Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 10

Tro Epuni a Wangatrehmekune Tune Kaa La Nyipi Hmi?

Tro Epuni a Wangatrehmekune Tune Kaa La Nyipi Hmi?

“Wange kö nyipunie la ite perofeta thoi.”—MATAIO 7:15.

“Angete hape, ate Akötesieti hë angat ; ngo kelikelë nyidëti pe hnene la ite huliwa i angat.”—TITO 1:16.

1. Hapeu, casi hi la nyipi hmi?

Casi hi la hmi hnene la itretre drenge hna kapa qaathei Iesu, ene la nyipi hmi. Hna aceitunëne la hmi cili memine la ketre gojeny, ka eatrongë së kowe la mele ka tha ase palua kö. Öni Iesu: “Xalaithe hi angete öhne la” gojenyi cili. (Mataio 7:14) Akötresieti hmekuje hi a kapa la hmi hna nyi trepene hnene Wesi Ula i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr. Ame asë hi la itre nyipi hlue i Akötresie, tre, kola acasi angatre hnene la lapaune ka cas.E jë la Ioane 4:23, 24; 14:6; Efeso 4:4, 5.

2. Nemene la hnei Iesu hna qaja göne la itre Keresiano ka hmi thoi?

Ase hë Iesu ithuemacanyi ekö laka, troa adrone la hmi Keresiano hnene la itre perofeta thoi. Kösë ceitui angatre hi memine la itre nyipi Keresiano. Kola hëne mina fe la itre uma ne hmi angatre ka hape, hnë hmi ne la itre Keresiano. Ngo canga tro hi sa atrehmekune la itre atr cili, hnene la sipu pengöi angatr. Troa atrehmekune tune kaa? Ka xulu hmekuje hi la itre nyipi Keresiano qaa ngöne la nyipi hmi, nge canga mama hi la itre aqane ujë me itre thiina ka lolo i angatr.E jë la Mataio 7:13-23.

3. Tro sa atrehmekune tune kaa la itre nyipi hlue i Akötresie?

Tro sa ce wange la faifi lao hatren:

  • Itre nyipi hlue i Akötresie a metrötrëne la Tusi Hmitrötr, lo Wesi Ula i Nyidrë. Angatr a thele troa trongëne la itre trepene meköt. Haawe, isapengöne catre la nyipi hmi memine lo itre hmi ka xome me xötrethenge la mekuna i atr. (Mataio 15:7-9) Ame la itre nyipi hlue i Akötresie, angatr a cainöj kowe la itre atr, nge angatr a kuca la hnei angatr hna qaja.E jë la Ioane 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Ame la itretre drei Iesu, ka atrune angatre la ëje i Akötresie, ene Iehova. Hnei Iesu hna atrune la ëje i Akötresie, hnene la hna qaja amamane ej kowe la itre xan. Hnei nyidrëti hna xatuane la itre atr troa hane atre Akötresie, me ini angatre troa thithi matre troa ahmitrötrëne la ëje i Iehova. (Mataio 6:9) Ame ngöne la götrane hnei epuni hna mele ngön, drei la hmi ka qaja amamane la ëje i Akötresie?E jë la Ioane 17:26; Roma 10:13, 14.

  • Kola cainöjëne hnene la itre Nyipi Keresiano la Baselaia i Akötresie. Hnei Akötresieti hna upi Iesu troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia. Baselaia i Akötresieti hmekuje hi la hna treqene me mejiune kow hnene la itre atr. Hnei Iesu hna catre qaja la Baselaia cili, uti fe hë lo nyidrëti a mec. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ase hë nyidrëti qaja ka hape, troa cainöjëne la Baselaia cili hnene la itretre drei nyidrë. Maine ketre atr a traqa koi epuni me qeje Baselaia i Akötresie, nemene la hmi ne la atr cili?E jë la Mataio 24:14.

  • Ame itretre drei Iesu tha ka sine kö la fene ka ngazo celë. Canga tro hi sa atrehmekunyi angatr, hnene laka, tha ka kuci politike kö maine sine pena la itre ikucanyi ne la nöj. (Ioane 17:16; 18:36) Ketre, tha ka xome kö angatre la itre aqane mele me itre aqane ujë ka ngazo ne la fen.E jë la Iakobo 4:4.

  • Ame la itre nyipi Keresiano, ka ihnimikeu catre angatr. Jëne la Wesi Ula i Akötresie, angatr a inine troa hane metrötrëne la itre atrene la itre tribu asë. Haawe, ame la kola lö hnine hnene la itre hmi la itre isi e cailo fen, mama ju pe hi la itre nyipi hlue i Akötresie, laka, patre fe kö angatr e hnine la itre isi cili. (Mika 4:1-3) Angatre pe a xome la traem me itre mo i angatr, matre troa ixatua me hamë ithuecatre kowe la itre xa atr.E jë la Ioane 13:34, 35; 1 Ioane 4:20.

4. Atreine kö nyipunie troa atrehmekune la nyipi hmi?

Nemene la hmi ka xome la Wesi Ula i Akötresie nyine trepene la itre ini, me atrune la ëje i Akötresie, me cainöjëne laka, Baselaia i Akötresieti hmekuje hi la nyine troa mejiune kow hnene la itre atr? Drei hmi la ka ihnim, nge ka tha hane kö lö hnine la itre isi? Tune kaa la mekuna i nyipunie?E jë la 1 Ioane 3:10-12.