro! Haawe, maine tro hmunë a drengethenge Iehova me hnimi Nyidrë, tro hë hmunë a tune la nekö i Iefetha jajiny. Tro fe hë hmunë a amadrinëne la kem me thine i hmunë, me Iehova fe.

E JË HMUNË LA

  • Deuteronomi 6:4-6

  • Angete Amekötin 11:30-40

  • 1 Korinito 7:37, 38