Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Maca Ka Lolo Qaathei Akötresie!

 Mekene 8

Hnauëne La Akötresieti a Nue La Ngazo Me Akötr?

Hnauëne La Akötresieti a Nue La Ngazo Me Akötr?

Hnei Akötresieti hna nue kowe la atr troa musi ngöne la itre macatre ka nyimutre catr, matre troa ketre mama hnyawa laka thatreine kö atr troa nyinyin la itre jol

1. Hna nyiqaane tune kaa la ngazo?

Hna nyiqaane la ngazo e celë fen, hnene lo pane trenga thoi hna sile hnei Satana. Ketre angela ka pexeje Satana ekö ngöne la qaan, ngo “tha cile huti kö ngöne la nyipici.” (Ioane 8:44) Hna cia catre thei angeice la aja ne troa thili koi angeic, ngo Akötresieti hmekuje hi lo nyine troa thili kow. Hnei Satana hna sili trenga thoi kowe la pane föe, Eva, me huli nyiidro troa xötrethenge angeic, nge nue Akötresieti pë hë. Hnei Adamu hna kei thenge Eva ngöne la tha idrei. Ame hë la pune la hnei angeice hna axecië mekun, tre, akötr me mec.E jë la Genese 3:1-6, 19.

Ame la Satana a iaö Eva troa tha idrei, angeice hi lai a nyiqaane icilekeu memine la musi cile i Iehova, Akötresie ka Pucatinasë. Nyimutre catre kö la itre atr ka ce me Satana, me thipetriji Akötresie lo Atre Musi hui angatr. Mama pi hi e cili, laka, Satana ha la “tane celë fen.”E jë la Ioane 14:30; 1 Ioane 5:19.

2. Hapeu, ka hetre ethane kö la xupi ewekë i Akötresie?

Ka pexeje asë hi la itre hna xupe hnei Akötresie. Ame la itre xupuana i Akötresie, angela me atr, ijiji angatre hi troa drengethenge Akötresieti hnyawa. (Deuteronomi 32:4, 5) Hnei Akötresieti hna xupi së, cememine la atreine troa iëne la loi maine ngazo. Qaa ngöne laka, easa isa ië ewekë, haawe, jëne tro hi së lai a amamane la ihnimi së koi Akötresie.E jë la Iakobo 1:13-15; 1 Ioane 5:3.

3. Hnauëne la Akötresieti a nue la akötr uti hë enehila?

Hna nue ijine hi hnei Iehova troa icilekeu memine la musi cile i Nyidrë. Kolo hi matre mama pi, ka hape, pëkö ketre mus e tröne la musi Iehova, ka ijije troa hamë manathith kowe la itre atr. (Ate Cainöj 7:29; 8:9) Thupene la 6 000 loa macatre ne musi la atr, pë hmaca kö nyine isenyin.  Mama hnyawa ha laka, thatreine kö la musi ne la atr troa apatren la isi, ihumuth, me thiina ka tha meköti kö maine itre sine meci pena.E jë la Ieremia 10:23; Roma 9:17.

Isapengöne kö la musi atr me Akötresie, laka, tro kö a hetre thangane ka loi hna kapa, hnene la itre atr ka lapa fene la musi Akötresie. (Isaia 48:17, 18) Easenyi hë matre apatrene pi Iehova la nöjei musi ne fen. Tro ha lapa pe e celë fen, la itre atr ka iëne la musi Akötresie.—Isaia 11:9; e jë la Daniela 2:44.

Troa mama hnene la aqane axecië mekune së, laka, easa ajane tro Akötresieti a Musinë së

4. Nemene la hna aijijë së hnene la xomihni ahoeanyi Akötresie?

Hnei Satana hna qaja ka hape, pëkö atr e celë fen ka troa nyi hlue i Iehova cememine la ihnimi. Tro kö nyipunieti a kapa la mekune ka menu celë? Ohea! Kolo pe a aijijë së hnene la xomihni ahoeanyi Akötresie tro sa isa amaman, maine easë fene la musi Akötresie maine fene la musi ne la atr. Tro kö la aqane mele së a amamane hnyawa la mekune hne së hna axeciën.E jë la Iobu 1:8-12; Ite Edomë 27:11.

5. Tro sa amamane tune kaa laka Akötresieti la Atre musinë së?

Troa mama ka hape, easa lapa fene la musi Akötresie, hnene la hne së hna thele me melëne la nyipi hmi hna nyi trepene hnene la Wesi Ula i Akötresie, ene la Tusi Hmitrötr. (Ioane 4:23) Ketre, tro fe a mama laka, easa thipetrije la musi Satana, e hne së ananyine la kuci politik me itre isi, tune lo hna kuca ha ekö hnei Iesu.E jë la Ioane 17:14.

Satana a nue asë la trenge catre i angeic, matre troa kökötre catre pala hi la kuci ngazo me itre thiina ka hetre ethan. Ame la easa nuetrije la itre thiina ka ngazo cili, ene pe kola hnyimasai së me icilekeu me easë hnene la itre enehmu së me itre atrene la lapa së. (1 Peteru 4:3, 4) Ame e cili, tro sa iën. Tro kö sa hane ce xöle memine la itre atr ka hnimi Akötresie? Tro kö sa drengethenge hnyawa la itre hnei Nyidrëti hna amekötine ka inamacan nge hna hamëne cememine la ihnim? Maine tro sa ujë tune lai, easë hi lai a amamane laka, ka thoi la hnei Satana hna qaja, ka hape, thatreine kö la atr troa drengethenge Akötresie ngöne la itupath.E jë la Ite Edomë 13:20; 1 Korinito 6:9, 10.

Hnene laka atraqatre la ihnimi Akötresieti kowe la itre atr, xecie hnyawa koi së laka tro kö a apatrene elanyi la ngazo memine la akötr. Ame la itre atr ka mejiune kowe lai, tre, tro hë angatr elanyi a mele epine palua.E jë la Ioane 3:16.