Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Mekene 11

Nemene La Eloine La Itre Trepene Meköti Ne La Tusi Hmitrötr Koi Së?

Nemene La Eloine La Itre Trepene Meköti Ne La Tusi Hmitrötr Koi Së?

Nemene la aqane hmekë së hnene la itre trepene meköt, matre troa neëne la itre ewekë ka hetre ethane kowe la mele së?SALAMO 36:9.

1. Pine nemene matre thatreine kö la atr troa sipu mus?

Ka inamacane catre kö Akötresie hu së. Ketre Tretretro ka ihnim, nge ka hnehengazo së. Nge ketre, tha hna xupi së kö hnei Nyidrë matre tro sa mele e tröne la musi Nyidrë. (Ieremia 10:23) Celë hi matre, nyipi ewekë catre tro sa nue Nyidrëti troa eatrongë së, tune la nekönatr hna eatrongëne hnei keme me thin. (Isaia 48:17, 18) Kola eatrongë së hnene la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, nge celë hi ketre ahnahna lai qaathei Akötresie.E jë la 2 Timoteo 3:16.

Kola ini së hnene la itre wathebo me itre trepene meköti qaathei Iehova, la nyine tro sa kuca matre troa tro loi la mele së enehila, nge kola amamane fe la aqane tro sa hetrenyi elanyi la itre manathithi ka epine palua. Pine laka, hnei Akötresieti hna xupi së, haawe, meköti tro sa nue Nyidrë troa eatrongë së.E jë la Salamo 19:7, 11; Hna Amamane 4:11.

2. Kola hapeue la hna hape, trepene meköt?

Ame la trepene meköt, tre, celë hi ketre trenge nyipici, thatreine kö troa saze. Ame pena ha la wathebo, tre, kösë ketre hna amekötine hë. (Deuteronomi 22:8) Maine easa ajane troa trongëne la ketre trepene meköt ngöne la mele së, nyipi ewekë tro pala hi sa pane mekune hnyawa. (Ite Edomë 2:10-12) Drei la ketre ceitun, kola qaja hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, ame la mel, tre, celë hi ahnahna qaathei Akötresie. Kola eatrongë së hnene la trepene meköti celë, ngöne la hne së hna huliwa, ngöne la hnalapa së me ngöne la nöjei jë së. Ej a hmekë së la itre ewekë ka troa hetre ethane kowe la mele së.E jë la Salamo 36:9.

3. Nemene la lue trepene meköti ka nyipi ewekë catr?

Hnei Iesu hna qaja la lue trepene meköti ka tru catr. Ame la hnapan, tre, ej a amamane la kepin matre easa mel: ene la troa atre Akötresie, me hnimi Nyidrë, me nyi hlue i Nyidrë cememine la hni ka nyipici. Loi e tro sa wangatrune hnyawa la trepene meköti cili ngöne la easa axeciëne la nöjei mekuna së. (Ite Edomë 3:6) Ame la itre atr ka nyipine la trepene meköti cili, tre, troa hnimi angatre hnei Akötresie, troa eje thei angatre la madrin, nge ijiji angatre fe troa hane mele epine palua.E jë la Mataio 22:36-38.

Ame la hnaaluene trepene meköt, tre, ej a eatrongë së matre tro sa mele tingetinge memine la itre xa atr. (1 Korinito 13:4-7) Maine tro sa trongëne ej, easë hi lai a nyitipune la aqane ujë i Akötresieti kowe la itre atr.E jë la Mataio 7:12; 22:39, 40.

4. Nemene la eloine la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr koi së?

Kola inine la itre hnepe lapa hnene la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, troa casi jëne la ihnim. (Kolose 3:12-14) Wesi Ula i Akötresieti mina fe a thupëne la itre hnepe lapa, me ini angatre la ketre trepene meköti hna hape, loi e troa cile huti la faipoipo.E jë la Genese 2:24.

Itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr a thupëne la itre aliene hni së, me mele së ngöne la götrane la ngönetrei. Drei la ketre ceitun, kola thele hnene la itre maseta la itre atr ka huliwa nyipici, me ka catre huliwa, ene lo itre ka drengethenge la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. (Ite Edomë 10:4, 26; Heberu 13:18) Tusi Hmitrotre fe a ini së troa mejihnine la itre ewekë, me catre nyipi ewekëne hnyawa la aqane imelekeu së me Akötresie, me trije la aja mo.E jë la Mataio 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Itre trepene meköti a thupë së matre tha tro kö a tithi së hnene la itre meci. (Ite Edomë 14:30; 22:24, 25) Maine tro sa trongëne hnyawa la wathebo i Akötresie göi iji menu la kahaitr, haawe, tro ha thupë së qa ngöne la itre meci ka pë nyin maine itre eatre pena. (Ite Edomë 23:20) Iehova a nue së troa iji kahaitr, ngo ngöne pe la tulu. (Salamo 104:15; 1 Korinito 6:10) Hetre eloine catre la itre trepene meköt, pine laka, itre ej a ini së troa thupëne hnyawa la aqane ujë së memine la itre mekuna së. (Salamo 119:97-100) Ngo ame la kola xötrethenge hnene la itre nyipi Keresiano la itre hna amekötine hnei Akötresie, tha göi tro hmekuje kö a kepe thangane ka loi qaa ngön, ngo göi tro pe a atrunyi Iehova.E jë la Mataio 5:14-16.