Öni Akötresie koi Adamu: “Xaxau eö, nge tro hmaca eö kowe la xaxau.”—GENESE 3:19.

1. Nemene la maca ka loi kowe la itre ka mec?

Ame ngöne la Iesu a traqa e Bethania ezine e Ierusalema, foa hë lao drai Lazaro sinee i nyidrë e hnine la hua. Hnei Iesu hna tro kowe la hna kele wezipo ce me Maretha me Maria lue xa i Lazaro. E cili, kola traqa itronyi la ka ala nyim. Pane mekune jë së la madrine i Maretha me Maria ngöne la Iesu a amele Lazaro hmaca qaa hna mec!E jë la Ioane 11:21-24, 38-44.

Tha sihngödri kö koi Maretha la maca ka loi göne la itre ka mec. Atre hi nyiidro laka tro Iehova a amejëne hmaca la ka meci matre troa mel e celë fen.E jë la Iobu 14:14, 15.

2. Nemene la pengöne la ka mec?

Hna xupe la atr qaa ngöne la xaxau. (Genese 2:7; 3:19) Itre atr së, matre pëkö ketre ewekë hnine la ngönetrei së, ka mele pe kö ngöne la easa mec. Ame ngöne la easa mec, ketre meci ju fe hi la atuat, ene pe patre pi hi la itre mekuna së. Kola mama lai thei Lazaro, pëkö hnei angeice hna qaja ngöne la pengöi angeic e hnine la hua, hnene hi laka, thatre hmaca kö angeice koilo.E jë la Ate Cainöj 9:5, 6, 10.

Hapeu, Akötresieti kö a kuiëne hnine la eë la itre atr ka meci hë me akötrë angatr? Pine laka Tusi Hmitrötr a amamane ka hape, thatre kö koilo hnene la itre ka mec, canga mama ju hi koi së laka, ka thoi lo lai ini hna hape ifereno, nge kola jele ngazo Akötresie. Patre fe kö thei Iehova la mekun, laka, troa dreuthe la itre atr hnei eë.E jë la Ieremia 7:31.

 3. Atreine kö troa ithanata koi së la ka mec?

Thatreine kö la ka meci troa ithanata, nge pë hë hna dreng. (Salamo 115:17) Ngo hnene pe la itre angela ka ngazo hna xome la pengöi atr ka mec, troa ithanata memine la itre ka mel. (2 Peteru 2:4) Iehova a wathebone tro së thele troa ithanata memine la itre ka mec.E jë la Isaia 8:19.

4. Drei la hna troa amelene hmaca?

Nyimutre catre la itre atr ka meci hna troa amelene hmaca e celë fen. Kola hane e fe la itre ka thatre Akötresieti kö ekö nge ka kuca la ngazo.E jë la Salamo 37:29; Ite Huliwa 24:15.

Ame göi itre hna troa amelene hmaca elany, tre, tro hë angatr a hane atre la nyipici göi Akötresie, me lapaune koi Iesu hnene la hna drengethenge nyidrë. (Hna Amamane 20:11-13) Ame itre ka mele hmaca me kuca la loi, tre, ijiji angatre hi troa hane mele epine palua e celë fen.E jë la Ioane 5:28, 29.

5. Nemene la pengöi Iehova ka mama jëne la mele hmaca?

Hnei Akötresieti hna hamë mejiune kowe la itre ka mec, ngöne laka, hnei Nyidrëti hna upe la Hupuna i Nyidrë troa meci thatraqai së. Haawe, kola mama jëne la mele hmaca, la ihnimi gufa i Iehova. Ame ngöne la kola mele hmaca elanyi la itre ka mec, drei la hnei epuni hna pi troa iöhnyi memin?E jë la Ioane 3:16; Roma 6:23.