1. Pine nemene matre nyipi ewekë la faipoipo?

Qaathei Iehova la itre maca ka lolo, Akötresie ka madrin, ka ajane troa madrine la itre hnepe lapa. (1 Timoteo 1:11) Nyidrëti la ka acile la faipoipo. Ka nyipi ewekë catre la faipoipo ngöne mus, pine laka, jëne tro hi lai a hetre mele tingeting hnene la lue trefën me ha nekönatr.

Tune kaa la aqane goeëne Akötresieti la faipoipo? Aja i Nyidrë troa cile huti la faipoipo. Loi e troa metrötrëne hnene la itre Keresiano la itre wathebo ne la nöj, göne la aqane troa acile la itre ka faipoipo. (Luka 2:1, 4, 5) Ame la aja i Iehova, ke, troa inyipicikeu la lue trefën. (Heberu 13:4) Methi Nyidrëti la itre ka sei hna cil. (Malaki 2:16) Ngo Nyidrëti pe a nue la Keresiano troa sei hna cil me faipoipo hmaca, e hna nyixetë la ketre e nyidro lue trefën.​—E jë la Mataio 19:3-6, 9.

2. Tune kaa la aqane troa ce mele la lue trefën?

Hnei Iehova hna xupe la trahmanyi me föe, matre troa isa xome hnyawa la itre hnëqa hnine la faipoipo. (Genese 2:18) Pine laka trahmanyi la he ne la hnepe lapa, loi e tro angeic a thupëne la lapa i angeic ngöne la götrane la ngönetrei, me ini angatre la pengöi Akötresie. Hnene la etrune la ihnimi angeic, haawe, angeic a nue la mele i angeic kowe la föi angeic. Tro la lue trefëne a ihnimikeu me imetrötrekeu. Pine laka, tha ka pexej asë kö la itre trahmanyi me itre föe, nyipi ewekë tro angatr a atreine iqejemenukeu, celë hi, jëne manathithi lai kowe la hnepe lapa.​—E jë la Efeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peteru 3:7.

3. E pëkö madrine hnine la faipoipo, tro kö epuni a tro trije la föi epun?

Maine troa jole la faipoipo i epon, loi e tro pala hi a hetrenyi la ihnimi thei epon lue trefën. (1 Korinito  13:4, 5) Tha hna nue kö hnene la Wesi Ula i Akötresie, troa isa lapa la lue trefën göi tro hi a senge la itre jole ka eje thei nyidro.​—E jë la 1 Korinito 7:10-13.

4. Nemene la aja i Akötresie koi epun itre nekönatr?

Aja i Iehova tro epuni a madrin. Nyidrëti a hamëne koi epuni la eamo ka lolo catr, matre tro epuni a madrine ngöne la ijine epuni a thöth. Aja i Nyidrë tro epuni a kepe thangane ka loi qaa ngöne la inamacan, memine la itre hna melëne hë hnene la itre keme me thine i epun. (Kolose 3:20) Nyidrëti mina fe a ajane tro epuni a madrine troa kuca la itre ewekë, thatraqai Nyidrë, Atre Xupi epun, nge thatraqane fe la Hupuna i Nyidrë.​—E jë la Ate Cainöj 11:9–12:1; Mataio 19:13-15; 21:15, 16.

5. Itre keme me thin, nemene la nyine tro epuni a kuca matre mele madrine la itre neköi epun?

Loi e tro epuni a catre huliwa matre troa ithuan, me thele uma, me iheetr thatraqane la itre neköi epun. (1 Timoteo 5:8) Ngo maine epuni a ajane tro nyudreni a madrin, nyipi ewekë catre fe tro epuni a ini nyudreni troa hnimi Akötresie, me nue Nyidrë troa ini nyudren. (Efeso 6:4) Maine tro epuni a amamai tulu ngöne la aqane troa hnimi Akötresie, haawe, tro ha hetre thangane fe ngöne la mele i nyudren. Ketre, maine tro epuni a xome la Wesi Ula i Akötresie matre troa hamë ini, tro ha wenë aloine la aqane mekune i nyudren.​—E jë la Deuteronomi 6:4-7; Ite Edomë 22:6.

Madrine la itre nekönatr, e troa ithuecatr me qaja aloinyi nyudren. Nyipi ewekë mina fe troa haji nyudren. Celë hi ini lai ka xatua nyudren, matre tha tro kö a thapa la madrine i nyudren, hnene la itre aqane ujë ka ngazo. (Ite Edomë 22:15) Ngo ame pe, tha tro pi kö a sasathi tulu me calogitre e troa haji nyudren.​—E jë la Kolose 3:21.

Hna cinyihane me fejane hnene la Itretre Anyipici Iehova la itre itusi thatraqane la itre keme me thin me itre nekönatr. Hna nyi trepene la itre itusi cili hnene la Tusi Hmitrötr.​—E jë la Salamo 19:7, 11.